10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1

10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda kullanılan askerî birlikler hangileridir?

  A) Alplar ve gaziler      B) Aşiret kuvvetleri     
  C) Yaya ve müsellemler    D) Kapıkulu askerleri    
  E) Yeniçeriler                                     

 2. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda kullanılan askerî birlikler, alplar ve gazilerdir. Alplar, cesur ve yiğit savaşçılardan oluşan bir birliktir. Gaziler ise, cihad için savaşan askerlerdir. 3. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda kullanılan aşiret kuvvetleri hangi görevleri üstlenmiştir?

  A) Kale muhasaralarına katılmışlar ve fetihlerde önemli rol oynamışlardır.
  B) Acil durumlarda müdahale etmiş ve devleti korumuşlardır.
  C) Düzenli ordunun oluşturulmasını sağlamışlardır.
  D) Ekonomik ve sosyal alanda önemli katkılarda bulunmuşlardır.
  E) Devletin siyasi gücünü artırmışlardır.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda kullanılan aşiret kuvvetleri, kale muhasaralarına katılmış ve fetihlerde önemli rol oynamışlardır. Bu birlikler, atlı olmaları sebebiyle kale muhasaralarında daha etkili olmuşlardır. 5. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda acil durumlarda müdahale edecek hazır bir askerî kuvvet var mıdır?

  A) Evet, aşiret kuvvetleri acil durumlarda müdahale etmiş ve devleti korumuştur.
  B) Hayır, acil durumlarda müdahale edecek hazır bir askerî kuvvet yoktur.
  C) Bazen aşiret kuvvetleri bazen de kapıkulu askerleri müdahale etmiştir.
  D) Acil durumlarda müdahale etmek, beylerin ve komutanların sorumluluğundadır.
  E) Acil durumlarda müdahale etmek, devlete bağlı özel bir birlik tarafından yapılmaktadır.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda acil durumlarda müdahale edecek hazır bir askerî kuvvet yoktur. Bu nedenle acil durumlarda müdahale etmek, aşiret kuvvetlerinin sorumluluğundadır. 7. Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi, hangi amaçla uygulanmıştır?

  A) Devletin vergi gelirlerini artırmak için
  B) Devletin askerî gücünü artırmak için
  C) Devletin eyalet yönetimini kolaylaştırmak için
  D) Devletin ekonomisini güçlendirmek için
  E) Devletin halka yardım etmek için

 8. Cevap: B Açıklama:

  Tımar sistemi, Osmanlı Devleti’nin askerî gücünü artırmak için uygulanmıştır. Tımarlı sipahiler, tımarları karşılığında seferlere katılarak devlete hizmet etmişlerdir. 9. Tımar sistemi, hangi dönemde Osmanlı Devleti’nde en yaygın olarak uygulanmıştır?

  A) Kuruluş Dönemi       B) Klasik Çağ          
  C) Gerileme Dönemi      D) Tanzimat Dönemi     
  E) Meşrutiyet Dönemi                           

 10. Cevap: B Açıklama:

  Tımar sistemi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Ancak, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde en yaygın olarak uygulanmıştır. 11. Tımar sistemi, hangi eyaletlerde uygulanmamıştır?

  A) Mısır    B) Bağdat    C) Habeşistan    D) Basra    E) Tümü    

 12. Cevap: E Açıklama:

  Tımar sistemi, Osmanlı Devleti’nin Mısır, Bağdat, Habeşistan, Basra ve Lahsa eyaletlerinde uygulanmamıştır. Bu eyaletler, doğrudan merkezî yönetime bağlı idi. 13. Tımarlı sipahiler, tımarları karşılığında hangi görevleri yerine getirmekteydi?

  A) Seferlere katılmak
  B) Köylülerden vergi toplamak
  C) Eyalet yönetimine yardımcı olmak
  D) Eyaletlerin güvenliğini sağlamak
  E) Hepsi

 14. Cevap: E Açıklama:

  Tımarlı sipahiler, tımarları karşılığında seferlere katılmak, köylülerden vergi toplamak, eyalet yönetimine yardımcı olmak ve eyaletlerin güvenliğini sağlamak gibi görevleri yerine getirmekteydi. 15. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve sosyal hayatına etkileri nelerdir?

  A) Ekonomiyi canlandırmış, sosyal adaleti sağlamıştır.
  B) Ekonomiyi olumsuz etkilemiş, sosyal eşitsizliği artırmıştır.
  C) Ekonomiyi ve sosyal hayatı olumlu yönde etkilemiştir.
  D) Ekonomiyi ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemiştir.
  E) Ekonomiyi ve sosyal hayatı etkilememiştir.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Tımar sistemi, Osmanlı Devleti’nin ekonomisini ve sosyal hayatını olumlu yönde etkilemiştir. Tımar sisteminin sayesinde, devlete düzenli bir gelir sağlanmış ve eyaletlerde istikrar sağlanmıştır. Ayrıca, tımar sistemi sayesinde, köylüler belirli bir gelire sahip olmuş ve sosyal adalet sağlanmıştır. 17. Tımar sisteminin bozulmasının nedenleri nelerdir?

  A) Tımarlı sipahilerin görevlerini yerine getirmemesi
  B) Tımarlı sipahilerin sayısının artması
  C) Tımarların bölünmesi ve değiştirilmesi
  D) Tımar sisteminin kanunlara aykırı uygulanması
  E) Hepsi

 18. Cevap: E Açıklama: 19. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde askerî gücünü oluşturan unsurlar arasında hangileri yer alır?

  A) Tımar sistemi, akıncılar, deliler
  B) Tımar sistemi, Yeniçeri Ocağı, akıncılar
  C) Yeniçeri Ocağı, akıncılar, deliler
  D) Tımar sistemi, akıncılar, müsellemler
  E) Yeniçeri Ocağı, akıncılar, müsellemler

 20. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde askerî gücünü oluşturan unsurlar arasında tımar sistemi, akıncılar ve deliler yer alır. Tımar sistemi, tımarlı sipahiler aracılığıyla ordunun temelini oluşturmuştur. Akıncılar, Osmanlı Devleti'nin sınır boylarında güvenliği sağlayan birlikleri oluştururken, deliler ise savaşlarda öncü birlik olarak görev yapmıştır. 21. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti'nin askerî gücüne katkıları nelerdir?

  A) Tımar sistemi, ordunun sürekliliğini sağlamıştır.
  B) Tımar sistemi, ordunun disiplinini sağlamıştır.
  C) Tımar sistemi, ordunun eğitim düzeyini yükseltmiştir.
  D) Tımar sistemi, ordunun sayısal gücünü artırmıştır.
  E) Tımar sistemi, ordunun ekonomik gücünü artırmıştır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Tımar sisteminde, tımarlı sipahiler, tımarlarından elde ettikleri gelirlerle geçinmekte ve bu gelirleri karşılığında askerlik yapmaktadır. Bu durum, ordunun sürekliliğini sağlamıştır. 23. Devşirme sisteminin Osmanlı Devleti'nin askerî gücüne katkıları nelerdir?

  A) Devşirme sistemi, ordunun sürekliliğini sağlamıştır.
  B) Devşirme sistemi, ordunun disiplinini sağlamıştır.
  C) Devşirme sistemi, ordunun eğitim düzeyini yükseltmiştir.
  D) Devşirme sistemi, ordunun sayısal gücünü artırmıştır.
  E) Devşirme sistemi, ordunun ekonomik gücünü artırmıştır.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Devşirme sistemiyle, Hristiyan tebaadan alınan çocuklar, iyi bir eğitimden geçirilerek orduya kazandırılmıştır. Bu durum, ordunun sayısal gücünü artırmıştır. 25. Yeniçeri Ocağı'nın Osmanlı Devleti'nin askerî gücüne katkıları nelerdir?

  A) Yeniçeri Ocağı, ordunun sürekliliğini sağlamıştır.
  B) Yeniçeri Ocağı, ordunun disiplinini sağlamıştır.
  C) Yeniçeri Ocağı, ordunun eğitim düzeyini yükseltmiştir.
  D) Yeniçeri Ocağı, ordunun sayısal gücünü artırmıştır.
  E) Yeniçeri Ocağı, ordunun ekonomik gücünü artırmıştır.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Yeniçeri Ocağı, sıkı bir disiplin anlayışına sahiptir. Bu disiplin anlayışı, ordunun savaş meydanlarında daha etkili olmasını sağlamıştır. 27. Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nin hangi alandaki gücünü artırmıştır?

  A) Ekonomik güç    B) Askeri güç     
  C) Siyasi güç      D) Sosyal güç     
  E) Kültürel güç                      

 28. Cevap: A Açıklama:

  Açıklama: 29. Osmanlı Beyliği'ni diğer Anadolu beyliklerinden ayıran en önemli icraat aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İlk dönemlerden itibaren düzenli bir askerî teşkilatın kurulması
  B) İpek Yolu'nu kontrol altına alması
  C) İstanbul'u fethetmesi
  D) Balkanlara genişlemesi
  E) Haçlı Seferlerine katılmaması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Beyliği'ni diğer Anadolu beyliklerinden ayıran en önemli icraat, ilk dönemlerden itibaren düzenli bir askerî teşkilatın kurulması olmuştur. Bu teşkilatın kurulmasıyla birlikte Osmanlı Beyliği, daha güçlü bir devlet haline gelmiş ve diğer beyliklere karşı üstünlük sağlamıştır. 31. Osmanlı Devleti'nin düzenli askerî teşkilatı aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

  A) Fetih anlayışına         B) Türk-İslam geleneğine   
  C) İktisadi güce            D) Askeri teknolojiye      
  E) Coğrafi konuma                                      

 32. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin düzenli askerî teşkilatı, Türk-İslam geleneğine dayanmaktadır. Bu gelenek doğrultusunda, Osmanlı Devleti'nde askerlik, bir dinî ve toplumsal görev olarak görülmüştür. 33. Osmanlı Devleti'nin düzenli askerî teşkilatının en önemli unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeniçeri Ocağı           B) Tımarlı Sipahi Ocağı    
  C) Kapıkulu Süvari Ocağı    D) Akıncı Ocağı            
  E) Müsellem Ocağı                                      

 34. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin düzenli askerî teşkilatının en önemli unsuru, Yeniçeri Ocağı'dır. Yeniçeri Ocağı, padişahın doğrudan emrinde bulunan, profesyonel bir askerî birliktir. 35. Osmanlı Devleti'nin düzenli askerî teşkilatının diğer unsurları aşağıdakilerden hangileridir?

  A) Tımarlı Sipahi Ocağı, Kapıkulu Süvari Ocağı, Akıncı Ocağı, Müsellem Ocağı
  B) Tımarlı Sipahi Ocağı, Kapıkulu Süvari Ocağı, Akıncı Ocağı, Yeniçeri Ocağı
  C) Tımarlı Sipahi Ocağı, Kapıkulu Süvari Ocağı, Müsellem Ocağı, Yeniçeri Ocağı
  D) Yeniçeri Ocağı, Kapıkulu Süvari Ocağı, Akıncı Ocağı, Müsellem Ocağı
  E) Yeniçeri Ocağı, Tımarlı Sipahi Ocağı, Kapıkulu Süvari Ocağı, Akıncı Ocağı

 36. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin düzenli askerî teşkilatının diğer unsurları, Tımarlı Sipahi Ocağı, Kapıkulu Süvari Ocağı, Akıncı Ocağı ve Müsellem Ocağı'dır. Bu birlikler, Osmanlı Devleti'nin ordusunu oluşturmaktadır. 37. Osmanlı Devleti'nin düzenli askerî teşkilatının, diğer Anadolu beyliklerinden ve Avrupa devletlerinden farklı bir özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Maaş alan daimî bir ordudur.
  B) Türk-İslam geleneğine dayanmaktadır.
  C) Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini sağlamıştır.
  D) Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişletmiştir.
  E) Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına neden olmuştur.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin düzenli askerî teşkilatı, diğer Anadolu beyliklerinden ve Avrupa devletlerinden farklı olarak, maaş alan daimî bir ordudur. Bu özelliğiyle, Osmanlı Devleti'nin daha güçlü ve disiplinli bir orduya sahip olmasını sağlamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Detayları

10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
  1. Coğrafi keşiflerin Avrupa'nın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına etkilerini açıklayabilir.
  2. I. Selim (yavuz) döneminde Osmanlı Devleti Safevi ve Memlük devletleri arasındaki askeri ve siyasi ilişkileri sorgulayabilir
  3. I. Süleyman (Kanuni) döneminin siyasi ve askeri faaliyetlerinin dünya gücü olmasına etkilerini açıklayabilir.
  4. İstanbul'un fethinin nedenlerini, fetih sürecini ve sonuçlarını açıklayabilir.
  5. Osmanlı Devleti'nin askeri teşkilatının gelişimini ve eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini karşılaştırabilir.
  6. Osmanlı Devletinin hukuk sisteminin özelliklerini, bilim, teknoloji alanındaki gelişmeleri açıklayabilir, çağdaşı olan Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmelerini karşılaştırabilir.
  7. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toplumsal yapısını analiz ederek millet sisteminin toplumsal yaşama etkilerini açıklayabilir.
  8. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde bilim, sanat ve kültür alanındaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi III. ünite konularından hazırlanmış test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilerin Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda kullanılan askerî birlikleri tanımasını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda kullanılan aşiret kuvvetlerinin görevlerini anlamasını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda acil durumlarda müdahale edecek hazır bir askerî kuvvetin bulunup bulunmadığını anlamasını sağlar.

Tımar sisteminin amacını açıklar.

Tımar sisteminin uygulandığı dönemleri açıklar.

Tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletleri açıklar.

Tımarlı sipahilerin görevlerini açıklar.

Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve sosyal hayata etkilerini açıklar.

Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde askerî gücünü oluşturan unsurları kavrar.

Tımar sisteminin Osmanlı Devleti'nin askerî gücüne katkılarını kavrar.

Devşirme sisteminin Osmanlı Devleti'nin askerî gücüne katkılarını kavrar.

Yeniçeri Ocağı'nın Osmanlı Devleti'nin askerî gücüne katkılarını kavrar.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve gelişimi ile ilgili temel kavramları ve olguları açıklar.

Osmanlı Devleti'nin askerî teşkilatı ile ilgili temel kavramları ve olguları açıklar.

Osmanlı Devleti'nin düzenli askerî teşkilatının temel unsurlarını açıklar.

Osmanlı Devleti'nin düzenli askerî teşkilatının temel unsurlarını açıklar.

Osmanlı Devleti'nin düzenli askerî teşkilatının temel özelliklerini

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 28 kere doğru, 45 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri