10.Sınıf Tarih 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik)

10.Sınıf Tarih 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Yaya birlikleri hangi görevleri yerine getirir?


 2. Cevap: Yaya birlikleri, kale muhasaraları, iç güvenlik ve sınır muhafazası gibi görevleri yerine getirir. Açıklama:

  Yaya birlikleri, atlı birliklere göre daha yavaş hareket etmelerine rağmen, kale muhasaralarında daha etkilidirler. Ayrıca, iç güvenlik ve sınır muhafazası gibi görevlerde de önemli rol oynarlar. 3. Müsellemler hangi görevleri yerine getirir?


 4. Cevap: Müsellemler, atlı birliklerdir. Savaşlarda süvari olarak görev yaparlar. Açıklama:

  Müsellemler, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki en önemli askerî güçlerden biridir. Savaşlarda süvari olarak görev yaparlar. Ayrıca, acil durumlarda müdahale edecek hazır bir askerî kuvvet olarak da görev yaparlar. 5. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’nin ekonomisine etkileri nelerdir?


 6. Cevap: Tımar sistemi, Osmanlı Devleti’nin ekonomisine olumlu etkilerde bulunmuştur. Tımar sistemi sayesinde, devletin önemli bir gelir kaynağı elde etmesine ve eyaletlerin tarımsal üretiminin artmasına katkı sağlanmıştır. Açıklama:

  Tımar sisteminde, sipahiler kendilerine tahsis edilen toprakları işleyen köylülerden vergi alırdı. Bu vergiler, devletin önemli bir gelir kaynağını oluşturmuştur. Ayrıca tımar sistemi sayesinde, eyaletlerde tarımsal üretim artmış ve bu da devletin ekonomik gücünün artmasına katkı sağlamıştır. 7. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’nin idari yapısına etkileri nelerdir?


 8. Cevap: Tımar sistemi, Osmanlı Devleti’nin idari yapısına önemli etkilerde bulunmuştur. Tımar sistemi sayesinde, devletin eyaletlerde doğrudan bir otorite kurması sağlanmıştır. Ayrıca tımar sistemi sayesinde, eyaletlerde düzenli bir vergi toplama sistemi oluşturulmuştur. Açıklama:

  Tımar sistemi, eyaletlerde sipahileri devlet adına görevlendirmiştir. Bu sayede devlet, eyaletlerde doğrudan bir otorite kurmayı başarmıştır. Ayrıca tımar sisteminde, sipahiler tarafından toplanan vergiler, doğrudan devlet hazinesine gelir olarak aktarılmıştır. Bu sayede eyaletlerde düzenli bir vergi toplama sistemi oluşturulmuştur. 9. Devşirme sisteminin Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine etkisi ne olmuştur?


 10. Cevap: Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar uygulanmış olsa da, bu dönemde bazı sorunlara yol açmıştır. Bu sorunlar arasında, yeniçerilerin artan gücü ve devlete karşı isyanlarının yer aldığı söylenebilir. Açıklama:

  Devşirme sisteminden yetişen yeniçeriler, zamanla güçlenerek devlete karşı bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan siyasi ve ekonomik sorunların başlıca nedenlerinden biri olmuştur. 11. Anadolu’nun İslamlaşmasında tasavvufun etkileri nelerdir?


 12. Cevap: Anadolu’nun İslamlaşmasında tasavvufun etkileri şu şekilde sıralanabilir: * Tasavvuf, İslam’ı Türk boylarının anlayabileceği ve kabul edebileceği şekilde anlatmıştır. * Tasavvuf, Anadolu’da İslam’ın yayılmasına ve yerleşmesine katkıda bulunmuştur. * Tasavvuf, Anadolu’da hoşgörü ve kardeşlik duygularının gelişmesine katkıda bulunmuştur. * Tasavvuf, Anadolu’da sanat ve kültürün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Açıklama:

  Tasavvuf, İslam’ın temel ilkelerine dayanan bir düşünce ve hayat tarzıdır. Tasavvufun Anadolu’nun İslamlaşmasında önemli etkileri olmuştur. Bu etkiler şu şekilde açıklanabilir: * Tasavvuf, İslam’ı Türk boylarının anlayabileceği ve kabul edebileceği şekilde anlatmıştır. Tasavvuf, İslam’ın temel ilkelerini, Türklerin anlayabileceği ve kabul edebileceği şekilde anlatmıştır. Bu sayede Anadolu’da İslam’ın yayılması ve yerleşmesi kolaylaşmıştır. * Tasavvuf, Anadolu’da İslam’ın yayılmasına ve yerleşmesine katkıda bulunmuştur. Tasavvuf önderleri, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde tekke ve zaviyeler kurarak İslam’ı yaymaya çalışmışlardır. Bu tekke ve zaviyeler, İslam’ın öğretilerinin halka anlatılması ve İslam’ın yayılması için önemli rol oynamıştır. * Tasavvuf, Anadolu’da hoşgörü ve kardeşlik duygularının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Tasavvuf, İslam’ın temel ilkelerinden olan hoşgörü ve kardeşlik duygularının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu sayede Anadolu’da farklı din ve mezhepten insanların bir arada yaşamasını kolaylaştırmıştır. * Tasavvuf, Anadolu’da sanat ve kültürün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Tasavvuf, Anadolu’da sanat ve kültürün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Tasavvuf önderleri, Türk müziği, edebiyatı, mimari ve resim gibi sanat dallarının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. 13. Hacı Bayrâm-ı Velî’nin “Yetmiş iki milleti bir tutmak” sözüyle ne anlatmak istediğini açıklayınız.


 14. Cevap: Hacı Bayrâm-ı Velî, bu sözle bütün insanlığın Allah katında eşit olduğunu anlatmak istemiştir. Ona göre, insanların ırk, din, dil, mezhep gibi farklılıkları, onların Allah katındaki değerini değiştirmez. Açıklama:

  Hacı Bayrâm-ı Velî, “Yetmiş iki milleti bir tutmak” sözüyle, Anadolu’da birlik ve beraberliğin sağlanmasını hedeflemiştir. Bu söz, Anadolu’da yaşayan farklı inanç ve kültürlere sahip insanların bir arada yaşamasını sağlamıştır. 15. Osmanlı Devleti, şehirlerin gelişmesi için hangi faaliyetlerde bulunmuştur?


 16. Cevap: Osmanlı Devleti, şehirlerin gelişmesi için iskân ve istimâlet politikaları izlemiştir. Yeni fethettiği şehirlerde gayrimüslim mahalleleri dışında Türk mahalleleri kurmuştur. Fethettikleri bölgelerdeki insanlar arasında ayrım gözetmeden yol, köprü, han, cami, medrese, hamam ve imarethane gibi yapılarla buraları imar etmiştir. Ayrıca, fethedilen şehirlerde çarşı, pazar, bedesten gibi ticari mekânları geliştirerek ticareti canlandırmıştır. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, şehirlerin gelişmesini önemli görmüştür. Bu nedenle, şehirlerde yaşayan halkın refah seviyesini artırmak için çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu faaliyetler sonucunda, Osmanlı şehirleri dinî, sosyal, ekonomik, kültürel, idari ve hukuki kurumların toplu hâlde bulunduğu örgütlenmiş büyük yerleşim yerleri haline gelmiştir. 17. Fatih Sultan Mehmet’in ilim adamlarına verdiği önemi gösteren bir söz yazınız.


 18. Cevap: “Ülkeler kılıçla fethedilir, kalemle korunur.” Açıklama:

  Yusuf Has Hâcip’in bu sözü, Fatih Sultan Mehmet’in ilim adamlarına verdiği önemi göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet, ilim adamlarını ülkesinin gelişmesi ve korunması için önemli bir unsur olarak görmüştür. Bu nedenle, ilim adamlarını himaye etmiş ve onlara büyük değer vermiştir. 19. Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatının en önemli örnekleri hangi mimari yapılarda görülmektedir?


 20. Cevap: Camiler, medreseler, saray ve köşkler Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatı, mimari yapılarda en çok camilerde, medreselerde, saraylarda ve köşklerde kullanılmıştır. Bu yapılarda ahşap kapı ve pencere kanatları, minberler, kürsüler, mihraplar, tavanlar ve süslemeler, ahşap sanatının en güzel örneklerini sergilemektedir. 21. Osmanlı Devleti'nde saray ve konaklar, kültür faaliyetleri konusunda halka nasıl öncülük etmiştir?


 22. Cevap: Osmanlı Devleti'nde saray ve konaklar, kültür faaliyetleri konusunda halka öncülük etmiştir. Saray ve konaklarda ilim ve sanat adamları himaye edilmiş, bu sayede kültür faaliyetlerinin yaygınlaşması sağlanmıştır. Ayrıca saray ve konaklar, yemek kültürü, güzel konuşma, şiir, musiki gibi alanlarda halka örnek olmuştur. Açıklama:

  Saray ve konaklar, Osmanlı Devleti'nin en önemli kültür merkezleriydi. Bu merkezlerde yetişen ilim ve sanat adamları, eserleriyle toplumun kültür düzeyini yükseltmiştir. Ayrıca saray ve konaklarda yapılan etkinlikler, halka örnek olmuş ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. 23. Osmanlı Devleti'nde kültürel değerlerin oluşumu ve yayılması için hangi kurumlar önemli bir rol oynamıştır?


 24. Cevap: Osmanlı Devleti'nde kültürel değerlerin oluşumu ve yayılması için saray, konak, medrese ve tekke gibi kurumlar önemli bir rol oynamıştır. Saray ve konaklar, kültür faaliyetlerinin merkezi olmuş, medreseler ise eğitim yoluyla kültürel değerlerin oluşumuna katkıda bulunmuştur. Tekkeler ise halk arasında kültürel değerlerin yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Açıklama:

  Saray ve konaklar, kültürel değerlerin oluşumu ve yayılması için önemli bir rol oynamıştır. Bu kurumlarda yetişen ilim ve sanat adamları, eserleriyle kültürün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca saray ve konaklar, kültürel etkinliklerin düzenlendiği yerler olmuştur. Medreseler, eğitim yoluyla kültürel değerlerin oluşumuna katkıda bulunmuştur. Medreselerde ilim ve kültür alanında eğitim gören öğrenciler, mezun olduktan sonra toplumda önemli görevler üstlenmiştir. Bu sayede kültürel değerler, toplumun her kesimine yayılmıştır. Tekkeler, halk arasında kültürel değerlerin yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Tekkelerde halka yönelik düzenlenen etkinlikler, kültürel değerlerin halk arasında benimsenmesine katkıda bulunmuştur. 25. Osmanlı Devleti, şehirlerin gelişiminde hangi rol oynamıştır?


 26. Cevap: Osmanlı Devleti, şehirlerin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bu doğrultuda şehirlerde imar faaliyetlerinde bulunmuş, yeni şehirler kurmuştur. Ayrıca şehirlerin nüfusunu artırarak onları daha canlı ve dinamik hâle getirmiştir. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, şehirlerin gelişimini desteklemek için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sayesinde şehirler hem ekonomik hem de sosyal açıdan gelişme göstermiştir. 27. Osmanlı Devleti’nin şehirleşmeye verdiği önemin günümüze etkileri nelerdir?


 28. Cevap: Osmanlı Devleti’nin şehirleşmeye verdiği önem günümüze kadar devam etmiştir. Bu doğrultuda günümüz Türkiye’sinde şehirler önemli bir yere sahiptir. Şehirler, nüfusun büyük bir kısmının yaşadığı, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaştığı merkezlerdir. Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nin şehirleşmeye verdiği önem günümüz Türkiye’sinin şehirleşmesini olumlu yönde etkilemiştir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Pencik Kanunu, savaş esirlerinden alınan vergidir.
  2. ( ) Pencik oğlanları, padişahın özel hizmetinde çalışan kişilerdir.
  3. ( ) Acemi oğlanları, pencik oğlanlarından seçilerek yetiştirilen askerlerdir.
  4. ( ) Yeniçeri Ocağı, Pencik Kanunu ile kurulan daimi bir askerî birliktir.
  5. ( ) Devşirme sistemi, Hristiyanlardan alınan çocukları Türkleştirmek amacıyla uygulanan bir sistemdir.
  6. ( ) Pencik Kanunu, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren uygulanmıştır.
  7. ( ) Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü artırmasında etkili olmuştur.
  8. ( ) Pencik Kanunu, Osmanlı Devleti'nin sosyal yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır.
  9. ( ) Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti'nin kültürel gelişimine katkı sağlamıştır.
  10. ( ) Pencik Kanunu ve Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti'nin çöküşünde etkili olmuştur.

 30. Cevap: 1. (Y) Pencik Kanunu, savaş esirlerinden alınan vergi değil, savaş esirlerinden alınan askerlerdir. 2. (D) Pencik oğlanları, padişahın özel hizmetinde çalışan kişilerdir. 3. (D) Acemi oğlanları, pencik oğlanlarından seçilerek yetiştirilen askerlerdir. 4. (D) Yeniçeri Ocağı, Pencik Kanunu ile kurulan daimi bir askerî birliktir. 5. (D) Devşirme sistemi, Hristiyanlardan alınan çocukları Türkleştirmek amacıyla uygulanan bir sistemdir. 6. (Y) Pencik Kanunu, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren değil, I. Murat Dönemi'nde uygulanmaya başlanmıştır. 7. (D) Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü artırmasında etkili olmuştur. 8. (D) Pencik Kanunu, Osmanlı Devleti'nin sosyal yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır. 9. (D) Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti'nin kültürel gelişimine katkı sağlamıştır. 10. (Y) Pencik Kanunu ve Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti'nin çöküşünde etkili olmamıştır. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

10.Sınıf Tarih 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Tarih 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


10.Sınıf Tarih 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
  1. Coğrafi keşiflerin Avrupa'nın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına etkilerini açıklayabilir.
  2. I. Selim (yavuz) döneminde Osmanlı Devleti Safevi ve Memlük devletleri arasındaki askeri ve siyasi ilişkileri sorgulayabilir
  3. I. Süleyman (Kanuni) döneminin siyasi ve askeri faaliyetlerinin dünya gücü olmasına etkilerini açıklayabilir.
  4. İstanbul'un fethinin nedenlerini, fetih sürecini ve sonuçlarını açıklayabilir.
  5. Osmanlı Devleti'nin askeri teşkilatının gelişimini ve eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini karşılaştırabilir.
  6. Osmanlı Devletinin hukuk sisteminin özelliklerini, bilim, teknoloji alanındaki gelişmeleri açıklayabilir, çağdaşı olan Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmelerini karşılaştırabilir.
  7. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toplumsal yapısını analiz ederek millet sisteminin toplumsal yaşama etkilerini açıklayabilir.
  8. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde bilim, sanat ve kültür alanındaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi 1.dönem sonu yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Yaya birliklerinin görevlerini açıklar.

Müsellemlerin görevlerini açıklar.

10. Sınıf Tarih dersi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Klasik Çağ’a Kadar Döneminde, Osmanlı Devleti’nin tımar sisteminin ekonomisine etkilerini kavrar.

10. Sınıf Tarih dersi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Klasik Çağ’a Kadar Döneminde, Osmanlı Devleti’nin tımar sisteminin idari yapısına etkilerini kavrar

10.3.5. Devşirme sisteminin Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine etkisini değerlendirir.

* Anadolu’nun İslamlaşmasında tasavvufun etkilerini açıklar.

Öğrenci, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin “Yetmiş iki milleti bir tutmak” sözünün anlamını ve önemini açıklayabilir.

Osmanlı Devleti'nin şehirlerin gelişmesi için yaptığı faaliyetler hakkında bilgi sahibi olur.

Fatih Sultan Mehmet’in ilim adamlarına verdiği önemi kavrar.

. Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatının mimari yapılarda nasıl kullanıldığını kavrar.

Osmanlı Devleti'nde saray ve konaklar, kültür faaliyetlerinin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır.

Osmanlı Devleti'nde saray, konak, medrese ve tekke gibi kurumlar, kültürel değerlerin oluşumu ve yayılması için önemli bir rol oynamıştır.

Osmanlı Devleti’nin şehirlerin gelişimine olan katkısını kavrar.

Osmanlı Devleti’nin şehirleşmeye verdiği önemin günümüz Türkiye’sine olan etkilerini kavrar.

* 1. Osmanlı Devleti'nin mali yapısını kavrar. * 2. Osmanlı Devleti'nin askerî yapısını kavrar. * 3. Osmanlı Devleti'nin eğitim sistemini kavrar. * 4. Osmanlı Devleti'nin askerî gücünü kavrar. * 5. Osmanlı Devleti'nin sosyal yapısını kavrar. * 6. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu kavrar. * 7. Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü kavrar. * 8. Osmanlı Devleti'nin sosyal yapısını kavrar. * 9. Osmanlı Devleti'nin kültürel gelişimini kavrar. * 10. Osmanlı Devleti'nin çöküşünü kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri