10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ilk askerî güçler hangileridir?


 2. Cevap: Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ilk askerî güçler, yiğit gençler ve beyliğe bağlı aşiret kuvvetleridir. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, kuruluşunda bir devlet değil, bir beyliktir. Bu nedenle, düzenli bir ordusu yoktur. İlk fetihler, yiğit gençler ve beyliğe bağlı aşiret kuvvetleri tarafından yapılır. Bu birlikler, atlı oldukları için kale muhasaralarında fazla etkili olamazlar. 3. Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli askerî birlikleri hangileridir?


 4. Cevap: Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli askerî birlikleri, yaya ve müsellemlerdir. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, kuruluşundan sonra giderek genişlemeye başlar. Bu nedenle, devamlı savaşa hazır yaya ve atlı bir kuvvetin oluşturulması zorunlu hâle gelir. Orhan Gazi, beyliğin ilk düzenli askerî birlikleri olan yaya ve müsellemleri oluşturur. 5. Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi hangi bölgelerde uygulanmamıştır?


 6. Cevap: Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi, Mısır, Bağdat, Habeşistan, Basra ve Lahsa (El-Ahsa) eyaletlerinde uygulanmamıştır. Açıklama:

  Bu eyaletler, Osmanlı Devleti’nin fethettiği ilk dönemlerde önemli ticaret merkezleriydi. Bu nedenle devlet, bu eyaletleri doğrudan kendi idaresi altında tutmayı tercih etmiştir. 7. Tımar sistemi hangi belgelere dayanılarak uygulanmıştır?


 8. Cevap: Tımar sistemi, tahrir defterlerine dayanılarak uygulanmıştır. Tahrir defterleri, Osmanlı Devleti’nin eyaletlerindeki bütün gelir kaynaklarını ayrıntılı olarak veren belgelerdir. Bu belgelere bakılarak devlet hazinesi, vezir ve beyler için ayrılan haslar çıkartılır geri kalanı da sipahiler arasında tımar ve zeamet olarak dağıtılırdı. Açıklama:

  Tahrir defterleri, tımar sisteminin düzenli bir şekilde işlemesini ve merkezî denetimin sağlanmasını sağlamıştır. 9. Devşirme sisteminden kimler yararlanabiliyordu?


 10. Cevap: Devşirme sisteminden, Hristiyan tebaadan sekiz ile yirmi yaş arasında olan, akıllı, iyi huylu ve fiziksel açıdan sağlıklı olan gençler yararlanabiliyordu. Açıklama:

  Devşirme sisteminde, devşirilecek çocukların belirlenmesinde belli kriterler gözetilmiştir. Bu kriterler arasında yaş, din, sağlık ve fiziksel özellikler yer almaktadır. 11. Devşirme sistemi Osmanlı Devleti'ne ne gibi katkılar sağlamıştır?


 12. Cevap: Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti'ne askerî, siyasi ve ekonomik açıdan önemli katkılar sağlamıştır. Açıklama:

  Devşirme sistemi sayesinde Osmanlı Devleti, bünyesinde güçlü ve disiplinli bir askerî sınıf oluşturmayı başarmıştır. Bu sistem, aynı zamanda merkezî otoriteyi güçlendirmeye ve ülke topraklarının korunmasına da katkıda bulunmuştur. 13. Hacı Bayrâm-ı Velî, tasavvuf alanındaki faaliyetlerinde hangi yöntemlere başvurmuştur?


 14. Cevap: Sohbet, irşad, nasihat Açıklama:

  Hacı Bayrâm-ı Velî, tasavvuf alanındaki faaliyetlerinde sohbet, irşad ve nasihat gibi yöntemlere başvurmuştur. 15. Hacı Bayrâm-ı Velî, tasavvuf alanındaki faaliyetleriyle Anadolu’da hangi alanlarda etkili olmuştur?


 16. Cevap: Dinî, ahlaki, iktisadi, siyasi Açıklama:

  Hacı Bayrâm-ı Velî, tasavvuf alanındaki faaliyetleriyle Anadolu’da dinî, ahlaki, iktisadi ve siyasi alanlarda etkili olmuştur. 17. Osmanlı Devleti'nde bilim alanında yetişen önemli bilim insanları kimlerdir?


 18. Cevap: Osmanlı Devleti'nde bilim alanında yetişen önemli bilim insanları arasında Ali Kuşçu, Kadızade Rumi, Takiyüddin, Sadeddin Efendi, Sinan, Mustafa Ali gibi isimler yer alır. Açıklama:

  Ali Kuşçu, astronomi ve matematik alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Kadızade Rumi, astronomi ve fizik alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Takiyüddin, astronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Sadeddin Efendi, tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Sinan, mimar olarak tanınmıştır. Mustafa Ali, tarih, edebiyat ve coğrafya alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. 19. Osmanlı Devleti'nin bilim alanındaki çalışmaları hangi alanlarda sosyal hayata etki etmiştir?


 20. Cevap: Osmanlı Devleti'nin bilim alanındaki çalışmaları, eğitim, sağlık, kültür, ekonomi ve yönetim gibi alanlarda sosyal hayata etki etmiştir. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde bilim alanındaki çalışmalar sayesinde eğitim seviyesi artmış, hastanelerde tedavi yöntemleri geliştirilmiş, kültürel faaliyetler çeşitlenmiş, ekonomi gelişmiştir ve yönetim alanında daha etkili kararlar alınmıştır. 21. Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatının günümüze etkileri nelerdir?


 22. Cevap: Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatının günümüze birçok etkisi olmuştur. Bu etkiler arasında geleneksel Türk evleri, camiler, medreseler, saray ve köşkler sayılabilir. Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatının günümüze etkilerini geleneksel Türk evleri, camiler, medreseler, saray ve köşklerde görmek mümkündür. Bu yapılarda kullanılan ahşap kapı ve pencere kanatları, minberler, kürsüler, mihraplar, tavanlar ve süslemeler, Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatının günümüze ulaşan en önemli örnekleridir. 23. Osmanlı Devleti'nde sözlü ve yazılı kültür, toplumun hayatına nasıl etki etmiştir?


 24. Cevap: Osmanlı Devleti'nde sözlü ve yazılı kültür, toplumun her alanında etkili olmuştur. Sözlü kültür, halk edebiyatı, halk müziği, halk dansları, halk oyunları gibi alanlarda kendini göstermiştir. Yazılı kültür ise edebiyat, tarih, felsefe, bilim gibi alanlarda kendini göstermiştir. Açıklama:

  Sözlü kültür, toplumun gelenek ve göreneklerini, değerlerini, inançlarını, duygu ve düşüncelerini yansıtan bir kültürdür. Halk edebiyatı, halk müziği, halk dansları, halk oyunları gibi alanlarda kendini gösteren sözlü kültür, toplumun birliğini ve beraberliğini sağlamıştır. Yazılı kültür ise toplumun bilgi ve kültür düzeyini yükseltmiştir. Edebiyat, tarih, felsefe, bilim gibi alanlarda kendini gösteren yazılı kültür, toplumun düşünsel gelişimine katkıda bulunmuştur. 25. Osmanlı Devleti, şehirlerin nüfusunu artırmak amacıyla ne gibi çalışmalar yapmıştır?


 26. Cevap: Osmanlı Devleti, şehirlerin nüfusunu artırmak amacıyla Anadolu ve Balkanlardan farklı etnik kökenden ve dinî inançta insanları iskân etmiştir. Ayrıca şehirlerde eğitim ve öğretim faaliyetlerini teşvik ederek nüfusun artmasını sağlamıştır. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, şehirlerin nüfusunun artmasını arzu etmiştir. Bu doğrultuda şehirlere göçleri teşvik eden çalışmalar yapmıştır. 27. Osmanlı Devleti, şehirlerin yapısını değiştirirken hangi unsurları dikkate almıştır?


 28. Cevap: Osmanlı Devleti, şehirlerin yapısını değiştirirken aşağıdaki unsurları dikkate almıştır: * Şehrin güvenliğini sağlamak * Şehrin ulaşım sistemini iyileştirmek * Şehrin ticaret ve sanayi faaliyetlerini geliştirmek * Şehrin sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirmek Açıklama:

  Osmanlı Devleti, şehirlerin yapısını değiştirirken hem şehrin günlük ihtiyaçlarını hem de şehrin uzun vadeli gelişimini dikkate almıştır. 29. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Anadolu’nun İslamlaşmasında en büyük rolü tasavvuf oynamıştır.
  2. ( ) Tasavvuf, İslam’ı Türklerin anlayacağı ve benimseyebileceği bir şekilde yorumlamıştır.
  3. ( ) Tasavvuf, Anadolu’da İslam’ın yaygınlaşmasını hızlandırmıştır.
  4. ( ) Tasavvuf, Anadolu’da Türk kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuştur.
  5. ( ) Tasavvuf, Anadolu’da sosyal barışın ve huzurun sağlanmasına yardımcı olmuştur.

 30. Cevap: 1. (Y) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (D) Açıklama:

  * Tasavvuf, İslam’ı Türklerin anlayacağı ve benimseyebileceği bir şekilde yorumlayarak Anadolu’nun İslamlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. * Tasavvuf, Anadolu’da İslam’ın yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. * Tasavvuf, Anadolu’da Türk kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. * Tasavvuf, Anadolu’da sosyal barışın ve huzurun sağlanmasına yardımcı olmuştur. 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız.

  1. Alplar ve Gaziler
  2. Ahi teşkilatı
  3. Tımar sistemi
  4. Düzenli ordu
  5. Yaya ve Müsellem
  [....] a. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan dört ayrı zümreden biri
  [....] b. Devlet tarafından düzenli olarak maaş alan askerlerden oluşan ordu
  [....] c. Türk devletlerinin kuruluşunda ve yükselişinde muazzam bir güç olarak ortaya çıkmışlar
  [....] d. Farsça kökenli bir terimdir ve "sadakat" ve "bakım" anlamlarına gelir
  [....] e. Askerî görevlerin karşılığında devletten toprak ve vergi geliri elde eden askerî sınıf

 32. Cevap: 1. c 2. e 3. d 4. a 5. b Açıklama:

  1. Alplar ve Gaziler, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan dört ayrı zümreden biridir. Bu nedenle eşleştirme 1.c'dir. 2. Ahi teşkilatı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan bir başka zümredir. Bu nedenle eşleştirme 2.e'dir. 3. Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nde askerî görevlerin karşılığında devletten toprak ve vergi geliri elde eden askerî sınıfın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle eşleştirme 3.e'dir. 4. Düzenli ordu, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren zamanla gelişen ve güçlenen bir askerî teşkilattır. Bu nedenle eşleştirme 4.a'dır. 5. Yaya ve Müsellem, Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli askerî birliklerinden biridir. Bu nedenle eşleştirme 5.b'dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
  1. Coğrafi keşiflerin Avrupa'nın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına etkilerini açıklayabilir.
  2. I. Selim (yavuz) döneminde Osmanlı Devleti Safevi ve Memlük devletleri arasındaki askeri ve siyasi ilişkileri sorgulayabilir
  3. I. Süleyman (Kanuni) döneminin siyasi ve askeri faaliyetlerinin dünya gücü olmasına etkilerini açıklayabilir.
  4. İstanbul'un fethinin nedenlerini, fetih sürecini ve sonuçlarını açıklayabilir.
  5. Osmanlı Devleti'nin askeri teşkilatının gelişimini ve eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini karşılaştırabilir.
  6. Osmanlı Devletinin hukuk sisteminin özelliklerini, bilim, teknoloji alanındaki gelişmeleri açıklayabilir, çağdaşı olan Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmelerini karşılaştırabilir.
  7. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toplumsal yapısını analiz ederek millet sisteminin toplumsal yaşama etkilerini açıklayabilir.
  8. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde bilim, sanat ve kültür alanındaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde III. ve IV. ünite konularından açık uçlu sorulardan hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda askerî güçlerin önemini açıklar.

Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli askerî birliklerinin önemini açıklar.

10. Sınıf Tarih dersi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Klasik Çağ’a Kadar Döneminde, Osmanlı Devleti’nin tımar sisteminin uygulandığı bölgeleri kavrar.

10. Sınıf Tarih dersi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Klasik Çağ’a Kadar Döneminde, Osmanlı Devleti’nin tımar sisteminin uygulandığı belgelere dair bilgi sahibi olur.

10.3.3. Devşirme sisteminden yararlanma koşullarını kavrar.

10.3.4. Devşirme sisteminin Osmanlı Devleti'ne sağladığı katkıları değerlendirir.

* Öğrenci, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin tasavvuf alanındaki faaliyetlerinde kullandığı yöntemleri açıklayabilir.

Öğrenci, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin tasavvuf alanındaki faaliyetlerinin Anadolu’daki etkilerini açıklayabilir.

Osmanlı Devleti'nde bilim alanında yetişen önemli bilim insanlarını öğrenir.

Osmanlı Devleti'nin bilim alanındaki çalışmalarının sosyal hayata etkilerini açıklar.

Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatının günümüze etkilerini kavrar.

Osmanlı Devleti'nde sözlü ve yazılı kültür, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

Osmanlı Devleti’nin şehirlerin nüfusunu artırmak için yaptığı çalışmaları kavrar.

Osmanlı Devleti’nin şehirlerin yapısını değiştirirken dikkate aldığı unsurları kavrar.

10. Sınıf Tarih dersi 4. ünite kazanımlarından “Anadolu’nun İslamlaşmasında tasavvufun etkilerini analiz eder.” kazanımını destekler.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan muharip unsurları ve görevlerini açıklar. Bu soruların cevapları ve açıklamaları bu şekildedir. Kazanım cümlesi de yukarıda belirtildiği gibidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri