10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli askerî birliklerinin oluşturulmasının önemi nedir?


 2. Cevap: Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli askerî birliklerinin oluşturulması, devletin güçlenmesine ve fetihlerin hızlanmasına katkı sağlamıştır Açıklama:

  Osmanlı Devleti, kuruluşunda bir beyliktir. Bu nedenle, düzenli bir ordusu yoktur. İlk fetihler, yiğit gençler ve beyliğe bağlı aşiret kuvvetleri tarafından yapılır. Bu birlikler, atlı oldukları için kale muhasaralarında fazla etkili olamazlar. Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli askerî birlikleri olan yaya ve müsellemlerin oluşturulması, kale muhasaralarında daha etkili olunmasını sağlamıştır. Ayrıca, acil durumlarda müdahale edecek hazır bir askerî kuvvetin oluşturulması, devletin güçlenmesine ve fetihlerin hızlanmasına katkı sağlamıştır. 3. Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin en önemli işlevi nedir?


 4. Cevap: Tımar sisteminin en önemli işlevi, Osmanlı ordusunun beslemesini sağlamaktır. Açıklama:

  Tımar sistemi, atlı asker olan sipahilere toprak tahsis edilmesine dayanan bir sistemdir. Sipahiler, kendilerine tahsis edilen topraklardan elde ettikleri gelirlerle geçinir ve savaş zamanlarında orduda görev yaparlardı. Bu nedenle tımar sistemi, Osmanlı ordusunun beslemesini sağlamanın en önemli yollarından biri olmuştur. 5. Devşirme sisteminin amacı nedir?


 6. Cevap: Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti'nin askerî gücünü artırmak ve merkezî otoriteyi güçlendirmek amacıyla uygulanan bir sistemdir. Açıklama:

  Devşirme sistemiyle Hristiyan tebaadan seçilen yetenekli gençler, Türk ailelerinin yanına verilerek Türkleştirilmekte ve askerî eğitimlerden geçirilmekteydi. Bu sistem sayesinde Osmanlı Devleti, bünyesinde güçlü ve disiplinli bir askerî sınıf oluşturmayı başarmıştır. 7. Devşirme sistemi hangi dönemlerde uygulanmıştır?


 8. Cevap: Devşirme sistemi, I. Murat Dönemi'nde (1362) kurularak II. Mahmut Dönemi'ne (1826) kadar uygulanmıştır. Açıklama:

  Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinden itibaren uygulanmış ve zamanla yaygınlaşmıştır. Bu sistem, II. Mahmut Dönemi'nde gerçekleşen Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ile son bulmuştur. 9. Hacı Bayrâm-ı Velî, Anadolu’da hangi tarikatın kurucusudur?


 10. Cevap: Bayramîlik Açıklama:

  Hacı Bayrâm-ı Velî, XIV. yüzyılın ilk yarısında Orhan Gazi Dönemi’nde Ankara’nın Zülfazl köyünde doğmuş, 1430 yılında Ankara’da vefat etmiştir. Bayramîlik tarikatının kurucusudur. 11. Hacı Bayrâm-ı Velî, Anadolu’da hangi dönemde yaşamış ve tasavvuf alanındaki faaliyetlerini hangi dönemde yürütmüştür?


 12. Cevap: XIV. ve XV. yüzyıllarda Açıklama:

  Hacı Bayrâm-ı Velî, XIV. yüzyılın ilk yarısında Orhan Gazi Dönemi’nde Ankara’nın Zülfazl köyünde doğmuş, 1430 yılında Ankara’da vefat etmiştir. Tasavvuf alanındaki faaliyetlerini XIV. ve XV. yüzyıllarda yürütmüştür. 13. Türkler, bilim alanında hangi alanlarda çalışmalar yapmışlardır?


 14. Cevap: Türkler, bilim alanında astronomi, matematik, tıp, edebiyat, tarih, coğrafya, hukuk, felsefe gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmışlardır. Açıklama:

  Türklerin bilim alanındaki çalışmaları, İslamiyet öncesi ve sonrası dönemlerde devam etmiştir. İslamiyet öncesinde, On İki Hayvanlı Türk Takvimi, Türklerin bilim alanındaki en önemli katkılarından biridir. İslamiyet'in kabulünden sonra ise astronomi, matematik, tıp, edebiyat, tarih, coğrafya, hukuk, felsefe gibi çeşitli alanlarda önemli çalışmalar yapmışlardır. 15. Osmanlı Devleti'nde bilim alanındaki çalışmalar hangi kurumlarda yapılmıştır?


 16. Cevap: Osmanlı Devleti'nde bilim alanındaki çalışmalar medreselerde, rasathanelerde, hastanelerde, kütüphanelerde ve vakıflarda yapılmıştır. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde eğitim, medreseler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Medreselerde, astronomi, matematik, tıp, edebiyat, tarih, coğrafya, hukuk, felsefe gibi çeşitli bilim dallarında eğitim verilmiştir. Ayrıca, Osmanlı Devleti'nde rasathaneler, hastaneler, kütüphaneler ve vakıflar da bilim alanında önemli rol oynamıştır. 17. Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatının gelişmesinde hangi unsurlar etkili olmuştur?


 18. Cevap: Orta Asya’dan gelen sanat anlayışı, Selçuklu, Arap, Bizans ve İran sanatları, Osmanlı Devleti’nin büyüyüp gelişmesi Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatının gelişmesinde birçok unsur etkili olmuştur. Bu unsurlar arasında Orta Asya’dan gelen sanat anlayışı, Selçuklu, Arap, Bizans ve İran sanatları, Osmanlı Devleti’nin büyüyüp gelişmesi, ilim adamlarının çalışmaları ve sanatkârların yetenekleri sayılabilir. 19. Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatında kullanılan başlıca motifler nelerdir?


 20. Cevap: Geometrik motifler, bitkisel motifler, hayvan motifleri ve insan motifleri Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatında kullanılan başlıca motifler arasında geometrik motifler, bitkisel motifler, hayvan motifleri ve insan motifleri sayılabilir. Geometrik motifler arasında yıldız, altıgen, kare, üçgen ve daire gibi motifler kullanılmıştır. Bitkisel motifler arasında yaprak, çiçek, dal ve ağaç gibi motifler kullanılmıştır. Hayvan motifleri arasında kuş, geyik, aslan ve kartal gibi motifler kullanılmıştır. İnsan motifleri ise genellikle mihrap, kürsü ve minber gibi yerlerde kullanılmıştır. 21. Osmanlı padişahlarının ve şehzadelerinin çoğunun şiirle ilgilenmesinin topluma etkisi nedir?


 22. Cevap: Osmanlı padişahlarının ve şehzadelerinin çoğunun şiirle ilgilenmesinin topluma etkisi şu şekilde olmuştur: * Şiir, toplumun her kesiminde sevilen ve yaygın bir sanat haline gelmiştir. * Şiir yoluyla toplumdaki kültürel değerler yaygınlaştırılmıştır. * Şiir yoluyla topluma güzel mesajlar verilmiştir. Açıklama:

  Osmanlı padişahları ve şehzadeleri, toplumda önemli bir yere sahipti. Bu kişilerin şiirle ilgilenmesi, şiirin toplumda daha da yaygınlaşmasına neden olmuştur. 23. Osmanlı Devleti, şehirleşmeye önem veren bir devlettir. Bu doğrultuda şehirlerin yapısını nasıl değiştirmiştir?


 24. Cevap: Osmanlı Devleti, şehirlerin yapısını değiştirerek onları daha düzenli ve işlevsel hâle getirmiştir. Bu doğrultuda şehirlerde imar faaliyetlerinde bulunmuş, yeni şehirler kurmuştur. Ayrıca şehirlerin nüfusunu artırarak onları daha canlı ve dinamik hâle getirmiştir. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, şehirleri sadece askerî bir üs olarak değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik bir merkez olarak görmüştür. Bu doğrultuda şehirlerin yapısını değiştirerek onları daha yaşanılabilir hâle getirmiştir. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Osmanlı sanatı, Orta Asya'dan gelen sanat anlayışından ve Selçuklu, Arap, Bizans, İran sanatlarından etkilenerek gelişmiştir.
  2. ( ) Osmanlı Devleti'nde ahşap sanatı, mimari yapıların kapı ve pencere kanatları ile özellikle minberlerde ve vaaz kürsülerinde görülmemektedir.
  3. ( ) Dokumacılıkta yünlü kumaşlar, ipekli elbiseler ve her türlü kadife işlenmektedir.
  4. ( ) Osmanlı'da halı dokuma, diğer pek çok alanda olduğu gibi Selçuklu geleneğinin devamıdır.
  5. ( ) Çini sanatı, Osmanlılarda başlangıcından itibaren çeşitli tekniklerin uygulanması ile büyük bir ilerleme ve zenginlik göstermiştir.
  6. ( ) Taş işçiliği, Osmanlı Devleti'nde XIV. yüzyıl sonlarında çok yoğun bir şekilde imar faaliyetleri yapılmadan önce gelişmiştir.
  7. ( ) Hat sanatı, Türk sanatının her sahasında iyi değerlendirilen bir sanattır.
  8. ( ) Kâğıt sanatı, Osmanlı Devleti'nde özellikle 16. yüzyıldan sonra gelişmiştir.
  9. ( ) Tezhip sanatı, Osmanlı Devleti'nde özellikle 15. yüzyıldan sonra gelişmiştir.
  10. ( ) Minyatür sanatı, Osmanlı Devleti'nde özellikle 14. yüzyıldan sonra gelişmiştir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Osmanlı sanatı, Orta Asya'dan gelen sanat anlayışından ve Selçuklu, Arap, Bizans, İran sanatlarından etkilenerek gelişmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 2. Osmanlı Devleti'nde ahşap sanatı, mimari yapıların kapı ve pencere kanatları ile özellikle minberlerde ve vaaz kürsülerinde görülmektedir. Bu nedenle bu cümle yanlıştır. 3. Dokumacılıkta yünlü kumaşlar, ipekli elbiseler ve her türlü kadife işlenmektedir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 4. Osmanlı'da halı dokuma, diğer pek çok alanda olduğu gibi Selçuklu geleneğinin devamıdır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 5. Çini sanatı, Osmanlılarda başlangıcından itibaren çeşitli tekniklerin uygulanması ile büyük bir ilerleme ve zenginlik göstermiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 6. Taş işçiliği, Osmanlı Devleti'nde XIV. yüzyıl sonlarında çok yoğun bir şekilde imar faaliyetleri yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle bu cümle yanlıştır. 7. Hat sanatı, Türk sanatının her sahasında iyi değerlendirilen bir sanattır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 8. Kâğıt sanatı, Osmanlı Devleti'nde özellikle 16. yüzyıldan sonra gelişmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 9. Tezhip sanatı, Osmanlı Devleti'nde özellikle 15. yüzyıldan sonra gelişmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 10. Minyatür sanatı, Osmanlı Devleti'nde özellikle 14. yüzyıldan sonra gelişmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
  1. Coğrafi keşiflerin Avrupa'nın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına etkilerini açıklayabilir.
  2. I. Selim (yavuz) döneminde Osmanlı Devleti Safevi ve Memlük devletleri arasındaki askeri ve siyasi ilişkileri sorgulayabilir
  3. I. Süleyman (Kanuni) döneminin siyasi ve askeri faaliyetlerinin dünya gücü olmasına etkilerini açıklayabilir.
  4. İstanbul'un fethinin nedenlerini, fetih sürecini ve sonuçlarını açıklayabilir.
  5. Osmanlı Devleti'nin askeri teşkilatının gelişimini ve eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini karşılaştırabilir.
  6. Osmanlı Devletinin hukuk sisteminin özelliklerini, bilim, teknoloji alanındaki gelişmeleri açıklayabilir, çağdaşı olan Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmelerini karşılaştırabilir.
  7. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toplumsal yapısını analiz ederek millet sisteminin toplumsal yaşama etkilerini açıklayabilir.
  8. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde bilim, sanat ve kültür alanındaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli askerî birliklerinin önemini açıklar.

10. Sınıf Tarih dersi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Klasik Çağ’a Kadar Döneminde, Osmanlı Devleti’nin tımar sisteminin işlevlerini kavrar.

10.3.1. Osmanlı Devleti'nin askerî gücünü artırmak için uyguladığı devşirme sisteminin amaçlarını açıklar.

10.3.2. Devşirme sisteminin uygulanma dönemlerini kavrar.

* Öğrenci, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin tarikatını tanımlayabilir.

* Öğrenci, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin yaşadığı dönemi ve tasavvuf alanındaki faaliyetlerini kavrayabilir.

Türklerin bilim alanındaki çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.

Osmanlı Devleti'nde bilim alanındaki çalışmaların yapıldığı kurumları öğrenir.

. Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatının gelişmesinde etkili olan unsurları kavrar.

Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatında kullanılan motifleri kavrar.

Osmanlı Devleti’nin şehirleşmeye verdiği önemi ve bu doğrultuda yaptığı çalışmaları kavrar.

* 1. Öğrenci, Osmanlı sanatının gelişimini etkileyen faktörleri açıklar. * 2. Öğrenci, Osmanlı ahşap sanatının özelliklerini açıklar. * 3. Öğrenci, Osmanlı dokumacılığının özelliklerini açıklar. * 4. Öğrenci, Osmanlı halı dokumacılığının özelliklerini açıklar. * 5. Öğrenci, Osmanlı çini sanatının özelliklerini açıklar. * 6. Öğrenci, Osmanlı taş işçiliğinin özelliklerini açıklar. * 7. Öğrenci, Osmanlı hat sanatının özelliklerini açıklar. * 8. Öğrenci, Osmanlı kâğıt sanatının özelliklerini açıklar. * 9. Öğrenci, Osmanlı tezhip sanatının özelliklerini açıklar. * 10. Öğrenci, Osmanlı minyatür sanatının özelliklerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri