Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. İç enerji nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: İç enerji, bir maddenin moleküllerinin toplam kinetik ve potansiyel enerjisidir. Bir maddenin kütlesi ve türüne bağlıdır. Açıklama:

  İç enerji, bir maddenin kendi içerisindeki enerjidir ve sıcaklığı ile ilişkilidir. 3. Isı nedir?


 4. Cevap: Isı, sıcaklık değişimine neden olan enerjidir. Açıklama:

  Isı, maddeler arasındaki enerji alışverişidir ve joule birimiyle ölçülür. 5. Hâl değiştirme grafikleri neleri gösterir?


 6. Cevap: Hâl değişimi grafikleri, maddelerin sıcaklıklarının zamanla değişimini gösterir ve erime, donma, kaynama ve yoğuşma gibi hâl değişimleri hakkında bilgi sağlar. Açıklama:

  Hâl değiştirme grafiklerinde, maddenin hâl değişimi esnasında sıcaklığının sabit kaldığı yatay bölgeler, hâl değişiminin gerçekleştiği süreci gösterir. Grafikte, erime, donma, kaynama ve yoğuşma sıcaklıkları gibi önemli noktalar belirlenebilir. 7. Isının katı maddeler içinde iletimi nasıl gerçekleşir? Açıklayınız.


 8. Cevap: Katı maddelerde enerji iletimini sağlayan atom ve moleküller ısıtıldığında titreşmeye ve hareket etmeye başlarlar. Bu hareketli atom veya moleküller ile enerji almamış atom veya moleküller çarpıştıklarında, enerjilerini aktarırlar. Bu şekilde enerji, madde içinde katı haldeki atom veya moleküllerden moleküllere sırayla aktarılır. Açıklama:

  Enerjinin bu taşınma biçimine iletim denir ve katı maddelerin ısınma şeklini açıklar. 9. İşin tanımını yapınız.


 10. Cevap: İş, bir kuvvetin o kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi sonucu yapılan fiziksel büyüklüktür. Açıklama:

  İş, kuvvetin yaptığı yolla çarpımına eşittir ve joule (J) cinsinden ölçülür. 11. Güç kavramı nedir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Güç, birim zamanda yapılan işe veya kullanılan enerjiye verilen addır. İş yapma hızıyla veya enerji kullanma hızıyla ilgili bir kavramdır. Açıklama:

  Güç, bir sistemin iş yapma veya enerji kullanma hızını ölçer. Yüksek güç, işin hızlı bir şekilde yapıldığı veya enerjinin hızlı bir şekilde kullanıldığı anlamına gelir. 13. Mekanik enerjinin tanımını yapınız.


 14. Cevap: Mekanik enerji, bir cismin kinetik enerjisi ve potansiyel enerjisinin toplamıdır. Açıklama:

  Mekanik enerji, bir cismin hareket etme ve potansiyel enerjiye sahip olma kabiliyetini temsil eder. 15. Enerjinin korunumu ilkesini açıklayınız.


 16. Cevap: Enerjinin korunumu ilkesi, sürtünmesiz bir ortamda bir sistemin toplam mekanik enerjisinin (kinetik + potansiyel) hareket süresince sabit kaldığını ifade eder. Başka bir deyişle, enerji yok edilemez veya yaratılamaz, sadece bir biçimden diğerine dönüştürülebilir. Açıklama:

  Sürtünme olmadığında mekanik enerji korunurken, sürtünmeli ortamlarda mekanik enerji bir kısmı ısı ve ses gibi farklı enerjilere dönüşür. Ancak bu durumda da sistemin toplam enerjisi (mekanik + ısı + ses) korunur. 17. Anlık sürat ve anlık hız arasındaki farkı açıklayınız.


 18. Cevap: Anlık sürat, sıfıra yakın zaman aralıklarında alınan yolla ilgili skaler bir büyüklüktür. Anlık hız ise, sıfıra yakın zaman aralıklarında yapılan yer değiştirmeyle ilgili vektörel bir büyüklüktür. Açıklama:

  Sürat ve hız kavramları genellikle eş anlamlı kullanılır ancak anlık anlamlarıyla birbirlerinden farklıdırlar. 19. İvme nedir?


 20. Cevap: Hızın birim zamanda değişme miktarıdır. Açıklama:

  İvme, bir cismin hızındaki değişimi tanımlayan vektörel bir büyüklüktür. 21. Sürtünme ile ilgili bilgi veriniz.


 22. Cevap: Sürtünme, temas halinde olan yüzeyler arasında hareket etmeye çalışan veya hareketi engelleyen bir dirençtir. Açıklama:

  Sürtünme, hareketin yönüne ters yönde etki eder ve hareketin zorlaşmasına veya durmasına neden olur. 23. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne etki eden değişkenleri listeleyiniz.


 24. Cevap: Sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne etki eden değişkenleri listeleyiniz.nme kuvvetinin büyüklüğüne etki eden değişkenleri listeleyiniz. Açıklama:

  Sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen değişkenler şunlardır: - Cismi dik bastıran kuvvet - Temas yüzeyinin alanı - Temas yüzeyinin cinsi - Ortamın sıcaklığı 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Sürtünme kuvveti, hareketli cisimlerin hareketlerini kolaylaştırır.
  (.....) 2. Sürtünme kuvveti, yüzeylerin birbirine göre hareketine zıt yöndedir.
  (.....) 3. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü, sürtünen yüzeyin büyüklüğüyle doğru orantılıdır.
  (.....) 4. Statik sürtünme kuvveti, kinetik sürtünme kuvvetinden küçüktür.
  (.....) 5. Beton-lastik yüzey çifti, en büyük sürtünme katsayısına sahiptir.
  (.....) 6. Sürtünme kuvveti, sürtünen yüzeye uygulanan dik kuvvetle doğru orantılıdır.
  (.....) 7. Sürtünme, yürümeyi zorlaştırır.
  (.....) 8. Otomobil frenleri, sürtünme kuvvetinden yararlanır.
  (.....) 9. Gök taşları, atmosfere girdiklerinde sürtünmeden etkilenmezler.
  (.....) 10. Sürtünme kuvveti, doğada faydalı sonuçlara yol açmaz.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  * ( .... ) 1. Enerji dönüşüm şeması
  * ( .... ) 2. Enerji verimliliği
  * ( .... ) 3. LED ampul
  * ( .... ) 4. Floresan ampul
  * ( .... ) 5. Katı Hâl Fiziği
  * ( .... ) 6. Işık verimi
  * (.... ) 7. Halojen ampul
  * ( .... ) 8. Thomas Alva Edison
  * ( .... ) 9. Elektromanyetizma
  * ( .... ) 10. Verim
  Önermeler:
  a. Isıya dönüşen enerjinin ışığa dönüşen enerjiye oranı
  b. Enerjinin bir türdan başka bir türe dönüştürülme oranı
  c. Flamanlı ampullere göre daha verimli
  d. Flamanlı ampullerin geliştirilmesinde rol oynayan fizik alanı
  e. Düşük basınçlı gazların yüksek voltaj altında ışık yaymasıyla yapılan ampul
  f. Ampulün kullandığı enerjinin yaptığı yararlı işe oranı
  g. Elektrik enerjisini ışığa dönüştürmede kullanılan yarı iletken
  h. Elektrik akımının ısı oluşturmasıyla yapılan ampul
  ı. Flamanlı ampullerin mucidi
  i. Enerjinin korunumu ilkesine göre çizilen şema

 28. Cevap: 1. i 2. b 3. c 4. e 5. g 6. a 7. h 8. ı 9. d 10. f Açıklama: 29. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz:

  1. Sürtünme olmadan cisimlerin hareket etmesine engel olan .... denir.
  2. Sürtünme kuvveti daima hareket yönüne ters ........ 'dir.
  3. Kayma hareketi sırasında oluşan sürtünme kuvveti ............. Cümle dir.
  4. Yuvarlanma hareketi sırasında oluşan sürtünme kuvveti ........ olur.
  5. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ........ dir.
  6. Tekerlekli araçların kolayca hareket etmesini sağlayan ....... denir.
  7. Sürtünme kuvveti, cisimler arasındaki temas yüzeylerinin ........ tanımlanır.
  8. Sürtünmeyi azaltmak için yağlama veya ........ yapılır.
  9. Sürtünme, her durumda istenmeyen bir ........ öyledir.
  10. Sürtünmenin olmadığı ortamlarda cisimler hareketsiz kalır, bu ortamlara ....... denir.

 30. Cevap: 1. Kayma sürtünmesi 2. Yönelim 3. Statik sürtünme 4. Yuvarlanma sürtünmesi 5. Sürtünme katsayısı 6. Rulman 7. Pürüzlülük 8. Kayganlaştırıcı 9. Kuşat 10. Vakuum Açıklama:

  Sürtünme kuvveti, cisimler arasındaki hareketin zorluğunu tanımlar. Kayma sürtünmesi, cisimlerin temas yüzeylerinde birbirlerine karşı kayması durumunda ortaya çıkar. Statik sürtünme, cisimlerin temas yüzeylerinin birbirine karşı hareketi olmadığında oluşan sürtünme kuvvetidir. Yuvarlanma sürtünmesi, cisimlerin yuvarlanarak hareket etmesi durumunda ortaya çıkar. Sürtünme katsayısı, sürtünme kuvvetinin temas yüzeylerine dik kuvvetle oranını belirtir. Rulmanlar, tekerlekli araçların yuvarlanma sürtünmesini azaltmak için kullanılır. Sürtünme kuvveti, cisimler arasındaki temas yüzeylerinin pürüzlülüğüne bağlıdır. Yağlama veya kayganlaştırıcı kullanılması sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olur. Her durumda istenmeyen bir kuvvet değildir. Sürtünme, yürümemizi, kitapları tutmamızı ve araçların hareket etmesini sağlar. Vakuum, sürtünmenin olmadığı ortamlara örnektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENERJİ
  1. Enerji Kaynakları
  2. Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  3. İş, Güç ve Enerji
  4. Mekanik Enerji
  5. Verim

Ayrıca Lise 9.sınıf fizik dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Maddedeki iç enerji kavramını anlar.

Isı kavramını ve maddeler arasındaki enerji alışverişini anlar. değil.

Öğrenciler, hâl değiştirme grafiklerinin hâl değişimleri hakkında bilgi sağladığını anlar.

Öğrenciler, katı maddelerde ısı iletiminin nasıl gerçekleştiğini açıklayabilir.

Öğrenciler, işin tanımını bilirler.

* Öğrenciler, güç kavramının tanımını anlayabileceklerdir. * Öğrenciler, gücün iş yapma ve enerji kullanma hızlarıyla ilgili olduğunu kavrayabileceklerdir.

Öğrenci, mekanik enerji kavramını anlar ve açıklayabilir.

Bu soru, öğrencilerin enerjinin korunumu ilkesini anlamalarına ve gerçek hayattaki uygulamalarını kavramalarına yardımcı olur.

Öğrenciler, anlık sürat ve anlık hız kavramlarını açıklayabilir ve aralarındaki farkı belirtebilirler.

* İvmenin tanımını bilirler. * İvmenin vektörel bir büyüklük olduğunu anlarlar.

Öğrenci, sürtünme kavramını ve özelliklerini anlar.

Öğrenciler, sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne etki eden değişkenleri tanıyabilir.

* Sürtünme kuvvetinin tanımını ve yönünü belirlemek. * Sürtünme kuvvetine etki eden faktörleri anlamak. * Sürtünme kuvvetinin farklı yüzey çiftlerindeki değişimlerini yorumlamak. * Sürtünme kuvvetinin günlük yaşam ve doğadaki uygulamalarını kavramak. * Sürtünme kuvvetinin hem olumlu hem de olumsuz etkilerini değerlendirmek

* Sürtünme kuvvetinin türlerini ve özelliklerini anlamak. * Sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda önemini kavramak. * Sürtünmeyi azaltma veya artırma yöntemlerini belirlemek. * Sürtünme kuvveti ile cisimlerin hareketi arasındaki ilişkiyi açıklamak. * Sürtünme kuvvetinin etkilerini günlük yaşam örnekleriyle incelemek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.