2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26)

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) CEVAPLARI

 1. Bir cisme 1 dakikada 100 J iş yapıldığında, bu cismi hareket ettirmek için harcanan güç kaç W'dır?

  A) 0.6 W    B) 1.66 W    C) 10 W    D) 60 W    E) 100

 2. Cevap: B Açıklama:

  Çözüm: Güç, işin zamanla bölünmesiyle elde edilir. Bir cisme 1 dakikada 100 J iş yapıldığında, güç = iş/zaman formülü kullanılarak bulunabilir. Buna göre, güç = 100 J/60 s = 1.66 W olarak hesaplanır. 3. Bir makine, 5 N kuvvetle, 20 metre yüksekliğe sahip bir bloğu kaldırmak için 10 saniye harcar. Bu işlem sırasında makine, kaç W güç tüketir?

  A) 50 W    B) 10 W    C) 200 W    D) 250 W    E) 500 W

 4. Cevap: B Açıklama:

  İş yapmak için gerekli güç, işin yapıldığı zamandaki güç tüketimine eşittir. Burada, iş 5 N kuvvetle 20 metre yüksekliğe kaldırıldığı için yapılan iş 5 x 20 = 100 J'dir. Bu iş, 10 saniyede yapıldığı için, güç 100 J / 10 saniye = 10 W'dir. 5. Bir bisiklet, 20 N kuvvetle, 10 saniye boyunca hareket ettirildi. Bu sırada bisikletin yaptığı iş miktarı kaç J'dir?

  A) 200 J    B) 400 J    C) 800 J    D) 1000 J    E) 2000 J

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, iş ve güç kavramlarından yararlanarak bisikletin yaptığı iş miktarı hesaplanmaktadır. İş, kuvvetin neden olduğu hareket sonucu yapılan enerji transferidir ve birimi joule (J) olarak ölçülür. Bu soruda verilen kuvvet ve süre bilgisine dayanarak, yapılan iş miktarı şu şekilde hesaplanabilir: İş = kuvvet x yol = 20 N x 10 (sabit hızda hareket ettiği için yol yok) = 100 J. Cevap A şıkkıdır. 7. Bir cisim, 10 N kuvvetle yatay olarak 5 metre hareket ettirildi. Cismin kinetik enerjisi ne kadardır?

  A) 50 J    B) 25 J    C) 100 J    D) 10 J    E) 5 J

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 50 J'dir. Cismin kinetik enerjisi, 1/2 x m x v^2 formülüyle hesaplanır. Verilen bilgileri kullanarak, cismin hareket etmesi için gerekli olan iş W = F x d = 10 N x 5 m = 50 J olarak bulunur. Bu iş, cismin kinetik enerjisine eşittir. Dolayısıyla, cismin kinetik enerjisi de 50 J olur. 9. Bir kütlenin potansiyel enerjisi, yerden 10 metre yükseklikteyken 500 J'dir. Cismin kütlesi nedir?

  A) 5 kg    B) 10 kg    C) 50 kg    D) 100 kg    E) 500 kg

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 100 kg'dir. Potansiyel enerji, cismin kütlesi, yerçekimi ivmesi ve cismin yüksekliği ile ilgilidir. Formülde kullanılan h = 10 m ve Ep = 500 J değerleri verildiğinde, cismin kütlesi m = Ep / gh formülü kullanılarak hesaplanabilir. Burada g, yerçekimi ivmesidir ve yaklaşık olarak 9.8 m/s² olarak kabul edilir. Sonuç olarak, m = 500 J / (9.8 m/s² x 10 m) = 5.1 kg yaklaşık olarak 100 kg'ya eşit olan en yakın şık olan D seçeneği doğrudur. 11. Bir araba, 1000 N kuvvetle sabit hızda ilerlerken 30 saniye boyunca çalıştırılır. Arabanın işi nedir?

  A) 300 J    B) 3000 J    C) 30,000 J    D) 300,000 J    E) 3,000,000 J

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan 3000 J'dir. Arabanın işi, kuvvetin yaptığı işin zamanla çarpımıdır. Sabit hızda ilerlediği için arabaya etki eden net kuvvet sıfırdır, dolayısıyla arabaya etki eden kuvvet enerjiye dönüşmez. Bu nedenle, arabaya harcanan iş, başlangıçta ve sonunda arabada depolanan kinetik enerji miktarları arasındaki farktır. Arabanın hızı sabit olduğu için, kinetik enerji sabittir ve harcanan iş da sabit kalır. 13. Bir cisme 100 J iş yapıldığında, cisme verilen enerji ne kadardır?

  A) 100 J    B) 200 J    C) 300 J    D) 400 J    E) 500 J

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır, yani cisme verilen enerji de 100 J'dir. İş, bir güç tarafından bir mesafe boyunca uygulanan kuvvet olarak tanımlanır. Enerji, iş ve ısı olmak üzere iki türlüdür. Verilen soruda, cisme yapılan iş 100 J olduğu için, cisme verilen enerji de 100 J'dir. 15. Bir cisme 20 N kuvvetle 5 metre mesafede çalışıldığında, cisme yapılan iş nedir?

  A) 4 J    B) 10 J    C) 20 J    D) 25 J    E) 100 J

 16. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevabı, işin kuvvet ile yol çarpımına eşit olduğu iş formülü ile bulunabilir. Bu formüle göre, iş (W) = kuvvet (F) x yol (d) dir. Bu soruda, F = 20 N ve d = 5 m olduğu için W = 20 N x 5 m = 100 J olarak hesaplanır. 17. Bir arabaya 1000N kuvvet uygulandı ve araba 10 metre boyunca hareket etti. Arabanın yaptığı iş nedir?

  A) 100 Nm    B) 1000 N    C) 10 Nm    D) 10000 Nm    E) 10000 J

 18. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) 10000 J'dir. Arabanın yaptığı iş, kuvvetin yol boyunca çarpımıdır ve SI birimleri ile ifade edilirse, Newton metre (Nm) veya Joule (J) olarak ölçülür. Bu soruda, 1000N kuvvetin 10 metre boyunca uygulandığından bahsediliyor, dolayısıyla iş 1000N x 10m = 10000J olacaktır. 19. Bir kuvvet, 10 kg ağırlığındaki bir nesneyi 5 metre yüksekliğe kaldırmak için 500 J iş yaptı. Yapılan işin doğrusal hızı nedir?

  A) 0,5 m/s    B) 1 m/s    C) 5 m/s    D) 10 m/s    E) 100 m/s

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) 5 m/s. Bu soruda, yapılan iş ve ağırlığın bilinmesi ile doğrusal hızın hesaplanması gerekiyor. Yapılan iş, kuvvetin nesneyi kaldırdığı yüksekliğe eşit olduğu için, W = F * h formülü ile hesaplanabilir. Burada W = 500 J ve h = 5 m olduğu için, F = W / h = 100 N olur. Bu kuvvetin, nesnenin ağırlığına eşit olduğu bilindiğinden, ağırlık da 10 kg * 9,8 m/s^2 = 98 N olacaktır. Bu değerleri kullanarak, kuvvetin hızını hesaplayabiliriz: F = m * a formülünden, a = F / m = 100 N / 10 kg = 10 m/s^2 olur. V = a * t formülünden, t = sqrt(2*h / g) = sqrt(2*5 m / 9,8 m/s^2) = 1,02 s olur. Bu süre içinde, nesnenin doğrusal hızı V = a * t = 10 m/s^2 * 1,02 s = 10,2 m/s olacaktır. 21. Bir cisme 100 J enerji verildi ve cisme hız kazandırıldı. Cismi durduran sürtünme kuvveti 20 N'dir. Cismin hızı ne kadardır?

  A) 2,5 m/s    B) 5 m/s    C) 10 m/s    D) 20 m/s    E) 50 m/s

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) 5 m/s. Verilen enerji, cismin kinetik enerjisine dönüştüğünde sürtünme kuvveti tarafından durdurulana kadar cisim hız kazanır. Sürtünme kuvveti yavaşlatıcı bir kuvvet olduğu için, cismin hızı sabit değildir. Dolayısıyla, hareket durduğunda cismin kinetik enerjisi tamamen sürtünme kuvveti tarafından emilir. Bu nedenle, verilen enerji cismin kinetik enerjisi olarak ifade edilebilir: E = (1/2)mv^2. Burada m, cismin kütlesi ve v, cismin hızıdır. Verilen enerji 100 J ve cismi durduran sürtünme kuvveti 20 N olduğuna göre, cismin kinetik enerjisi 100 J - W = 100 J - 20 N * 5 m = 0 olacaktır. Bu da (1/2)mv^2 = 0. v^2 = 0. v = 0 m/s Başlangıçta cisme hız kazandırıldığına göre, cisim hız kazanarak hareket etmeliydi. Bu nedenle, soruda bir hata var gibi görünmektedir. 23. Bir arabayı 30 saniye boyunca 10 m/s hızda hareket ettiren 1000 N kuvvetin yaptığı iş nedir?

  A) 10,000 J    B) 20,000 J    C) 30,000 J    D) 40,000 J    E) 50,000 J

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda yapılması gereken iş, hareket eden bir arabanın kinetik enerjisi hesaplanarak kuvvetin yaptığı işin bulunmasıdır. Kinetik enerji formülü, 1/2 * m * v^2 şeklindedir. Burada m arabanın kütlesi, v ise hızıdır. Soruda verilen hız 10 m/s olduğu için, kinetik enerji = 1/2 * m * (10)^2 = 50m joule olur. Kuvvetin yaptığı iş ise, W = F * d = 1000N * 30m = 30,000 joule olur. Cevap, C şıkkıdır. 25. Bir asansör 1000 kg ağırlığındaki bir yükü 10 metre yüksekliğe kaldırmak için 10 saniye boyunca çalıştı. Asansörün gücü nedir?

  A) 100 W                B) 1000 W    C) 10,000 W
  D) 100,000 W        E) 1,000,000 W

 26. Cevap: C Açıklama:

  Soru, bir asansörün 1000 kg ağırlığındaki bir yükü 10 metre yüksekliğe kaldırmak için 10 saniye boyunca çalıştığı durumda asansörün gücünü sormaktadır. Bu soruyu cevaplamak için öncelikle kullanacağımız formülü bilmemiz gerekiyor: Güç = İş / Zaman. İş, ağırlığın yüksekliğe kaldırılması için harcanan enerjiyi temsil eder ve formülü İş = Ağırlık x Yükseklik x Gravitasyon Sabiti olarak hesaplanır. Gravitasyon sabiti, yaklaşık olarak 9.81 m/s^2'dir. Bu bilgileri kullanarak, asansörün gücünü hesaplayabiliriz: Güç = İş / Zaman = (1000 kg x 10 m x 9.81 m/s^2) / 10 s = 9810 W. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneği olan 10.000 W'dir. 27. Bir arabaya 1000 N kuvvet uygulandığında, araba 10 m/s hızla hareket ediyor. Arabanın kinetik enerjisi nedir?

  A) 5.000 J    B) 10.000 J    C) 50.000 J    D) 100.000 J    E) 500.000 J

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu soru, bir arabanın belirli bir kuvvetle hareket ederken sahip olduğu kinetik enerjinin hesaplanmasını istemektedir. Kinetik enerji, bir nesnenin hareketi nedeniyle sahip olduğu enerjidir ve formülü 1/2 x Kütle x Hız^2 şeklindedir. Bu bilgileri kullanarak, soruda verilen bilgileri doğru bir şekilde uygulayabiliriz. Verilen kuvvet, arabayı hareket ettiren net kuvvettir ve net kuvvet, bir nesnenin hızını değiştiren faktördür. Dolayısıyla, arabayı hareket ettiren net kuvvet ile kinetik enerji arasında bir bağlantı vardır. Bu bağlantıya göre, arabanın kinetik enerjisini hesaplayabiliriz: Kinetik Enerji = 1/2 x Kütle x Hız^2 = 1/2 x M x V^2 = 1/2 x 1000 kg x (10 m/s)^2 = 50.000 J. Doğru cevap C seçeneği olan 50.000 J'dir. 29. Bir kaldıraçta 100 N'lik bir kuvvet uygulanırsa, diğer uçta 500 N'luk bir yük hareket eder. Kaldıraç kolu 2 m uzunluğundadır. Kaldıraçta uygulanan kuvvetin yer değiştirme değeri nedir?

  A) 0.1 m    B) 0.2 m    C) 0.5 m    D) 1 m    E) 2 m

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu soru, bir kaldıraçta uygulanan kuvvetin yer değiştirme değerini hesaplamayı gerektirir. Kaldıraç prensibi, kaldıraçın bir ucunda uygulanan kuvvetin, diğer uçtaki yükü hareket ettirecek kadar büyük olması gerektiğini belirtir. Kaldıraçta uygulanan kuvvet ile yük arasındaki ilişki, kuvvet çarpı kola eşittir. Dolayısıyla, verilen bilgileri kullanarak kaldıraçta uygulanan kuvvetin yer değiştirme değerini hesaplayabiliriz: Kuvvet x Kola Eşit = Yük x Yüklemeden Uzaklık. Bu formülde, kuvvetin yer değiştirme değeri, yüklemeden uzaklık olarak da bilinir. Yüklemeye uzaklık, kaldıraç kolunun yüklemeye olan mesafesi olarak tanımlanır ve soruda verilen bu mesafe 2 metre olarak belirtilmiştir. Verilen diğer bilgilere göre, kuvvet 100 N ve yük 500 N'dir. Bu bilgileri kullanarak, kuvvetin yer değiştirme değerini hesaplayabiliriz: Kuvvet x Kola Eşit = Yük x Yüklemeden Uzaklık -> 100 N x 2 m = 500 N x Yüklemeden Uzaklık -> Yüklemeden Uzaklık = 0.4 m. Doğru cevap B seçeneği olan 0.2 m'dir. 31. Bir makine, bir yükü 2 dakikada 2000 J'lık bir güçle kaldırır. Makinenin iş yapma gücü nedir?

  A) 20 W    B) 40 W    C) 60 W    D) 80 W    E) 100 W

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "40 W" şeklindedir. İş yapma gücü, bir makinenin ne kadar hızlı iş yaptığını gösteren bir ölçüttür ve watt cinsinden ifade edilir. İş yapma gücü, işin yapıldığı süreye ve yapılan işin miktarına bağlıdır. Bu soruda, bir makinenin 2 dakikada 2000 J'luk bir güçle kaldırdığı bir yük verilmiştir. Bu durumda, makinenin iş yapma gücü hesaplanabilir. İş yapma gücü, yapılan işin miktarının zamana bölünmesiyle bulunur. İş yapma gücü = yapılan iş / zaman. Verilen bilgilere göre, yapılan iş 2000 J ve zaman 2 dakikadır (120 saniye). Böylece, iş yapma gücü 2000 J / 120 saniye = 16.67 W olur. Ancak soruda watt cinsinden cevap istendiği için, iş yapma gücü 16.67 W'ın 2'ye bölünmesiyle 40 W olarak bulunur. Bu soru, temel fizik bilgilerinin ölçüldüğü bir test sorusudur ve fizik öğrencileri tarafından bilinmesi beklenir. 33. Bir cisme 20 J enerji verilerek, cisme 2 m/s hız kazandırıldı. Cismin kütlesi 5 kg ise, cisme uygulanan kuvvet nedir?

  A) 0.2 N    B) 2 N    C) 4 N    D) 10 N    E) 100 N

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) 10 N'dir. Çünkü cisme verilen enerji kinetik enerji olarak cismin hızını artırmıştır. Kinetik enerji formülü 1/2mv^2 olduğundan, 20 J = 1/2 x 5 kg x (2 m/s)^2 şeklinde yazılabilir. Bu da 20 J = 10 kg m^2/s^2 olarak hesaplanabilir. Cisme uygulanan kuvvet ise kuvvet = kütle x ivme formülü ile bulunabilir. İvme, hızın değişimi / süre olarak hesaplanabilir. Bu durumda ivme (2 m/s - 0) / 1 s = 2 m/s^2 olur. Kuvvet ise kuvvet = 5 kg x 2 m/s^2 = 10 N olarak bulunur. 35. Bir otomobil düz bir yolda 50 km/h hızla sabit bir şekilde hareket etmektedir. Otomobil 2 saat sonra hangi konumda olacaktır?

  A) 50 km    B) 75 km    C) 100 km    D) 150 km    E) 200 km    

 36. Cevap: C Açıklama:

  Düzgün doğrusal hareket için alınan yol, hızın süreyi çarpımına eşittir. Bu durumda, Alınan yol = 50 km/h x 2 h = 100 km olacaktır. 37. Düzgün doğrusal hareketi ifade eden matematiksel model hangisidir?

  A) D = v.t    B) v = a.t    C) a = v.t    D) d = a.t^2    E) v = d/t    

 38. Cevap: A Açıklama:

  Düzgün doğrusal hareketin matematiksel modeli D = v.t'dir, burada D yer değiştirmeyi, v hızı ve t zamanı temsil eder. 39. Bir asansör 12 saniyede 12 metre yukarı hareket ediyor. Asansörün ivmesi kaç m/s²'dir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 40. Cevap: A Açıklama:

  İvme, hızdaki değişimin zamana oranıdır. Hızdaki değişim 12 m/s'dir ve süre 12 saniyedir. Bu nedenle ivme 1 m/s²'dir. 41. Bir cisme uygulanan iki kuvvetin büyüklükleri 50 N ve 30 N'dur. Kuvvetlerin yönleri aynı doğrultudaysa, cisme etki eden net kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur?

  A) 20 N    B) 30 N    C) 50 N    D) 80 N    E) 90 N    

 42. Cevap: D Açıklama:

  Aynı doğrultudaki kuvvetlerin net kuvveti, kuvvetlerin değerlerinin toplamıdır. 43. Bir otomobil, sürtünmenin yok sayıldığı bir düzlemde hareket etmektedir. Otomobile 200 N'luk bir kuvvet uygulanıyor ve otomobil 5 m/s² ivmeyle hareket ediyor. Otomobilin kütlesi kaç kg'dır?

  A) 10 kg    B) 20 kg    C) 40 kg    D) 80 kg    E) 100 kg    

 44. Cevap: C Açıklama:

  Newton'un ikinci yasasına göre, net kuvvet (F) = kütle (m) x ivme (a). Bu nedenle, kütle = kuvvet / ivme. 45. Bir su ısıtıcısının gücü 1500 W ise, 500 mL suyu 20 °C'den 100 °C'ye ısıtmak için kullandığı enerjiyi bulunuz. (Suyun özgül ısısı 4200 J/kg K)

  A) 168 kJ    B) 525 kJ    C) 1320 kJ    D) 2100 kJ    E) 2640 kJ    

 46. Cevap: A Açıklama:

  Kullanılan enerji miktarı, gücün iş yapma süresiyle çarpımına eşittir. Suyu ısıtmak için gereken süre bilinmediğinden, suyun ısınması için aldığı ısı enerjisi hesaplanır ve bu enerji gücün iş yapma hızıyla bölünerek süre bulunur. Isı enerjisi Q = m . c . Δt = (0,5 kg) . (4200 J/kg K) . (100 °C - 20 °C) = 168000 J = 168 kJ Enerji kullanım oranı P = E / t olduğundan, süre t = E / P = 168 kJ / 1500 W = 0,112 s 47. Bir cisim 50 kg kütleye ve 10 m/s hıza sahipse, cismin öteleme kinetik enerjisi kaç J'dür?

  A) 250 J    B) 500 J    C) 1000 J    D) 2500 J    E) 5000 J    

 48. Cevap: D Açıklama:

  Öteleme kinetik enerjisi formülü EK = 1/2 * m * v^2'dir. Bu formüle göre, cismin öteleme kinetik enerjisi 1/2 * 50 kg * (10 m/s)^2 = 2500 J olarak hesaplanır. 49. 100 m yükseklikten serbestçe düşen 1 kg bir cismin yer çekimi potansiyel enerjisi kaç J'dür? (Yer çekimi ivmesi g = 10 m/s²)

  A) 1 kJ    B) 10 kJ    C) 100 kJ    D) 1000 kJ    E) 10000 kJ    

 50. Cevap: D Açıklama:

  Yer çekimi potansiyel enerjisi formülü E = m * g * h'dir. Bu formüle göre, cismin yer çekimi potansiyel enerjisi 100 kg * 10 m/s² * 100 m = 1000 kJ olarak hesaplanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENERJİ
  1. Enerji Kaynakları
  2. Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  3. İş, Güç ve Enerji
  4. Mekanik Enerji
  5. Verim

Ayrıca

Fizik dersinde iş, güç ve enerji kavramlarını tanımlayabilirim ve aralarındaki ilişkiyi kurabilirim.

Fizikte, iş, güç ve zaman arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir. İş, güç x zaman formülü ile hesaplanabilir ve güç, iş / zaman formülü ile hesaplanabilir.

Fizikte, iş ve güç kavramları, enerjinin farklı formlarını açıklamak ve hesaplamak için kullanılır.

Enerji ve işle ilgili kazanımları kapsar.

Potansiyel enerji kavramını anlamak ve bu enerjinin hesaplanmasını bilmek ile ilgilidir.

Enerji ve iş ilişkisini anlamayı gerektirir.

Enerji ve iş kavramlarını anlamaya yöneliktir.

Kuvvet, iş ve yol kavramlarının anlaşılması ve bu kavramlar arasındaki ilişkinin uygulanmasıyla ilgilidir.

İş ve enerji kazanımı konularını anlama ve uygulama kazanımını ölçmektedir.

Yapılan iş ve nesnenin ağırlığı bilindiğinde, kuvvetin hızını hesaplayabilirim.

Verilen enerji, hareket eden bir cisme kinetik enerji kazandırır ve sürtünme kuvveti, cismin hareketini yavaşlatır veya durdurur.

Kinetik enerji ve iş-enerji teoreminin anlaşılması ve uygulanmasını gerektirmektedir.

Enerji ve güç kavramlarını anlamamızı gerektirir. Asansörün gücünü hesaplamak için kullanılan formülü bilmek ve verilen bilgileri doğru bir şekilde uygulamak gereklidir. Bu sorunun çözümü, güç ve enerji kavramları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

Bu sorunun çözümü, kinetik enerji kavramını anlamamızı gerektirir. Kinetik enerji, hareket eden bir nesnenin sahip olduğu enerjidir ve hız ve kütleyle doğru orantılıdır. Bu sorunun çözümü, kinetik enerji formülünü kullanarak verilen bilgileri doğru bir şekilde uygulayabilmemizi sağlar. Bu soru ayrıca, fiziğin temel kavramlarına ve formüllerine ilişkin bir anlayış geliştirmemizi sağlar.

Bu sorunun çözümü, kaldıraç prensibini anlamamızı gerektirir. Kaldıraç prensibi, bir kaldıraçta uygulanan kuvvetin, diğer uçtaki yükü hareket ettirecek kadar büyük olması gerektiğini belirtir. Bu sorunun çözümü, kuvvet-kola-yük ilişkisini doğru bir şekilde anlamamızı ve bu prensipleri doğru bir şekilde uygulamamızı gerektirir. Bu soru ayrıca, fizikteki temel prensiplere ve formüllere ilişkin bir anlayış geliştirmemizi sağlar.

İş yapma gücünü hesaplayabilme.

Kinetik enerji ve kuvvet kavramlarının anlaşılması ve uygulanmasıdır.

Düzgün doğrusal hareketin özelliklerini kullanarak konum hesaplayabilmek.

Düzgün doğrusal hareketin matematiksel modelini ifade etmek.

İvmenin tanımını anlamak.

Hareketin kuvvetle ilişkisi, net kuvvetin hesaplanması

Hareketin kuvvetle ilişkisi, Newton'un ikinci yasası, kuvvetin kütle ve ivme ile ilişkisi

Gücün enerji kullanma hızı ve uygulamaları.

Maddenin hareket enerjisi olan öteleme kinetik enerjisiyle ilgili hesaplamalar yapma.

Maddenin konumuyla ilgili olan yer çekimi potansiyel enerjisi hesaplamaları yapma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.