2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-19)

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-19) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-19) CEVAPLARI

 1. İlk hızı 80 km / h olan bir aracın 10 saatlik hareketinden sonra son hızı 100 km / s'tir. Buna göre aracın almış olduğu ivme ne kadardır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

 2. Cevap: B

 3. İvme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur değildir?

  A) Hızı zamanla değişen cisimler ivme yapmaktadır.
  B) Düzgün doğrusal hareket yapan cisimlerin ivmesi sıfırdır.
  C) İvme miktarı, hız değişiminin geçen zamana oranı ile bulunur.
  D) İvme vektrörel bir nicelik değildir.
  E) İvme "a" harfi ile gösterilir.

 4. Cevap: D

 5. Hızda birim zamanda meydana gelen vektörel değişikliği ne denir?

  A) Hız             B) Sürat            C) İvme
  D) Hareket     E) Öteleme

 6. Cevap: C

 7. Bir uçak 1000 km'lik bir uzaklığı 1 s 40 dk'da almaktadır. Buna göre bu uçağın sürati kaç km / d' dir?

  A) 150    B) 120    C) 110    D) 100    E) 90

 8. Cevap: D


 9. 9.sınıf fizik sorusu
  10 N ağırlığındaki cisim 50 N büyüklüğündeki F kuvveti ile yerden 20 m yukarı taşınıyor.
  Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule olur?

  A) 500     B) 800     C) 1000     D) 1100    E) 1200

 10. Cevap: C

 11. Bir araba motoru petroldeki kimyasal enerjiyi arabanın kinetik enerjisine aynı zamanda motordaki ısı ve ses enerjisine çevirir.
  9.sınıf fizik araba sorusu
  Bu araba motorunun diyagramı yukarıdaki gibi olduğuna göre, bu motorun verimi % kaçtır?

  A) 80     B) 60     C) 50     D) 40     E) 20

 12. Cevap: D

 13. Aşağıda verilen;
  I. Joule
  II. kg.m2/s2
  III. N.m
  IV. N/m2
  birimlerinden hangileri işin birimi olarak kullanılabilir?

  A) Yalnız I     B) I ve IV         C) II ve IV
  D) II ve III      E) I, II ve III

 14. Cevap: E

 15. Ampullerin verimlilikleriyle ilgili bilgi veriniz.


 16. Cevap: Ampullerin verimliliği, elektrik enerjisini ışığa dönüştürme oranıdır. Verimlilik arttıkça, daha az elektrik enerjisiyle daha fazla ışık elde edilir. Açıklama:

  Verimli ampuller, enerji tasarrufu sağlar ve çevre dostudur. Günümüzde flamanlı ampuller yerine LED ampuller gibi daha verimli ampuller kullanılmaktadır. 17. Enerji tasarrufu için günlük yaşamda hangi adımlar atılabilir?


 18. Cevap: * Flamanlı ampuller yerine tasarruflu ampuller kullanmak * Kullanılmayan odaların ışıklarını söndürmek * Sensörlü aydınlatma ve musluk sistemlerini tercih etmek * Yakın mesafeler için yürümek veya bisiklet kullanmak Açıklama:

  Bu önlemler, enerji tüketimini azaltmaya ve enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. 19. İvme nedir?


 20. Cevap: Hızın birim zamanda değişme miktarıdır. Açıklama:

  İvme, bir cismin hızındaki değişimi tanımlayan vektörel bir büyüklüktür. 21. Yer çekimi ve onun etkileri hakkında bilgi veriniz.


 22. Cevap: * Yer çekimi, iki kütlenin birbiri üzerine uyguladığı evrensel bir çekim gücüdür. * Yer çekimi, Dünya'nın gök cisimlerini kendisine doğru çekmesi ve gök cisimlerinin birbiri etrafında dönmesinden sorumludır. * Yapay uydular, Dünya'nın yer çekimi gücü sayesinde yörüngelerinde döner. * Ağırlığımız, Dünya'nın bize uyguladığı yer çekimi gücünden oluşur. Açıklama:

  Bu metin, yer çekiminin doğası ve günlük yaşamımız üzerindeki etkilerini açıklamaktadır. 23. Newton'ın hareket yasalarını açıklayınız.


 24. Cevap: Newton'ın hareket yasaları, fizikteki en temel yasalardır. Bu yasalar, bir cismin hareketini, cisim üzerine etki eden kuvvetler açısından açıklar. Açıklama:

  Newton'ın hareket yasaları üç yasadan oluşur: * 1. Newton Yasası (Eylemsizlik Yasası): Hareketsiz bir cisim, bir kuvvet uygulanmadığı sürece hareketsiz kalır. Hareket eden bir cisim, bir kuvvet uygulanmadığı sürece sabit hızla ve doğrusal olarak hareketini sürdürür. * 2. Newton Yasası (İvme Yasası): Bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin kütlesiyle ivmesinin çarpımına eşittir. * 3. Newton Yasası (Etkileşim Yasası): Her etki için eşit ve zıt bir tepki vardır. Bu yasa, kuvvetlerin daima çiftler halinde meydana geldiğini ifade eder. 25. Newton'ın İkinci Hareket Yasasını formüle ediniz.


 26. Cevap: → Fnet = m . → a Açıklama:

  İkinci Hareket Yasası, bir cismin ivmesinin, o cisme etki eden net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ise ters orantılı olduğunu ifade eder. 27. Sürtünme ile ilgili bilgi veriniz.


 28. Cevap: Sürtünme, temas halinde olan yüzeyler arasında hareket etmeye çalışan veya hareketi engelleyen bir dirençtir. Açıklama:

  Sürtünme, hareketin yönüne ters yönde etki eder ve hareketin zorlaşmasına veya durmasına neden olur. 29. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne etki eden değişkenleri listeleyiniz.


 30. Cevap: Sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne etki eden değişkenleri listeleyiniz.nme kuvvetinin büyüklüğüne etki eden değişkenleri listeleyiniz. Açıklama:

  Sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen değişkenler şunlardır: - Cismi dik bastıran kuvvet - Temas yüzeyinin alanı - Temas yüzeyinin cinsi - Ortamın sıcaklığı 31. Sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda faydalı olan uygulamalarından üç tanesini örneklendiriniz.


 32. Cevap: * Taşıtların fren sistemlerinde hareketin yavaşlatılması veya durdurulması * Kalemlerin tutulabilmesi ve yazı yazılması * Gök taşlarının atmosfere girerken parçalanması ve yeryüzüne düşüşlerinin kontrol edilmesi Açıklama:

  Sürtünme kuvveti günlük yaşamda, hareketin kontrol edilmesi, kavrama sağlanması ve nesnelerin çalışmasını mümkün kılması gibi birçok alanda faydalı olarak kullanılır. 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Hız sabit olan bir cismin hareketine ... denir.
  2. Düzgün doğrusal harekette sürat ... ama hız ... olabilir.
  3. Sürat sıfıra eşit olan bir cisim hareket ... halindedir.
  4. Hızı sabit olan bir cismin ivmesi ... olabilir.
  5. Konum-zaman grafiğinde doğrusal bir grafik, ... hareketini gösterir.
  6. Bir cismin konumunun zamanla değişmediği hareketine ... denir.
  7. Düzgün doğrusal hareket eden bir cismin yol aldığı mesafenin zamana oranı ... değerine eşittir.
  8. Bir cismin hızının yönü değişiyorsa cismin hareketi ... harekettir.
  9. Düzgün doğrusal hareket eden bir cismin konumunu hesaplamak için ... formülü kullanılır.
  10. Bir cismin hareketi için hız grafiğinin yanal alanı ... değerine eşittir.

 34. Cevap: 1. Düzgün doğrusal hareket 2. Sabit, değişken 3. Durağan 4. Sıfır 5. Düzgün doğrusal 6. Sabit konumlu 7. Hız 8. Eğrisel 9. x = x0 + vt 10. Aldığı yol Açıklama:

  * Düzgün doğrusal hareket, sabit süratli ve doğrusal bir yolda yapılan harekettir. * Düzgün doğrusal harekette sürat sabit olduğu için cismin aldığı yol mesafesi zamana doğru orantılıdır. * Hızın yönü değişmiyorsa cismin hareketi doğru doğrusal harekettir ve sıfır ivmeli bir harekettir. * Sabit konumlu hareket, cismin konumunun zamanla değişmediği harekettir. * Düzgün doğrusal hareket eden bir cismin konumunu hesaplamak için x = x0 + vt formülü kullanılır, burada x0 cismin başlangıç konumu, v hızı ve t geçen süredir. * Bir cismin hareketi için hız grafiğinin yanal alanı, cismin aldığı yoldur. 35. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Evrensel Çekim Yasası'na göre yer çekimi kuvveti cisimlerin ağırlıklarıyla doğru orantılıdır.
  2. (.....) Bir cisme etki eden tüm kuvvetlerin toplamı net kuvveti verir.
  3. (.....) Eylemsizlik, maddenin hareket durumunu değiştirmeye karşı gösterdiği dirençtir.
  4. (.....) Galileo'nun eğik düzlem deneyi, cisimlerin hızlarının arttıkça momentumlarının korunduğunu göstermiştir.
  5. (.....) İbn-i Sina, hareketin eylemsizlik özelliğine ilişkin önemli çalışmalar yapmıştır.
  6. (.....) Net kuvveti sıfır olan bir cisim, sabit hızla hareket eder.
  7. (.....) Kütle, eylemsizliğin bir ölçüsüdür.
  8. (.....) Dönemeçte savrulma, eylemsizlik özelliğinden kaynaklanır.
  9. (.....) Uçakta havalanma esnasında midede hissedilen çekilme hissi, net kuvvetin etkisinden kaynaklanır.
  10. (.....) Aracın sürücüsünün uyguladığı kuvvet ile yol sürtünmesinin büyüklükleri eşit ise araç sabit hızla hareket eder.

 36. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 37. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Gemi suda hareket ederken, su gemiye sürtünme kuvveti uygular.
  2. (.....) Araba yol üzerinde hareket ederken, yol arabaya sürtünme kuvveti uygular.
  3. (.....) Astronot Dünya çevresinde dolanırken, Dünya astronot üzerinde sürtünme kuvveti oluşturmaz.
  4. (.....) Salıncakta sallanırken, salıncak oturağı çocuğa sürtünme kuvveti uygular.
  5. (.....) Halterci ağırlığı kaldırdığında, ağırlık halterciye sürtünme kuvveti uygular.
  6. (.....) Çocuk arabayı iterken, araba çocuğa eşit büyüklükte ama zıt yönde sürtünme kuvveti uygular.
  7. (.....) Temas eden iki yüzey birbirine göre hareketsizse, statik sürtünme kuvveti oluşur.
  8. (.....) Temas eden iki yüzey birbirine göre hareket hâlindeyse, kinetik sürtünme kuvveti oluşur.
  9. (.....) Kinetik sürtünme kuvveti, statik sürtünme kuvvetinden daha küçüktür.
  10. (.....) Araçların fren yapması sırasında, lastikler ile zemin arasında statik sürtünme kuvveti oluşur.

 38. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 39. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Sürtünme kuvveti kayma hareketini zorlaştırır.
  2. (.....) Yuvarlanma hareketteki sürtünme, kayma sürtünmesinden küçüktür.
  3. (.....) Tekerlerin dönerken ötelemesi yuvarlanma hareketedir.
  4. (.....) Yuvarlanma için tekerin dönenme süratinin öteleme süratine eşit olması gerekir.
  5. (.....) Tekerleri ekseninde döndürmek için sürtünme kuvveti gerekir.
  6. (.....) Yuvarlak cisimleri itmek düz cisimlere göre daha zordur.
  7. (.....) Sürtünme olmadan yuvarlanma harekete imkanlıdır.
  8. (.....) İtim kuvveti öteleme harekette sürtünme kuvvetine zıttır.
  9. (.....) Farklı pürüzlülük kat sayılı yerlerdeki sürtünmeler aynıdır.
  10. (.....) Sürtünme kuvveti her zaman istenmeyen bir kuvvettir.

 40. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-19) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-19) 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-19) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-19) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-19) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENERJİ
  1. Enerji Kaynakları
  2. Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  3. İş, Güç ve Enerji
  4. Mekanik Enerji
  5. Verim

Ayrıca

Ampullerin verimliliği hakkında bilgi sahibi olmak, enerji tasarrufu ve çevre koruma bilincinin gelişmesine katkıda bulunur.

Öğrenciler, enerji tasarrufu için günlük yaşamda alınabilecek adımları öğrenirler.

* İvmenin tanımını bilirler. * İvmenin vektörel bir büyüklük olduğunu anlarlar.

Öğrencilerin yer çekiminin ne olduğu ve evrendeki ve günlük yaşamımızdaki rolünü anlamalarını sağlar.

Öğrenciler Newton'ın hareket yasalarını anlayabileceklerdir.

Dinamiğin Temel Yasasını formüle etmeyi öğrenmek.

Öğrenci, sürtünme kavramını ve özelliklerini anlar.

Öğrenciler, sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne etki eden değişkenleri tanıyabilir.

Öğrenciler, sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda faydalı olan uygulamalarını açıklayabilecekler.

* Düzgün doğrusal hareketi ve özellikleri tanımlamak * Düzgün doğrusal hareket eden cisimlerin konumunu ve aldığı yolu hesaplamak * Hareket grafiklerini yorumlamak * Hareketin temel kavramlarını anlamak

* Evrensel Çekim Yasası'nın temel prensiplerini anlamak. * Net kuvvet kavramını tanımlamak ve hesaplamak. * Eylemsizlik özelliğini ve günlük yaşamdaki etkilerini kavramak. * Newton'ın hareket yasalarını anlamak. * Madde miktarının bir ölçüsü olarak kütleyi tanımlamak. * Dönemeçte savrulma olayını eylemsizlik özelliğiyle açıklamak. * Uçakta havalanma esnasında hissedilen çekilme hissinin nedenini belirlemek. * Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olan cisimlerin hareketini açıklamak.

* Sürtünme kuvvetinin oluşum şartlarını tanımlama. * Statik ve kinetik sürtünme kuvvetini ayırt etme

1. Sürtünme kuvvetinin kayma harekketini zorlaştırdığını anlama. 2. Yuvarlanma sürtünmesinin kayma sürtünmesinden daha küçükm olduğunu kavrama. 3. Yuvarlanma hareketteki tekerlerin hem döndüğünü hem de ötelendiğunu algılama. 4. Yuvarlanma harekketi için gerekli sürdünme kuvvetini anlama. 5. Tekerleri ekseninde döndürken sürtünme kuvvetinin önemini kavrama. 6. Düz cisimlerin yuvarlak cisimlere göre ittirenken daha zor olduğunu anlama. 7. Yuvarlanma harekletinin sürtünme olmadan gerçekleşemeyeceğini bilme. 8. İtim kuvveti ile sürtünme kuvvetinin öteleme hareketteki zıtlıklarını anlama. 9. Pürüzlülük kat sayının sürtünme kuvveti üzerindeki etkisini kavrama. 10. Sürtünme kuvvetinin her zaman istenmeyen bir kuvvet olmadığını anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-19) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-19) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-19) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-19) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-19) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.