Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Kara yolu ulaşımı nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Kara yolu ulaşımı, insanların ve malların bir yerden başka bir yere kara yoluyla taşınması sürecidir. Açıklama:

  Kara yolu ulaşımı, geçmişte ticari malların binek ve yük hayvanlarıyla taşındığı kervan yollarında yapılırdı. Günümüzde ise kara yolu ulaşımı; farklı amaçlar için üretilmiş hızlı, konforlu motorlu araçların kullanıldığı modern kara yollarında yapılmaktadır. 3. Hava yolu ulaşımı nedir? Üç örnek veriniz.


 4. Cevap: Hava yolu ulaşımı nedir? Üç örnek veriniz.yolu ulaşımı nedir? Üç örnek veriniz. Açıklama:

  Hava yolu ulaşımı nedir? Üç örnek veriniz. Cevap: Hava yolu ulaşımı, insanların ve malların bir yerden başka bir yere hava yoluyla taşınması sürecidir. Örnekler: * Uçak * Helikopter * Planör ulaşımı nedir? Üç örnek veriniz. Cevap: Hava yolu ulaşımı, insanların ve malların bir yerden başka bir yere hava yoluyla taşınması sürecidir. Örnekler: * Uçak * Helikopter * Planör 5. Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşerî faktörler nelerdir?


 6. Cevap: Dolay faktörler: İklim, yer şekilleri, toprak ve su kaynakları Beşerî faktörler: Ulaşım yönünden avantajlı olması, sanayi, ticaret ve turizm gibi beşerî faaliyetlerin gelişmiş olması Açıklama:

  Türkiye'de nüfusun dağılışı, doğal ve beşerî faktörlerin etkisiyle belirlenmektedir. Doğal faktörler arasında iklim, yer şekilleri, toprak ve su kaynakları gibi faktörler yer almaktadır. Beşerî faktörler arasında ise ulaşım yönünden avantajlı olması, sanayi, ticaret ve turizm gibi beşerî faaliyetlerin gelişmiş olması gibi faktörler yer almaktadır. 7. Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ili hangisidir?


 8. Cevap: İstanbul Açıklama:

  Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ili, kilometrekareye 3.049 kişi düşen İstanbul'dur. İstanbul'u; Kocaeli (563 kişi), İzmir (368 kişi), Yalova (344 kişi), Gaziantep (312 kişi) ve Bursa (302 kişi) illeri takip etmektedir. 9. Türkiye'de nüfusun eğitim durumu hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Türkiye'de okuryazarlık oranı 2021 yılı itibariyle %97,5'tir. Kadın nüfusta okuma yazma oranı, erkek nüfusa göre daha azdır. Türkiye'de okuryazar nüfusun mezuniyete göre dağılımı; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde yığılma göstermektedir. Yüksekokul ve fakülte mezunu oranının giderek artmasına karşın bu oran hâlâ %15 dolayındadır. Açıklama:

  Türkiye'de eğitim durumu son yıllarda önemli bir iyileşme göstermiştir. Ancak, eğitim sisteminde hala bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların başında eğitim kalitesinin düşük olması, okullar arasındaki eğitim seviyesinin farklı olması ve eğitim sisteminin ihtiyaçlara cevap vermemesi gelmektedir. 11. Yaşlı nüfus oranının artmasının sebepleri neler olabilir?


 12. Cevap: Yaşlı nüfus oranının artmasının sebepleri şunlardır: - Doğum oranlarının azalması - Beklenen yaşam süresinin artması - Göç Açıklama:

  Doğum oranlarının azalması, yaşlı nüfus oranının artmasına neden olan en önemli faktörlerden biridir. Beklenen yaşam süresinin artması da yaşlı nüfus oranının artmasına katkıda bulunmaktadır. Göç de yaşlı nüfus oranının artmasına neden olabilecek bir faktördür. 13. Türkiye'de, son 40 yılda en fazla göç alan iller hangileridir?


 14. Cevap: Türkiye'de, son 40 yılda en fazla göç alan iller şunlardır: - İstanbul - İzmir - Ankara - Bursa - Kocaeli - Antalya - Mersin Açıklama:

  Bu illerin yoğun göç alması, sanayi, ticaret, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi faaliyetlerin bu illerde daha gelişmiş olması nedeniyledir. 15. Türkiye'de, son 40 yılda en fazla göç veren iller hangileridir?


 16. Cevap: Türkiye'de, son 40 yılda en fazla göç veren iller şunlardır: - Ağrı - Kars - Muş - Bitlis - Bingöl - Hakkâri - Mardin - Tunceli Açıklama:

  Bu illerin yoğun göç vermesinin nedenleri arasında, ekonomik imkânların yetersizliği, işsizliğin yüksek olması ve eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi faktörler yer almaktadır. 17. Türkiye'de göç alan iller hangi sorunlarla karşı karşıyadır?


 18. Cevap: Türkiye'de göç alan iller, yoğun nüfus artışı, konut açığı, gecekondulaşma, trafik sorunları, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim zorlukları, çevre sorunları gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Açıklama:

  Göç alan illerde, nüfusun hızla artması nedeniyle konut ihtiyacı artmaktadır. Bu durum, konut açığına ve gecekondulaşmaya yol açmaktadır. Ayrıca, göç alan illerde trafik yoğunluğu artmakta ve eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim zorlaşmaktadır. Göç, çevre sorunlarına da yol açmaktadır. Yoğun nüfus artışı nedeniyle, doğal kaynaklar üzerindeki baskı artmakta ve çevre kirliliği artmaktadır. 19. Türkiye'de göçün olumlu etkileri nelerdir?


 20. Cevap: Türkiye'de göçün olumlu etkileri arasında şunlar yer almaktadır: - İş gücünün artması ve ekonomik büyüme - Kültürel çeşitliliğin artması - Yeni fikir ve teknolojilerin getirilmesi - Uluslararası iş birliğinin ve ilişkilerin güçlenmesi Açıklama:

  Göç, Türkiye'nin iş gücünü artırmış ve ekonomik büyümenin hızlanmasına yardımcı olmuştur. Göç eden kişiler, yeni fikirler ve teknolojiler getirmiş ve ülkenin uluslararası iş birliğini ve ilişkilerini güçlendirmiştir. Ayrıca, göç, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini artırmıştır. 21. Üçüncül ekonomik faaliyet sektörlerinden beş tanesini örneklerle açıklayınız.


 22. Cevap: 1. Eğitim: Öğretmenler, eğitim sektöründe çalışan kişilerdir. Öğrencilere bilgi ve beceri öğretirler. 2. Sağlık: Doktorlar, hemşireler ve sağlık teknisyenleri, sağlık sektöründe çalışan kişilerdir. İnsanların sağlıklarını korumak ve iyileştirmek için çalışırlar. 3. Güvenlik: Polisler, askerler ve itfaiyeciler, güvenlik sektöründe çalışan kişilerdir. İnsanların güvenliğini sağlarlar. 4. Hukuk: Avukatlar, hâkimler ve savcılar, hukuk sektöründe çalışan kişilerdir. Halkın haklarını korurlar ve adaleti sağlarlar. 5. Büro hizmetleri: Sekreterler, muhasebeciler ve veri giriş operatörleri, büro hizmetleri sektöründe çalışan kişilerdir. Ofislerde çeşitli işleri yaparlar. Açıklama:

  Üçüncül ekonomik faaliyet sektörleri, insanların ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik, hukuk ve büro hizmetlerini kapsar. Bu sektörlerde çalışan çok sayıda insan bulunmaktadır. 23. Dördüncül ekonomik faaliyetler hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: Dördüncül ekonomik faaliyetler, teknoloji, bilgisayar ve uydu sistemlerinin ortaya çıkardığı bilgi toplama, işleme, değiştirme ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) işlemlerini içeren faaliyetlerdir. Açıklama:

  Dördüncül ekonomik faaliyetler, bilgi çağı olarak da adlandırılan günümüz dünyasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu faaliyetlerde çalışan kişiler, genellikle yüksek eğitimli ve uzmanlaşmış kişilerdir. 25. Eşleştirmeleri yapınız:

  3. Aritmetik nüfus yoğunluğu (.....)
  4. Doğal kaynaklar ve ulaşım imkânlarındaki gelişmişlik (.....)
  5. Tarımsal faaliyetler (.....)
  6. Nüfus artış hızı (.....)
  7. Doğum oranları (.....)
  8. Ölüm oranları (.....)
  9. Göç hareketleri (.....)
  10. Sosyal ve ekonomik faktörler (.....)
  a. Nüfus yoğunluğunu etkiler.
  b. Nüfusun artışına veya azalışına neden olur.
  c. Nüfus yoğunluğunu etkiler.
  d. Nüfus artış hızını etkiler.
  e. Nüfus artış hızını etkiler.
  f. Nüfus dağılımını etkiler.
  g. Nüfus artış hızını etkiler.
  h. Nüfus dağılımını etkiler.
  ı. Nüfus artış hızını etkiler.
  i. Nüfus dağılımını etkiler.

 26. Cevap: 1. d 2. h 3. a 4. a 5. i 6. d 7. ı 8. ı 9. f 10. g Açıklama:

  Sorular, Türkiye'de nüfusun gelişimi ve dağılımı ile ilgili farklı yönleri kapsamaktadır. Eşleştirme seçenekleri, bu yönleri açıklayan ifadeler içermektedir. Doğru eşleştirmeler, konuyla ilgili doğru bilgileri içermektedir. 27. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

  1. İnsanların ve malların bir yerden başka bir yere taşınması süreci ........... olarak adlandırılır.
  2. İnsanların, malların ve haberlerin ulaşmasını sağlayan araçların ve işlerin tümüne ......... denir.
  3. Haberleşme; insanlar arası mesajların, sözlü veya yazılı olarak çeşitli araçlar vasıtasıyla iletilmesidir. ........ ise insanların, malların ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere çeşitli ulaşım araçları ile aktarılmasıdır.
  4. İnsanlığın ilk dönemlerinde ulaşım; evcilleştirilmiş at, eşek, deve gibi hayvanlar ile sağlanırdı. İlerleyen dönemlerde -artan bilginin ve ilerleyen teknolojinin etkisiyle- motorlu kara taşıtları, yelkenli ve motorlu gemiler, buharlı ve motorlu trenler ile uçaklar birer ulaşım aracı ........ .
  5. Yerkürenin üzerinde bulunan kara, hava ve su ortamlarında kullanılabilen çeşitli ulaşım araçlarının geliştirilmesiyle birlikte ulaşım sistemleri ......... .
  6. İlk Çağ'da taşımacılıkta yoğun olarak kullanılan kara yoluna sırasıyla; deniz, demir ve hava yolu ulaşım sistemleri ........ .
  7. Malların ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere kara, deniz, demir ve hava yolu ulaşım araçları ile aktarılması süreci ........ olarak ifade edilir.
  8. Deniz yolu ulaşımı, okyanus aşırı ülkeler ve kıtalar arasında aynı anda binlerce ton yükün ve çok sayıda insanın taşınabilmesini sağlamış; taşıma maliyetini çok ........ .
  9. Deniz yolu taşımacılığı, günümüzde özellikle transit taşımacılıkta tercih edilen en önemli ulaşım sistemi ........ .
  10. Dünya üzerindeki önemli deniz yolu ulaşım hatları: Kuzey Atlantik Deniz Yolu, Akdeniz-Asya-Avustralya Deniz Yolu ve Pasifik Deniz Yolu'dur. Ayrıca bu ........ bağlantıyı sağlayan çok sayıda boğaz ve kanallar bulunmaktadır.

 28. Cevap: 1. ulaşım 2. ulaştırma 3. ulaşım 4. hâline geldi 5. meydana geldi 6. eklendi 7. zamanla ekonomik bir sektör 8. azaltmıştır 9. olmuştur 10. deniz yolu ulaşım hatlarında Açıklama:

  Ulaşım, insanların ve malların bir yerden başka bir yere taşınması sürecine verilen isimdir. Ulaştırma ise insanların, malların ve haberlerin ulaşmasını sağlayan araçların ve işlerin tümüne denir. Haberleşme; insanlar arası mesajların, sözlü veya yazılı olarak çeşitli araçlar vasıtasıyla iletilmesidir. Ulaşım ise insanların, malların ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere çeşitli ulaşım araçları ile aktarılmasıdır. İnsanlığın ilk dönemlerinde ulaşım; evcilleştirilmiş at, eşek, deve gibi hayvanlar ile sağlanırdı. İlerleyen dönemlerde -artan bilginin ve ilerleyen teknolojinin etkisiyle- motorlu kara taşıtları, yelkenli ve motorlu gemiler, buharlı ve motorlu trenler ile uçaklar birer ulaşım aracı hâline geldi. Yerkürenin üzerinde bulunan kara, hava ve su ortamlarında kullanılabilen çeşitli ulaşım araçlarının geliştirilmesiyle birlikte ulaşım sistemleri meydana geldi. İlk Çağ'da taşımacılıkta yoğun olarak kullanılan kara yoluna sırasıyla; deniz, demir ve hava yolu ulaşım sistemleri eklendi. Malların ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere kara, deniz, demir ve hava yolu ulaşım araçları ile aktarılması süreci zamanla ekonomik bir sektör hâline geldi. Deniz yolu ulaşımı, okyanus aşırı ülkeler ve kıtalar arasında aynı anda binlerce ton yükün ve çok sayıda insanın taşınabilmesini sağlamış; taşıma maliyetini çok azaltmıştır. Deniz yolu taşımacılığı, günümüzde özellikle transit taşımacılıkta tercih edilen en önemli ulaşım sistemi olmuştur. Dünya üzerindeki önemli deniz yolu ulaşım hatları: Kuzey Atlantik Deniz Yolu, Akdeniz-Asya-Avustralya Deniz Yolu ve Pasifik Deniz Yolu'dur. Ayrıca bu deniz yolu ulaşım hatlarında bağlantıyı sağlayan çok sayıda boğaz ve kanallar bulunmaktadır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Birincil ekonomik faaliyetler, doğal ortama bağlı olarak sürdürülen ve ham madde elde edilmesini sağlayan faaliyetlerdir.
  2. (.....) İkincil ekonomik faaliyetler, ham maddelerin işlenerek kullanıma hazır hâle getirilmesini sağlayan faaliyetlerdir.
  3. (.....) Üçüncül ekonomik faaliyetler, üretim sektörü dışındaki tüm hizmet faaliyetlerini kapsar.
  4. (.....) Dördüncül ekonomik faaliyetler, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı hizmet faaliyetlerini kapsayan bir ekonomik faaliyet türüdür.
  5. (.....) Beşincil ekonomik faaliyetler, insan sağlığı, çevre ve kültür alanında sürdürülen faaliyetlerdir.
  6. (.....) Birincil ekonomik faaliyetler arasında tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik ve balıkçılık yer alır.
  7. (.....) İkincil ekonomik faaliyetler arasında sanayi üretimi, inşaat ve enerji üretimi yer alır.
  8. (.....) Üçüncül ekonomik faaliyetler arasında eğitim, sağlık, ulaşım, turizm ve ticaret yer alır.
  9. (.....) Dördüncül ekonomik faaliyetler arasında yazılım geliştirme, bilişim teknolojileri ve veri analitiği yer alır.
  10. (.....) Beşincil ekonomik faaliyetler arasında sağlık hizmetleri, çevre koruma ve kültürel faaliyetler yer alır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetler kavramları, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasında kullanılan terimlerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış


Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER
  1. DOĞAL UNSURLARIN GÖSTERGESİ: BİTKİLER
  2. EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
  3. TÜRKİYE'DE TOPRAK TİPLERİ VE TOPRAK KULLANIMI
  4. TÜRKİYE'NİN TOPRAK, SU, BİTKİ VARLIĞI

Ayrıca Lise 10.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sitemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Kara yolu ulaşımının önemini ve avantajlarını açıklayabilir.

Hava yolu ulaşımının önemini ve avantajlarını açıklayabilir.

Öğrenciler, Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri öğrenirler.

Öğrenciler, Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ilini öğrenirler.

Öğrenciler Türkiye'nin beşeri yapısı hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler yaşlı nüfus oranının artmasının sebepleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Türkiye'de son 40 yılda en fazla göç alan illeri ve bu illerin yoğun göç almasının nedenlerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, Türkiye'de son 40 yılda en fazla göç veren illeri ve bu illerin yoğun göç vermesinin nedenlerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, Türkiye'de göç alan illerin karşılaştığı sorunları ve bu sorunların çözümü için neler yapılabileceğini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Türkiye'de göçün olumlu etkilerini ve bu etkilerin ülkenin kalkınmasına nasıl katkıda bulunduğunu anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, üçüncül ekonomik faaliyet sektörlerinden beş tanesini ve bunlarda çalışan kişilerin örneklerini öğrenecektir.

Dördüncül ekonomik faaliyetlerin önemi ve bu faaliyetlerde çalışan kişilerin özellikleri hakkında bilgi edinmiş oldunuz.

Öğrenciler, Türkiye'de nüfusun tarihsel gelişimini ve dağılımını etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, ulaşım ve ulaştırma kavramlarının anlamlarını ve kapsamlarını anlayacaklardır. Deniz yolu ulaşımının tarihsel gelişimini ve küresel etkilerini öğreneceklerdir. Deniz yolu ulaşım hatlarında bulunan önemli boğaz ve kanalların isimlerini ve konumlarını belirleyebileceklerdir.

Öğrenciler, ekonomik faaliyetlerin türlerini ve bunların özelliklerini öğrenmiş olurlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.