10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Demiryolu ulaşımı nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Demiryolu ulaşımı, insanların ve malların bir yerden başka bir yere demiryoluyla taşınması sürecidir. Açıklama:

  Demiryolu ulaşımı, kara yolu ulaşımına göre daha hızlı ve güvenlidir. Ayrıca, demiryolu ulaşımı, kara yolu ulaşımından daha az enerji tüketir. 3. Nüfus piramitlerinin türleri nelerdir?


 4. Cevap: Geniş tabanlı piramit, dar tabanlı piramit ve arı kovanı şeklindeki piramit. Açıklama:

  Geniş tabanlı piramit, gelişmekte olan ülkelerde görülür. Dar tabanlı piramit, gelişmiş ülkelerde görülür. Arı kovanı şeklindeki piramit, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde görülebilir. 5. Türkiye'nin en seyrek nüfuslu ili hangisidir?


 6. Cevap: Tunceli Açıklama:

  Türkiye'nin en seyrek nüfuslu ili, kilometrekareye 11 kişi düşen Tunceli'dir. Diğer düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller; Erzincan (20 kişi), Ardahan (20 kişi) ve Sivas'tır (22 kişi). 7. Türkiye'de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır?


 8. Cevap: Türkiye'de 2022 yılı nüfus piramidi incelendiğinde genç nüfus oranının giderek azalmasıyla birlikte hâlâ genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu görülmektedir. Türkiye'de 2022 yılı nüfus verilerine göre çocuk nüfus (0-14 yaş) %22, çalışma çağındaki nüfus (15-64 yaş) %68,1, yaşlı nüfus (65 yaş ve üstü) %9,9 oranındadır. Açıklama:

  Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en genç nüfus yapısına sahip ülkedir. Aktif nüfus olarak adlandırılan çalışma çağındaki 15-64 yaş grubunun fazla olması, üretim faaliyet- lerinde bulunabilecek iş gücünün fazla olduğunun göstergesidir. Türkiye'de yıllar itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfus kesimi giderek artmaktadır. Bu durum, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine olan ihtiyacı artırmaktadır. 9. Türkiye'de nüfusun cinsiyet yapısı hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Türkiye'de 2022 yılı itibariyle nüfusun %49,9'u kadın, %50,1'i erkektir. Nüfusun cinsiyet yapısı yaş gruplarına göre değişmektedir. 0-14 ve 15-64 yaş gruplarında erkek nüfus fazla iken 65 yaş ve üstü grupta kadın nüfus oranı daha fazladır. Açıklama:

  Türkiye'de kadın ve erkek nüfus oranları oldukça dengelidir. Ancak, yaş gruplarına göre nüfusun cinsiyet dağılımında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların oluşmasında çeşitli faktörler etkili olmuştur. Bu faktörlerin başında savaşlar, göç durumu ve askeri birliklerin varlığı gibi faktörler gelmektedir. 11. Türkiye'de çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Türkiye'de çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı şu şekildedir: - Tarım: %18,5 - Sanayi: %24,2 - Hizmet: %57,3 Açıklama:

  Türkiye'de çalışan nüfusun çoğunluğu hizmet sektöründe çalışmaktadır. Tarım ve sanayi sektörlerinde çalışan nüfusun oranı ise daha azdır. Bu durum, Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olma yolunda ilerlediğini göstermektedir. 13. Türkiye'den dış göçlerin başlıca nedenleri nelerdir?


 14. Cevap: Ekonomik nedenler, siyasi nedenler ve sosyal ve kültürel nedenler. Açıklama:

  Türkiye'den dış göçlerin başlıca nedenleri, iş bulma gibi ekonomik nedenler; savaş, iç çatışma, baskı, mübadele gibi siyasi nedenler; eğitim, sağlık, din ve kültür farklılığı gibi sosyal ve kültürel nedenlerdir. 15. Türkiye'den Almanya'ya yapılan işçi göçü hangi yıllarda yoğunlaşmıştır?


 16. Cevap: 1960'tan sonra. Açıklama:

  Türkiye'den Almanya'ya yapılan işçi göçü, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra batı ekonomilerinde yaşanan hızlı büyüme sonucu oluşan iş gücü açığı nedeniyle yoğunlaşmıştır. Bu göç, 1960'tan sonra hız kazanmış ve 30 yıl içinde yaklaşık 1 milyon kişi Almanya'ya göç etmiştir. 17. Türkiye'de göçün olumsuz etkileri nelerdir?


 18. Cevap: Türkiye'de göçün olumsuz etkileri arasında şunlar yer almaktadır: - Yerel nüfusta kültürel ve sosyal çatışmalar - İşsizlik ve yoksulluk - Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim zorlukları - Çevre sorunları Açıklama:

  Göç, Türkiye'de yerel nüfus ile göç eden kişiler arasında kültürel ve sosyal çatışmalara yol açmıştır. Ayrıca, göç eden kişiler genellikle düşük ücretli işlerde çalışmaktadırlar ve yoksulluk içinde yaşamaktadırlar. Göç, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim zorluklarına da yol açmaktadır. Yoğun nüfus artışı nedeniyle, doğal kaynaklar üzerindeki baskı artmakta ve çevre kirliliği artmaktadır. 19. Tarım sektöründe faaliyet gösteren üç meslek grubu örnek veriniz.


 20. Cevap: Çiftçi, traktör sürücüsü, ziraat mühendisi. Açıklama:

  Tarım sektörü, insanların beslenmesi için gerekli olan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretildiği ekonomik faaliyet türüdür. Bu sektörde çalışan kişiler, tarla ve bahçelerde bitkisel ürünler yetiştirir, hayvancılık yapar ve elde edilen ürünleri pazarlar. 21. Ekonomik faaliyet türleri arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?


 22. Cevap: Ekonomik faaliyet türleri, bir ülkenin gelişmişlik düzeyine göre değişiklik göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde, hizmet sektörü daha gelişmişken, gelişmemiş ülkelerde, tarım sektörü daha gelişmiştir. Açıklama:

  Ekonomik faaliyet türleri arasındaki ilişki, bir ülkenin ekonomik yapısını ve gelişmişlik düzeyini belirler. 23. Ülkelerdeki çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere dağılımı nasıl bir değişim göstermektedir?


 24. Cevap: Ülkelerdeki çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere dağılımı, ülkelerin gelişim süreçlerine bağlı olarak yıllar içinde değişim göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde, birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı düşerken, ikincil ve özellikle üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı yükselmektedir. Açıklama:

  Ülkelerdeki çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere dağılımındaki değişim, ülkelerin ekonomik yapısının ve gelişmişlik düzeyinin değişmesine bağlı olarak gerçekleşmektedir. 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  A. 1. Dünya Savaşı
  B. Kurtuluş Savaşı
  C. 1945 yılı nüfus sayımı
  D. Kadınlara seçme hakkı
  E. Kadınlara seçilme hakkı
  F. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 10. Maddesi
  G. BM Dünya Nüfus Günü
  H. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
  I. UNFPA 2016 yılı teması
  1. Türkiye'de kadın ve erkek nüfus oranı belirlenmiştir.
  2. Devlet, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını yükümlülük olarak kabul etmiştir.
  3. Türkiye'de %13-19 yaş grubunda yer alan genç kızlara yatırım yapılması vurgulanmıştır.
  4. Genç kızlara yapılacak yatırımlar, ülkelerin geleceği için yapılacak yatırımlar olarak tanımlanmıştır.
  5. Türkiye'de kadınlara seçilme hakkı verilmiştir.
  6. Türkiye'de kadınlara seçme hakkı verilmiştir.
  7. Türkiye'de nüfusun %49,9'u kadındır.
  8. Nüfusun cinsiyet yapısında etkili olan faktörlerden biri de göçlerdir.
  9. Türkiye'de genç nüfus oranının giderek azaldığı görülmektedir.
  10. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

 26. Cevap: 1. A. 1. Dünya Savaşı 2. B. Kurtuluş Savaşı 3. C. 1945 yılı nüfus sayımı 4. D. Kadınlara seçme hakkı 5. E. Kadınlara seçilme hakkı 6. F. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 10. Maddesi 7. G. BM Dünya Nüfus Günü 8. H. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 9. I. UNFPA 2016 yılı teması 10. J. Genç kızlara yatırım yapılması Açıklama:

  1. A. 1. Dünya Savaşı: Türkiye, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli sayıda erkek nüfusunu kaybetmiştir. 2. B. Kurtuluş Savaşı: Türkiye, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli sayıda erkek nüfusunu kaybetmiştir. 3. C. 1945 yılı nüfus sayımı: 1945 yılı nüfus sayımına kadar, kadın nüfus erkek nüfustan fazladır. 4. D. Kadınlara seçme hakkı: Türkiye'de kadınlara 1930'da seçme hakkı verilmiştir. 5. E. Kadınlara seçilme hakkı: Türkiye'de kadınlara 1934'te seçilme hakkı verilmiştir. 6. F. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 10. Maddesi: 1982 Anayasası'nın 10. maddesi kadın ve erkek eşitliğini düzenlemektedir. 7. G. BM Dünya Nüfus Günü: BM her yıl 11 Temmuz'u Dünya Nüfus Günü olarak kutlamaktadır. 8. H. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA): UNFPA, Birleşmiş Milletler'in nüfus alanında faaliyet gösteren kuruluşudur. 9. I. UNFPA 2016 yılı teması: UNFPA 2016 yılı temasını 13-19 yaş grubunda yer alan genç kızlara yatırım olarak belirlemiştir. 10. J. Genç kızlara yatırım yapılması: Genç kızlara yapılacak yatırımlar, ülkelerin geleceği için yapılacak yatırımlar olarak tanımlanmıştır. 27. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

  1. Nüfus dağılışını etkileyen temel faktörlerden biri .........'dır.
  2. Nüfus dağılışını etkileyen temel faktörlerden biri de ...........'dir.
  3. ...... yaş grubunda yer alan nüfusun azalması, nüfus piramidinin tabanının daralmasına neden olur.
  4. ....... yaş grubunda yer alan nüfusun artması, nüfus piramidinin tabanının genişlemesine neden olur.
  5. Nüfus piramidinin tepesinin geniş olması, ülkenin ........ olduğunu gösterir.
  6. Nüfus piramidinin tepesinin dar olması, ülkenin ........ olduğunu gösterir.
  7. Nüfus piramidinin ortasının geniş olması, ülkenin ........ olduğunu gösterir.
  8. Nüfus artış hızını gösteren eğriye ........ denir.
  9. Doğurganlık oranı düşen ülkelerde nüfus piramidi ........ şeklinde olur.
  10. Ölüm oranı düşen ülkelerde nüfus piramidi ........ şeklinde olur.

 28. Cevap: a. coğrafi özellikler b. ekonomik özellikler c. genç d. yaşlı e. genç f. yaşlı g. nüfus artış hızı h. çan şeklindeki i. arı kovanı şeklindeki Açıklama:

  Nüfus dağılışını etkileyen temel faktörlerden biri coğrafi özelliklerdir. Nüfus piramidinin tabanının daralması, genç yaş grubunda yer alan nüfusun azalmasıyla oluşur. Nüfus piramidinin tabanının genişlemesi ise yaşlı yaş grubunda yer alan nüfusun artmasıyla oluşur. Nüfus piramidinin tepesinin geniş olması, ülkenin genç olduğunu gösterirken, tepesinin dar olması ülkenin yaşlı olduğunu gösterir. Nüfus piramidinin ortasının geniş olması, ülkenin nüfus artış hızının yüksek olduğunu gösterir. Doğurganlık oranı düşen ülkelerde nüfus piramidi çan şeklindeki olurken, ölüm oranı düşen ülkelerde nüfus piramidi arı kovanı şeklindeki olur. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Birincil ekonomik faaliyet türleri, insanların ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerinin elde edilmesi ve diğer üretimler için ham madde sağlanması yönünden önemli faaliyet türleridir. (D/Y)
  2. Birincil ekonomik faaliyet türlerinde çalışanların oranı, özellikle gelişmiş ülkelerde makineleşmenin etkisiyle çok artmıştır. (D/Y)
  3. Birincil ekonomik faaliyetler; tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve madencilik gibi sektörleri içine almaktadır. (D/Y)
  4. Tarım, tahıl, sebze, meyve gibi ürünlerin ekme, dikme, sulama, çapalama, ilaçlama, gübreleme, toplama çalışmalarını kapsayan faaliyetlerdir. (D/Y)
  5. Hayvancılık, et, süt, yumurta, yün, deri, bal, ipek kozası gibi ürünlerin elde edilmesi amacıyla yapılan büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, arıcılık, ipek böcekçiliği gibi faaliyetlerdir. (D/Y)
  6. Balıkçılık, okyanus, deniz, göl, akarsu ve barajlarda avlanma şeklinde kafes ve havuzlarda yetiştirme şeklinde yapılan balık elde etme faaliyetleridir. (D/Y)
  7. Ormancılık, yakacak odun, kereste, tomruk elde etmek; mobilya ve kağıt sanayisi için ham madde sağlamak amacıyla doğal ormanlardan yararlanma çalışmalarını içeren faaliyetlerdir. (D/Y)
  8. Madencilik, enerji üretimi ve çeşitli sanayi dallarında kullanılacak madenlerin elde edilmesi amacıyla yapılan kazım ve çıkarım faaliyetleridir. (D/Y)
  9. İkincil ekonomik faaliyetler, birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen bazı ham maddelerin işlenerek kullanılabilecek hâle getirildiği faaliyetlerdir. (D/Y)
  10. Üçüncül ekonomik faaliyet türleri; insanların ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik, hukuk, büro hizmetleri, ticaret, ulaşım, iletişim, finans, turizm gibi hizmetleri kapsar. (D/Y)

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Birincil ekonomik faaliyet türleri, insanların ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerinin elde edilmesi ve diğer üretimler için ham madde sağlanması yönünden önemli faaliyet türleridir. 2. Birincil ekonomik faaliyet türlerinde çalışanların oranı, özellikle gelişmiş ülkelerde makineleşmenin etkisiyle çok artmıştır. (Bu ifade yanlıştır. Birincil ekonomik faaliyet türlerinde çalışanların oranı, özellikle gelişmiş ülkelerde makineleşmenin etkisiyle çok azalmıştır.) 3. Birincil ekonomik faaliyetler; tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve madencilik gibi sektörleri içine almaktadır. 4. Tarım, tahıl, sebze, meyve gibi ürünlerin ekme, dikme, sulama, çapalama, ilaçlama, gübreleme, toplama çalışmalarını kapsayan faaliyetlerdir. 5. Hayvancılık, et, süt, yumurta, yün, deri, bal, ipek kozası gibi ürünlerin elde edilmesi amacıyla yapılan büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, arıcılık, ipek böcekçiliği gibi faaliyetlerdir. 6. Balıkçılık, okyanus, deniz, göl, akarsu ve barajlarda avlanma şeklinde kafes ve havuzlarda yetiştirme şeklinde yapılan balık elde etme faaliyetleridir. 7. Ormancılık, yakacak odun, kereste, tomruk elde etmek; mobilya ve kağıt sanayisi için ham madde sağlamak amacıyla doğal ormanlardan yararlanma çalışmalarını içeren faaliyetlerdir. 8. Madencilik, enerji üretimi ve çeşitli sanayi dallarında kullanılacak madenlerin elde edilmesi amacıyla yapılan kazım ve çıkarım faaliyetleridir. 9. İkincil ekonomik faaliyetler, birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen bazı ham maddelerin işlenerek kullanılabilecek hâle getirildiği faaliyetlerdir. 10. Üçüncül ekonomik faaliyet türleri; insanların ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik, hukuk, büro hizmetleri, ticaret, ulaşım, iletişim, finans, turizm gibi hizmetleri kapsar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış


10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER
  1. DOĞAL UNSURLARIN GÖSTERGESİ: BİTKİLER
  2. EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
  3. TÜRKİYE'DE TOPRAK TİPLERİ VE TOPRAK KULLANIMI
  4. TÜRKİYE'NİN TOPRAK, SU, BİTKİ VARLIĞI

Ayrıca 10.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorularda, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Demiryolu ulaşımının önemini ve avantajlarını açıklayabilir. Nüfus piramitleri hangi amaçlarla kullanılır? Cevap: Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını göstermek ve nüfus artış hızını tahmin etmek. Açıklama: Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını görselleştirmek ve nüfus artış hızını tahmin etmek için kullanılır. Nüfus piramitleri, bir ülkenin nüfus yapısı hakkında bilgi edinmek için önemli bir araçtır. Kazanım: Öğrenciler, nüfus piramitlerinin kullanımı hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, nüfus piramitlerinin türleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Türkiye'nin en seyrek nüfuslu ilini öğrenirler.

Öğrenciler, Türkiye'de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını ve bunun ülke için önemini kavrarlar.

Öğrenciler Türkiye'nin beşeri yapısı hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler Türkiye'nin beşeri yapısı hakkında bilgi sahibi olurlar.

Türkiye'den dış göçlerin nedenlerini öğrenebilmek ve bu nedenleri anlayabilmek.

Türkiye'den Almanya'ya yapılan işçi göçünün yoğunlaştığı yılları öğrenebilmek ve bu göçün nedenlerini anlayabilmek.

Öğrenciler, Türkiye'de göçün olumsuz etkilerini ve bu etkilerin ülkenin kalkınmasını nasıl olumsuz etkilediğini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, tarım sektöründe faaliyet gösteren üç meslek grubunu öğrenecektir.

Ekonomik faaliyet türleri arasındaki ilişki ve bu ilişkinin bir ülkenin ekonomik yapısına etkisi hakkında bilgi edinmiş oldunuz.

Ülkelerdeki çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere dağılımındaki değişim ve bu değişimin nedenleri hakkında bilgi edinmiş oldunuz.

- Öğrenciler, Türkiye'deki nüfusun cinsiyet yapısı hakkında bilgi edinirler. - Öğrenciler, Türkiye'de kadınların haklarının nasıl geliştiğini öğrenirler. - Öğrenciler, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve onun faaliyetleri hakkında bilgi edinirler. - Öğrenciler, UNFPA'nın 2016 yılı teması olan genç kızlara yatırım yapılması konusunda bilgi edinirler.

Öğrenciler, nüfus piramidinin yapısını ve nüfus dağılışını etkileyen faktörleri anlayabileceklerdir.

1. Birincil ekonomik faaliyet türlerini ve önemini kavramak. 2. Birincil ekonomik faaliyet türlerinde çalışanların oranının değişimi hakkında bilgi sahibi olmak. 3. Birincil ekonomik faaliyetlerin sektörlerini öğrenmek. 4. Tarım faaliyetlerinin neler olduğunu öğrenmek. 5. Hayvancılık faaliyetlerinin neler olduğunu öğrenmek. 6. Balıkçılık faaliyetlerinin neler olduğunu öğrenmek. 7. Ormancılık faaliyetlerinin neler olduğunu öğrenmek. 8. Madencilik faaliyetlerinin neler olduğunu öğrenmek. 9. İkincil ekonomik faaliyet türlerini ve önemini kavramak. 10. Üçüncül ekonomik faaliyet türlerini ve önemini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.