9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazıl - Açık Uçlu Sorular

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazıl - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazıl - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Fahrenheit, Celsius ve Kelvin sıcaklık ölçekleri arasındaki ilişki nedir?


 2. Cevap: Fahrenheit, Celsius ve Kelvin sıcaklık ölçekleri arasındaki ilişki, Görsel 5.11'deki çizimde gösterilmiştir. Fahrenheit termometresindeki bölme aralıkları Celsius'unkinden küçüktür ve Kelvin termometresindeki bölme aralıkları Celsius'unkine eşittir. Açıklama:

  Fahrenheit ölçeği, suyun donma noktasını 32 °F ve kaynama noktasını 212 °F olarak alırken, Celsius ölçeği suyun donma noktasını 0 °C ve kaynama noktasını 100 °C olarak alır. Kelvin ölçeği ise mutlak sıfır noktasını (suyun donma noktasının -273,16 °C'ye karşılık geldiği sıcaklık) sıfır olarak alır ve Kelvin dereceleri mutlak sıcaklık olarak ifade edilir. 3. Öz ısı ve ısı sığası nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Öz ısı, bir maddenin bir gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için gereken ısı miktarıdır. Isı sığası ise bir maddenin tümünün sıcaklığını 1 °C artırmak için gereken ısı miktarıdır. Açıklama:

  Öz ısı, maddenin türüne bağlıdır ve maddenin sıcaklığını artırmak için gerekli ısı miktarını belirler. Isı sığası ise maddenin kütlesine ve öz ısısına bağlıdır ve maddenin tümüne gerekli ısı miktarını belirler. 5. Duvardan kaçan ısı miktarını etkileyen değişkenleri sıralayınız.


 6. Cevap: * Yüzeyler arasındaki maddenin türü * Yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı * Yüzeyler arasındaki enerji akışına dik kesitin alanı * Yüzeyler arasındaki uzaklık (duvar kalınlığı) Açıklama:

  Bu değişkenler, ısıl iletkenlik olayını etkiler ve duvardan dışarıya yayılan ısı miktarını belirler. 7. Isı yalıtımının aile ve ülke ekonomisine etkilerini tartışınız.


 8. Cevap: Isı yalıtımı, ailelerin enerji giderlerini azaltarak aile bütçesine katkıda bulunur. Ülke çapında uygulanan ısı yalıtımı ise enerji ithalatını azaltarak ülke ekonomisine fayda sağlar. Açıklama:

  Isı yalıtımı, enerji kaybını azaltarak ailelerin ısınma maliyetlerini düşürür. Böylece aileler tasarruf ettikleri parayı diğer ihtiyaçları için harcayabilirler. Ülke çapında uygulandığı takdirde ısı yalıtımı, enerji ithalatını azaltarak ülkenin cari açığını iyileştirir ve dışa bağımlılığı azaltır. 9. Öteleme kinetik enerjisi nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Öteleme kinetik enerjisi, hareket halindeki cisimlerin sahip olduğu ve iş yapabilme yeteneklerini gösteren enerji türüdür. Açıklama:

  Öteleme kinetik enerjisi, cismin kütlesi ve öteleme sürati ile doğru orantılıdır. Cismin kütlesi veya sürati arttıkça, öteleme kinetik enerjisi de artar. 11. Yer çekimi potansiyel enerjisinin matematiksel modeli nedir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Yer çekimi potansiyel enerjisi (EP), cismin ağırlığı (G) ve yerden yüksekliği (h) ile doğru orantılıdır. Bu ilişki şu matematiksel modelle ifade edilir: EP = G . h Burada: * EP: Yer çekimi potansiyel enerjisi (Joule) * G: Ağırlık (Newton) * h: Yerden yükseklik (metre) Açıklama:

  Yer çekimi potansiyel enerjisi, Dünya'nın yer çekimi kuvveti nedeniyle cisimlerde depolanan enerjidir. Cisim yerden ne kadar yüksekteyse, yer çekimi potansiyel enerjisi o kadar büyük olur. Cismin ağırlığı da artarsa, yer çekimi potansiyel enerjisi artar. 13. Vücudumuzun enerji dengesini korumak için ne yapmamız gerekir?


 14. Cevap: Düzenli ve sürekli olarak fiziksel egzersiz yapmak. Açıklama:

  Fiziksel egzersiz, vücudun harcadığı enerji miktarını artırır ve sağlıklı kalmayı sağlar. 15. Ampullerin verimlilikleriyle ilgili bilgi veriniz.


 16. Cevap: Ampullerin verimliliği, elektrik enerjisini ışığa dönüştürme oranıdır. Verimlilik arttıkça, daha az elektrik enerjisiyle daha fazla ışık elde edilir. Açıklama:

  Verimli ampuller, enerji tasarrufu sağlar ve çevre dostudur. Günümüzde flamanlı ampuller yerine LED ampuller gibi daha verimli ampuller kullanılmaktadır. 17. Yer çekimi ve onun etkileri hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: * Yer çekimi, iki kütlenin birbiri üzerine uyguladığı evrensel bir çekim gücüdür. * Yer çekimi, Dünya'nın gök cisimlerini kendisine doğru çekmesi ve gök cisimlerinin birbiri etrafında dönmesinden sorumludır. * Yapay uydular, Dünya'nın yer çekimi gücü sayesinde yörüngelerinde döner. * Ağırlığımız, Dünya'nın bize uyguladığı yer çekimi gücünden oluşur. Açıklama:

  Bu metin, yer çekiminin doğası ve günlük yaşamımız üzerindeki etkilerini açıklamaktadır. 19. Newton'ın hareket yasalarını açıklayınız.


 20. Cevap: Newton'ın hareket yasaları, fizikteki en temel yasalardır. Bu yasalar, bir cismin hareketini, cisim üzerine etki eden kuvvetler açısından açıklar. Açıklama:

  Newton'ın hareket yasaları üç yasadan oluşur: * 1. Newton Yasası (Eylemsizlik Yasası): Hareketsiz bir cisim, bir kuvvet uygulanmadığı sürece hareketsiz kalır. Hareket eden bir cisim, bir kuvvet uygulanmadığı sürece sabit hızla ve doğrusal olarak hareketini sürdürür. * 2. Newton Yasası (İvme Yasası): Bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin kütlesiyle ivmesinin çarpımına eşittir. * 3. Newton Yasası (Etkileşim Yasası): Her etki için eşit ve zıt bir tepki vardır. Bu yasa, kuvvetlerin daima çiftler halinde meydana geldiğini ifade eder. 21. Sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda faydalı olan uygulamalarından üç tanesini örneklendiriniz.


 22. Cevap: * Taşıtların fren sistemlerinde hareketin yavaşlatılması veya durdurulması * Kalemlerin tutulabilmesi ve yazı yazılması * Gök taşlarının atmosfere girerken parçalanması ve yeryüzüne düşüşlerinin kontrol edilmesi Açıklama:

  Sürtünme kuvveti günlük yaşamda, hareketin kontrol edilmesi, kavrama sağlanması ve nesnelerin çalışmasını mümkün kılması gibi birçok alanda faydalı olarak kullanılır. 23. Kayma ve yuvarlanma sürtünme kuvvetlerinin yönlerini karşılaştırın.


 24. Cevap: Kayma ve yuvarlanma sürtünme kuvvetleri, ötelenme hareketine ters yöndedir. Ancak yuvarlanma sürtünmesinde, ötelenme yönüne ek olarak dönme yönü de dikkate alınmalıdır. Açıklama:

  Kayma sürtünmesi, iki yüzey birbirine sürtüldüğünde oluşur ve sadece ötelenme yönüne ters yöndedir. Yuvarlanma sürtünmesi ise, bir teker gibi bir cisim hem döndüğü hem de ötelendiği zaman oluşur. Yuvarlanma sürtünmesi, tekerin ötelenme yönüne ve eksen çevresinde dönme yönüne ters yöndedir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Sürtünme kuvveti kayma hareketini zorlaştırır.
  2. (.....) Yuvarlanma hareketteki sürtünme, kayma sürtünmesinden küçüktür.
  3. (.....) Tekerlerin dönerken ötelemesi yuvarlanma hareketedir.
  4. (.....) Yuvarlanma için tekerin dönenme süratinin öteleme süratine eşit olması gerekir.
  5. (.....) Tekerleri ekseninde döndürmek için sürtünme kuvveti gerekir.
  6. (.....) Yuvarlak cisimleri itmek düz cisimlere göre daha zordur.
  7. (.....) Sürtünme olmadan yuvarlanma harekete imkanlıdır.
  8. (.....) İtim kuvveti öteleme harekette sürtünme kuvvetine zıttır.
  9. (.....) Farklı pürüzlülük kat sayılı yerlerdeki sürtünmeler aynıdır.
  10. (.....) Sürtünme kuvveti her zaman istenmeyen bir kuvvettir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 27. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Bir cisme birden çok kuvvetin etki ettiği durumlarda her kuvveti tek tek ele alıp incelemek yerine bunların yaptığı toplam etkiyi tek başına yapabilecek kuvvete denir.
  2. Madde, bulunduğu hareket durumunu değiştirmek istemez, hareket durumunda oluşacak bir değişikliğe de karşı koymaya çalışır.
  3. Bir cismin hareket durumunu değiştirmek için o cisme uygulanan dış etkiye denir.
  4. Bir cisme etki eden tüm kuvvetlerin toplamıdır.
  5. Hareket hâlindeki bir cisim hiçbir kuvvetin etkisinde değilse sabit hızla hareketine devam eder.
  Önermeler
  a. Kuvvet
  b. Eylemsizlik
  c. Net kuvvet
  d. Newton'ın Hareket Yasaları
  e. Newton'ın 1. Hareket Yasası

 28. Cevap: 1. c 2. b 3. a 4. c 5. d Açıklama: 29. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz:

  1. Bir cismin üzerine yapılan iş o cismin __________ enerjisini değiştirebilir.
  2. Bir cisim üzerinde iş yapıldığında oluşan değişime __________ denir.
  3. Kinetik enerjisi değişen cismin sahip olduğu enerjiye __________ enerji denir.
  4. Potansiyel enerjisi değişen cismin sahip olduğu enerji __________ enerji denir.
  5. Bir cisme yapılan iş, o cismin mekanik enerjisindeki değişimle __________ olur.
  6. Kütle çekimi kuvveti altında olan bir cismin sahip olduğu enerjiye __________ enerji denir.
  7. Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu enerji __________ olarak tanımlanır.
  8. Bir cismin mekanik enerjisini arttırmak için __________ yapılır.
  9. Mekanik enerjinin korunmaması, __________ neden olur.
  10. Bir cismin sahip olduğu enerji, başka enerji türlerine __________ edilebilir.

 30. Cevap: 1. Mekanik 2. Mekanik enerjideki değişiklik 3. Kinetik 4. Potansiyel 5. Eşittir 6. Kütle çekimi potansiyel enerjisi 7. Kinetik enerji 8. İş 9. Sürtünme 10. Dönüştürülür Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazıl - Açık Uçlu Sorular Detayları

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazıl - Açık Uçlu Sorular 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazıl - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazıl - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazıl - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENERJİ
  1. Enerji Kaynakları
  2. Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  3. İş, Güç ve Enerji
  4. Mekanik Enerji
  5. Verim

Ayrıca 9.sınıf fizik dersi 2.dönem 1.yazılı soruları açık uçlu sorulardan, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler Fahrenheit, Celsius ve Kelvin sıcaklık ölçekleri arasındaki ilişkiyi anlarlar.

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını tanımlayabilme

Öğrenciler, maddelerin ısıl iletkenliği ile ilgili değişkenleri anlarlar ve bu değişkenlerin duvarlardan ısı kaybını nasıl etkilediğini açıklayabilirler.

Isı yalıtımı, ailelerin maddi yükünü hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda ülkenin ekonomik refahına da katkıda bulunur.

Öteleme kinetik enerjisinin tanımını anlamak.

Öğrenciler, yer çekimi potansiyel enerjisinin matematiksel modelini ve bu modelin arkasındaki fiziksel kavramları anlayabilirler.

Vücudun enerji dengesinin önemini kavramak ve fiziksel egzersizin rolünü anlamak.

Ampullerin verimliliği hakkında bilgi sahibi olmak, enerji tasarrufu ve çevre koruma bilincinin gelişmesine katkıda bulunur.

Öğrencilerin yer çekiminin ne olduğu ve evrendeki ve günlük yaşamımızdaki rolünü anlamalarını sağlar.

Öğrenciler Newton'ın hareket yasalarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda faydalı olan uygulamalarını açıklayabilecekler.

Öğrenciler, kayma ve yuvarlanma sürtünme kuvvetlerinin ötelenme ve dönme yönüne ilişkin farklarını anlayabilir.

1. Sürtünme kuvvetinin kayma harekketini zorlaştırdığını anlama. 2. Yuvarlanma sürtünmesinin kayma sürtünmesinden daha küçükm olduğunu kavrama. 3. Yuvarlanma hareketteki tekerlerin hem döndüğünü hem de ötelendiğunu algılama. 4. Yuvarlanma harekketi için gerekli sürdünme kuvvetini anlama. 5. Tekerleri ekseninde döndürken sürtünme kuvvetinin önemini kavrama. 6. Düz cisimlerin yuvarlak cisimlere göre ittirenken daha zor olduğunu anlama. 7. Yuvarlanma harekletinin sürtünme olmadan gerçekleşemeyeceğini bilme. 8. İtim kuvveti ile sürtünme kuvvetinin öteleme hareketteki zıtlıklarını anlama. 9. Pürüzlülük kat sayının sürtünme kuvveti üzerindeki etkisini kavrama. 10. Sürtünme kuvvetinin her zaman istenmeyen bir kuvvet olmadığını anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazıl - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazıl - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazıl - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazıl - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazıl - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.