2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02)

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangileri programı oluşturan adımlardandır?
  I. Girdi
  II. Çıktı
  III. Erişim
  IV. Matematik

  A) I, II, III            B) I, III, IV        C) II, III, IV
  D) I, II, IV           E) I, II, III, IV

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bir programın oluşturulması genellikle üç temel adımdan oluşur: Girdi (Input), Çıktı (Output) ve Erişim (Access). Matematik adımı da programın mantığı ve işleyişiyle ilgilidir. Dolayısıyla, I (Girdi), II (Çıktı) ve III (Erişim) adımları programın oluşturan temel adımlardır. 3. Aşağıdakilerden hangisi için tam sayı veri türü kullanılması daha iyi olur?

  A) TC Kimlik no            B) Posta kodu
  C) Tarih                         D) IBAN
  E) Yaş

 4. Cevap: E Açıklama:

  Tam sayı veri türü, kesirli olmayan ve ondalık kısmı olmayan sayıları temsil etmek için kullanılır. Verilerin doğal sayılar, negatif sayılar veya sıfır olması durumunda tam sayı veri türü tercih edilir. Cevap Anahtarı: E) Yaş 5. Problemin açık, anlaşılır ve çok doğru bir şekilde sınırlarının belirlenme aşamasıdır.
  Yukarıda verilen basamak problem çözme adımlarından hangisine aittir?

  A) Problemi anlama
  B) Problemi tanımlama
  C) Çözümü değerlendirme
  D) Farklı çözüm yolları bulmak
  E) Seçilen çözüm yolunu uygulamak.

 6. Cevap: B Açıklama:Cevap: (B)

  Açıklama:

  Problemi tanımlama aşamasında, problemin ne olduğu, neyin elde edilmek istendiği, problemin sınırları ve varsayımları açıkça tanımlanır. Bu aşamada, problemin anlaşılması ve doğru bir şekilde sınırlandırılması önemlidir.

  Açıklama:

  * Problemi anlama aşamasında, problemin ne olduğu ve neyin elde edilmek istendiği anlaşılmaya çalışılır. Bu aşamada, problemin nedenleri ve sonuçları araştırılır.
  * Çözümü değerlendirme aşamasında, seçilen çözüm yolunun uygunluğu ve etkinliği değerlendirilir. Bu aşamada, çözüm yolunun maliyeti, faydası ve riskleri göz önünde bulundurulur.
  * Farklı çözüm yolları bulmak aşamasında, problemin çözümü için mümkün olan tüm çözüm yolları araştırılır. Bu aşamada, yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerileri önemlidir.
  * Seçilen çözüm yolunu uygulamak aşamasında, seçilen çözüm yolu pratikte uygulanır. Bu aşamada, çözüm yolunun uygulanması için gerekli planlama ve organizasyon yapılır.

  Sonuç olarak, problemin açık, anlaşılır ve çok doğru bir şekilde sınırlarının belirlenme aşaması, problem çözme adımlarından [B] Problemi tanımlama aşamasına aittir.

 7. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme teknikleri arasında değildir?

  A) Problemi tekrar tekrar ifade edin
  B) Her zaman bir planınız olsun ve plana sadık kalın.
  C) Problemi bütünleştirin.
  D) Önceki bildiklerinizden yola çıkın
  E) Problemi basitleştirin.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, problem çözme teknikleri arasında hangisinin bulunmadığı sorulmaktadır. Şıklar incelendiğinde, "Problemi bütünleştirin" ifadesinin problem çözme teknikleri arasında yer almadığı görülmektedir. Diğer şıklar problem çözme sürecinde kullanılan tekniklerden birini ifade etmektedir. Problemi bütünleştirme, genellikle problem çözme stratejileri arasında yer almaz. 9. I. Söz dizimsel hatalar
  II. Çalışma zamanı hataları
  III. Anlam bilimsel hataları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri programlama hata çeşitleri arasındadır?

  A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
  D) Yalnız III       E) I, II ve III

 10. Cevap: E Açıklama:

  Cevap Anahtarı: E) I, II ve III. Verilen seçeneklerdeki hataların hepsi programlama hata çeşitlerindendir. I. Söz dizimsel hatalar (Syntax Errors): Programın yazım kurallarına uymamasından kaynaklanan hatalardır ve genellikle programlama dilinin söz dizimi ile ilgili problemleri içerir. II. Çalışma zamanı hataları (Runtime Errors): Program çalışırken ortaya çıkan hatalardır ve genellikle programın mantıksal bir hatası sonucunda oluşur. Bu hatalar, programın çalışma zamanında beklenmedik bir durumla karşılaşmasıyla meydana gelir ve programın çalışmasını durdurabilir. III. Anlam bilimsel hatalar (Semantic Errors): Programın söz dizimi ve çalışma zamanında doğru olsa da, beklenen sonucu vermeyen hatalardır. Bu tür hatalar, programın anlamını etkileyen mantıksal hatalardır ve genellikle programcının kodu yanlış anlaması veya beklenen işlevi yanlış uygulaması sonucunda oluşur. 11. Aşağıda verilen fonksiyon ve işlevi eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) Matematiksel fonksiyonlar: Matematiksel işlemler için kullanılır.
  B) Dizi fonksiyonları: Dizi ve karakterlerle ilgili işlemler için kullanılırlar.
  C) Dönüştürme fonksiyonları: Veriyi bir türden diğerine dönüştürmek için kullanılırlar.
  D) İstatistiksel fonksiyonlar: matematiksel değerlerde istatistiksel sonuç almak için kullanılırlar.
  E) Yardımcı fonksiyonlar: Program içerisindeki diğer fonksiyonlara ulaşmak için kullanılırlar.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Verilen seçenekler arasında "Dönüştürme fonksiyonları: Veriyi bir türden diğerine dönüştürmek için kullanılırlar." ifadesi yanlıştır. Dönüştürme fonksiyonları, veri türlerini dönüştürmek için kullanılırken, işlevsel programlama dilinde "yardımcı fonksiyonlar" genellikle başka fonksiyonlara ulaşmak veya kod tekrarını önlemek için kullanılır. 13. Değişken isimlendirilirken hangisini yapmak yanlış olur?

  A) Değişkene içerdiği değer ile tutarlı isimler verilmeli.
  B) Değişkene isim verilirken boşluk kullanılmamalı
  C) Matematiksel semboller kullanmaya dikkat edilmeli.
  D) Değişken isimleri karakter ile başlamalı
  E) Değişken isimleri fazla uzun olmamalı

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda "Değişken isimlendirilirken hangisini yapmak yanlış olur?" sorulmuştur. Doğru cevap C şıkkıdır. Çünkü matematiksel sembollerin değişken isimlerinde kullanılması uygun değildir. Değişken isimleri anlaşılır ve tutarlı olmalıdır. Ayrıca, isimlendirme için boşluk kullanılmamalı, karakter ile başlamalı ve fazla uzun olmamalıdır. 15. İnternette bulunan her sitenin bir alan adı bir de alan adı uzantısı bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi alan adı uzantıları arasında gösterilemez?

  A) .com    B) .edu    C) .k12    D) .org    E) .gop

 16. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) .gop" seçeneğidir. Diğer seçenekler (.com, .edu, .k12, .org) genel olarak alan adı uzantıları arasında kullanılan tanıdık uzantılardır, ancak ".gop" uzantısı, tipik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi parti olan Cumhuriyetçi Parti'yi temsil etmek amacıyla kullanılan bir alan adı uzantısıdır ve daha sınırlı bir kapsama sahiptir. Soru, farklı alan adı uzantıları arasındaki farkı ele almaktadır. Diğer uzantılar genel anlamda yaygın kullanılan alan adı uzantılarıdır; ancak ".gop" uzantısı, belirli bir siyasi partiye ait olduğu için diğerlerine kıyasla daha özeldir. 17. kelime = "bilişim"
  length(kelime)
  Yukarıda verilen işlemin çıktısı hangisi olur?

  A) 7    B) şlibimi    C) 0,7    D) None    E) True

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) 7 Verilen Python koduna göre, `kelime` adlı değişkenin değeri "bilişim"dir. Ardından `length(kelime)` ifadesi kullanılarak `kelime` değişkeninin uzunluğu hesaplanır. Bu ifade, kelimenin içindeki harf sayısını verir. "bilişim" kelimesi 7 harf içerdiği için `length(kelime)` ifadesi 7 sonucunu üretecektir. Doğru cevap A) 7 olmalıdır. 19. Aşağıdakilerden hangisi yanlış değişken ismidir?

  A) sayi                    B) 1.sayi        C) adi
  D) dogumTarihi    E) soruSayisi

 20. Cevap: B Açıklama:

  Değişken isimleri bazı kurallara uygun olarak belirlenmelidir. Doğru değişken isimleri, genellikle anlamlı, açıklayıcı ve anlaşılır olmalıdır. İsimler harf veya alt çizgi (_) ile başlamalıdır, ardından harfler, rakamlar ve alt çizgilerden oluşabilirler. Ancak, sayı ile başlamamalıdır. Değişken isimlerinde boşluk veya özel karakterler kullanılmamalıdır. Türkçe karakterler yerine İngilizce karakterler tercih edilmelidir. Verilen seçeneklerde: A) sayi: Değişken ismi harfle başlamalı, türkçe karakterler yerine "sayi" yerine "sayi" tercih edilmelidir. B) 1.sayi: Değişken ismi sayı ile başlayamaz, harfle başlamalıdır. C) adi: Değişken ismi uygun şekilde harfle başlamaktadır. D) dogumTarihi: Değişken ismi uygun şekilde harfle başlamaktadır. E) soruSayisi: Değişken ismi uygun şekilde harfle başlamaktadır. Bu açıklamalara göre, yanlış değişken ismi B) 1.sayi olmalıdır. 21. Aşağıdakilerden hangisi sayısal veri değildir?

  A) Dairenin yarı çapı         B) İki şehir arasındaki uzaklık
  C) Bireyin boy uzunluğu   D) Sınavdan alınan not
  E) Bir şehrin plakası

 22. Cevap: E Açıklama:

  Cevap Anahtarı: E) Bir şehrin plakası. Sayısal veri, sayılarla ifade edilebilen verilerdir. Diğer seçeneklerde verilen özellikler sayısal değerlerle ifade edilebilir (örneğin yarı çap, uzaklık, boy uzunluğu, sınav notu). Ancak "Bir şehrin plakası" sembolik veya alfanümerik bir ifade olduğu için sayısal bir değer değildir. 23. I. Sayısal veri
  II. Alfanümerik veri
  III. Mantıksal veri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri veri türleri arasındadır?

  A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
  D) I, II ve III      E) Yalnız III

 24. Cevap: D Açıklama:

  Verlen ifadeleri incelediğimizde: I. Sayısal veri: Sayılarla ifade edilen verilerdir. II. Alfanümerik veri: Harf ve rakamların karışımı olarak ifade edilen verilerdir. III. Mantıksal veri: Doğru (true) veya yanlış (false) değerlerini içeren verilerdir. Bu açıklamalara göre, veri türleri arasında bulunan ifadeler: I ve II: Sayısal veri ve alfanümerik veri II ve III: Alfanümerik veri ve mantıksal veri I ve III: Sayısal veri ve mantıksal veri I, II ve III: Sayısal veri, alfanümerik veri ve mantıksal veri Doğru cevap D) I, II ve III olmalıdır. 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
  * siber zorbalık    * erişilebilirlik    * parola
  * .k12    * gizlilik    * Fikri mülkiyet
  * bilgisayar solucanları    * siber suç
  *  .org    * siber saldırı

  a. Kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her çeşit ürün .................... kapsamındadır.
  b. Ticari amaç gütmeyen, vakıf dernek gibi organizasyonların kullandığı internet sitesi uzantısı ............'dur.
  c. .................... uzantısı; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kurumlarına ait uzantıdır.
  d. İnternet etiğine uymayan davranışların tümüne ................. denir.
  e. Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için korunması olayına .............. denir.
  f. Bilginin yetkili kişilerce ulaşılabilir olamasına ................ denir.
  g. Bir bilişim sisteminin işleyişini bozmak veya durdurmak için yapılan kötü niyetli davranışlara ................... denir.
  h. Bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen her türlü yasa dışı işleme ................. denir.
  ı. Bilişim ortamında bir hizmete veya bilgiye erişe bilmek için gerekli olan kullanıcıya özel karakter dizisi ................ olarak adlandırılır.
  i. Ağ bağlantıları ile bulaşan ve kendi kendine çoğalan ve çalışa bilen kötü niyetli yazılımlar ........................ 'dır.

 26. Cevap:

  a: Fikri mülkiyet -- b. .org -- c: .k12 -- d: siber zorbalık -- e: gizlilik -- f: erişilebilirlik -- g: siber saldırı -- h: siber suç -- ı: parola -- i: bilgisayar solucanları

  Açıklama:

  a. **Fikri mülkiyet** kapsamındadır. b. Ticari amaç gütmeyen, vakıf dernek gibi organizasyonların kullandığı internet sitesi uzantısı **.org**'dur. c. **.k12** uzantısı; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kurumlarına ait uzantıdır. d. İnternet etiğine uymayan davranışların tümüne **siber suç** denir. e. Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için korunması olayına **gizlilik** denir. f. Bilginin yetkili kişilerce ulaşılabilir olmasına **erişilebilirlik** denir. g. Bir bilişim sisteminin işleyişini bozmak veya durdurmak için yapılan kötü niyetli davranışlara **siber saldırı** denir. h. Bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen her türlü yasa dışı işleme **siber suç** denir. ı. Bilişim ortamında bir hizmete veya bilgiye erişebilmek için gerekli olan kullanıcıya özel karakter dizisi **parola** olarak adlandırılır. i. Ağ bağlantıları ile bulaşan ve kendi kendine çoğalan ve çalışabilen kötü niyetli yazılımlar **bilgisayar solucanları**'dır. 27. Sabit değerler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bilgisayarlar problemleri çözmek için süreç boyunca sabit olarak adlandırılan verileri kullanılabilir.
  B) "Sabit" olarak tanımlanan veriler problemin çözüm süreci boyunca değişebilen değerlerdir.
  C) Sabit değerler sayısal, karakter ya da özel semboller olabilir
  D) Bu değerlere bilgisayarın hafızasında bir yer ayrılır.
  E) Değerleri asla değişmez

 28. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) 'Sabit' olarak tanımlanan veriler problemin çözüm süreci boyunca değişebilen değerlerdir."dir. Çözüm açıklaması olarak, 'sabit' terimi, belirli bir program veya işlem sırasında değeri değişmeyen verileri ifade ederken, bu soruda yer alan B seçeneği doğru değil. Sabit değerler, programın çalışması sırasında değişmeyen değerler olarak kabul edilir ve E seçeneği doğru cevaptır. 29. Aşağıdaki değişken isimlerinden yanlış olan hangisidir?

  A) okul_no                       B) Tcno
  C) telefon:                       D) adsoyad
  E) AdSoyad

 30. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) telefon: adresidir. Değişken isimlerinin genellikle belirli kurallara uygun olması gerekir. Bu kurallara uymayan isimler hatalara neden olabilir. İşte bu soruda verilen değişken isimlerinin analizi: A) okul_no: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. B) Tcno: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. C) telefon: Yanlış, burada gereksiz ":" işareti var ve değişken ismi küçük harfle başlamalıdır. D) adsoyad: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. E) AdSoyad: Doğru, değişken ismi anlamlı ve düzgün yazılmış. 31. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi 100 sayısının karekökünü alır?

  A) Abs(100)          B) Right(100,2)          C) Length(100)
  D) Sqrt(100)         E) Mod(100)

 32. Cevap: D Açıklama:

  100 sayısının karekökünü almak için kullanılan fonksiyon "Sqrt" (Karekök) fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir sayının karekökünü bulmak için kullanılır. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneği olan "Sqrt(100)" olmalıdır. Diğer seçenekler, 100 sayısının karekökünü bulmak için uygun değildir. Örneğin, A seçeneği "Abs(100)" sadece 100'ün mutlak değerini alır ve karekök değil. B seçeneği "Right(100,2)" 100 sayısının sağdan 2 karakterini alır ve yine karekök değil. C seçeneği "Length(100)" ise 100 sayısının uzunluğunu ölçer, bu da karekök değil. E seçeneği "Mod(100)" ise 100 sayısının başka bir sayıya bölünmesinden kalanı hesaplar, yine karekök değil. 33. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi “Kodla” kelimesinin soldan ilk 4 harfini sonuç olarak verir?

  A) Mid(“Kodla”,4,4)              B) Right(“Kodla”,4)
  C) Left(“Kodla”,4)                 D) Average(“Kodla”)
  E) Center("Kodla",4)

 34. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Left("Kodla", 4) fonksiyonudur. - Mid("Kodla", 4, 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin 4. karakterinden başlayarak 4 karakteri alır. Yani sonuç "la" olur. - Right("Kodla", 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin sağdan 4 karakterini alır. Yani sonuç "Kodla" kelimesinin tamamını verir. - Left("Kodla", 4) fonksiyonu, "Kodla" kelimesinin sol tarafından başlayarak ilk 4 karakteri alır. Yani sonuç "Kodl" olur. - Average("Kodla") bir ortalama hesaplamak için kullanılan bir fonksiyon, kelimenin karakterlerini işlemiyor. - Center("Kodla", 4) kelimenin ortasından başlayarak 4 karakteri alır. Yani sonuç "odla" olur. 35. Aşağıdaki parolalardan en güvenli olanı hangisidir?

  A) 2223692325                  B) cemgur2001
  C) melisayener1905          D) !5m@!l19t085
  E) sifre123

 36. Cevap: D Açıklama:

  En güvenli parola D) !5m@!l19t085'dir. - Bir güvenli parola, karmaşık karakterler içermeli ve tahmin edilmesi zor olmalıdır. - Parola B) cemgur2001 basit bir kelime ve tarih kombinasyonundan oluşuyor, bu nedenle kolayca tahmin edilebilir. - Parola C) melisayener1905, bir kişinin adı ve tarihi içeriyor, bu da kolayca tahmin edilebilir. - Parola E) sifre123 oldukça basit ve yaygın bir parola türüdür, en zayıf seçenektir. - Parola A) 2223692325 ise karmaşık gibi görünse de, sadece rakamlardan oluştuğu ve tekrar eden rakamları içerdiği için yine güvenli değildir. - Parola D) !5m@!l19t085, büyük harf, küçük harf, rakam ve sembollerden oluşan karmaşık bir paroladır ve en güvenli seçenektir. 37. x=30, y=60, z=(y-10) 
  Yukarıdaki değişkenlerin içindeki değerlerin toplamını bulan ve sonucun kaç basamaklı olduğunu bulan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Abs(Right(sum(x,y,z,),1))        B) integer(sum(x,y,z,))
  C) Length(sum(x,y,z))                  D) mid(average(x,y,z),1,2)
  E) string(avarage(x,y,z))

 38. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Abs(Right(sum(x, y, z), 1)) olmalıdır. - İlk olarak, x, y ve z'nin değerlerini topluyoruz: x + y + z = 30 + 60 + (60 - 10) = 80. - Elde edilen toplam, 80'dir. - Sağdaki fonksiyonlar sırasıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir: 1. sum(x, y, z): Değişkenlerin toplamını hesaplar, yani 80'i verir. 2. Right(sum(x, y, z), 1): Toplamın sağdan bir basamağını alır, yani 0'ı verir. 3. Abs(Right(sum(x, y, z), 1)): Bu işlem, sonucu her zaman pozitif bir değer olarak döndürür, yani 0'ı verir. - Sonuç olarak, işlem sonucu olan 0'ın basamak sayısı 1'dir. 39. Aşağıdaki şıklarda kullanılan operatörlerden hangisi programda sonuç olarak False döndürür?

  A)7==7    B) 5<7    C) 8 <= 9    D) 9==10   E) 13 >= 4

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 9==10'dur. Karşılaştırma operatörleri kullanılarak yapılan karşılaştırmalarda eğer iki değer birbirine eşit değilse (False), bu operatör False sonucunu döndürür. Diğer seçenekler, karşılaştırma operatörlerini kullanarak doğru karşılaştırmaları temsil eder ve True sonucunu döndürür. 41. Aşağıdaki şıklarda kullanılan operatörlerden hangisi programda sonuç olarak True döndürür?

  A) 5<>7   B) 78<7   C) 8 == 9   D) 9=10  E) 5 > 12

 42. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı ve çözüm açıklaması şu şekildedir: Doğru Cevap: A) 5<>7 Verilen şıklar arasında, programda sonuç olarak True döndüren operatör "<>" operatörüdür. Bu operatör "eşit değil" anlamına gelir. Dolayısıyla, A seçeneği olan "5<>7" ifadesi, 5 ile 7'nin eşit olmadığını ifade eder ve sonuç olarak True döner. Diğer şıklar yanlış sonuçlar üretir: - B seçeneği "78<7" ifadesi yanlıştır, çünkü 78, 7'den küçük değildir. - C seçeneği "8 == 9" ifadesi yanlıştır, çünkü 8 ile 9 eşit değildir. - D seçeneği "9=10" ifadesi hatalıdır, çünkü eşitlik operatörü "=" yerine "==" kullanılmalıdır. - E seçeneği "5 > 12" ifadesi yanlıştır, çünkü 5, 12'den büyük değildir. 43. Aşağıda verilen site uzantılarından hangisi devlete ait site uzantısıdır?

  A) .com    B) .gov    C) .net    D) .org    E) .k12.tr

 44. Cevap: B

 45. s=25
  a=15
  y=s+10
  Sum (s,a,y)
  Verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 15    B) 50    C) 65    D) 75    E) 0

 46. Cevap: D Açıklama:

  Evet, doğru cevap D seçeneği olan "75" olacaktır. Özür dilerim, hatalı bir yanıt verdim. İlk adımda, s değeri 25 olarak verilmiştir. İkinci adımda, a değeri 15 olarak verilmiştir. Üçüncü adımda, y=s+10 işlemi yapılır. Bu durumda y=25+10=35 olur. Son olarak, fonksiyon Sum(s,a,y) kullanılır. Bu fonksiyon, verilen değerleri toplamak için kullanılır. Sum(s,a,y) = s+a+y = 25+15+35 = 75. Sonuç olarak, verilen fonksiyonun çıktısı 75 olur. 47. x=10
  y=15
  z=20

  x<>y OR z >=20
  Verilen komutun çıktısı hangisi olur?

  A) True    B) False    C) Null    D) Not    E) Error

 48. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) True" olmalıdır. Verilen komutun çıktısı True olacaktır. - İlk önce verilen değişkenlere değerler atanır: x = 10, y = 15, z = 20. - İfade "x <> y OR z >= 20" olarak verilmiştir. - "x <> y" ifadesi x'in y'ye eşit olmadığını kontrol eder. Bu durumda True döner, çünkü x ve y birbirine eşit değildir. - "z >= 20" ifadesi z'nin 20'ye eşit veya büyük olduğunu kontrol eder. Bu durumda True döner, çünkü z 20'ye eşittir. - "OR" mantıksal operatörü ise en az bir ifadenin True olması durumunda True döndürür. - Dolayısıyla, "x <> y OR z >= 20" ifadesinin çıktısı True olacaktır. 49. x=10
  y=15
  z=20

  x-y*z
  Verilen komutun çıktısı hangisi olur?

  A) 5    B) -290    C) -25    D) 0    E) 50

 50. Cevap: B Açıklama:

  İlk önce verilen değişkenlere değerler atanır: x = 10, y = 15, z = 20. İfade "x - y * z" olarak verilmiştir. Çarpma işlemi önceliklidir, bu yüzden önce y * z hesaplanır: 15 * 20 = 300. Ardından, çıkarma işlemi gerçekleştirilir: x - (y * z) = 10 - 300 = -290. Sonuç olarak, "x - y * z" ifadesinin çıktısı -290 olacaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) 31 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca

Temel program oluşturma adımlarını anlama yeteneği.

Çözüm Açıklaması: Yaş, insanların yaşını temsil eden doğal sayılar olarak ifade edilir. Yaşlar ondalık kısmı olmayan ve kesirli olmayan sayılar olduğu için tam sayı veri türü kullanmak daha uygundur. Örneğin, bir kişinin yaşı 25 veya 40 gibi tam sayılarla ifade edilir.

Problem çözme sürecini anlama ve farklı problem çözme tekniklerini ayırt edebilme yeteneği.

Bu soru, programlama hatalarını ve farklı hata çeşitlerini tanımak ve ayırt etmek yeteneğini ölçmektedir.

Programlama kavramlarını anlama ve farklı fonksiyon türlerini ayırt edebilme yeteneği.

Bu soru ve cevap anahtarı, öğrencilere farklı alan adı uzantılarının çeşitli amaçlarla kullanıldığını anlatarak, internet adresleme sisteminin işleyişini ve farklı uzantıların anlamlarını kavramalarına yardımcı olur.

Temel Python dil yapısını anlama ve fonksiyonları kullanabilme yeteneği.

Programlamada değişken isimlendirme kurallarını anlama ve uygulama yeteneği.

Veri türlerini anlama ve sembolik verileri ayırt etme yeteneği.

Farklı veri türlerini anlama ve ayırt etme yeteneği.

Temel bilişim terimlerinin ve kavramlarının anlaşılması ve kullanımı.

Bilgisayar programlaması ve temel kavramları anlama yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.

Değişken isimlerinin düzgün ve anlamlı bir şekilde nasıl olması gerektiğini anlama.

Bu soru, temel matematiksel fonksiyonları ve bu fonksiyonların ne amaçla kullanıldığını anlama yeteneğini test eder.

Metin işleme fonksiyonlarını doğru bir şekilde kullanabilme yeteneği.

Güvenli parola seçme becerisi ve siber güvenlik bilinci.

Matematiksel işlemler ve fonksiyonların kullanımı.

Karşılaştırma operatörlerini kullanarak ifadeleri değerlendirme ve karşılaştırma.

Bu soru, karşılaştırma operatörlerini ve bu operatörlerin nasıl kullanılacağını anlama yeteneğini test eder.

Kazanım olarak, bu soru öğrencilere matematiksel ifadeleri doğru bir şekilde çözebilmeyi, değişkenlerin değerlerini toplama işlemiyle birleştirmeyi ve doğru sonuçları elde etmeyi öğretir.

Öğrenciler, mantıksal operatörleri ve karşılaştırma ifadelerini doğru bir şekilde kullanarak ifadeleri değerlendirebilme yeteneklerini geliştirirler.

Öğrenciler matematiksel ifadeleri doğru bir şekilde değerlendirebilme ve matematiksel işlem önceliğini anlama yeteneklerini geliştirirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) Testi İstatistikleri

Bu sınav 61 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 609 kere doğru, 431 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-02) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.