2021-2022 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda güven ortamının bozulmasına yol açan etmenlerden biri değildir?

A) Nifak      B) İnfak      C) Tecessüs
D) Zina       E) Terör

05 Ocak 2022  

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi sosyal hayatı olumsuz etkileyen etmenler ile ilgili değildir?

A) Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar.
B) Bizi aldatan bizden değildir.
C) Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır.
D) Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur.
E) Bir topluma olan kininiz sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin
05 Ocak 2022  

İslam dini ortaya koyduğu ilkelerle yeryüzünde barış ve huzur ortamının oluşmasında katkı sağlar. Bu amacı gerçekleştirmek için 5 şey koruma altına alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın koruma altına aldığı 5 şeyden biri değildir?

A) Can     B) Mal     C) Ülke      D) Akıl     E) Nesil

05 Ocak 2022  

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir. ( isra 32)
Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ahlaklı ve iffetli olmak İslam dininin bir emridir.
B) İslam zinaya giden bütün yolları kapatmıştır.
C) Aile yapısını ve nesli bozan gayri ahlaki bir yapıdır.
D) Gayrimeşru ilişkilerinin önünü ve ahlaksızlığa giden yolları kapatır
E) Evlilik ve nikah zinayı engelleyen yollardan biri değildir.

05 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu kullanımının bireysel ve toplumsal zararlarından biri değildir?

A) İnsanın bilincini kaybeder ve akıl yetisini kullanamaz.
B) Aile huzuru bozulur.
C) Güven ve huzur ortamı bozulur.
D) Devlet ekonomisini canlandırır.
E) Ruh ve beden sağlığı bozulur

05 Ocak 2022  

I-Ey iman edenler, Allahtan korkun ve doğru söz söyleyin. (Ahzab 70)
II- Eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırlarsa hemen aralarını düzeltin.(Hucurat 9)
III- Müslüman’dan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günü sıkıntısını giderir.(Buhari)
Yukarıda verilen ayet ve hadisler sırasıyla hangi konuyla ilgilidir?

A) Yalan ve Hile-sulh-Kardeşlik
B) Sulh-Yardımlaşma-Emniyet ve güven
C) Yalan ve Hile-Sulh-Yardımlaşma
D) Kardeşlik-sulh-yardımlaşma
E) Sulh-Yalan ve Hile-yardımlaşma

05 Ocak 2022  

Bir kimsenin özel durumunu merak edip onu öğrenmek için o kişinin bilgisi ve rızası olmadan gizlice araştırma yapmasına…………………denir.
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Tecessüs              B) Karz-ı Hasen
C) Fitne                     D) Dolandırıcılık
E) Kul hakkı

05 Ocak 2022  

Kur’an-ı Kerimde onlar “Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylerler”. İnanmadıkları halde inanmış gibi görünürler. Çünkü onların asıl niyetleri Müslümanların arasını açmak ve onları birbirine düşürerek toplumda huzursuzluk ortamının oluşmasına sebep olur.
Yukarıda verilen bilgi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Kafir          B) Mü’min              C) Münafık
D) Müşrik       E) Sıddık

05 Ocak 2022  

Annesi Ayşe’nin sürekli televizyonda dizi, magazin vb. programlar izlediğini boş kaldığında ise internette sürekli oyun oynadığını fark edince Ayşe’ye: “Kızım ahlaki yozlaşma iletişim araçlarının çoğalmasıyla artıyor. Müstehcen programlar, magazin, yayınları, oyunlar bizi ahlaki değerlerimizden uzaklaştırarak bizi ibadetten ve Allah'ı anmaktan da alıkoyuyor. Bak kızım peygamberimizin de bu konuda bir hadisi vardır.
Yukarıdaki bilgiye göre Ayşe’ye annesi aşağıdaki hadislerden hangisini örnek vermiş olabilir?

A) “Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.”
B) “Kişinin Müslümanlığı’nın güzelliği malayaniyi terk etmesindendir.”
C) “İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olandır.”
D) "Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman, onu en güzel şekilde yapsın."
E) "İki günü eşit olan aldanmıştır."

05 Ocak 2022  

İslam dini barışa önem vermiş; her türlü bozgunculuğa, çekişmeye ve çatışmaya son verip yeryüzünde barış içinde yaşamasını istemiştir.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi barışı engelleyen etmenlerden biri değildir?

A) Sosyal ve ekonomik adaletsizlikler
B) Kin, nefret ve intikam duyguları
C) Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun azalması
D) Zenginlerin daha çok mal ve para sahibi olma yarışı
E) Soy, renk, dil gibi farklılıklar

05 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi toplumun en küçük yapı taşı olan aile ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Aile huzur ve mutluluğun kaynağıdır.
B) Toplumun devamı aile ile sağlanır.
C) Din ve ahlak duyguları ailede öğrenilir.
D) Bedenen ve ruhen sağlıklı nesillerin yetişmesi aile ile olur.
E) İslam aile yapısını korumak için evlenmeye teşvik eder, boşanmayı helal görmez.

05 Ocak 2022  

İslam evliliğe önem vermiş ve evlilikle ilgili bir çok ilke ayet ve hadisler ile insanlara açıklamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden değildir?

A) Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.(Nur 32)
B) Kendileri ile huzur bulasınız diye size kendi (cinsi)nizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun (varlığının ve rahmetinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.(Rum 21)
C) "Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Zira evlilik gözü (haramdan) daha çok uzaklaştırıcı, iffeti de çok daha koruyucudur.(Müslim)
D) Nikâh benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı siz(in çokluğunuz) ile iftihar edeceğim.(buhari)
E) Yok eğer Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, haberiniz olsun ki,Allah içinizden güzellik edenlere pek büyük bir ecir hazırlamıştır. (Ahzap suresi 29)

05 Ocak 2022  

“Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras …………………..dır.” hadisini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsak doğru olur?

A) bol para          B) saygınlık        C) itibar
D) güzel ahlak     E) çokça arsa

05 Ocak 2022  

Anne-babaya karşı aşağıdaki davranışlardan hangisi İslam’a göre yanlıştır?

A) Onlara iyi davranmak
B) Yanımızda yaşlanırlarsa onlara söylenmek
C) Maddî ihtiyaçları varsa onlara yardımcı olmak
D) Onlara her zaman saygılı olmak
D) Eğer onlardan ayrı yaşıyorsak, onları sık sık ziyaret etmek

05 Ocak 2022  

Bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapılmasına ne denir?

A) Tecessüs      B) Teessüf         C) Tecahül
D) Tefaül           E) Tekamül

05 Ocak 2022  

Evliliğin amacına dair aşağıda verilen maddelerden hangisi kabul göremez?

A) Sevme ve sevilme ihtiyacı
B) Karşı cins üzerinde üstünlük kurma
C) Dünyaya yeni nesiller getirme
D) Dayanışma duygusunu hissetme
E) Geleceğe güvenle bakabilme

05 Ocak 2022  

Yüce Allah Kuran’da Nisa Suresi 23. ayette Mümin erkeklerin evlenmemesi gereken kimseleri saymıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kimselerden değildir?

A) Kuzenleriniz              B) Teyzeleriniz
C) Yeğenleriniz              D) Süt kardeşleriniz
E) Kayınvalideleriniz

05 Ocak 2022  

I. Sadakat – Doğruluk
II. Kardeşlik – Uhuvvet
III. Kibir – Alçak Gönüllü
IV. Sulh – Barış
V. Emanet – Güven
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız III       B) I – II          C) II – III
D) III – IV          E) III – V

05 Ocak 2022  

“…Hep birlikte barış (İslam) içinde olun. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin.” Ayeti İslam’ın hangi özelliğine işaret etmektedir?

A) İslam tevhit dinidir.
B) İslam akla önem verir.
C) İslam barış dinidir
D) İslam kolaylıklar dinidir
E) İslam dünya ve ahiret dinidir.

05 Ocak 2022  

Eşler arasında anlaşmazlık çıktığında aşağıdakilerden hangisini yapmaları en doğru olur?

A) Hemen boşanma davası açmaları gerekir.
B) Birbirlerine şiddet uygulamalıdırlar.
C) Ailelerinden birer hakem seçip, orta yolu bulup, barışmaları gerekir.
D) Ailelerine haber verip kendilerini savunmalarını istemelidirler.
E) Farklı evlerde yaşamaları gerekir.