TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf

TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf CEVAPLARI

 1. İslam'da inanılması gereken şartlara kalbi ile inanmayıp söz ve davranışları ile inanmış gibi görünen kişilere ne denir?

  A) Mü'min                B) Münafık
  C) Kafir                     D) Yezid
  E) Nifak

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Münafık. İslam'da, kalbiyle inanmadığı halde söz ve davranışlarıyla inanmış gibi görünen kişilere "münafık" denir. Münafıklar, dışarıdan İslam inancına mensup gibi görünse de aslında içtenlikle inanmazlar ve iki yüzlü bir tutum sergilerler. İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminde ve Kur'an'da münafıkların varlığına dair örnekler ve uyarılar bulunmaktadır. 3. İman edilmesi gereken şeylerin her birine ayrıntılarıyla inanılmasına .............. iman denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Tafsili  B) İcmali  C) Tevhidi D) Tecvidi  E) Tasdiki

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Tafsili. İslam'da, iman edilmesi gereken şeylerin her birine ayrıntılarıyla inanılmasına "tafsili iman" denir. Tafsili iman, detaylı ve ayrıntılı bir şekilde inanma anlamına gelir. Bu terim, İslam inancında inanılması gereken esaslar ve öğretiler hakkında derinlemesine bir anlayış ve içgörüyü ifade eder. 5. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin sosyal hayata getirdiği temel ölçütlerden biri değildir?

  A) Güven  B) Barış  C) Adalet  D) Kardeşlik  E) Çalışma

 6. Cevap: E Açıklama:

  İslam dininin sosyal hayata getirdiği temel ölçütler arasında güven, barış, adalet ve kardeşlik bulunmaktadır. Ancak İslam dininin temel ölçütleri arasında "çalışma" ölçütü bulunmamaktadır. İslam'ın toplumsal değerleri arasında çalışmayı teşvik eden prensipler yer alsa da bu listede bulunan ölçütler arasında özel bir vurgusu yoktur. 7. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi ................ de gerçek manada iman etmiş olamazsınız.”
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) övmedikçe                B) sevmedikçe
  C) istemedikçe              D) üzmedikçe
  E) kırmadıkça

 8. Cevap: B Açıklama:

  Verilen ayette "İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız." ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeye göre, imanın yanı sıra birbirini sevmenin de önemli bir unsuru olduğu vurgulanmaktadır. 9. İyi ve kötüyü ayırt etmemiz ................... sayesinde, iyi ve ya kötüden birini seçmemiz ise ................ sayesinde olur.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) İrade -- Bilinç         B) Bilinç -- İrade
  C) Akıl -- İrade            D) Akıl -- Bilinç
  E) Bilinç -- Akıl

 10. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Akıl -- İrade'dir. İyi ve kötüyü ayırt etmek için aklımızı kullanırız, bu nedenle ilk boşluğa "Akıl" gelmelidir. Ardından, iyi veya kötü bir seçim yapmamız için irademizi kullanırız, bu nedenle ikinci boşluğa "İrade" gelmelidir. 11. Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininde emir ve yasaklarla muhafazası gözetilmesi gereken beş temel öğeden biri değildir?

  A) Mal    B) Can    C) İman    D) Akıl   E) Çevre

 12. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevabı "E) Çevre"dir, çünkü İslam dininde beş temel öğe olarak kabul edilen "Mal, Can, İman, Akıl"dan biri değildir. İslam'da çevre, doğa ve çevrenin korunması da önemlidir, ancak bu beş temel öğe arasında yer almaz. 13. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik hayatı olumsuz etkileyen unsurlardan biri değildir?

  A) Karaborsaçılık              B) Karz-ı hasen
  C) Faiz                              D) Rüşvet
  E) Hileli satışlar

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Karz-ı hasen olarak belirtilmiştir. Karz-ı hasen, ekonomik hayatı olumsuz etkileyen bir unsurdur çünkü bu, faizsiz olarak verilen borç anlamına gelir ve ekonomik dengesizliklere neden olabilir. Diğer seçenekler (A, C, D, E), ekonomik hayatı olumsuz etkileyen diğer yaygın unsurlardır ve genellikle ekonomik istikrarsızlığa katkıda bulunurlar. 15. Kur’an-ı Kerimde onlar “Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylerler”. İnanmadıkları halde inanmış gibi görünürler. Çünkü onların asıl niyetleri Müslümanların arasını açmak ve onları birbirine düşürerek toplumda huzursuzluk ortamının oluşmasına sebep olur.
  Yukarıda verilen bilgi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

  A) Kafir          B) Mü’min              C) Münafık
  D) Müşrik       E) Sıddık

 16. Cevap: C

 17. “Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras …………………..dır.” hadisini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsak doğru olur?

  A) bol para          B) saygınlık        C) itibar
  D) güzel ahlak     E) çokça arsa

 18. Cevap: D

 19. Evliliğin amacına dair aşağıda verilen maddelerden hangisi kabul göremez?

  A) Sevme ve sevilme ihtiyacı
  B) Karşı cins üzerinde üstünlük kurma
  C) Dünyaya yeni nesiller getirme
  D) Dayanışma duygusunu hissetme
  E) Geleceğe güvenle bakabilme

 20. Cevap: B

 21. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde emir ve yasaklarla muhafazası gözetilen beş temel değerden değildir?

  A) Can   B) Mal    C) Akıl   D) İman   E) Güzellik

 22. Cevap: E

 23. Allah'ın en sevmediği helal davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Evlenme        B) Çalışma            C) Boşanma
  D) Uyuma          E) Yemek yeme

 24. Cevap: C

 25. I. Sadakat – Doğruluk
  II. Kardeşlik – Uhuvvet
  III. Kibir – Alçak Gönüllü
  IV. Sulh – Barış
  V. Emanet – Güven
  Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız III              B) I – II     
  C) II – III                   D) III – IV
  E) III – V

 26. Cevap: A

 27. “…Hep birlikte barış (İslam) içinde olun. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin.” Ayeti İslam’ın hangi özelliğine işaret etmektedir?

  A) İslam tevhit dinidir.
  B) İslam akla önem verir.    
  C) İslam barış dinidir
  D) İslam kolaylıklar dinidir
  E) İslam dünya ve ahiret dinidir.

 28. Cevap: C

 29. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde emir ve yasaklarla muhafazası gözetilen beş temel değerden değildir?

  A) Can     B) Mal    C) Akıl    D) İman    E) Güzellik

 30. Cevap: E

 31. Bozgunculuk, karışıklık ve kargaşa çıkarmak anlamına gelir. İnsanlar arasındaki güven duygusunu ortadan kaldırıp şüphe ve düşmanlığa sebep olur. Barış ve huzur ortamını, sosyal yapıyı ve düzeni bozmak bu fiil kapsamında değerlendirilir.
  Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Terör    B) Zina    C) Fitne    D) Yaralama    E) Hile

 32. Cevap: C

 33. Aşağıdakilerden hangisi imanın kelime anlamlarından biri değildir?

  A) Güvenmek                          B) İnanmak
  C) Körü körüne bağlanmak     D) İkna olmak
  E) Bilmek

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, C) Körü körüne bağlanmak olarak verilmiştir. İman kelime anlamlarından biri olarak "körü körüne bağlanmak" ifadesi kullanılmamaktadır. İman genellikle "güvenmek, inanmak, ikna olmak" gibi anlamlara gelir. İman, kalbin samimi bir şekilde Allah'a yönelmesi, O'na güvenmesi ve inanması anlamına gelir. İmanın kazanımı, Allah'a olan güvenin ve inancın sağlamlaşmasıdır. 35. Dinimize göre İman edip etmemesi açısından insanlar farklı isimlerle anılır. İnanmış göründüğü hâlde gerçekte inanmayan, inanmadığını gizleyen kişiye ne ad verilir?

  A) Mümin            B) Müslüman       C) Münafık
  D) Müşrik            E) Kafir

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, C) Münafık olarak verilmiştir. Münafık, inanmış gibi görünüp gerçekte inanmayan ve inanmadığını gizleyen kişiyi ifade eder. İslam dini, samimiyet ve içtenlik esasına dayandığı için münafıklık durumu, inancın temel prensiplerine aykırı bir tutumdur. 37. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel özelliklerinden biri olamaz?

  A) Tevhit Dinidir                B) Akla Önem Verir
  C) Barış Dinidir                 D) Bölgesel Dindir
  E) Sevgi Dinidir

 38. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Bölgesel Dindir" olarak belirlenmiştir. Çözüm açıklaması şu şekildedir: İslam'ın temel özelliklerinden biri olarak "bölgesel din" ifadesi doğru değildir. İslam dini, coğrafi veya bölgesel sınırlamalara tabi değildir. İslam, tüm insanlığa yönelik evrensel bir mesajı temsil eder ve herhangi bir etnik veya coğrafi sınırlama yapmaz. İslam'ın temel özellikleri arasında Tevhid (Allah'ın birliği), akla önem verme, barış din olma ve sevgi din olma gibi özellikler vardır. Bu özellikler İslam'ın evrensel niteliğini ve insanlar arasında birlik ve kardeşlik duygusunu teşvik etmesini yansıtır. 39. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın özelliklerinden biri değildir?

  A) Yaratmada amaç gözetmez.
  B) Tektir
  C) Her şeyin yaratıcısıdır.
  D) Hiçbir benzeri yoktur.
  E) Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Yaratmada amaç gözetmez'dir. Çünkü Allah'ın yaratmada amaç gözetmediği düşünülmez, aksine her yarattığı şeyin bir amacı ve hikmeti vardır. Dolayısıyla bu seçenek Allah'ın özelliklerine uymamaktadır. BYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf Detayları

TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf 4 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf Testini Çöz tıklayın. TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 1. dönem 2. yazılı

Bu soru, öğrencilerin İslam dini terimleri arasındaki farkları ve münafıkların niteliklerini anlamalarını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin İslam inancında tafsili iman kavramını anlamalarını ve inanılması gereken şeylerin ayrıntılarına verilen önemi kavramalarını sağlar.

Öğrenci, İslam dininin sosyal hayata getirdiği temel ölçütleri tanır ve bu ölçütler arasında farkları ayırt edebilir.

Öğrenci, İslam dininde imanın ve kardeşlik ilişkisinin birbirini sevme ile ilişkisini anlayabilir.

İnsanın düşünme yeteneği olan aklını kullanarak kararlar aldığını ve iradesiyle bu kararları uyguladığını vurgulamaktadır.

İslam dinindeki temel öğelerin anlaşılması ve bu değerlerin toplumsal hayatta nasıl muhafaza edildiğinin anlaşılması vurgulanabilir.

Ekonomik hayatı olumsuz etkileyen unsurları tanıma ve bu tür olumsuz etkilerin ekonomik istikrara nasıl zarar verebileceğini anlama yeteneği.

Münafıklık durumunu tanıyarak samimiyet ve doğruluk üzerine inşa edilmiş bir iman anlayışına sahip olmayı öğreniriz.

İslam'ın temel özelliklerini anlama ve İslam'ın evrensel bir din olduğunu kavrama becerisidir.

Allah'ın özelliklerini anlama ve tanıma yeteneklerini test etmeyi hedefler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf Testi İstatistikleri

Bu sınav 30 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 418 kere doğru, 104 kere yanlış cevap verilmiş.

TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf Sınavını hangi formatta indirebilirim?

TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

TDB 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri