10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 CEVAPLARI

 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), İslam'ı tebliğ ederken hangi yolu izlememiştir?

  A) Yumuşaklık ve şefkat yolu    B) Zorlama ve baskı yolu       
  C) Af ve müsamaha yolu          D) Kin ve öfke yolu            
  E) Merhamet yolu                                               

 2. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), İslam'ı tebliğ ederken zorlama ve baskı yolu izlememiştir. O, insanları güzel öğütle İslam'a davet etmiş ve kabul etmedikleri takdirde kendile- rine belli şartlar çerçevesinde din ve vicdan özgürlüğü sağlamıştır. 3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), tebliğ görevinde hangi etkenlerden yararlanmıştır?

  A) Sabır, azim, inanç ve kararlılık
  B) Menfaat düşüncesi
  C) Ümitsizlik
  D) Çıkar hesapları
  E) Bencillik

 4. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), tebliğ görevinde sabır, azim, inanç ve kararlılıktan yararlanmıştır. O, çalışmalarına daima sabır, azim, inanç ve kararlılıkla devam etmiştir. Örneğin Müslüman olanların yanı sıra henüz İslam'a girmemiş akraba ve yakın çevresiyle de ilgisini kesmezdi. Davetini sunmak üzere toplantılar düzenler; insanların toplu olarak bulunduğu çarşı, pazar, panayır ve ev gibi yerlerde tebliğ faaliyetini sürdürürdü. İslam'a davet için hiç kimseyi hakir görmezdi. 5. Peygamberimizin (s.a.v.) hangi görevinde vahyin açıklamasını yapmıştır?

  A) Teşri    B) Tebliğ    C) Tebyin    D) Nübüvvet    E) Risalet    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) tebyin görevinde vahyin açıklamasını yapmıştır. 7. Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetinin önemi nedir?

  A) Sünnet, Kur'an'dan sonra dinin temelidir.
  B) Sünnet, Kur'an'ın anlaşılması için gereklidir.
  C) Sünnet, Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını örnek almamızı sağlar.
  D) Sünnet, ibadetlerin nasıl yapılacağını gösterir.
  E) Tüm seçenekler doğrudur.

 8. Cevap: E Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti, Kur'an'dan sonra dinin temelidir, Kur'an'ın anlaşılması için gereklidir, Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını örnek almamızı sağlar ve ibadetlerin nasıl yapılacağını gösterir. 9. Peygamberimizin (s.a.v.) teşri görevinin kapsamı nedir?

  A) Sadece hüküm koymak
  B) Sadece tebliğ etmek
  C) Sadece tebyin etmek
  D) Hüküm koymak, tebliğ etmek ve tebyin etmek
  E) Hiçbiri

 10. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v.) teşri görevi, sadece hüküm koymak, sadece tebliğ etmek veya sadece tebyin etmek değildir. O, hüküm koyma, tebliğ etme ve tebyin etme gibi üç görevi bir arada yerine getirir. 11. Peygamberimizin (s.a.v.) hayatı hakkında bilgiler hangi kitapta yer almaktadır?

  A) Kur'an-ı Kerim    B) Siyer-i Nebi     
  C) Buhari            D) Müslim           
  E) Tirmizi                               

 12. Cevap: B Açıklama:

  Siyer-i Nebi, Peygamberimizin (s.a.v.) hayatı hakkında bilgi veren bir kitap olup Arapça ve sonra da Türkçe olarak birçok kez yayınlanmıştır. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumundan vefatına kadar olan hayatını anlatan bir eserdir. 13. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in görevlerinden biri de tezkiyeydi. Tezkiye nedir?

  A) Kitap ve hikmeti öğretmek
  B) İnsanları kötü huy ve alışkanlıklardan arıtmak
  C) İnsanları iyi huy ve alışkanlıklara yöneltmek
  D) İnsanları ibadet etmeye teşvik etmek
  E) İnsanları günahlardan uzaklaştırmak

 14. Cevap: B Açıklama:

  Tezkiye, sözcük anlamıyla temizleme, paklama, arıtma demektir. Dinî terim olarak ise Yüce Allah’ın (c.c.) şirk, küfür, günah, ikiyüzlülük, cehalet gibi çirkin düşünce ve davranışlardan insanı temizleyip arın- dırmasına tezkiye denir. 15. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in temsil göreviyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur'an'ın öğretilerini insanlara tebliğ etmekle görevliydi.
  B) Hz. Muhammed (s.a.v.), insanların iyi huyları benimsemelerine ve kötü huylardan uzaklaşmalarına örnek olmuştur.
  C) Hz. Muhammed (s.a.v.), insanların ibadet etmelerine özen göstermelerini sağlamıştır.
  D) Hz. Muhammed (s.a.v.), insanların ahiretteki kurtuluşlarına yardımcı olmuştur.
  E) Hz. Muhammed (s.a.v.), insanların dünya hayatında zenginlik ve makam sahibi olmalarına yardım etmiştir.

 16. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.)'in temsil görevi, insanların ahiretteki kurtuluşlarına yardımcı olmak ve onları iyi huyları benimsemeye ve kötü huylardan uzaklaşmaya teşvik etmektir. Dünya hayatında zenginlik ve makam sahibi olmak, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in temsil görevinin bir parçası değildir. 17. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in eğitim ve öğretimde kadın erkek ayrımı yapıp yapmadığı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kadın ve erkekleri ayrı ayrı eğitim ve öğretim kurumlarında eğitirdi.
  B) Kadınlara özel bir gün tahsis ederek onları da eğitirdi.
  C) Kadınların eğitim ve öğretimiyle ilgilenmezdi.
  D) Kadınları eğitim ve öğretim kurumlarına erkeklerden daha fazla kabul ederdi.
  E) Kadınların eğitim ve öğretimi için özel bir çaba göstermezdi.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), eğitim ve öğretimde kadın erkek ayrımı yapmamış, kadınların eğitim ve öğretimi için de özel bir gün tahsis edilmesi teklifini kabul ederek onları da eğitmiştir. 19. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in eğitim ve öğretimin içeriği hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Sadece dinî ilimlerin öğrenilmesini teşvik etmiştir.
  B) İhtiyaç duyulan diğer bütün ilimlerin de öğrenilmesini istemiştir.
  C) Dinî ilimlere daha fazla önem vermiş, diğer ilimleri ihmal etmiştir.
  D) Eğitim ve öğretimin içeriği konusunda herhangi bir görüş belirtmemiştir.
  E) Eğitim ve öğretimin içeriğini tamamen sahabelerinin belirlemesini istemiştir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), insanları sadece dinî ilimleri öğrenmeye teşvik etmekle kalmamış, ihtiyaç duyulan diğer bütün ilimlerin de öğrenilmesini istemiştir. 21. Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur'an'ı okurken nasıl bir okuma yapardı?

  A) Çok hızlı ve tane tane okumazdı.
  B) Yavaş yavaş ve tane tane okurdu.
  C) Sadece akşam namazlarında okurdu.
  D) Sadece sabah namazlarında okurdu.
  E) Sadece Cuma namazlarında okurdu.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur'an'ı düşünerek, yavaş yavaş, tane tane tertil üzere okurdu. Çünkü Yüce Allah (c.c.) kendisine; "Kur'an'ı tane tane, hakkını vererek oku." buyurmuştur. 23. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in kıraati nasıl bir okuyuştu?

  A) Kıraati med'li idi.
  B) Kıraati düz bir okuyuştu.
  C) Kıraati hızlı bir okuyuştu.
  D) Kıraati tane tane bir okuyuştu.
  E) Kıraati ağır ağır bir okuyuştu.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kıraati, ağır ağır ve tane tane okumaktı. O, şüphesiz böyle bir okuyuşun, Kur'an'ı hem doğru okumak hem de anlamak için gerekli olduğunu biliyordu. 25. Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur'an'ı kaç günde hatmederdi?

  A) 120 günde.    B) 60 günde.    C) 40 günde.    D) 20 günde.    E) 10 günde.    

 26. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), okuduğu ayetleri bazen birkaç defa tekrar eder, üzerinde uzun uzun düşünürdü. Abdullah bin Amr'ın "Peygamberimizin (s.a.v.) Kur'an'ı kaç günde hatmedeyim?" sorusuna Peygamberimiz 40 günde hatmettiğini ancak daha kısa sürede de hatmedilebileceğini söylemiştir. 27. Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) İslam'ı kabul etmeden önceki lakabı nedir?

  A) Sıddık    B) Ebu Kuhâfe    C) Atik    D) Abdullah    E) Sa'd    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Ebu Bekir (r.a.), İslam'ı kabul etmeden önce "Atik" lakabıyla isimlendirilmiştir. Çünkü o, İslam'dan önce de saygınlığı, dürüstlüğü ve putlara tapmayan tevhit ehli kişiliği ile anılmıştır. 29. Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in hicrette Peygamberimize (s.a.v.) yol arkadaşı olması hangi surede geçmektedir?

  A) Bakara Suresi    B) Enfal Suresi    
  C) Ahzab Suresi     D) Tevbe Suresi    
  E) Nur Suresi                          

 30. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in hicrette Peygamberimize (s.a.v.) yol arkadaşı olması Ahzab Suresi 33. ayette geçmektedir. 31. Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halife seçilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.)'in vefatından sonra halife seçilmiştir.
  B) Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sağlığında halife seçilmiştir.
  C) Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Ömer (r.a.)'in vefatından sonra halife seçilmiştir.
  D) Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Osman (r.a.)'ın vefatından sonra halife seçilmiştir.
  E) Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Ali (r.a.)'in vefatından sonra halife seçilmiştir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.)'in vefatından sonra, 632 yılında halife seçilmiştir. 33. Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halifeliği döneminde yaşanan en önemli olaylardan biri olan Ridde Olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Ridde Olayları, Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halife seçilmesinden sonra meydana gelmiştir.
  B) Ridde Olayları, Hz. Ömer (r.a.)'in halife seçilmesinden sonra meydana gelmiştir.
  C) Ridde Olayları, Hz. Osman (r.a.)'ın halife seçilmesinden önce meydana gelmiştir.
  D) Ridde Olayları, Hz. Ali (r.a.)'in halife seçilmesinden sonra meydana gelmiştir.
  E) Ridde Olayları, Hz. Muaviye (r.a.)'nin halife seçilmesinden önce meydana gelmiştir.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Ridde Olayları, Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halife seçilmesinden sonra, 632 yılında meydana gelmiştir. 35. Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halifeliği döneminde yapılan en önemli işlerden biri olan Kur'an-ı Kerim'in toplanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kur'an-ı Kerim, Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in emriyle Hz. Zeyd b. Sabit (r.a.) tarafından toplanmıştır.
  B) Kur'an-ı Kerim, Hz. Ömer (r.a.)'in emriyle Hz. Zeyd b. Sabit (r.a.) tarafından toplanmıştır.
  C) Kur'an-ı Kerim, Hz. Osman (r.a.)'ın emriyle Hz. Zeyd b. Sabit (r.a.) tarafından toplanmıştır.
  D) Kur'an-ı Kerim, Hz. Ali (r.a.)'in emriyle Hz. Zeyd b. Sabit (r.a.) tarafından toplanmıştır.
  E) Kur'an-ı Kerim, Hz. Muaviye (r.a.)'nin emriyle Hz. Zeyd b. Sabit (r.a.) tarafından toplanmıştır.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in emriyle, 633 yılında Hz. Zeyd b. Sabit (r.a.) tarafından toplanmıştır. 37. Peygamberimiz (s.a.v.)'in güzel ahlakını yansıtan davranışlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kibirli ve kendini beğenmiş olması
  B) Dürüst ve güvenilir olması
  C) Sabırlı ve tahammüllü olması
  D) İnsanları ayıplaması ve eleştirmesi
  E) Kötülüğe kötülükle karşılık vermesi

 38. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle tanınan bir kişiydi. O, hiç kimseye yalan söylemez, sözünde dururdu. 39. Peygamberimiz (s.a.v.)'in güzel ahlakını örnek alan bir müminin davranışlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Başkalarının arkasından konuşması ve gıybet etmesi
  B) İnsanları ayıplaması ve eleştirmesi
  C) Kibirli ve kendini beğenmiş olması
  D) Dürüst ve güvenilir olması
  E) Sabırsız ve tahammüllü olması

 40. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v.) güzel ahlakını örnek alan bir mümin, dürüst ve güvenilir olur. O, hiç kimseye yalan söylemez, sözünde durur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 Detayları

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET HAYATINDA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ömer (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Hayatında Cihat
  4. Peygamberimizin Hayatında Dua, Tevekkül ve Zikir
  5. Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Zekât
  6. Peygamberimizin Hayatında Namaz
  7. Peygamberimizin Hayatında Oruç
  8. Peygamberimizin Hayatında Hac

Ayrıca 10.sınıf peygamberimizin hayatı dersi II. ünite Kuran-ı Kerim'de en güzel örnek konusu test soruları 3, cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in İslam'ı tebliğ ederken zorlama ve baskı yolu izlememediğini öğrenmek.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in tebliğ görevinde sabır, azim, inanç ve kararlılıktan yararlandığını öğrenmek.

Peygamberimizin (s.a.v.) tebyin görevini tanımlayabilme.

Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetinin önemini açıklayabilme.

Peygamberimizin (s.a.v.) teşri görevini açıklayabilme.

Peygamberimizin (s.a.v.) hayatı hakkında bilgi veren kaynakları tanır.

Öğrenciler, tezkiye kavramını açıklayabilir ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in tezkiye görevini anlayabilir.

Öğrenciler, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in temsil görevinin kapsamını anlayabilir ve bu görevin amacını açıklayabilir.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kadın ve erkeklerin eğitim ve öğretimine verdiği önemi kavramak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) eğitim ve öğretimin içeriği hakkındaki görüşlerini kavramak.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Kur'an'ı yavaş yavaş ve tane tane okuduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kıraatinin med'li olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Kur'an'ı ortalama 40 günde hatmettiğini öğrenirler.

Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in İslam'ı kabul etmeden önceki lakabını öğrenmelerini sağlamak.

Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in hicrette Peygamberimize (s.a.v.) yol arkadaşı olmasını Kur'an'dan öğrenebilmelerini sağlamak.

Öğrenciler, Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halife seçilme sürecini ve tarihini öğrenirler.

Öğrenciler, Ridde Olayları'nın tarihini ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in bu olaylar karşısındaki tutumunu öğrenirler.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in toplanmasıyla ilgili olarak Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in rolünü öğrenirler.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) dürüstlük ve güvenilirlik gibi güzel ahlak özelliklerini anlayacak ve örnek alacaklardır.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) güzel ahlak özelliklerini örnek alan bir müminin nasıl davranacağını anlayacaklardır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 Testi İstatistikleri

Bu sınav 27 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 243 kere doğru, 189 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite - Kuran-ı Kerim'de En Güzel Örnek - Test 3 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri