10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı

10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Peygamberimizin adaletiyle ilgili hangi olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hudeybiye Antlaşması'nın yapılması
  B) Bedir Savaşı'nın kazanılması
  C) Mekke'nin fethi
  D) Uhud Savaşı'nın kaybedilmesi
  E) Hendek Savaşı'nın gerçekleşmesi

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) Mekke'nin fethi'dir. Peygamberimiz, Mekke'nin fethi sonrasında affedici ve adaletli davranarak, tarihin en büyük zaferlerinden birini kan dökmeden kazanmıştır. Bu olay, İslam tarihindeki adalet, affedicilik ve hoşgörü değerlerinin en güzel örneklerinden biridir. 3. Peygamberimiz, adaleti uygulamak için hangi önlemleri almıştır?

  A) Adaletli bir vergi sistemi oluşturmuştur.
  B) Şahitliği zorunlu kılmıştır.
  C) İki tarafın da anlaşacağı bir hakem atamıştır.
  D) İşkence ve kötü muameleye karşı yasalar koymuştur.
  E) Tüm vatandaşlara eşit davranmıştır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Şahitliği zorunlu kılmıştır. Peygamberimiz, adaleti uygulamak için birçok önlem almıştır. Ancak bu soruda hangi önlemin alındığı sorulduğu için cevap şahitliği zorunlu kılmaktır. Peygamberimiz, adaletin sağlanması için şahitliği zorunlu hale getirerek, bir davada adaletin sağlanması için en doğru sonuca ulaşılmasını sağlamıştır. Bu önlem, günümüzde de birçok ülkede hala kullanılmaktadır. 5. Peygamberimiz hangi durumlarda insanlara saygı duymuştu?

  A) Sadece Müslümanlarla birlikte olduğu zamanlarda.
  B) Her zaman, sadece Müslümanlarla sınırlı değil.
  C) Sadece erkeklerle birlikte olduğu zamanlarda.
  D) Sadece zenginlerle birlikte olduğu zamanlarda.
  E) Hiçbir zaman, insanlara saygı duymazdı.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz, her zaman insanlara saygı göstermişti ve saygı göstermeyi teşvik etmiştir. Sadece Müslümanlarla sınırlı değil, tüm insanlarla birlikte olduğu zamanlarda bile saygı gösterirdi. Bu davranışı, İslam'ın temel değerlerinden biridir ve insanlar arasında hoşgörü, saygı ve adaleti teşvik eder. 7. Peygamberimiz insanların farklılıklarını nasıl kabul ederdi?

  A) Farklılıkların hiçbir önemi yoktu.
  B) Farklılıkları inkar ederdi.
  C) Farklılıkları reddederdi.
  D) Farklılıkları kabul eder ve insanlar arasında adaleti sağlamaya çalışırdı.
  E) Farklılıkların ötesinde herkesi eşit görürdü.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Farklılıkları kabul eder ve insanlar arasında adaleti sağlamaya çalışırdı." Peygamberimiz, insanlar arasındaki farklılıkları kabul eder ve adaleti sağlamak için çalışırdı. İnsanların farklı din, dil, ırk ve kültürlere sahip olabileceğini kabul eder ve herkesin eşitliği ve adil bir muamele görmesi için mücadele ederdi. Bu, İslam'ın temel öğretilerinden biridir ve insanlar arasındaki kardeşlik ve birlik duygusunu güçlendirir. 9. "Biz her şeyi bir ölçü ve bir düzen içinde yarattık." (Kur'an-ı Kerim, Kamer Suresi, 49. Ayet) Bu ayet neyi vurgular?

  A) Allah'ın yaratma gücünü             B) Hayatın anlamını                   
  C) İnsanın varoluş amacını             D) İnsanın sorumluluğunu              
  E) İnsanın Allah'a olan bağlılığını   

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A)" seçeneği olan "Allah'ın yaratma gücünü" vurgular. Bu ayet, Allah'ın her şeyi düzenli bir şekilde yarattığını ve yaratma gücünün sınırsız olduğunu vurgular. 11. "Ey iman edenler! Allah'a sığının ve sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir." (Kur'an-ı Kerim, Bakara Suresi, 153. Ayet) Bu ayet neyi vurgular?

  A) Tevekkül etmenin önemini    B) Dua etmenin önemini        
  C) İbadetin önemini            D) Sabrın önemini             
  E) Adaletin önemini           

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu ayette, Müslümanların Allah'a sığınmaları ve sabretmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Sabır, İslam dini açısından önemli bir erdem olarak kabul edilir ve Allah'ın sabredenlerle beraber olduğu ifade edilir. Ayet, Müslümanlara zorlu zamanlarda dayanıklı olmaları, umutsuzluğa kapılmamaları ve Allah'a güvenmeleri gerektiğini hatırlatır. Bu ayet aynı zamanda, Müslümanların günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları aşarken, sabır ve dua etmenin önemli olduğunu da vurgular. 13. Hz. Ömer (r.a.) döneminde hangi önemli olaylar gerçekleşmiştir?

  A) Huneyn Savaşı ve Taif Kuşatması
  B) Hendek Savaşı ve Uhud Savaşı
  C) İslamın Medine'de kabulü ve Mekke'nin fethi
  D) Bedir Savaşı ve Hayber'in fethi
  E) Sıffin Savaşı ve Cemel Savaşı

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İslamın Medine'de kabulü ve Mekke'nin fethi. Hz. Ömer (r.a.) dönemi İslam tarihinde oldukça önemli bir dönemdir. Bu dönemde İslam, Medine'de kabul edilmiş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Ayrıca, Hz. Ömer (r.a.) döneminde Mekke'nin fethi gerçekleşmiştir. Bu olaylar İslam'ın yayılması ve güçlenmesinde büyük rol oynamıştır. 15. Hz. Ömer (r.a.) döneminde hangi olay gerçekleşmemiştir?

  A) Hz. Ali (r.a.)'ın halifeliği
  B) Zekat toplama sisteminin oluşturulması
  C) İslam Devleti'nin İran'ı fethi
  D) Emevilerin siyasi iktidara gelmesi
  E) İslam Devleti'nin denizlerdeki hakimiyeti

 16. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Hz. Ali (r.a.)'ın halifeliği" olarak verilmiştir. Hz. Ömer (r.a.) döneminde İslam Devleti'nin genişlemesi, zekat toplama sisteminin oluşturulması, İran'ın fethi, Emevilerin siyasi iktidara gelmesi ve denizlerdeki hakimiyet gibi önemli olaylar gerçekleşmiştir. 17. "Ey iman edenler! Allah'ın zikrini çokça anın ve O'nu sabah akşam tesbih edin." (Kur'an-ı Kerim, Ahzab Suresi, 41-42) Bu ayette, Müslümanların Allah'ın zikrini sık sık anmaları ve O'nu sabah akşam tesbih etmeleri emredilir. Bu emir, Müslümanların Allah'a yakınlaşmalarına ve O'na daha yakın olmalarına yardımcı olacak bir uygulamadır. Yukarıdaki ayette Müslümanlara ne gibi bir emir verilmektedir?

  A) Oruç tutmaları
  B) Allah'ın zikrini sık sık anmaları ve O'nu sabah akşam tesbih etmeleri
  C) Namaz kılmaları
  D) Sadaka vermeleri
  E) Hac ibadetini yerine getirmeleri

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda verilen ayette Müslümanlara Allah'ın zikrini sık sık anmaları ve O'nu sabah akşam tesbih etmeleri emredilmektedir. Bu emir, Müslümanların Allah'a yakınlaşmalarına ve O'na daha yakın olmalarına yardımcı olacak bir uygulamadır. Bu emir aynı zamanda Müslümanların ibadetlerinde de önemli bir yer tutar. 19. Hz. Ömer (r.a.), Medine döneminde hangi yenilikleri ve düzenlemeleri hayata geçirmiştir?

  A) Mekke döneminde varlıklılar tarafından ezilen yoksul kesimler için sosyal yardım programları başlatmıştır.
  B) Adalet sisteminin güçlendirilmesi için mahkeme sistemini yeniden düzenlemiş ve hakimlerin yetkilerini genişletmiştir.
  C) İslam'ın yayılmasına katkı sağlamak amacıyla hicri takvimi oluşturmuştur.
  D) Fakir ve yetimlere yardım edebilmek için bir vakıf sistemi kurmuştur.
  E) İlk İslami orduya komutanlık yapmış, ordunun disiplin ve eğitim düzenini güçlendirmiştir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Hz. Ömer (r.a.) Medine döneminde adalet sisteminin güçlendirilmesi için mahkeme sistemini yeniden düzenlemiş ve hakimlerin yetkilerini genişletmiştir. Ayrıca fakir ve yoksul kesimlere yönelik sosyal yardım programları ve vakıf sistemi gibi önemli yenilikler getirmiştir. 21. Hz. Ömer (r.a.)'in İslam öncesi dönemdeki yaşamı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Gençlik yıllarında ticaretle uğraşmıştır.
  B) İslam öncesi dönemde şairlik yapmıştır.
  C) İslam öncesi dönemde putperestlik yapmıştır.
  D) İslam öncesi dönemde Medine'de yaşamıştır.
  E) İslam öncesi dönemde adaletli ve dürüst bir kişi olarak tanınmıştır.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) İslam öncesi dönemde şairlik yapmıştır. Hz. Ömer (r.a.) gençlik yıllarında ticaretle uğraşmış, İslam öncesi dönemde putperestlik yapmış, Medine'ye hicret etmiş ve İslam'a hizmet etmiş, adaletli ve dürüst bir kişi olarak tanınmıştır. 23. Hz. Ömer (r.a.)'in hilafeti döneminde İslam Devleti'nin sınırları nereye kadar genişlemiştir?

  A) Endülüs'ten Hindistan'a kadar.
  B) Kuzey Afrika'dan Çin'e kadar.
  C) Anadolu'dan İran'a kadar.
  D) Arabistan Yarımadası'ndan Suriye'ye kadar.
  E) Orta Asya'dan Akdeniz'e kadar.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Ömer (r.a.)'in hilafeti döneminde İslam Devleti'nin sınırları Kuzey Afrika'dan Çin'e kadar genişlemiştir. Hz. Ömer'in yönetimi altında İslam orduları, Bizans İmparatorluğu'na, Sasani İmparatorluğu'na ve diğer komşu bölgelere seferler düzenleyerek fetihler gerçekleştirmişlerdir. Bu fetihlerle İslam Devleti'nin sınırları büyük ölçüde genişlemiş ve önemli ticaret yolları kontrol altına alınmıştır. 25. Aşağıdaki hadislerden hangisi, cihada katılmak için kişinin içindeki düşmanlığı yenerek sabır ve cesaret göstermesi gerektiğini vurgular?

  A) "Kim Allah yolunda bir tepeye gider de orada bir gece kalırsa, kendisini Allah'tan başka hiç kimse kurtaramaz."
  B) "Sizi cihad etmeye çağırdığım zaman, korkaklık yapmayın."
  C) "Cihad Allah'ın yolundadır; yoldan sapmayın."
  D) "Gerçek müminler, cihad edenlerdir."
  E) "Savaşanlar ve evlerinde oturanlar Allah yolunda eşit değillerdir."

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) "Sizi cihad etmeye çağırdığım zaman, korkaklık yapmayın." hadisidir. Bu hadis, cihada katılmak için cesaret ve sabır göstermenin önemine vurgu yapar. Cihad, zorlu bir mücadele gerektirdiğinden, korkaklık yapmak yerine mücadeleye cesurca katılmak gerekir. Bu hadis, İslam'da cihadın önemini ve cihadın sadece savaşla sınırlı olmadığını vurgular. 27. Peygamberimiz (s.a.v.), son Hacında hangi ibadetleri yerine getirmiştir?

  A) Tavaf, Sa'y, Zemzem içme, Kurban kesme
  B) Tavaf, Sa'y, Namaz kılma, Zekat verme
  C) Tavaf, Sa'y, Oruç tutma, Sadaka verme
  D) Tavaf, Sa'y, Cihad etme, Dua etme
  E) Tavaf, Sa'y, Şükür duası yapma, Hediye verme

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Peygamberimiz (s.a.v.) son Hacında Tavaf, Sa'y, Zemzem içme ve Kurban kesme ibadetlerini yerine getirmiştir. Tavaf, Kâbe'nin etrafında yedi kez dönerek yapılan bir ibadettir; Sa'y ise Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmek suretiyle gerçekleştirilen bir diğer ibadettir. 29. Aşağıdaki hadis hangi konuyla ilgilidir? “Cihadın en üstünü zalim bir hükümdara karşı açılan cihaddır.”

  A) Manevi cihad     B) Fiziksel cihad    C) İnsan hakları
  D) İbadet                E) Hayır işleri

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani fiziksel cihad ile ilgilidir. Hadis, zulüm yapan bir liderin zulmüne karşı çıkarak yapılan cihadın en üstünü olduğunu ifade eder. Bu hadis, İslam dininde cihadın farklı türlerinin olduğunu ve sadece silahlı mücadele anlamına gelmediğini gösterir. 31. Aşağıdaki hadis hangi konuyla ilgilidir? “Sizden biriniz bir kök veya bir dal taşıyarak gelir de onunla bir günah işleyerek taşıdığı taşımdan daha fazla sevap kazanırsa bu iyidir.”

  A) Manevi cihad    B) Fiziksel cihad    C) İbadet
  D) Hayır işleri        E) Zekat

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu hadis hayır işleri ile ilgilidir ve Müslümanların günlük hayatlarındaki küçük iyiliklerin bile sevap kazandırabileceğini vurgular. Bu hadis aynı zamanda İslam'ın hayır işleri ve iyilik yapma konusundaki teşvikini gösterir. 33. Aşağıdaki hadis hangi konuyla ilgilidir? “Cihadın en büyüğü, zalim bir hükümdarın karşısında söz söylemektir.”

  A) Manevi cihad    B) Fiziksel cihad    C) İbadet
  D) Hayır işleri        E) Aile ilişkileri

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani "Fiziksel cihad". Bu hadis, İslam dinindeki "cihad" kavramının sadece savaş anlamına gelmediğini, aynı zamanda zalim bir hükümdara karşı doğru söz söylemek gibi birçok farklı şekilde uygulanabileceğini vurgular. Bu hadis, İslam'da adaletin ve zulme karşı durmanın önemini vurgular ve insanların haklarını korumak için mücadele etmeleri gerektiğini öğütler. 35. "Savaşın, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer bilseniz" (Tevbe Suresi, 41. ayet). Bu ayette cihada katılmak neden daha hayırlıdır?

  A) Kişinin Allah'ın rızasını kazanması için yapması gereken bir görevdir.
  B) Düşmanlarla mücadele ederek İslam'ı korumaya yardımcı olur.
  C) Savaşta ölenlerin şehitlik mertebesine yükseltilmesi söz konusudur.
  D) Cihad, kişinin gücünü ve cesaretini test eder ve geliştirir.
  E) Tüm bu sebeplerden dolayı cihad, İslam'ın temel prensiplerinden biridir.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A. Bu ayette cihada katılmak daha hayırlı olarak değerlendirilir, çünkü kişinin Allah'ın rızasını kazanması için yapması gereken bir görevdir ve İslam'ı korumaya yardımcı olur. Ayrıca savaşta ölenlerin şehitlik mertebesine yükseltilmesi söz konusudur. Bu ayet, cihadın İslam'ın temel prensiplerinden biri olduğunu vurgular.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SOSYAL HAYATTA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ali (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimiz ve Adalet
  4. Peygamberimiz ve Ahde Vefa
  5. Peygamberimiz ve Barış
  6. Peygamberimiz ve İnsana Saygı
  7. Peygamberimiz ve İstişare
  8. Peygamberimiz ve Ticaret

Ayrıca 10.sınıf Hz. Muhammed'in hayatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Peygamberimizin adaleti hakkında bilgi sahibi olmak ve İslam'ın bu değerlerini anlamak olarak özetlenebilir.

Peygamberimiz'in adaleti uygulamak için aldığı önlemler arasında şahitliği zorunlu kılmak yer alır.

Peygamberimiz, her zaman insanlara saygı göstererek, hoşgörü, saygı ve adaleti teşvik etmiştir.

İslam ahlakı ve Peygamberimizin liderlik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmayı ve çeşitliliği kabul etme ve adil davranma gibi sosyal becerileri kazanmayı hedeflemektedir.

İslam dinine ait temel kavramları ve önemli ayetleri anlamalarına yardımcı olmayı hedefler.

Müslümanların zorluklarla karşılaştıklarında, sabır ve dua gibi İslam dini öğretilerine dayanarak güçlü kalma ve ümit etme becerilerini geliştirmelerini sağlar.

İslam tarihindeki önemli olayları ve dönümleri bilme kazanımını ölçmektedir.

İslam tarihindeki önemli olayları ve liderlik değişimlerini anlama becerisini test etmektir.

Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette verilen emirleri anlama ve yorumlama yeteneğini test etmektedir.

Hz. Ömer'in liderlik yeteneklerini ve İslam toplumunun düzenlenmesindeki katkılarını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

İslam öncesi dönemde yaşayan önemli İslam şahsiyetleri hakkında bilgi edinmeyi sağlamaktadır.

Hz. Ömer'in hilafeti döneminde gerçekleşen fetihler İslam Devleti'nin gücünü artırmış ve İslam'ın yayılmasına katkı sağlamıştır.

Cihadın cesaret ve sabır gerektirdiği ve sadece savaşla sınırlı olmadığı anlaşılır.

İslam dininin önemli ibadetlerini ve Peygamberimiz'in son Hacı seyahati sırasında gerçekleştirdiği ibadetleri öğrenmeyi içermektedir.

İslam dinindeki cihad kavramını ve farklı türlerini anlamak önemlidir.

İslam'da küçük de olsa bir iyilik yapmanın değerinin vurgulanması ve bunun sevap olarak geri dönüşü olduğu kavramı önemlidir.

İslam dinindeki cihad kavramının farklı yönlerini anlamak için önemlidir.

Tevbe Suresi, 41. ayeti anlamak ve İslam'da cihad kavramının önemini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 37 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 149 kere doğru, 218 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri