2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Hz. Ali (r.a.) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Hz. Ali, Peygamberimiz'in amcasıdır.
  B) Hz. Ali, Peygamberimiz'in en yakın dostlarından biridir.
  C) Hz. Ali, Peygamberimiz'in torunudur.
  D) Hz. Ali, Peygamberimiz'in teyzesini  oğludur.
  E) Hz. Ali, Peygamberimiz'in çocukluk arkadaşıdır.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B seçeneğidir. Hz. Ali, Peygamberimiz'in en yakın dostlarından biri ve aynı zamanda Peygamberimiz'in damadıdır. Hz. Ali, İslam'ın beş büyük halifesinden biridir ve Müslümanlar için önemli bir liderdir. 3. Hz. Ali (r.a.) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Hz. Ali, İslam'ın beş temel şartını ilk kabul edenlerden biridir.
  B) Hz. Ali, İslam'ın dördüncü halifesi olarak bilinir.
  C) Hz. Ali, Peygamberimiz'in vefatından sonra Müslümanların birliğini sağlamak için çaba harcamıştır.
  D) Hz. Ali, İslam dininin öğretilerini halka yaymak için birçok sefer düzenlemiştir.
  E) Hz. Ali, Peygamberimiz'in torunu Hz. Hasan'ın babasıdır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Hz. Ali, İslam'ın dördüncü halifesi olarak bilinir'dir. Hz. Ali, İslam'ın dördüncü halifesi değil, İslam'ın ilk imamlarından biridir. Hz. Ali aynı zamanda Peygamberimiz'in damadı ve torunu Hz. Hüseyin'in babasıdır. 5. Peygamberimiz, hayatı boyunca hangi tür insanlarla ahde vefa ilkesi uyarınca davrandı?

  A) Sadece Müslümanlarla.
  B) Sadece Araplarla.
  C) Sadece zengin insanlarla.
  D) Sadece ailesiyle.
  E) Herkesle, Müslüman olmayanlar dahil.

 6. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Herkesle, Müslüman olmayanlar dahil" olan bu soruda Peygamberimiz'in hayatı boyunca ahde vefa ilkesi uyarınca herkesle davrandığı belirtilmektedir. Ahde vefa ilkesi, verilen söz ve yapılan anlaşmalara sadık kalınması gerektiğini ifade eder. 7. Peygamberimiz, hicret ederken yanında kim vardı ve hangi özelliğiyle bilinir?

  A) Hz. Ali, cesaretiyle bilinir.
  B) Hz. Hamza, savaşçı kimliğiyle bilinir.
  C) Hz. Ebubekir, sadakatiyle bilinir.
  D) Hz. Ömer, akılcılığıyla bilinir.
  E) Hz. Osman, zenginliğiyle bilinir.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Hz. Ebubekir, sadakatiyle bilinir." Hz. Muhammed, Medine'ye hicret ederken Hz. Ebubekir'in yanındaydı ve onun sadakati sayesinde başarılı bir şekilde Medine'ye ulaştılar. 9. Hz. Ali (r.a.) İslam tarihinde örnek alınan bir adalet timsalidir. Hangi olayda adaletiyle öne çıkmıştır?

  A) Sıffın Savaşı'nda düşmana esir düşen askerlerin serbest bırakılması.
  B) Hz. Osman'ın öldürülmesi sonrası Mısır'da meydana gelen isyanın bastırılması.
  C) Hz. Ali'nin halifeliği sırasında İran'ın fethedilmesi.
  D) Hz. Ali'nin halifeliği sırasında Emevi Hanedanı'nın iktidara gelmesi.
  E) Hz. Ali'nin hilafetinden sonra devam eden İslam İç Savaşı dönemindeki tutumu.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Hz. Ali (r.a.), Sıffın Savaşı'nda esir düşen düşman askerlerini serbest bırakarak adaletiyle öne çıkmıştır. Bu olay, onun adaletli bir lider olduğunu kanıtlamıştır. Hz. Ali'nin adaleti ve örnek liderlik davranışları, İslam tarihinde örnek alınan bir model haline gelmiştir. 11. Ahde vefa kavramı ne anlama gelmektedir? Peygamberimizin hayatında hangi olaylar ahde vefa örneği olarak verilebilir?

  A) Ahde vefa, söz verilen şeyi yerine getirme sorumluluğudur. Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması ve Mekke'nin Fethi gibi olaylarda ahde vefa örneği göstermiştir.
  B) Ahde vefa, güçlünün zayıfı koruma sorumluluğudur. Peygamberimiz Bedir Savaşı ve Uhud Savaşı gibi olaylarda ahde vefa örneği göstermiştir.
  C) Ahde vefa, dürüstlük ve adalet ilkelerine uyma sorumluluğudur. Peygamberimiz birçok olayda ahde vefa örneği göstermiştir.
  D) Ahde vefa, birine yapılan iyiliği hatırlama ve karşılık verme sorumluluğudur. Peygamberimiz hicret sırasında gösterilen yardımlar için ahde vefa örneği göstermiştir.
  E) Ahde vefa, sadece Müslümanlar arasında geçerli bir kavramdır ve Peygamberimiz bunu hiçbir zaman uygulamamıştır.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, ahde vefa kavramı söz verilen şeyi yerine getirme sorumluluğunu ifade eder. Peygamberimiz, hayatı boyunca birçok olayda ahde vefa örneği göstermiştir, özellikle Hudeybiye Antlaşması ve Mekke'nin Fethi gibi olaylarda. Ahde vefa kavramı, dürüstlük ve adalet ilkelerine uyma sorumluluğunu ifade eder ve bu prensiplerin Müslümanların yaşamında önemli bir yeri vardır. 13. İslam öncesi dönemde ticaretin yaygın olması, İslam toplumunda ticaretin hangi şekilde ele alındığını etkilemiştir?

  A) İslam toplumunda ticaretin önemi azalmıştır.
  B) İslam toplumunda ticaret, Allah'ın emri olarak kabul edilmiştir.
  C) İslam toplumunda ticaret, sadece yoksullara yardım etmek için yapılmalıdır.
  D) İslam toplumunda ticaret, sadece erkeklerin yapabileceği bir faaliyettir.
  E) Hiçbiri.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, İslam öncesi dönemde ticaretin yaygın olması, İslam toplumunda ticaretin Allah'ın emri olarak kabul edilmesine neden olmuştur. İslam dininde ticaret, dürüstlük ve adil olmak şartıyla kabul edilir ve hatta peygamber Hz. Muhammed'in ticaretle uğraşması da bu önemi vurgular. 15. İslam toplumunda ticaretin yapılması, hangi etik değerlerle bağdaştırılmaktadır?

  A) Ahlaki değerlerle.
  B) Sadece maddi kazanç amaçlı.
  C) Hileli ve yanıltıcı işlemlerle.
  D) Sadece zenginlerin yapabileceği bir faaliyet olarak görülmektedir.
  E) Hiçbiri.

 16. Cevap: A Açıklama:

  İslam toplumunda ticaret yapılması, ahlaki değerlerle bağdaştırılmaktadır. İslam dini, dürüstlük, adalet, sabır, cömertlik ve diğer ahlaki değerlerin ticaret faaliyetlerinde de geçerli olduğunu vurgular. Ticaretin sadece maddi kazanç amaçlı yapılması ya da hileli ve yanıltıcı işlemlerle yürütülmesi ise İslam etiğiyle çelişir. 17. Peygamberimiz, ahde vefa konusunda hangi olayda önemli bir örnek göstermiştir?

  A) Bedir Savaşı'nda               B) Uhud Savaşı'nda               
  C) Hudeybiye Antlaşması'nda       D) Hendek Savaşı'nda             
  E) Hayber Kalesi'nin Fethi'nde   

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Hudeybiye Antlaşması'nda'dır. Peygamberimiz, Hudeybiye Antlaşması'nın maddeleri uyarınca Müslümanlar için dezavantajlı bir anlaşmayı imzalamasına rağmen, anlaşmaya sadık kalmış ve müşriklerle savaşmadan barış içinde yaşamayı tercih etmiştir. Bu olay, ahde vefa konusunda Peygamberimiz'in önemli bir örneğini göstermektedir. 19. Peygamberimizin ticaretle ilgili olarak sık sık zikrettiği bir hadisinde şöyle buyurduğu bilinir: "Alışveriş yapanlar birbirlerine dürüst davransalar, işleri bereketlenir." Bu hadis ne anlama gelmektedir?

  A) Ticaret yaparken dürüstlüğün önemine vurgu yapmaktadır.
  B) Ticaret yaparken aldatmanın doğal bir şey olduğunu kabul etmektedir.
  C) Ticaret yaparken kurnaz olmanın gerekliliğine işaret etmektedir.
  D) Ticaret yaparken insanlar arasında çekişme ve kargaşa çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir.
  E) Ticaret yapmanın İslam'ın kurallarına uygun olmadığını ifade etmektedir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Peygamberimizin ticaret ile ilgili sözleri arasında en çok dile getirdiği konulardan biri dürüstlüktür. Bu hadiste de ticaretteki dürüst davranmanın önemi vurgulanmaktadır. Ticaretin bereketlenmesi ise dürüstlük ve adaletin ticaretin temel prensipleri arasında yer aldığını göstermektedir. 21. Peygamberimiz ticaretle uğraşan kişilerin aldatmalarına karşı nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) Aldatmalarına göz yummuş, çünkü ticarette aldatmanın kaçınılmaz olduğunu düşünmüştür.
  B) Aldatmalarını kınamış ve onların İslamiyet'e aykırı davrandıklarını belirtmiştir.
  C) Aldatmalarına karşılık olarak kendisi de aldatmıştır.
  D) Aldatmalarını onaylamış ve onların başarısına imrenmiştir.
  E) Aldatmalarını görmezden gelmiştir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Peygamberimiz, ticarette dürüstlüğü ve adaleti vurgulamış ve aldatmaların İslamiyet'e aykırı olduğunu belirtmiştir. Peygamberimiz'in bu tutumu, İslam dininde ticaretin önemini ve dürüstlük ilkelerinin uygulanmasını vurgulamaktadır. 23. Peygamberimiz, barış anlaşmalarında hangi prensiplere önem vermiştir?

  A) Adalet, insan hakları ve din özgürlüğü
  B) Sadece İslam'ın korunması
  C) Savaşın en hızlı şekilde sona ermesi
  D) Sadece Müslümanların haklarının korunması
  E) Sadece Müslümanların yaşayabileceği toprakların oluşturulması

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda Peygamberimiz barış anlaşmalarında adalet, insan hakları ve din özgürlüğü prensiplerine önem vermiştir. Peygamberimiz'in bu prensiplere önem vermesinin sebebi İslam'ın barışçıl bir din olması ve barışın sürdürülebilirliği için bu prensiplerin korunması gerektiğini düşünmesidir. 25. Peygamberimiz, barış ve sulhun önemini vurgulayan birçok hadis rivayet etmiştir. Bu hadislerde barışın hangi değerleri temsil ettiği belirtilir?

  A) Adalet, kardeşlik, hoşgörü    B) Cesaret, mücadele, zafer     
  C) Güç, liderlik, saygı          D) Zenginlik, refah, başarı     
  E) Gelenek, görenek, ahlak      

 26. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz'in barış ve sulhun önemini vurgulayan hadislerinde, barışın adalet, kardeşlik ve hoşgörü gibi değerleri temsil ettiği belirtilir. Barışın bu değerlerle birlikte toplumda huzur ve istikrar sağlayacağına dikkat çekilir. 27. Peygamberimiz, İslam dini adına yaptığı antlaşmalarda her zaman barışa ve sulha öncelik vermiştir. Bu antlaşmalardan hangisi, Müslümanların ilk kez Hicaz dışındaki bir devletle yaptıkları antlaşmadır?

  A) Hudeybiye Antlaşması          B) Ahzab Antlaşması             
  C) Feran Antlaşması              D) Hudaybiye Antlaşması         
  E) Ridde Savaşları Antlaşması   

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, Peygamberimiz'in barışa ve sulha önem verdiği ve bu doğrultuda yaptığı antlaşmalar sorulmaktadır. Müslümanların ilk kez Hicaz dışındaki bir devletle yaptıkları antlaşma, Hudeybiye Antlaşması'dır. Bu antlaşma, Mekke ile yapılmıştır ve Müslümanlar için önemli bir dönüm noktasıdır, çünkü antlaşma sayesinde iki taraf arasındaki husumet sona ermiş ve Müslümanlar, Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'ye gidebilme hakkını kazanmışlardır. 29. Peygamberimiz, önemli kararları alırken istişareye ne kadar önem verirdi?

  A) İstişareye pek önem vermezdi
  B) Sadece yakın çevresiyle istişare ederdi
  C) Geniş bir kesimin fikrini alır, danışmanlık yapardı
  D) Sadece Allah'ın vahyiyle karar alırdı
  E) Bunu bilmiyorum

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Geniş bir kesimin fikrini alır, danışmanlık yapardı" olan bu soru, Peygamberimizin yönetim anlayışı hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor. Peygamberimiz, önemli kararlarını alırken istişareye büyük önem verir ve geniş bir kesimin fikrini alarak kararlarını şekillendirirdi. Bu yaklaşım, adaletin ve toplumsal mutabakatın sağlanmasında büyük bir rol oynar. 31. Peygamberimiz, kendisine savaş açan Mekke müşrikleriyle barış antlaşması imzaladıktan sonra ne yaptı?

  A) Savaş hazırlıklarını hızlandırdı ve Mekke'ye saldırdı.
  B) Antlaşmayı ihlal etti ve Mekke'ye saldırdı.
  C) Antlaşmaya sadık kalarak barışı korumaya çalıştı.
  D) Mekke'ye karşı düşmanca tutumunu artırdı.
  E) Antlaşma onaylanmadığı için hiçbir şey yapmadı.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Peygamberimiz, imzalanan barış antlaşmasına sadık kalarak barışı korumaya çalıştı ve Mekke ile ilişkilerini barışçıl bir şekilde sürdürdü. Bu olay, İslam'ın barışa ve uzlaşmaya verdiği önemi ve Peygamberimizin barışçıl tutumunu vurgulamaktadır. 33. İstişare, İslam toplumunda ne gibi önemli bir yere sahiptir?

  A) İstişare, sadece Peygamberimiz'in döneminde önemli bir yere sahip olmuştur.
  B) İstişare, İslam'ın temel esaslarından biri değildir.
  C) İstişare, adalet ve eşitlik gibi İslam'ın temel değerlerinden biridir.
  D) İstişare, sadece siyasi konularda kullanılan bir yöntemdir.
  E) İstişare, sadece Müslümanlar arasında yapılan anlaşmalar için kullanılan bir yöntemdir.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) İstişare, adalet ve eşitlik gibi İslam'ın temel değerlerinden biridir." İstişare, İslam toplumunda önemli bir yere sahiptir çünkü adalet ve eşitlik gibi İslam'ın temel değerleriyle bağlantılıdır. İslam toplumunda alınacak önemli kararlarda istişarenin kullanılması teşvik edilmiştir ve Müslümanlar arasındaki sorunların çözümünde de bu yöntem sıkça kullanılmaktadır. 35. Peygamberimiz, hangi konuda istişare etmemiş ve neden etmemiştir?

  A) Hudeybiye Antlaşması'nda; zaten belli şartlar belirlenmişti.
  B) Bedir Savaşı'nda; Müslümanlar arasında bir anlaşma sağlanamayacağı düşünülmüştü.
  C) Uhud Savaşı'nda; Peygamberimiz'in taktiği sorgulanmamıştı.
  D) Hendek Savaşı'nda; düşmanın saldırı planı zaten belliydi.
  E) Tüm kararlarında istişare etmiştir.

 36. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Tüm kararlarında istişare etmiştir" olarak verilmiştir. Peygamberimiz, İslam toplumunda istişarenin önemine inandığı için genellikle tüm konularda istişare etmiştir. Bu, hem bireysel kararlarında hem de toplumsal konularda geçerlidir. İstişare etmediği bir konu hakkında herhangi bir kayıt yoktur. 37. Peygamberimiz barışı sağlamak için hangi önlemleri almıştır?

  A) Müzakereci heyetler oluşturmuştur.
  B) Şiddeti desteklemiştir.
  C) Barış anlaşmalarına sadık kalınması konusunda uyarılarda bulunmuştur.
  D) Savaşlarda öldürülenlerin malları topluma dağıtılmıştır.
  E) Tüm siyasi kararları tek başına almıştır.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Barış anlaşmalarına sadık kalınması konusunda uyarılarda bulunmuştur. Peygamberimiz, barışın korunması için çeşitli önlemler almıştır. Bunlardan biri, yapılan barış anlaşmalarına uyma konusunda uyarılarda bulunmasıdır. Ayrıca müzakereci heyetler oluşturarak savaşın önüne geçmeye çalışmıştır. Bu soru, Peygamberimizin barışa verdiği önemi ve barışı korumak için aldığı tedbirleri anlamaya yöneliktir. 39. Peygamberimizin barışa olan yaklaşımı, İslam dininin ne kadarını yansıtır?

  A) İslam dininin sadece bir bölümünü yansıtır.
  B) İslam dininin hiçbir yönünü yansıtmaz.
  C) İslam dininin tüm yönlerini yansıtır.
  D) İslam dininin sadece ibadet yönünü yansıtır.
  E) İslam dininin sadece ahlaki yönünü yansıtır.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) İslam dininin tüm yönlerini yansıtır" olarak verilmiştir. Peygamberimizin barışa olan yaklaşımı, İslam dininin öğretileri arasında barış, uzlaşma ve adalete büyük bir önem veren ana hatlarına uygundur. İslam dininin temel öğretileri arasında barışın korunması, şiddetin ve saldırganlığın önlenmesi, insanların birbirleriyle adaletli, saygılı ve barışçıl bir şekilde iletişim kurmaları yer alır. Peygamberimizin barışa olan yaklaşımı, bu öğretilerin pratikte nasıl uygulanacağına dair bir örnektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SOSYAL HAYATTA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ali (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimiz ve Adalet
  4. Peygamberimiz ve Ahde Vefa
  5. Peygamberimiz ve Barış
  6. Peygamberimiz ve İnsana Saygı
  7. Peygamberimiz ve İstişare
  8. Peygamberimiz ve Ticaret

Ayrıca 2022-2023 10.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam tarihi ve İslamiyet'in erken dönemleri ile ilgili bilgiyi ölçmektedir.

İslam tarihi ve sahabe hakkında bilgiyi ölçmek için tasarlanmıştır.

Peygamberimiz'in toplumda uyguladığı ahlaki değerleri anlama ve açıklama becerilerini ölçmektedir.

İslam tarihi ve Hz. Muhammed'in hayatı hakkında temel bilgi ve anlayış kazanımını ölçmektedir.

Hz. Ali'nin adaleti ve liderlik özellikleri hakkında bilgi edinmek.

İslam'da ahlak ve değerler hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu kavramları hayatlarına entegre etmelerini hedeflemektedir.

İslam toplumunun ticarete yaklaşımını anlama kazanımını sağlar.

İslam toplumunun ticaretin ahlaki yönüne verdiği önemi anlamak ve İslam etiğinin ticaret faaliyetlerinde nasıl uygulanabileceğini anlamak mümkündür.

İslam tarihindeki önemli olayları anlamak ve Peygamberimiz'in örnek davranışlarını öğrenmektir.

İslam'ın ticaret alanındaki öğretilerini anlamaya yöneliktir.

Peygamberimiz'in ticaret anlayışı ve İslam dinindeki ticaretin önemi hakkında bilgi sahibi olmayı hedeflemektedir.

Peygamberimiz'in barış anlaşmalarındaki tutumunun anlaşılması ve bu tutumun modern dünya için de önemli bir örnek teşkil etmesidir.

Peygamberimiz'in barışa verdiği önemi ve barışın toplumda temsil ettiği değerleri anlamak olarak özetlenebilir.

İslam tarihi ve Peygamberimiz'in hayatı ile ilgili bilgileri ölçmektedir.

Peygamberimizin yönetim anlayışı hakkında bilgi edinecek ve istişare kültürünün önemini anlayacaklardır.

İslam'ın barışa verdiği önemi anlayarak, çatışma ve krizlerde barışçıl çözüm yollarını arama konusunda bilinçli hale gelebilirler.

İstişarenin İslam toplumunda önemli bir yeri vardır ve adalet ile eşitlik gibi temel değerlerle bağlantılıdır.

Peygamberimiz'in liderlik örnekleri arasında, karar verme sürecinde istişare etmenin önemine dikkat çekilmektedir.

Peygamberimizin barışa verdiği önemi anlamak ve barışı korumak için alınabilecek tedbirleri öğrenmek.

Peygamberimizin barışa olan yaklaşımının İslam dininin tüm yönlerini yansıttığını anlamaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 112 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 812 kere doğru, 599 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri