10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Ahde vefa kavramı nedir ve peygamberimizin hayatında nasıl bir yer tutar?

  A) Ahde vefa, akrabalık bağlarını güçlendirmek için yapılan bir geleneksel uygulamadır.
  B) Ahde vefa, yapılan bir sözleşmenin tam olarak yerine getirilmesi gerektiğini ifade eder. Peygamberimiz de hayatı boyunca ahde vefa ilkesine bağlı kalmıştır.
  C) Ahde vefa, sadece Müslümanların arasında geçerli olan bir kavramdır.
  D) Ahde vefa, geçmişte yaşamış dinî liderlerin hayat hikayelerinde önemli bir rol oynamıştır.
  E) Ahde vefa, sadece askeri müttefiklik anlaşmalarında geçerli bir kavramdır.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, "ahde vefa" kavramı tanımlanmakta ve peygamberimizin hayatında nasıl bir yer tuttuğu sorulmaktadır. Ahde vefa, bir sözleşme veya anlaşmanın tam olarak yerine getirilmesini ifade eder. Peygamberimiz hayatı boyunca ahde vefa ilkesine bağlı kalmış ve verdiği sözleri tutmuştur. Ahde vefa, İslam dininde önemli bir kavramdır ve Müslümanlar arasında geçerlidir. 3. Hz. Ali (r.a.)'nin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ailesiyle yakın ilişkisi vardır. Bu bağlamda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Hz. Ali (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in halası Fatıma binti Esed'in oğludur.
  B) Hz. Ali (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in amcası Abbas'ın oğludur.
  C) Hz. Ali (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in teyzesi Safiye binti Abdulmuttalib'in oğludur.
  D) Hz. Ali (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in kız kardeşi Fatıma Zehra'nın oğludur.
  E) Hz. Ali (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in dayısı Ebu Talib'in oğludur.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: D) Hz. Ali (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in kız kardeşi Fatıma Zehra'nın oğludur. Peygamber Efendimiz'in ailesiyle yakın ilişkisi olan Hz. Ali, Peygamber Efendimiz'in kızı Fatıma Zehra'nın eşidir ve İslam'ın dördüncü halifesi olarak önemli bir rol oynamıştır. 5. Hz. Ali (r.a.) İslam tarihinde önemli bir liderdir. Hangi olay onun halife seçilmesine sebep olmuştur?

  A) Hz. Ömer'in şehit edilmesi.
  B) Hz. Osman'ın şehit edilmesi.
  C) Hz. Ebu Bekir'in vefatı.
  D) Hz. Ali'nin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in vefatından sonra ilk kez halife seçilmesi.
  E) Hz. Ali'nin Bedir Savaşı'nda gösterdiği kahramanlık.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Ali'nin halife seçilmesine sebep olan olay, Hz. Osman'ın şehit edilmesidir. Hz. Osman'ın öldürülmesi sonrası Müslümanlar arasında yaşanan karışıklıklar sonucunda Hz. Ali, dördüncü halife olarak seçilmiştir. Bu olay İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve İslam dünyasında siyasi ve dini yapılanmalarda etkili olmuştur. 7. Peygamberimizin, Müslüman olmayanlara karşı davranışları nasıldı? Hangi olaylar bize bu konuda bilgi vermektedir?

  A) Peygamberimiz, Müslüman olmayanlara karşı sert ve zorlayıcı davranmıştır. Huneyn Savaşı gibi olaylar bize bu konuda bilgi vermektedir.
  B) Peygamberimiz, Müslüman olmayanlara karşı kibar ve saygılı davranmıştır. İslam'ın yayılması sırasında verdiği sözler ve Medine Anayasası gibi olaylar bize bu konuda bilgi vermektedir.
  C) Peygamberimiz, Müslüman olmayanlara karşı dini baskı uygulamıştır. Mekke'nin Fethi gibi olaylar bize bu konuda bilgi vermektedir.
  D) Peygamberimiz, Müslüman olmayanlara karşı nefret dolu bir tutum sergilemiştir. Bedir Savaşı gibi olaylar bize bu konuda bilgi vermektedir.
  E) Peygamberimiz, Müslüman olmayanlarla hiçbir şekilde etkileşim kurmamıştır.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz Hz. Muhammed, Müslüman olmayanlara karşı genellikle kibar, saygılı ve hoşgörülü bir davranış sergilemiştir. İslam'ın yayılması sırasında verdiği sözler, Medine Anayasası gibi olaylar ve Müslümanlarla birlikte yaşayan Yahudi ve Hristiyanların korunması gibi uygulamalar, Hz. Muhammed'in Müslüman olmayanlarla ilişkilerindeki tutumunu gösterir. B 9. Hz. Muhammed'in ticaretle uğraşması, döneminin koşulları açısından hangi sonuçları doğurmuştur?

  A) İslam'ın yayılmasına önemli katkı sağlamıştır.
  B) Arabistan'ın ekonomisine olumlu etki yapmıştır.
  C) Hz. Muhammed'in liderliği konusunda şüpheler uyandırmıştır.
  D) Ticari faaliyetleri sebebiyle Peygamber'in manevi liderliği tartışmalı hale gelmiştir.
  E) Hiçbiri.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in ticaretle uğraşması, döneminin koşulları açısından Arabistan'ın ekonomik hayatına katkı sağlamış ve toplumda ticaretin önemini vurgulamıştır. Ayrıca, ticaret yoluyla farklı kabilelerle ilişkiler kurulması İslam'ın yayılmasına da katkı sağlamıştır. 11. İslam toplumunda ticarete dair hangi hadis-i şerif önemli bir yol gösterici olarak kabul edilir?

  A) "Alıcı ve satıcı birbirine yalan söylemedikleri sürece Allah da onların işlerinde yardımcıdır."
  B) "İslam'da ticaret, ticareti yapanın kazancından ibaret değildir."
  C) "Allah, ticaretteki hilekârlığı sevmez."
  D) "İyi bir ticaret, alıcıyı da satıcıyı da memnun eden taraftır."
  E) Hiçbiri.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "Allah, ticaretteki hilekârlığı sevmez" hadis-i şerifidir. Bu hadis, İslam toplumunda ticaretin ahlaki ve etik değerler çerçevesinde yapılması gerektiğine dair önemli bir yol gösterici olarak kabul edilir. Hadis-i şerif ticaretin dürüstlük, adalet, güvenilirlik, dürüst rekabet ve iyi niyet gibi değerlerle bağdaştırılmasını vurgular. İslam toplumunda ticaretin bu şekilde ele alınması, İslam'ın ahlaki değerlerinin günlük hayata yansıması açısından önemlidir. 13. Peygamberimiz ve Ahde Vefa konusu neyi ifade eder?

  A) Peygamberimizin çocuklarına olan sevgisi
  B) Peygamberimizin sadakat ve vefasını
  C) Peygamberimizin aile hayatı
  D) Peygamberimizin yaşadığı olaylar
  E) Peygamberimizin sevgi dolu tavırları

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soru, Peygamberimizin sadakat ve vefasını ifade etmektedir. Ahde vefa kavramı ise, bir kişi veya kuruluşla yapılan anlaşmaların karşılıklı olarak yerine getirilmesi ve söz verilenin tutulması anlamına gelmektedir. Peygamberimizin hayatında da birçok örnekte gördüğümüz gibi, kendisi her zaman verdiği sözleri tutmuş ve sözünde durmuştur. Bu kavram, Müslümanlar arasında önemli bir değer olarak kabul edilir. 15. Peygamberimiz (s.a.v.) ticaretle ilgili olarak nasıl bir tavır sergilemiştir? Bu konuda hangi olaylar yaşanmıştır?

  A) Peygamberimiz, ticareti insanların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir faaliyet olarak görmüştür. Bu konuda hiçbir tavır sergilememiştir.
  B) Peygamberimiz, ticareti küçümsenmeyecek bir faaliyet olarak görmüştür ve kendi hayatı boyunca ticaret yapmıştır. Ticarette dürüstlük ve adaleti ön plana çıkarmıştır. Mekke döneminde ticaret konusunda birçok olay yaşanmıştır, örneğin Kureyşlilerin ticaret yollarını kontrol etme çabaları ve ticaret yaptığı için Hz. Hatice'nin kınanması gibi.
  C) Peygamberimiz, ticareti haram kılmıştır ve bu konuda hiçbir faaliyet yürütmemiştir.
  D) Peygamberimiz, sadece kendi yakınlarına ticaret yapmış ve topluma bu konuda örnek olmamıştır.
  E) Peygamberimiz, ticareti yasaklamamış ancak şiddetle karşı çıkmıştır. Bu konuda herhangi bir olay yaşanmamıştır.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Peygamberimiz (s.a.v.), ticareti önemli bir faaliyet olarak görmüş ve kendi hayatı boyunca ticaret yapmıştır. Ticarette dürüstlük ve adaleti ön plana çıkarmıştır. Mekke döneminde ticaret konusunda birçok olay yaşanmıştır, örneğin Kureyşlilerin ticaret yollarını kontrol etme çabaları ve ticaret yaptığı için Hz. Hatice'nin kınanması gibi. 17. Peygamberimiz'in ticaretle ilgili söylediği bir hadis nedir?

  A) "Ticaretinizi geciktirmeyin."
  B) "Ticaret haramdır, ondan uzak durun."
  C) "Ticarette dürüstlük olmadan bereket olmaz."
  D) "Ticaretinizi sadece yakınlarınızla yapın."
  E) "Ticaretinize devamlı olsun ki, rızkınız çoğalsın."

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C seçeneği olan "Ticarette dürüstlük olmadan bereket olmaz" hadisidir. Peygamberimiz, ticarette dürüstlük ve adaletin önemine vurgu yapmıştır. Bu hadis aynı zamanda ticaretin İslam dininde bir değer olduğunu da göstermektedir. Ticaretin helal ve dürüst yollarla yapılması gerektiğini belirtir. 19. Peygamberimizin ticaretle ilgili en önemli özelliklerinden biri nedir?

  A) Yalnızca kendi çıkarlarını düşünmeyi tercih ederdi.
  B) Dürüstlük, adalet ve şeffaflık gibi erdemleri ticaret hayatına yansıtırdı.
  C) Başkalarını aldatmanın doğal bir şey olduğunu kabul ederdi.
  D) Ticaret yapmaktan hoşlanmazdı ve başka işlerle uğraşmayı tercih ederdi.
  E) Ticaret yapmanın İslam'ın kurallarına uygun olmadığını düşünürdü.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimizin ticaretle ilgili en önemli özelliklerinden biri, dürüstlük, adalet ve şeffaflık gibi erdemleri ticaret hayatına yansıtmasıdır. Peygamberimiz, ticaret yapmanın doğal bir faaliyet olduğunu kabul ederken, bu faaliyeti İslami prensiplere uygun şekilde yapmanın önemini vurgulamıştır. İş hayatında dürüstlük, adalet ve şeffaflık gibi erdemleri benimseyerek ticaret yapmanın önemini sık sık vurgulamıştır. Bu özellikleri ile Peygamberimiz, ticaret yapmanın İslam'a uygun olduğunu göstermiştir ve bu erdemleri benimseyen insanların iş hayatında başarılı olabileceklerini belirtmiştir. 21. Peygamberimiz döneminde Müslümanlar ve diğer topluluklar arasında hangi barış anlaşmaları imzalanmıştır?

  A) Hudeybiye, Cemel, Hendek          B) Hudeybiye, İstanbul, Hudaybiye   
  C) Hendek, Cemel, İstanbul           D) Hudeybiye, Mekke, Hudaybiye      
  E) Mekke, Taif, Hendek              

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Hudeybiye, Cemel, Hendek'tir. Peygamberimizin döneminde Müslümanlar ve diğer topluluklar arasında imzalanan barış anlaşmaları arasında en önemli olanlarından biri Hudeybiye Antlaşması'dır. Bu antlaşma, Müslümanlar ve Mekkeliler arasında imzalanmış ve 10 yıl boyunca devam eden bir barış dönemi başlatmıştır. Cemel Savaşı ve Hendek Savaşı da Peygamberimiz döneminde gerçekleşen önemli olaylardır ve sonrasında imzalanan anlaşmaların barış sürecine katkısı olmuştur. 23. Peygamberimiz, barış anlaşmalarında hangi tavırları sergilemiştir?

  A) Kaba ve saldırgan                   B) Bağışlayıcı ve hoşgörülü           
  C) Sadece Müslümanları düşünen         D) Müşfik ve merhametli               
  E) Sadece kendi çıkarlarını düşünen   

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Bağışlayıcı ve hoşgörülü. Peygamberimiz, barış anlaşmalarında bağışlayıcı ve hoşgörülü bir tavır sergilemiştir. Örneğin, Hudeybiye Barış Anlaşması'nda Mekke müşrikleri ile yapılan anlaşmada, Peygamberimiz müşriklerin şartlarını kabul etmiş ve onlara karşı hoşgörülü olmuştur. Ayrıca, İslam'ın ilk dönemlerindeki diğer barış anlaşmalarında da Peygamberimiz müşfik ve merhametli bir tutum sergilemiştir. 25. Peygamberimiz döneminde yapılan barış anlaşmalarının sonuçları neler olmuştur?

  A) İslam'ın yayılması hızlandı, farklı din ve topluluklar arasında barış ve uyum sağlandı
  B) Sadece Müslümanların yaşayabileceği topraklar oluştu
  C) Sadece Müslümanların hakları korundu
  D) Sadece İslam'ın korunması sağlandı
  E) Barış anlaşmaları hiçbir sonuç doğurmadı

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Peygamberimiz, barış anlaşmalarında adalet, insan hakları ve din özgürlüğü gibi prensiplere önem vermiştir. Bu prensipler sayesinde farklı din ve topluluklar arasında barış ve uyum sağlanmış, İslam'ın yayılması hızlandığı gibi, insanlar arasında sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı oluşmuştur. 27. Peygamberimiz, barışın sağlanması için her türlü fedakarlığı yapmıştır. Birçok savaşın yaşandığı dönemde bile, barışı sağlamak adına hangi önemli adımları atmıştır?

  A) Müslümanlarla diğer toplumlar arasında ayrım yapmıştır.
  B) Savaş esirlerine kötü davranmamıştır.
  C) Muhacir ve Ensar arasındaki ayrılıkları gidermeye çalışmıştır.
  D) Sadece İslam'a inananlarla antlaşma yapmıştır.
  E) Kendisine yapılan saldırılara misilleme yapmamıştır.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Savaş esirlerine kötü davranmamıştır. C) Muhacir ve Ensar arasındaki ayrılıkları gidermeye çalışmıştır. E) Kendisine yapılan saldırılara misilleme yapmamıştır." olarak verilebilir. Peygamberimiz, barışı sağlamak adına savaş esirlerine kötü davranmamış, muhacir ve ensar arasındaki ayrılıkları gidermeye çalışmış ve kendisine yapılan saldırılara misilleme yapmamıştır. Bu adımlar, toplumsal barışı ve adaleti korumaya yönelik önemli adımlardır. 29. Peygamberimiz, barışın önemini vurgulayan hadislerinde, barışın birçok olumlu sonuçlarını sıralamıştır. Bu sonuçlar arasında hangisi yer almaz?

  A) Kardeşlik ve birlik duygusunun güçlenmesi
  B) İnsanların huzur ve güven içinde yaşaması
  C) Toplumun refah düzeyinin artması
  D) Adaletin sağlanması ve zulmün ortadan kalkması
  E) Savaşın olumsuz etkilerinin ortadan kalkması

 30. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir. Peygamberimiz, barışın önemini vurgulayan hadislerinde barışın birçok olumlu sonucunu sıralamıştır ve bu sonuçlar arasında savaşın olumsuz etkilerinin ortadan kalkması da bulunmaktadır. Diğer seçenekler ise Peygamberimizin barışın sağlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak olumlu sonuçlardan bazılarıdır. 31. Peygamberimiz'in istişareye verdiği önem hangi ayette ifade edilir?

  A) "Onların işlerini aralarında istişare ile hallederler." (Şura, 38)
  B) "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya, 107)
  C) "Biz herhangi bir işte kendi rızamızla karar verdiğimiz zaman, işlerin bozulmasına sebep oluruz." (Kehf, 39)
  D) "Sana vahyettiğimizi oku ve Rabbinin adını an." (Müzzemmil, 1)
  E) Bunu bilmiyorum

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, çünkü "Onların işlerini aralarında istişare ile hallederler" ayeti istişareye verilen önemi vurgulamaktadır. Peygamberimiz de bu ayet gereği önemli kararlar alırken geniş bir kesimin fikrini alır ve danışmanlık yapardı. 33. Peygamberimiz, Müslümanlarla olmayan toplumlarla barışçıl bir şekilde nasıl ilişki kurdu?

  A) Sadece Müslümanlarla ilgilenerek diğer toplumlardan uzak durdu.
  B) Diğer toplumlarla savaşarak onları İslam'a döndürmeye çalıştı.
  C) Diğer toplumlarla ticaret ve diğer barışçıl faaliyetler yoluyla ilişki kurdu.
  D) Diğer toplumlara karşı hoşgörüsüz davrandı.
  E) Diğer toplumlarla hiçbir şekilde ilişki kurmadı.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Diğer toplumlarla ticaret ve diğer barışçıl faaliyetler yoluyla ilişki kurdu. Peygamberimiz, diğer toplumlarla savaşmak yerine barışçıl bir ilişki kurmayı tercih ederdi. Bu nedenle diğer toplumlarla ticaret yapar, antlaşmalar imzalardı. Örneğin, Hudeybiye Antlaşması gibi İslam'ın yayılmasına katkı sağlayacak antlaşmalar yapmıştır. Bu yaklaşımıyla, Peygamberimiz diğer toplumlarla barışçıl bir ilişki kurarak İslam'ın yayılmasına yardımcı oldu. 35. Peygamberimiz, savaş durumlarında bile düşmanlarına karşı hangi ahlaki prensipleri uyguladı?

  A) Düşmanlarına zulmetmek ve onları yok etmek.
  B) Düşmanlarının sivillerine saldırmak.
  C) Savaş esirlerine kötü muamele yapmak.
  D) Savaş esirlerini serbest bırakmak ve onlara iyi davranmak.
  E) Savaş esirlerini öldürmek.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Savaş esirlerini serbest bırakmak ve onlara iyi davranmak." olarak verilmiştir. Peygamberimiz, savaş durumlarında bile düşmanlarına karşı insani ve ahlaki prensipleri uygulamıştır. Bu prensipler arasında savaş esirlerine iyi davranmak ve onları serbest bırakmak yer almaktadır. Böylece, insan haklarına saygı gösterilerek savaşın insanî boyutu korunmuştur. 37. Peygamberimiz hangi olayda istişareyi kullanmıştır ve bu olayın sonucu nedir?

  A) Uhud Savaşı'nda; Müslümanlar mağlup olmuştur.
  B) Bedir Savaşı'nda; Müslümanlar zafer kazanmıştır.
  C) Hendek Savaşı'nda; Müslümanlar saldırıyı püskürtmüştür.
  D) Hudeybiye Antlaşması'nda; Müslümanlar için önemli kazanımlar elde edilmiştir.
  E) İslam'ın yayılması için yapılan ilk seferde; Peygamberimiz başarı elde etmiştir.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Hudeybiye Antlaşması'nda; Müslümanlar için önemli kazanımlar elde edilmiştir. Peygamberimiz, Hudeybiye Antlaşması'nı müzakere etmek üzere toplanan toplantıda istişareyi kullanmıştır ve antlaşma sonucunda Müslümanlar için önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu kazanımlar arasında Mekke'ye hac yapmak için izin verilmesi ve gelecekteki savaşlar için bir ateşkes anlaşması yapılması bulunmaktadır. Bu olay, İslam tarihinde istişare kültürünün önemli bir örneğini göstermektedir. 39. Peygamberimizin barışa verdiği önem neydi?

  A) Herhangi bir görüşü savunmamıştır.
  B) Barışı korumak için tüm çabalarını harcamıştır.
  C) Savaşları körüklemiştir.
  D) Barışı ihlal etmiştir.
  E) Barışa karşı tutumunu belirtmemiştir.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, barışı korumak için tüm çabalarını harcamıştır ve barışın sağlanması için savaşın bile gerektiğinde son çare olarak kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu tutumuyla barışı korumanın önemine dikkat çekmiştir. 41. Peygamberimiz, barışı korumak için hangi taktikleri kullanmıştır?

  A) Saldırganlığı desteklemiştir.
  B) Herhangi bir taktik kullanmamıştır.
  C) Müzakereler yapmıştır.
  D) Diğer tarafların silahlarını ele geçirmiştir.
  E) Savaşmak yerine anlaşmalar yapmıştır.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz, barışı korumak için savaşmak yerine müzakereler yapmak ve anlaşmalar yapmak gibi taktikler kullanmıştır. Bu yaklaşımıyla, savaşın kaçınılmaz olduğu durumlarda bile barışçıl çözümlere öncelik vermiştir. Bu da bizlere, çatışma ve kriz durumlarında diyalog ve uzlaşma yolunu deneyerek barışın korunabileceği öğretisini vermektedir. 43. Peygamberimiz adaleti nasıl uygulamıştır?

  A) Sadece Müslümanlara adaletli davranarak
  B) Herkese eşit davranarak
  C) Sadece yakın çevresindekilere adaletli davranarak
  D) Sadece Medine'deki insanlara adaletli davranarak
  E) Sadece kendi kabilesine adaletli davranarak

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B seçeneğindeki "Herkese eşit davranarak" olarak verilir. Peygamberimiz, adaleti tüm insanlara eşit bir şekilde uygulamıştır ve bütün insanların haklarını korumaya önem vermiştir. Bu, İslam'ın temel prensiplerinden biridir ve müminlerin de adaleti her zaman gözetmeleri gerektiği vurgulanır. Bu soru, İslam'ın adalet anlayışını ve Peygamberimizin örnek davranışlarını anlamayı hedeflemektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SOSYAL HAYATTA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ali (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimiz ve Adalet
  4. Peygamberimiz ve Ahde Vefa
  5. Peygamberimiz ve Barış
  6. Peygamberimiz ve İnsana Saygı
  7. Peygamberimiz ve İstişare
  8. Peygamberimiz ve Ticaret

Ayrıca 10.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam kültüründe yer alan ahde vefa kavramını tanımlayabilmesi ve Peygamberimizin hayatında nasıl bir yer tuttuğunu anlayabilmesi beklenir.

İslam tarihindeki önemli kişileri ve aile bağlarını hatırlama kazanımını ölçmektedir.

İslam tarihindeki önemli olayları ve bu olayların sonuçlarını anlama ve analiz etme becerisini sağlar.

"Hz. Muhammed'in Müslüman olmayanlarla ilişkilerindeki tutumunu anlama" olarak ifade edilebilir.

İslam toplumunda ticaretin ahlaki ve etik değerlerle uyumlu olarak yapılması gerektiği kavramı öğrenilebilir.

Ahde vefa kavramını ve Peygamberimizin sadakat ve vefasını anlamak.

İslam tarihi ve Peygamberimiz'in hayatı hakkında bilgi sahibi olma kazanımını ölçmektedir.

Peygamberimizin sözü ticaretin toplumsal hayattaki önemini ve değerlerimizle bağlantısını vurgulamaktadır.

Peygamberimiz, ticaret hayatında dürüstlük, adalet ve şeffaflık gibi erdemleri benimseyerek ticaret yapmanın önemini vurgulamıştır.

Tarihsel olaylara dair bilgi sahibi olmaktır.

Peygamberimiz'in barış anlaşmalarındaki tutumu hakkında bilgi sahibi olmak ve bağışlayıcı ve hoşgörülü davranışların önemini anlamak.

İslam'ın barış ve adalet temelli prensiplerini anlama ve bu prensipleri hayata geçirebilme becerisi kazanmaktır.

Peygamberimizin barışın sağlanması için attığı önemli adımları ve barışın önemini anlamak.

Kur'an'da geçen ayetleri anlayabilme ve Peygamberimiz'in davranışlarından örnek alarak liderlik ve yöneticilik prensiplerini öğrenebilme becerisidir.

Peygamberimizin diğer toplumlarla barışçıl bir şekilde ilişki kurduğunu ve onların İslam'a dönüşüne katkı sağladığını anlamak.

İslam'ın insanî ve ahlaki değerlerine vurgu yaparak, öğrencilerin bu değerleri anlamalarını ve hayatlarına uygulamalarını hedeflemektedir.

Peygamberimiz'in Hudeybiye Antlaşması'ndaki istişare örneği, Müslümanların karar verme süreçlerinde danışma kültürünün önemini vurgulamaktadır.

İslam dininde barışın önemini ve Peygamberimizin barışa verdiği değeri anlamaları amaçlanmaktadır.

Peygamberimizin barışçıl taktikler kullanarak barışın korunabileceği öğretisini kavramak.

İslam'ın temel prensiplerinden biri olan adaletin önemini ve Peygamberimizin bu prensipleri nasıl uyguladığını öğrenebilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 64 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 583 kere doğru, 374 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri