Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Peygamberimizin adaleti hakkında hangi ayette bahsedilir?

  A) "Allah adaletli davrananları sever"
  B) "Adaleti ayakta tutunuz, Allah için şahitlik eden olunuz"
  C) "Adaletle hükmedin, Allah size sevgi duyar"
  D) "Adalet olmadan barış olmaz"
  E) "Adalet sadece kelimelerle değil, davranışlarla da ortaya konulur"

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, peygamberimizin adaleti hakkında bahsedilen ayet "Adaleti ayakta tutunuz, Allah için şahitlik eden olunuz" şeklindedir ve bu ayet Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 2. ayetidir. Bu ayet adaletin önemine vurgu yaparak, Müslümanların adaleti her zaman ayakta tutmaları gerektiğini ve bu adaletin Allah'ın rızasını kazanmak için yapılması gereken önemli bir vazife olduğunu belirtir. 3. Peygamberimiz insanlara nasıl davranmalıydı?

  A) Kaba ve saygısız davranarak kontrol etmeliydi.
  B) İnsanları sevgi ve saygı ile yönetmeliydi.
  C) Sadece kendi fikirlerine saygı duymalıydı.
  D) Sert ve otoriter olmalıydı.
  E) İnsanların neye ihtiyacı olduğunu umursamamalıydı.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) İnsanları sevgi ve saygı ile yönetmeliydi. Peygamberimiz, insanlara sevgi, saygı ve hoşgörü ile yaklaşmayı ve onları yönetirken adil olmayı öğütlemiştir. O, insanlara karşı her zaman merhametli ve sabırlı olmayı tercih etmiştir. Bu davranışları, İslam'ın temel ilkelerinden biridir ve Peygamberimizin örnek alınması gereken bir davranış biçimidir. 5. Peygamberimiz insanların özgürlüklerine saygı duymak için ne yapardı?

  A) İnsanları kontrol etmeye çalışırdı.
  B) Herkesin özgürlüğüne saygı gösterirdi.
  C) Kendi fikirlerini insanlara dayatırdı.
  D) Sadece Müslümanlara özgürlük tanırdı.
  E) İnsanların özgürlüklerine saygı duymak onun için önemli değildi.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı B) Herkesin özgürlüğüne saygı gösterirdi. Peygamberimiz, insanların özgürlüklerine saygı duymak için her zaman örnek bir tavır sergilemiştir. O, insanların farklı düşünce ve inançlarına saygı gösterirken, onları kontrol etmeye çalışmazdı. Bu tutumu, insanlar arasında hoşgörü, sevgi ve birlikte yaşama kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır. 7. "Allah'ın zikrini yapın ki, O da sizi zikretsin." (Kur'an-ı Kerim, Bakara Suresi, 152. Ayet) Bu ayet neyi vurgular?

  A) Dua etmenin önemini                 B) Zikir yapmanın karşılığını         
  C) Tevekkül etmenin önemini            D) İbadetin temel öğelerini           
  E) Kaderin insan hayatındaki rolünü   

 8. Cevap: B Açıklama:

  Soruda verilen ayet, Allah'ın zikrini yapmanın önemine vurgu yapar ve insanların Allah'ı anarak O'nu hatırlaması gerektiğini belirtir. Bu ayet aynı zamanda, insanların yaptıkları zikrin karşılığında Allah'ın da onları anacağını ifade eder. 9. "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir." (Hadis-i Şerif) Bu hadis neyi vurgular?

  A) Bilginin değerini            B) Kitap okumanın önemini      
  C) Dini bilginin önemini        D) Öğretmenlerin önemini       
  E) Toplumda eğitimin önemini   

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Dini bilginin önemini" vurgular. Bu hadis, dinin öğrenilmesi ve öğretilmesinin önemine dikkat çekiyor ve bu konuda bilgi sahibi olanların diğerlerinden daha hayırlı olduğunu söylüyor. Bu hadis, İslam toplumunda dinin öğrenilmesi ve öğretilmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu hadis aynı zamanda din bilgisi sahibi olmanın önemini de işaret etmektedir. K 11. "Allah katında en sevimli dua, kulun bir şey istediğinde duasında süslü laflar kullanmamasıdır." (Hadis-i Şerif) Bu hadis neyi vurgular?

  A) Duanın önemini         B) Tevazunun önemini     
  C) İbadetin önemini       D) Samimiyetin önemini   
  E) İnancın önemini       

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Samimiyetin önemini vurgular. Bu hadis-i şerif, dua ederken samimiyetin ve içtenliğin önemini vurgulamaktadır. Süslü laflar kullanarak yapılan duaların, içerisinde samimiyet ve duygu barındırmayan boş sözler olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, dua ederken samimiyetle ve içtenlikle dua etmek önemlidir. Samimi duaların kabul edilme olasılığı daha yüksektir çünkü bu dualar, kalpten yapılan içten bir niyazdır. 13. Hz. Ömer (r.a.) döneminde hangi önemli olay gerçekleşmemiştir?

  A) İslam Devleti'nin genişlemesi
  B) Hicret Takvimi'nin kabul edilmesi
  C) Divan-ı Saltanat'ın kurulması
  D) Fetihlerin yazılı kayıtlarının tutulması
  E) İslam Hukuku'nun yazılı hale getirilmesi

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Divan-ı Saltanat'ın kurulmasıdır. Hz. Ömer (r.a.) döneminde İslam Devleti'nin genişlemesi, Hicret Takvimi'nin kabul edilmesi, Fetihlerin yazılı kayıtlarının tutulması ve İslam Hukuku'nun yazılı hale getirilmesi gibi önemli olaylar gerçekleşmiştir. 15. Aşağıdaki hadislerden hangisi Peygamberimizin duaya ne kadar önem verdiğini anlatır?

  A) "Dua müminin silahıdır, dinin direğidir ve göklerin ve yerin nurudur." (Tirmizi)
  B) "Kim Allah'a 100 defa "Allah'ım, beni affet!" diye dua ederse, günahları bağışlanır, eğer günahları denizlerin köpüğü kadar olsa bile." (İbn MacE)
  C) "Duanın hiçbir sözünü boşa çıkarmazsın. Allah onun karşılığını verir." (Buhari)
  D) "Dua edin, Allah size cevap verecektir. Siz O'na dua ettiğinizde, O da size yakın olacaktır." (Tirmizi)
  E) "Dua etmek insanın Rabbinden istediği bir rızıktır." (Tirmizi)

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 'Dua müminin silahıdır, dinin direğidir ve göklerin ve yerin nurudur.' (Tirmizi)"'dir. Bu hadis Peygamberimizin dua etmenin ne kadar önemli olduğunu ve müminlerin silahı, dinin direği ve göklerin yerin nuru olduğunu belirtir. Peygamberimiz, sık sık dua etmek ve Allah'a yakın olmak için insanları teşvik etmiştir. Bu hadis aynı zamanda, İslam inancında duanın gücüne ve Allah'ın dua edenleri cevap vermesine vurgu yapmaktadır. 17. Hz. Ömer (r.a.) döneminde gerçekleşen Fetihlerden hangisi, Hz. Ömer'in hilafeti sırasında gerçekleşmemiştir?

  A) Mısır'ın fethi.       B) Irak'ın fethi.       
  C) Şam'ın fethi.         D) Filistin'in fethi.   
  E) İran'ın fethi.       

 18. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E seçeneği olan "İran'ın fethi"dir. Hz. Ömer'in döneminde gerçekleşen fetihler arasında İran'ın fethi bulunmamaktadır. Hz. Ömer döneminde gerçekleşen fetihler arasında Mısır, Irak, Şam ve Filistin'in fethi yer almaktadır. 19. Hz. Ömer (r.a.)'in adaletli yönetimi hakkında hangisi yanlıştır?

  A) Adaletli davranmadığı hiçbir olay kaydedilmemiştir.
  B) Yönetimi sırasında, vergi gelirlerini fakirlere dağıtmıştır.
  C) Halkın şikayetlerini dinlemiş ve çözüm bulmuştur.
  D) Adaleti için ünlüdür ve "Ömer adaleti" olarak bilinir.
  E) Adaletli davranışları nedeniyle, halk tarafından sevilmiştir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "Adaletli davranmadığı hiçbir olay kaydedilmemiştir." şeklindeki ifadenin yanlış olduğunu belirtmektedir. Hz. Ömer (r.a.)'in adaletli yönetimi ve adaletli davranışlarına dair birçok örnek vardır ve bu nedenle halk tarafından sevilmiştir. Adaleti için ünlüdür ve "Ömer adaleti" olarak bilinir. Adaletli davranışları arasında vergi gelirlerini fakirlere dağıtmak, halkın şikayetlerini dinlemek ve çözüm bulmak gibi uygulamaları yer almaktadır. 21. Peygamberimiz (s.a.v.), hangi Hac mevsiminde son Hacını gerçekleştirdi?

  A) Zilhicce 9    B) Zilhicce 10    C) Muharrem 1
  D) Safer 1        E) Recep 1

 22. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), son Hacını Zilhicce ayının 10. gününde gerçekleştirmiştir. Bu olay, İslam tarihinde önemli bir yere sahip olup, Hac ibadeti için Zilhicce ayının 8-13 günleri arasında Mekke'ye gitmek gerektiğini de hatırlatmaktadır. 23. Peygamberimiz (s.a.v.), son Hacında hangi hutbeyi vermiştir?

  A) Veda Hutbesi    B) Cuma Hutbesi    C) Bayram Hutbesi
  D) İftar Hutbesi     E) Cenaze Hutbesi

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Veda Hutbesi'dir. Peygamberimiz son Haccı sırasında, Arafat'ta verdiği Veda Hutbesi ile Müslümanların arasındaki kardeşlik, adalet, insan hakları ve toplumsal sorumluluk konularına vurgu yapmıştır. 25. Aşağıdaki ayet hangi konuyla ilgilidir? “Savaş size farz kılındı, onu sevmezsiniz de belki siz bir şeyi sevmezsiniz, halbuki o sizin için hayırlıdır. Bir şeyi seversiniz, oysa o sizin için kötüdür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”

  A) İbadet    B) İnsan hakları    C) Zekat    D) Cihat    E) Aile ilişkileri

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Cihat"tır. Ayet, Müslümanların savaşmak zorunda kaldığı durumlarda cihadın farz olduğunu ve onun hayırlı olduğunu belirtmektedir. Bu ayet, İslam'da cihadın önemini ve İslam toplumunun savunmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. 27. Aşağıdaki ayet hangi konuyla ilgilidir? “Savaşın hükmünü size Allah bildirinceye kadar (barış yapmak için) o kötü durumda olanların lehine antlaşma yapın.”

  A) İbadet    B) İnsan hakları    C) Zekat    D) Cihat    E) Aile ilişkileri

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D olan bu soruda verilen ayet, cihat konusu ile ilgilidir ve savaş durumunda olan tarafların barış yapmaları gerektiğini vurgular. Bu ayet, İslam'da savaşın sadece son çare olarak kullanılması gerektiği ve barışın her zaman tercih edilmesi gerektiği ilkesini de yansıtır. 29. Peygamberimizin Hayatında Hac, İslam dininin önemli bir ibadeti olarak kabul edilir. Hz. Muhammed'in hayatında Hac hangi olayla birlikte önem kazanmıştır?

  A) Hz. Muhammed'in doğumundan sonra
  B) Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında
  C) Hz. Muhammed'in Peygamberlik döneminin başında
  D) Hz. Muhammed'in son Hacı ziyaretinde
  E) Hiçbiri

 30. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani Hz. Muhammed'in son Hacı ziyaretinde Hac, İslam dininin önemli bir ibadeti olarak kabul edilir. Peygamberimizin son Hacı ziyareti, Müslümanlar için ibadetin en önemli şekillerinden biridir ve bu ziyaret, Hz. Muhammed'in veda hutbesini verdiği ve Müslümanlar arasında birlik ve kardeşlik mesajlarını ilettiği tarihi bir olaydır. 31. Hac, Müslümanlar arasında hangi amaçla yapılır?

  A) Allah'a ibadet etmek için
  B) Yalnızca zengin Müslümanlar için yapılır
  C) İslam'ın yayılması için
  D) Ticaret yapmak için
  E) Hiçbiri

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Allah'a ibadet etmek için.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Maya
31 Mayıs 2023

iyiydi


Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar Detayları

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SOSYAL HAYATTA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ali (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimiz ve Adalet
  4. Peygamberimiz ve Ahde Vefa
  5. Peygamberimiz ve Barış
  6. Peygamberimiz ve İnsana Saygı
  7. Peygamberimiz ve İstişare
  8. Peygamberimiz ve Ticaret

Ayrıca Lise peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.sınav soruları; müfredata uygun olarak tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam dininde adaletin önemine dair farkındalık kazanmaktır.

Peygamberimizin insanlarla olan ilişkilerinde sevgi, saygı, adil olma, merhamet ve sabır gibi değerleri benimsemeliyiz.

Peygamberimiz'in örnek tutumu üzerinden, özgürlük ve hoşgörü değerlerinin önemi vurgulanabilir.

Müslümanlar için ibadetin temel öğelerinden biri olan zikrin önemini ve faydalarını vurgular.

Din eğitimi ve din bilgisi konularında farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Hadis-i şeriflerin dini ve ahlaki değerleri anlatan öğütler olduğunu anlarım.

Tarihi olayları anlama ve hatırlama yeteneği kazanımını hedeflemektedir.

İslam'da dua etmenin önemini ve gücünü anlamak ve dua etmenin hayatımızda nasıl bir rol oynayabileceğini anlamak önemlidir.

İslam tarihi ve Hz. Ömer'in dönemine ilişkin bilgiyi öğrencilere aktararak tarihi olayları hatırlama ve anlama kazanımını hedeflemektedir.

Hz. Ömer (r.a.)'in adaletli yönetimine ve adaletli davranışlarına dair bilgi sahibi olmaktır.

İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan Hac hakkında bilgi sahibi olmayı ve Peygamberimiz'in hayatına dair önemli bir olayı hatırlamayı hedeflemektedir.

İslamiyet'in temel kaynaklarından biri olan hadisleri ve Peygamberimizin hayatını öğrenme kazanımını hedeflemektedir.

"Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri anlayarak, dinin temel konuları hakkında fikir sahibi olmak" olarak özetlenebilir.

İslam dini ve kültürü hakkında genel bir bilgiye sahip olmak ve Kur'an ayetlerinin farklı konuları işleyebildiğini anlamaktır.

İslam dininin önemli ibadetlerini ve Hz. Muhammed'in hayatını anlamalarına yardımcı olur.

Hac, Müslümanların Allah'a yakınlaşmak, günahlarından arınmak, kardeşlik ve birlik duygularını güçlendirmek gibi birçok amaçla yapılır. Bu, Müslümanların hayatındaki en önemli ibadetlerden biridir ve her yıl milyonlarca Müslüman Mekke'ye hac yapmak için gitmektedir. Hac, İslam'ın temel şartlarından biridir ve her Müslümanın hayatında en az bir kez yapması gerekmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 30 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 184 kere doğru, 203 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri