yazılıya hazırlık soruları

yazılıya hazırlık soruları sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. yazılıya hazırlık soruları CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız.

  (………) Mavr-i Mira Cemiyeti’nin amacı Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan Devleti kurmaktı.
  (………) Milli Cemiyetler,ilk kuruldukları zamanlarda sadece faaliyet gösterdikleri bölgeleri kurtarmayı amaçlamışlardır.
  (………) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasında Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanılarak yapılan işgaller etkili olmuştur.
  (………) Son Osmanlı Mebusan Meclisi Sivas’ta toplanmıştır.
  (………) I.Dünya Savaşı’nın başlamasındaki en önemli neden İtilaf Devletleri’nin, Osmanlı Devleti topraklarını işgal etmek istemeleridir.
  (………) M. Kemal, Çanakkale Savaşları sonrası “Binbaşı” rütbesine yükselmiştir.

 2. Cevap:

  .

  Açıklama:

 3. Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun gelecek kelimeyi yazınız.

  a) Türk Ordusu, Milli Mücadele sırasında ……………Savaşı’ndan sonra Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmiştir.
  b) İtilaf Devletleri, ………….Antlaşması ile doğuda bir Ermeni devleti kurmayı amaçlamışlardır.
  c) Sakarya Savaşı’nın hazırlıklarının yapılması ve ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için…..…
  ……………………… Emirleri yayınlanmıştır.
  d) Mustafa Kemal, ilk görev yeri olan Şam’da …………………. Cemiyeti’ni kurmuştur.
  e) Mustafa Kemal, Kütahya – Eskişehir Savaşları devam ederken ……………… Kongresini toplanmasını sağlamıştır.

 4. Cevap:

  .

  Açıklama:

 5. --- Kilikyalılar --- Milli Kongre Cemiyeti --- Goben --- Midilli --- Yavuz --- Breslaw --- Rusya --- İtalya ------Mondros --- Mudanya --- İtilaf --- İttifak
  Aşağıdaki boşluklara, yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

  a) Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’na ………………………………….…. Devletleri’nin yanında savaşmıştır.
  b) Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’nda, Kafkas Cephesi’nde …………………………. Devleti ile savaşmıştır.
  c) Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’ndan, …………………………………...……. Ateşkes Antlaşması imzalayarak çekilmiştir.
  d) …………………………………………….. Cemiyeti, dünyada Türklere karşı yapılan haksız ve yalan propagandalara basın-yayın yoluyla cevap vermek amacıyla kurulmuştur.
  e) Osmanlı Devleti, İngiliz gemilerinden kaçan, Almanlara ait ………………………… ve ………………………. adlı gemileri satın aldığını bildirerek bu gemilere ……………………….. ve ………………………… adını vermiştir.

 6. Cevap:

  .

  Açıklama:

 7. I.Dünya Savaşı’ndaki cephelerden, Taarruz Cepheleri’ni ve yardım amaçlı açılan cepheleri yazınız.
 8. Cevap:

  .

  Açıklama:

 9. Erzurum Kongresi’nin önemini yazınız.
 10. Cevap:

  .

  Açıklama:

 11. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  (Misak-ı Milli - Hıyanet-i Vataniye - Gazi-Mareşal - Sevr Barış - İzmir - Kuvay-ı milliye Uşak - Halifelik - Saltanat - Cumhuriyet - TBMM - Kütahya Eskişehir savaşları Tekalif-i Milliye - Sivas kongresi - Ermenilere - Fransızlara – Yunanlılara - Şanlı, Gazi, Kahraman - II. İnönü Zaferi - Sakarya Meydan Savaşı - Doğu Cephesi - Güney Cephesi - Ankara)

  1-) Kurtuluş Savaşı’nda , Doğu Cephesi’nde …….……………………… ,Güney Cephesi’nde ………………………. ve Batı Cephesi’nde……………………………….. ‘a karşı savaştık.
  2-) Batı cephesinde ve Kurtuluş Savaşında kaybettiğimiz tek savaş……………………… ……………………… ……………..
  3-) BMM …………………................ antlaşması’nı kabul etmemiştir
  4-) M.Kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla …………………….. ……….……………… emirlerini yayınladı.
  5-) Türk vatanını düşman işgalinden korumak amacı ile kurulmuş, gönüllülerden oluşan küçük silahlı direniş örgütlerine……………………………………………denir.
  6-) 3 Mart 1924’te …………………………. kaldırılmasıyla laik devlet düzenine geçişte önemli bir adım atılmıştır.
  7-) Milli mücadele de gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı Urfa’ya …………………,Antep’e …………….. ve
  Maraş’a ………………………...... Ünvanı verilmiştir.
  8-) Mustafa Kemal, ……. ………………….. …………………… sonrasında Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü’ye Çektiği
  kutlama telgrafında ,’’Siz orada yalnız düşmanı değil ,Türk milletinin makus tarihini de yendiniz ‘’ demiştir.
  9- ) Sakarya Meydan Savaşı sonunda gösterdiği başarıdan dolayı BMM tarafından Mustafa Kemal’e
  ………………. ünvanı ve ……………………….. rütbesi verilmiştir.
  10-) Vatana ihanet edenleri cezalandırmak için ................ ......................................... kanunu çıkarılmıştır.

 12. Cevap:

  .

  Açıklama:

 13. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  1-(……) 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı ulusal marş olarak kabul edilmiştir.
  2-(……)Türk ordusu Eskişehir – Kütahya Savaşları’nda daha fazla kayıp vermemek ve zaman kazanmak için Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmiştir.
  3-(……) İlk önce halifelik daha sonra saltanat kaldırılmıştır.
  4-(……) Cumhuriyetin ilan edilmesinin sebeplerinden biri de yaşanılan devlet başkanlığı krizidir.
  5- (……) 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilince Mustafa Kemal ‘’İlk Cumhurbaşkanı’’, İsmet İnönü ‘’İlk Başbakan’’ olarak seçildiler.

  6-(…….) Mustafa Kemal’e göre asıl büyük iş ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmayı gerçekleştirmekti. Bu amaçla 17 Şubat 1923’de İzmir İktisat Kongresi’ni topladı.
  7-(…..) BMM’yi Lozan’da İsmet İnönü temsil etmiştir.
  8-(…..)Gümrü Antlaşması, BMM’nin uluslar arası alanda imzalamış olduğu ilk antlaşma ve ilk siyasi başarıdır.
  9-(……) Misakımilli ile vatanın sınırları çizilerek vatanın bütünlüğü , ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık kavramları vurgulanmıştır.
  10-(…..)Çerkez Ethem düzenli orduya hemen katılmış ve işgalcilerle işbirliği yapmamıştır.

 14. Cevap:

  .

  Açıklama:

 15. Mustafa Kemal’in 8 Ağustos 1916’da Kafkas Cephesinde, Rus ordusunu yenilgiye uğratmış, Bitlis ve Muş’u geri almıştır. Bu gelişme Mustafa Kemal’in hangi hayatı ile ilgili olgulara örnek verilebilir?

  A) Eğitim hayatı
  B) Siyasi hayatı
  C) Askeri hayatı
  D) Askeri ataşelik hayatı

 16. Cevap: C Açıklama:

 17. Mustafa Kemal’in askeri, siyasi ve ekonomik konularda gerektiği zamanlarda gereken adımları atması onun hangi kişilik özelliğiyle ilişkilendirilebilir?

  A) Planlılık              B) Vatanseverlik
  C) İleri görüşlülük     D) Eğitimcilik

 18. Cevap: A Açıklama:

 19. Balkanlarda Fransız İhtilalı sonrası başlayan ayaklanmaların Mustafa Kemal’e
  I- vatanseverlik,
  II- inkılâpçılık,
  III- ileri görüşlülük,
  IV- çok yönlülük,
  kişilik özelliklerinden hangisi ya da hangilerini kazandırması beklenir?

  A) I,II, III ve IV        B) Yalnız I
  C) III ve IV             D) Yalnız II

 20. Cevap: B Açıklama:

 21. Tam Demokrasiye geçişin sağlanması için yapılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi kanıt gösterilemez?

  A) Saltanatın Kaldırılması
  B) Çok partili hayata geçiş denemeleri
  C) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
  D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

 22. Cevap: C Açıklama:

 23. Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlayarak halktaki tüm silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilmesini istemiştir.
  Mustafa Kemal’in bu genelgeyi yayımlamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yerel direnişi desteklemek
  B) Düzenli ordu birliklerini dağıtmak
  C) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
  D) Ayaklanmaları bastırmak

 24. Cevap: C Açıklama:

 25. Milli cemiyetler nerede Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir?

  A) Amasya Görüşmeleri     B) Erzurum Kongresi
  C) Sivas Kongresi              D) Havza Genelgesi

 26. Cevap: C Açıklama:

 27. Mustafa Kemal’in ; 1923 yılında Hatay için söylediği “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız.” Sözleri 1939 yılında gerçekleşmiştir. Bu olayda Atatürk’ün hangi özelliği karşımıza çıkmaktadır?

  A) İleri görüşlülüğü     B) Millet Sevgisi
  C) Yurt Sevgisi          D) İdealistliği

 28. Cevap: A Açıklama:

 29. Sevr Antlaşmasına göre işgal edilen yer ve işgalci devlet verilmiştir.Yanlış olan hangisidir?

  A) İngiltere – Musul         B) Fransa - Suriye
  C) Yunanistan – İzmir      D) İtalya - Ankara

 30. Cevap: D Açıklama:

 31. * Gümrü Ant. * Moskova Ant. * Kars Antlaşması
  Yukarıdaki antlaşmaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sovyet Rusya ile imzalanması
  B) Misakımilli’nin tam olarak gerçekleşmesi
  C) Doğu sınırlarımızla ilgili hükümler içermesi
  D) Türkiye’nin aleyhine sonuçlanması

 32. Cevap: A Açıklama:

 33. İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’na Yeni Türk Devleti ile birlikte Osmanlı yönetimini de çağırarak ikilik yaratmayı hedeflemişlerdir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesini zorunlu ve kaçınılmaz kılmıştır?

  A) Kapitülasyonların kaldırılması
  B) Cumhuriyet’in ilanı
  C) Halifeliğin kaldırılması
  D) Saltanatın kaldırılması

 34. Cevap: D Açıklama:

 35. Anadoluda işgaller başlayınca halk işgallere karşı koymaya başlamıştır. İşgallere karşı ilk direniş aşagıdakilerin hangisinde olmuştur?

  A) Hatay/Dörtyol     B) izmir/Ödemiş
  C) Antep/Kilis         D) Maraş

 36. Cevap: A Açıklama:

 37. * Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  * Yasama ve yürütme yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisine aittir.
  Aşağıdakilerden hangisinin, bu maddeler doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

  A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  B) Saltanatın kaldırılması
  C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılmas
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

 38. Cevap: B Açıklama:

 39. Mustafa Kemal’e hangi savaştan sonra “Mareşallik” ve “Gazilik” unvanı verilmiştir?

  A) Sakarya
  B) Eskişehir-Kütahya
  C) I.İnönü
  D) Başkomutanlık

 40. Cevap: D Açıklama:

 41. Fransa, Ankara Antlaşması’nı imzalayarak TBMM’yi resmen tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi kapanmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Yunanlılar mücadeleden vazgeçmiştir
  B) Millî Mücadele’deki cephe sayısı azalmıştır.
  C) Batı Cephesi güçlenmiştir.
  D) TBMM itibar kazanmıştır

 42. Cevap: A Açıklama:

 43. Gerçekten milletimiz, düşmanın hazırlıklarına karşılık verme için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse, son derece istekle verdi.”
  Atatürk bu sözlerini, aşağıdakilerden hangisinin sonucuna dayanarak söylemiş olabilir?

  A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasının
  B) Kuvayımilliye hareketinin başlamasının
  C) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin uygulanmasının
  D) Düzenli ordunun kurulmasının

 44. Cevap: C Açıklama:

 45. Millî Mücadele Dönemi’nde kazanılan askerî başarılar, dış politikayı etkilemiştir.” diyen bir öğrenci, bu düşüncesine aşağıdakilerden hangisini gerekçe gösteremez?

  A) TBMM’nin Londra Konferansı’na çağrılmasını
  B) Fransa’nın, TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzalaması
  C) İstiklal Marşı’nın millî marş olarak kabul edilmesin
  D) Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması’nın yapılmasını

 46. Cevap: C Açıklama:

 47. Kuvayımilliye birlikleri ayaklananları kendi kurallarına göre cezalandırıyorlardı. Bu birlikler ihtiyaçlarını karşılamak için halktan zorla para ve malzeme alıyorlardı.
  Bu bilgide Kuvayımilliye’nin kaldırılış gerekçelerinden hangisi vurgulanmıştır?

  A) Güç birliği oluşturamamaları
  B) Hukuka uygun davranışlarda bulunmamaları
  C) Genel savunma yapamamaları
  D) Yunan işgallerini önleyememeleri

 48. Cevap: A Açıklama:

 49. Misakımillî’nin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle kapitülasyonlara son verilmesi kararı tüm dünyaya ilan edilmiştir?

  A) Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecektir.
  B) Batı Trakya’nın geleceğinin belirlenmesinde halk oylamasına başvurulmalıdır.
  C) İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır.
  D) Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılmalıdır.

 50. Cevap: D Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
yazılıya hazırlık soruları Detayları

yazılıya hazırlık soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. yazılıya hazırlık soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

yazılıya hazırlık soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Test


yazılıya hazırlık soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
  1. Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.
  2. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar
  3. Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder
  4. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
  5. Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
  6. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir

Ayrıca uyanana avrupa sarsılan osmanlı ve 1 dünya savaşı etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

yazılıya hazırlık soruları sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

yazılıya hazırlık soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

yazılıya hazırlık soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız yazılıya hazırlık soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

yazılıya hazırlık soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri