çevre ve iklim değişikliği 2.dönem 1.yazılı

çevre ve iklim değişikliği 2.dönem 1.yazılı sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. çevre ve iklim değişikliği 2.dönem 1.yazılı CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  * küresel
  * Hızlı nüfus artışı
  * dünyayı
  * çevre
  * insan
  * sera
  * ormanlık
  * atık

  a. İlk başta kirlenme olarak bilinen çevre sorunları zamanla .......................... bir sorun haline gelmiştir.
  b. Etrafımızı saran tüm nesnelere .................... denir.
  c. Çevre sorunlarının temelini ....................... - çevre arasındaki olumsuz etkileşim oluşturur.
  d. Bulunduğu çevreyi koruyan bir insan ..................... korumuş olur.
  e. Kullanılan bir malzemenin bir süre sonra kullanılamayacak duruma gelmesine ............... denir.
  f. ............................... şehirler genişlemekte, doğal yaşam alanları azalmakta, ormanlık alanlar tahrip edilmektedir.
  g. En büyük oksijen kaynağımız ......................... alanlardır.
  h. Atmosferde bulunan karbondioksit gazı bir ................. gazıdır.

 2. Cevap:

  a. küresel -- b. çevre -- c. insan -- d. dünyayı -- e. atık -- f. Hızlı nüfus artışı -- g. ormanlık -- h.sera 3. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  * Sera -- * Küresel ısınma -- *insan -- * iklim değişiklikleri
  * Küresel -- * Sanayi -- * Egzoz gazları

  a. Dünya sıcaklığının giderek artmasına ................................... denir.
  b. Sera gazları özellikle ......................... devriminden sonra artış göstermiştir.
  c. Küresel ısınma en fazla ......................... kaynaklıdır.
  d. Asit yağmurları ................ bir sorundur.
  e. ............................ ozon tabakasını inceltir.
  f. Orman yangınlarından çıkan duman ................ gazını oluşturur.
  g. Küresel ısınma sonucu .............................. yaşanmaktadır.

 4. Cevap:

  küresel ısınma --- sanayi ---- insan ---- küresel ---- egzoz gazları ---- sera --- iklim değişiklikleri 5. * Sürekli devam etmektedir.
  * Doğla süreçlerden faydalanır.
  * Üretim hızı tükenme hızından fazladır.
  Yukarıda verilen enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Döngüsel enerji            B) Sürdürülebilir enerji
  C) Yenilenebilir enerji        D) Yenilenemeyen enerji

 6. Cevap: C

 7. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) Tehlikeli atıklar uygun şartlarda çimento fabrikalarında yakılabilir.
  (.....) Tüm tehlikeli atıklar yakılmaya uygun değildir.
  (.....) Tehlikeli atıklar açık alanlarda depolanabilir.
  (.....) Tehlikeli atık konteynırları uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
  (.....) Konteynırların devamlı kapalı kalması sağlanmalıdır.
  (.....) Atıklar kimyasal tepkimeye girmeyecek şekilde depolanmalıdır.
  (.....) Asistanın camları ve kapıları kapaması doğru bir davranıştır.
  (.....) Asistanın dökülen sıvıları kürekle toplayıp lavaboya dökmesi doğru bir davranıştır.
  (.....) Asistanın kırık camları çöpe atması doğru bir davranıştır.
  (.....) Asistanın baygın halde bulunması, doğru olmayan bir durumdur.

 8. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, tehlikeli atıklar belirli şartlarda çimento fabrikalarında yakılabilirken, tümü yakılmaya uygun değildir. Ayrıca, tehlikeli atıkların güvenli bir şekilde depolanması ve imha edilmesi için belirli önlemler alınmalıdır. Asistanın davranışlarının çoğu hatalıydı ve doğru olanlar yanlış olarak işaretlenmiştir. 9. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Madde döngüsü, canlı ve cansız varlıklar arasında maddelerin dolaşımıdır.
  2. (.....) Fotosentez, üretici canlıların karbondioksit ve suyu kullanarak besin üretmesi işlemidir.
  3. (.....) Karbondioksit (CO2) gazı, sera etkisine neden olarak küresel ısınmaya yol açar.
  4. (.....) Atıkların geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
  5. (.....) Suyun tasarruflu kullanılması, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlar.
  6. (.....) Ağaç dikmek, karbon tutulumunu artırır ve hava kirliliğini azaltır.
  7. (.....) Doğayı korumak, gelecek nesiller için sağlıklı bir çevre bırakmak anlamına gelir.
  8. (.....) Madde döngüsünde, maddeler doğada canlılardan cansız varlıklara ve tekrar canlılara aktarılır.
  9. (.....) Toplu taşıma araçlarını kullanmak, sera gazı emisyonlarını azaltır.
  10. (.....) Atalarımdan miras kalan atasözleri, duygu ve düşüncelerimi ifade etmeme yardımcı olur.

 10. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Madde döngüsü: Canlı ve cansız faktörler arasındaki madde dolaşımı. Fotosentez: Üreticilerin fotosentez yoluyla besin sentezi. Sera etkisi: Karbondioksit gibi gazların atmosferi ısıtması. Geri dönüşüm: Atıkların yeni ürünlere dönüştürülmesi. Su tasarrufu: Su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanma. Ağaç dikimi: Karbon tutulumu ve hava kirliliğinin azaltılması. Doğa koruma: Gelecek nesiller için sağlıklı bir çevre sağlama. Atasözleri: Duygu ve düşünceleri ifade etmekte kullanılan geleneksel sözler. 11. Nüfus artışının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini sıralayınız.


 12. Cevap: * Doğal kaynakların hızla tükenmesi * Atık oluşumunun ve insan sağlığına yönelik tehditlerin artması * Çevrenin kendini yenileme özelliğinin zorlanması Açıklama:

  Nüfus artışı, üretim ihtiyacını artırır ve bu da doğal kaynakların hızla tükenmesine yol açar. Ayrıca, artan nüfus atık oluşumunu ve insan sağlığına yönelik tehditleri artırırken, çevrenin kendini yenileme özelliğini de zorlar. 13. Dünya nüfus dağılımını etkileyen üç doğal sebebi belirtiniz.


 14. Cevap: * Doğal afetler * Besin temini * Su kaynaklarına yakınlık Açıklama:

  Doğal afetler, insanları göç etmeye zorlayabilir. Besin temini ve su kaynaklarına yakınlık da nüfusun belirli bölgelere yoğunlaşmasına neden olan doğal sebeplerdir. 15. Günlük hayatta oluşan atık çeşitlerini üç örnekle belirtiniz.


 16. Cevap: * Evsel atıklar (örneğin: yemek artıkları, ambalajlar) * Tehlikeli atıklar (örneğin: piller, kimyasal maddeler) * İnşaat atıkları (örneğin: moloz, demir) Açıklama:

  Günlük hayatta oluşan atıklar, farklı türlere ayrılır ve her birinin bertarafı için farklı yöntemler kullanılır. 17. Ekolojik ayak izi nedir ve neleri kapsar?


 18. Cevap: Ekolojik ayak izi nedir ve neleri kapsar?jik ayak izi nedir ve neleri kapsar? Açıklama:

  Ekolojik ayak izi nedir ve neleri kapsar? Cevap: Ekolojik ayak izi, bir kişinin veya toplumun kaynak tüketimini ve atık üretimini ölçen bir göstergedir. Solunum için hava, temiz su, gıda, ısınma, hareketi sağlayan enerji, ağaç ürünleri, yaşam alanları ve atıklar gibi faktörleri kapsar.ayak izi nedir ve neleri kapsar? Cevap: Ekolojik ayak izi, bir kişinin veya toplumun kaynak tüketimini ve atık üretimini ölçen bir göstergedir. Solunum için hava, temiz su, gıda, ısınma, hareketi sağlayan enerji, ağaç ürünleri, yaşam alanları ve atıklar gibi faktörleri kapsar. 19. Biyokütle enerjisinin üç farklı kaynağını belirtiniz.


 20. Cevap: - Orman ve orman ürünleri atıkları - Tarımsal ürün ve atıklar - Hayvansal ve bitkisel atıklar Açıklama:

  Bitki ve hayvan atıkları belirli santrallerde toplanır. Toplanan atıklar santralin çukuruna boşaltılarak yakılır ve yüksek basınçlı gaz çıkışı olur. Bu yanma sonucu ortaya çıkan gazlar çeşitli işlemlerden geçirilerek elektrik enerjisi elde etmek için kullanılır. Bir diğer yol ise atık ve kalıntıları bekletme tankları denilen özel ortamlarda çürümeye bırakmaktır. Bu tanklarda zamanla çürüyen maddelerden metan gazı çıkar. Bu gaz toplanarak ısıtma amaçlı kullanılır. Aynı yöntem hayvanların dışkılarında da kullanılır. 21. Dalga enerjisi nasıl elde edilir?


 22. Cevap: Dalga yüzeyinden veya yüzey altındaki dalga basınçlarından elde edilir. Açıklama:

  Dalgalar rüzgarlar tarafından üretilir ve direkt olarak dalga yüzeyinden veya altındaki basınçlardan enerji toplanabilir. 23. Organik tarımın temel amacı nedir?


 24. Cevap: Hava ve su gibi yaşamsal kaynakları ve doğal hayatı koruyarak doğal dengeyi gözetmek. Açıklama:

  Organik tarım, üretimde kimyasal madde kullanmayarak insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen tarımsal bir uygulamadır. 25. Fosil kaynakların kullanımıyla ilgili üç olumsuz etki nedir?


 26. Cevap: * İklim değişikliği * Toprak kirliliği * Su kirliliği Açıklama:

  Fosil kaynakların kullanımı, sera gazları salınımı, hava ve su kirliliği gibi çevresel sorunlara yol açmaktadır. 27. Çevre dostu tüketim malzemelerinin özelliklerini yazınız.


 28. Cevap: * Geri dönüşümlü malzeme kullanımı * Daha az kaynak kullanımı * Sürdürülebilir kaynakların kullanımı Açıklama:

  Çevre dostu tüketim malzemeleri, çevreye zarar vermeyen ve doğal kaynakları koruyan ürünlerdir. 29. Doğal çevrenin korunmasının önemini açıklayınız.


 30. Cevap: Doğal çevreyi korumak önemlidir çünkü: * Yaşamın devamlılığını sağlar. * İnsan sağlığı ve refahını destekler. * Ekonomik faaliyetleri sürdürür. * Gelecek nesiller için doğal kaynakları korur. Açıklama:

  Doğal kaynakların aşırı kullanımı, ekosistemlerin tahrip olmasına, iklim değişikliğine ve biyoçeşitlilik kaybına neden olabilir. Doğal çevremizi korumak, tüm canlıların ve gelecek nesillerin refahı için gereklidir. 31. Sera etkisi nedir? Açıklayınız.


 32. Cevap: Atmosferde bulunan bazı gazların, Dünya'dan yansıyan güneş ışınlarını tutarak yeryüzünün ısınmasını sağlayan etkiye sera etkisi denir. Açıklama:

  Sera etkisi, sera gazlarının yeryüzünden yansıyan ışınları hapsederek gezegenin ısınmasına neden olmasıdır. Bu gazlar atmosferi bir sera gibi ısıtarak yaşam için gerekli olan sıcaklığı sağlar. 33. Atmosferde yaygın olarak bulunan üç sera gazı örneği veriniz.


 34. Cevap: Su buharı, karbondioksit ve metan Açıklama:

  Bu gazlar, atmosferde doğal olarak bulunan ve en çok ısı tutma özelliğine sahip olan sera gazlarıdır. 35. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan ve küresel ısınmaya katkıda bulunan iki sera gazı nedir? Açıklayınız.


 36. Cevap: * Karbondioksit (CO2): Fosil yakıtların yanması, ormanların tahrip edilmesi ve endüstriyel süreçlerden kaynaklanır. * Metan (CH4): Tarım, hayvancılık ve atık sahalarından kaynaklanır. Açıklama:

  Bu gazlar, yoğun sera etkisine neden olarak atmosferin ısınmasına ve küresel ısınmaya katkıda bulunurlar. 37. Kağıdın yaşam döngüsünün aşamalarını yazınız.


 38. Cevap: Kağıdın yaşam döngüsünün aşamalarını yazınız.ın yaşam döngüsünün aşamalarını yazınız. Açıklama:

  Kağıdın yaşam döngüsünün aşamalarını yazınız. Cevap: * Ham madde eldesinin * Üretim * Dönüştürme * Dağıtım * Kullanım * Atıkların işlenmesiaşam döngüsünün aşamalarını yazınız. Cevap: * Ham madde eldesinin * Üretim * Dönüştürme * Dağıtım * Kullanım * Atıkların işlenmesi 39. Plastiğin çevreye zararlı etkilerini üç örnek ile açıklayınız.


 40. Cevap: Plastiğin çevreye zararlı etkilerini üç örnek ile açıklayınız.iğin çevreye zararlı etkilerini üç örnek ile açıklayınız. Açıklama:

  Plastiğin çevreye zararlı etkilerini üç örnek ile açıklayınız. Cevap: * Doğada yüzyıllar boyunca bozulmadan kalması ve çevre kirliliğine neden olması. * Deniz canlılarına zarar vermesi. * Geri dönüşümünün zor olması. çevreye zararlı etkilerini üç örnek ile açıklayınız. Cevap: * Doğada yüzyıllar boyunca bozulmadan kalması ve çevre kirliliğine neden olması. * Deniz canlılarına zarar vermesi. * Geri dönüşümünün zor olması. 41. Madde döngüsünün doğadaki önemini açıklayınız.


 42. Cevap: * Canlılığın sürdürülebilirliğini sağlar. * Maddelerin geri dönüşümü sayesinde doğadaki kaynakların tükenmesini önler. * Canlı ve cansız faktörler arasındaki etkileşimi düzenler. Açıklama:

  Madde döngüsü, su, karbon, oksijen gibi maddelerin sürekli olarak canlılar ve çevre arasında dolaşımını sağlar. Bu, canlılığın devamı için gerekli besin ve kaynakların mevcudiyetini garanti eder. 43. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Suyun temizlikte, bahçe sulamada kullanılması
  2. Suyun pek çok canlı için yaşam alanı olması
  3. Gelişmiş ülkelerin enerji üretimine dayalı fosil kaynak kullanımının %80'i
  4. Bitki örtüsü, ormanlar
  5. Doğal kaynakların tasarruflu kullanımı
  6. Hızla gelişen sanayileşme ve şehirleşme
  7. Sürdürülebilirlik
  8. Karbondioksit salınımının %80'i
  9. Toprak kirliliği
  10. İklim değişikliği
  Seçenekler:
  a. Doğal kaynaklar
  b. Barınma ihtiyacının karşılanması
  c. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği
  d. Çevresel kirlenmeye sebep oluyor
  e. Enerji tüketiminin sonucu
  f. Sunduğu işlevler
  g. Toprak kirliliği sebebi
  h. Daimi olma yeteneği
  ı. İklim değişikliği sebebi
  i. Tarımsal faaliyetler

 44. Cevap: 1. f 2. d 3. e 4. a 5. c 6. d 7. h 8. e 9. g 10. ı Açıklama:

  Eşleştirmeler, metindeki doğal kaynaklar, sürdürülebilirlik, suyun önemi ve fosil kaynakların olumsuz etkileri gibi konularla ilgili bilgileri içeren cümlelere göre yapılmıştır. 45. Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Toprağın özelliklerinin bozulması olayına ............. denir.
  2. Toprak kirliliğine neden olan maddelere ............. denir.
  3. Toprak kirliliğinin yaşamsal fonksiyonları tehlikeye atması ............... yoluyladır.
  4. Toprak kirliliği doğal bitki örtüsüne ............... olur.
  5. Tarımda yanlış kullanılan maddeler ............... kirliliğine neden olur.
  6. Toprak kirliliğinin doğal dengenin bozulması gibi sonuçlarına ............... denir.
  7. Toprak kirliliği ............. olarak tanımlanır.
  8. Toprak kirliliğini önlemek için yeşil alanlar ve ormanlar ............... yapılır.
  9. Doğal dengenin bozulması ve tarımsal verimin azalması ............... öyledir.
  10. Topraktan alınan besinlerin insanlara geçmesi olayına ............... denir.

 46. Cevap: 1. Toprak kirliliği 2. Kirletici maddeler 3. Besin zinciri 4. Zarar verir 5. Toprak 6. Yan etkiler 7. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulması 8. Artırılır 9. Toprak kirliliğinin sonuçları 10. Besin zinciri Açıklama:

  Metinde verilen bilgiler ışığında uygun kelimelerin boşluklara doldurulması gerekir. 47. Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Gürültüye neden olan her türlü etkiye gürültü kaynağı .......... denir.
  2. Gürültünün ölçü birimi .......... 'dir
  3. İnsan kulağının duyabildiği en düşük ses şiddeti .......... olarak bilinir.
  4. Uygun olmayan ışık kullanımına .......... denir
  5. Işık kirliliğinin neden olduğu sorunlardan biri de gökyüzünde görülen yıldız sayısının .......... 'dir
  6. Işık kirliliğinden olumsuz etkilenen hayvanlardan biri de ......... 'dir
  7. Su kirliliği, içme sularının .......... neden olur.
  8. İklim değişikliğinin temel nedeni .......... olarak tanımlanır.
  9. İklim değişikliğinin neden olduğu sorunlardan biri de .......... 'dir
  10. Doğal yaşam ve doğal denge üzerinde olumsuz etkileri olan çevre sorunlarına .......... denir.

 48. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   ömer
21 Mart 2024

...

   inatc
19 Mart 2024

Teşekkürler.


çevre ve iklim değişikliği 2.dönem 1.yazılı Detayları

çevre ve iklim değişikliği 2.dönem 1.yazılı 139 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 13 kullanıcı beğenmiş. çevre ve iklim değişikliği 2.dönem 1.yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

çevre ve iklim değişikliği 2.dönem 1.yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Boşluk Doldurma
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


çevre ve iklim değişikliği 2.dönem 1.yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Kaynakların Sınırlılığı ve Ekolojik Ayak İzi
  1. Çevre dostu tüketim maddelerini (gıda, kırtasiye ürünleri, oyuncak, giyecek, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri vb.) kullanmaya özen gösterir.
  2. Doğal kaynak tüketiminin dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini azaltmadan nasıl yapılabileceğini tartışır.
  3. Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunu bilerek kaynakları tasarruflu kullanır.
  4. Ekolojik ayak izini açıklar.
  5. Kendi ekolojik ayak izini hesaplayarak doğal kaynak tüketimine etkisini yorumlar.
  6. Nüfusun, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarının ortaya çıkmasına etkisini açıklar.
  7. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir kalkınmaya etkisini irdeler.

Ayrıca küresel sorunlar

* Tehlikeli atıkların doğru yönetimi hakkında bilgi sahibi olma. * Tehlikeli atıkların depolanması, imhası ve yok edilmesiyle ilgili önlemleri anlama. * Kimyasal tepkimeye girebilecek malzemelerin doğru şekilde depolanmasının önemini kavrama.

* Madde döngüsünün önemini anlama * Fotosentezin rolünü açıklama * Sera etkisinin küresel ısınmadaki etkisini tanımlama * Geri dönüşümün çevre üzerindeki faydalarını belirtme * Su tasarrufunun önemini anlama * Ağaç dikmenin çevresel yararlarını tanımlama * Doğayı korumanın önemini vurgulama * Madde döngüsünün doğayı nasıl koruduğunu açıklama * Toplu taşıma kullanımının çevresel faydalarını tanımlama * Atasözlerinin önemini ve kullanımını anlama

Öğrenciler, nüfus artışının çevre üzerindeki önemli olumsuz etkilerini anlayabilirler.

Öğrenciler, dünya nüfus dağılımını etkileyen doğal sebeplerin farkına varabilirler.

Öğrenciler, günlük hayatta oluşan atık çeşitlerini ve bunların çevre üzerindeki etkisini anlar.

Öğrenciler ekolojik ayak izinin kavramını ve bileşenlerini anlayacaklardır.

Biyokütle enerjisi kaynaklarının çeşitliliğini tanımak.

Dalga enerjisi üretim yöntemlerini anlama.

Organik tarımın çevresel faydalarını anlama.

Öğrenciler, fosil kaynakların kullanımıyla ilişkili çevresel riskleri anlar.

Öğrenciler, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının önemini kavrar.

Öğrenciler, doğal çevreyi korumanın önemini ve bunu yapmanın yollarını anlarlar.

Öğrenciler, sera etkisinin tanımını ve önemini anlayabilecektir.

Öğrenciler, atmosferdeki ana sera gazlarını ayırt edebileceklerdir.

Öğrenciler, insan faaliyetlerinin küresel ısınmaya neden olan sera gazları üzerindeki etkisini anlayabileceklerdir.

* Kağıdın yaşam döngüsündeki aşamaları tanımlayabilmek.

* Plastiğin çevreye zararlı etkilerini anlayabilmek.

Öğrenciler, madde döngüsünün önemini ve çevre korumadaki rolünü anlar.

Öğrenciler, doğal kaynakların önemi, sürdürülebilirlik ve fosil kaynakların olumsuz etkileri konularındaki bilgilerini pekiştirirler.

* Toprak kirliliği kavramını anlama * Toprak kirliliğine neden olan faktörleri öğrenme * Toprak kirliliğinin sonuçlarını kavrama * Toprak kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemleri belirleme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

çevre ve iklim değişikliği 2.dönem 1.yazılı sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

çevre ve iklim değişikliği 2.dönem 1.yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

çevre ve iklim değişikliği 2.dönem 1.yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız çevre ve iklim değişikliği 2.dönem 1.yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

çevre ve iklim değişikliği 2.dönem 1.yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.