2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav

2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav CEVAPLARI

 1. Milliyetçilik, eşitlik ve adalet gibi fikirlerin dünyaya yayılması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

  A) Coğrafi Keşifler      B) Sanayi İnkılabı      
  C) Fransız İhtilali      D) Trablusgarp Savaşı   
                          

 2. Cevap: C Açıklama:

  Fransız İhtilali, 1789 yılında Fransa'da gerçekleşen ve monarşinin devrilmesiyle sonuçlanan önemli bir olaydır. Bu ihtilal, milliyetçilik, eşitlik ve adalet gibi fikirlerin dünyaya yayılmasında etkili olmuştur. İhtilal, monarşiye karşı çıkan ve insan haklarına vurgu yapan birçok ilkeyi benimsemiştir. 3. • Mustafa Kemal’in düşünce yapısını etkilemiştir.
  • Türk milliyetçiliğinin öncülerindendir.
  • “İntibah” adlı romanı ile “Vatan Yahut Silistre” isimli tiyatrosu vardır.
  Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Namık Kemal          B) Ömer Naci
  C) Tevfik Fikret             D) Ziya Gökalp

 4. Cevap: A Açıklama:

  Verilen bilgiler Namık Kemal'e aittir. Namık Kemal, Türk milliyetçiliğinin öncülerinden biri olarak kabul edilir. "İntibah" adlı romanı ve "Vatan Yahut Silistre" isimli tiyatrosu önemli eserlerindendir. 5. Mustafa Kemal’in kurmay yüzbaşı olarak ilk atandığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Selanik B) Manastır C) Şam D) İstanbul

 6. Cevap: C Açıklama:

  Mustafa Kemal, kurmay yüzbaşı olarak ilk olarak Şam'a atanmıştır. 7. Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Rusya’nın İstanbul’u işgaline neden olmuştur.
  B) Birinci Dünya Savaşı iki yıl uzamıştır.
  C) Bulgaristan, İttifak Devletleri grubunda savaşa girmiştir.
  D) Mustafa Kemal’in başarılı bir komutan olarak tanınmasını sağlamıştır.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Çanakkale Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaş sonucunda Rusya'nın İstanbul'u işgali değil, tam tersine Rus İmparatorluğu çökmüş ve Bolşevik Devrimi sonucunda iktidarı kaybetmiştir. 9. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İzmir'i işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İtalya B) Fransa C) Sırbistan D) Yunanistan

 10. Cevap: D Açıklama:

  Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İzmir'i işgal eden devlet Yunanistan'dır. 11. Aşağıdakilerden hangisi Mondros sonrası kurulan millî cemiyetlerden biridir?

  A) Mavri Mira Cemiyeti
  B) Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
  C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  D) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti

 12. Cevap: C Açıklama:

  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Anadolu'da bağımsızlık mücadelesi veren cemiyetlerden biridir. 13. Millî Mücadele’nin gerekçe, amaç ve yöntemi ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

  A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Misak-ı Millî

 14. Cevap: A Açıklama:

  Millî Mücadele'nin gerekçe, amaç ve yöntemi ilk olarak Amasya Genelgesi'nde belirtilmiştir. Bu genelge, Millî Mücadele'nin temel ilkelerini ortaya koymuştur. 15. Aşağıdakilerden hangisi Fransızlara karşı Antep savunmasında önemli bir rol oynamıştır?

  A) Sütçü İmam B) Şahin Bey C) Yörük Ali Efe D) Hasan Tahsin

 16. Cevap: B Açıklama:

  Şahin Bey, Antep Savunması sırasında önemli bir rol oynamış ve savunma hareketine liderlik etmiştir. 17. TBMM Hükümeti, Moskova Antlaşması’nı aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalamıştır?

  A) Sovyet Rusya B) İngiltere C) Fransa D) İtalya

 18. Cevap: A Açıklama:

  TBMM Hükümeti, Moskova Antlaşması'nı Sovyet Rusya ile imzalamıştır. 19. Mustafa Kemal’in “mareşallik” rütbesi ile “gazilik” unvanını aldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) I. İnönü Savaşı
  B) II. İnönü Savaşı
  C) Kütahya – Eskişehir Muharebeleri
  D) Sakarya Meydan Muharebesi

 20. Cevap: D Açıklama:

  Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Muharebesi sırasında "mareşallik" rütbesi ve "gazilik" unvanını almıştır. 21. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması ile çözülemeyen konulardan biridir?

  A) Azınlıklar         B) Savaş tazminatı
  C) Irak sınırı         D) Kapitülasyonlar

 22. Cevap: C Açıklama:

  Lozan Antlaşması, savaş tazminatı konusunda anlaşma sağlanamayan bir konuyu içermemektedir. Diğer seçenekler Lozan Antlaşması'nda ele alınan konulardır. 23. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun açılması aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilidir?

  A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) Laiklik

 24. Cevap: B Açıklama:

  Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun açılması, Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda Türk kültürünün ve tarihini koruma amacını yansıtmaktadır. 25. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemindeki siyasi gelişmelerden biri değildir?

  A) Saltanatın kaldırılması       B) Ankara’nın başkent olması    
  C) Cumhuriyetin ilan edilmesi    D) Harf inkılabının yapılması   
                                  

 26. Cevap: D Açıklama:

  Harf inkılabı, Atatürk dönemindeki önemli reformlardan biridir ve Türk alfabesinin Latin alfabesine geçişini temsil eder. 27. Aşağıdaki kanunlardan hangisi ile kadınlara istediği mesleği seçebilme hakkı verilmiştir?

  A) Türk Medeni Kanunu           B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu   
  C) Kabotaj Kanunu               D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu    
                                 

 28. Cevap: A Açıklama:

  Türk Medeni Kanunu, Türkiye'de medeni hukuku düzenleyen bir kanundur ve kadınlara istedikleri mesleği seçme hakkını tanımıştır. 29. Atatürk döneminde Dârülfünun’un yerine aşağıdakilerden hangisi açılmıştır?

  A) Türk Dil Kurumu
  B) Ankara Hukuk Fakültesi
  C) İstanbul Üniversitesi
  D) Umumi Hıfzıssıhha Enstitüsü

 30. Cevap: C Açıklama:

  Atatürk döneminde İstanbul Üniversitesi, Dârülfünun'un yerine kurulmuş ve modern bir üniversite olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. 31. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
  D) Halk Fırkası

 32. Cevap: B Açıklama:

  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olarak kurulmuştur. 33. Mustafa Kemal’in “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır...” sözünü söylemesinde etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Amasya Görüşmeleri        B) Şeyh Said İsyanı         
  C) Çanakkale Savaşı          D) İzmir suikast girişimi   
                              

 34. Cevap: D Açıklama:

  Mustafa Kemal'in bu sözü, İzmir suikast girişimi sonrasında söylediği bir sözdür. 35. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilke ve esaslarından biri değildir?

  A) Tam bağımsızlık    B) Akılcılık         
  C) Sömürgecilik       D) Gerçekçilik       
                       

 36. Cevap: C Açıklama:

  Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilke ve esasları arasında sömürgecilik karşıtlığı bulunmamaktadır. Diğer ilke ve esaslar dış politikanın belirleyici unsurlarıdır. 37. II. Dünya Savaşı’nda ABD’nin atom bombası attığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) SSCB B) Japonya C) Almanya D) İtalya

 38. Cevap: B Açıklama:

  II. Dünya Savaşı sırasında ABD, atom bombası Hiroşima ve Nagazaki'ye atarak Japonya'ya karşı kullanmıştır. 39. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Partinin kurucularından biridir?

  A) Kazım Karabekir B) Adnan Menderes C) Fethi Okyar D) İsmet İnönü

 40. Cevap: B Açıklama:

  Adnan Menderes, Demokrat Parti'nin kurucularından biridir ve parti lideri olarak önemli bir siyasi figürdür. 41. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz

  1. Dünya devletleri her alanda hızla gelişirken Osmanlı Devleti eski gücünü ve etkisini kaybetmişti.Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren …………………….. ……………………… olarak tanımlanmıştı.
  2. İzmir işgal edilince Yunanlılara ilk kurşunu gazeteci ………………………. ……………………. atmıştır.
  3. Erzurum’daki 15. kolordu komutanı ………………………. .……………………… Paşa, Mustafa Kemal’i ve milli mücadeleyi destekledi.
  4. ……………………. ………………………….’nde ülkedeki tüm cemiyetler bir çatı altında (Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk) toplandı.
  5. Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919’da ……………………….’dan 9. ordu müfettişi olarak Samsun’a hareket eti.
  6. ……………………… ………………………. toplanış biçimi ve amaçları bakımından bölgesel bir kongredir.
  7. İtilaf Devletleri Misakımilli kararlarından rahatsız oldular.Mebusan Meclisini basıp milletvekillerini dağıttılar ve …… ……………… …………..’de İstanbul’u resmen işgal ettiler.
  8. Ayaklanmalar Milli Mücadele için önemli bir engel oldu.Büyük Millet Meclisi’nin ilk çalışmalarından biri Anadolu’daki bu iç isyanları bastırmak için …………………… ……………………….. kanununu çıkarmak oldu.
  9. Osm. Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 10 Ağustos 1920’de imzalanan ……………… ……………….. Türk Mille-ti’ne yaşama hakkı tanımıyordu.
  10. ……………………………… Cephesi Birinci Dünya Savaşı’nın süresini uzatmıştır.

 42. Cevap: 1. Dünya devletleri her alanda hızla gelişirken Osmanlı Devleti eski gücünü ve etkisini kaybetmişti. Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren "Hasta Adam" olarak tanımlanmıştı.
  2. İzmir işgal edilince Yunanlılara ilk kurşunu gazeteci Hasan Tahsin atmıştır.
  3. Erzurum’daki 15. kolordu komutanı Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal’i ve milli mücadeleyi destekledi.
  4. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nde ülkedeki tüm cemiyetler bir çatı altında toplandı.
  5. Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919’da Bandırma’dan 9. ordu müfettişi olarak Samsun’a hareket etti.
  6. Amasya Tamimi toplanış biçimi ve amaçları bakımından bölgesel bir kongredir.
  7. İtilaf Devletleri Misakımilli kararlarından rahatsız oldular. Mebusan Meclisi'ni basıp milletvekillerini dağıttılar ve 16 Mart 1920'de İstanbul’u resmen işgal ettiler.
  8. Ayaklanmalar Milli Mücadele için önemli bir engel oldu. Büyük Millet Meclisi'nin ilk çalışmalarından biri Anadolu'daki bu iç isyanları bastırmak için "Takrir-i Sükûn Kanunu"nu çıkarmak oldu.
  9. Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması Türk Milleti’ne yaşama hakkı tanımıyordu.
  10. Çanakkale Cephesi Birinci Dünya Savaşı’nın süresini uzatmıştır. Açıklama:

 43. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  (…….) Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu şehir olan Selanik 1913 yılına kadar bir Türk kentiydi.
  (…...)Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Bey’in evliliklerinden altı çocuk dünyaya gelmişti.Bunlardan Mustafa ve Makbule dışında Fatma,Ahmet,Ömer ve Naciye küçük yaşlarda ölmüşlerdir.
  (…..) Harp Akademisinden 1905 yılında ‘’kurmay yüzbaşı’’ olarak mezun olan Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şam’daki 5. orduya atandı.
   (……) Uşi Antlaşması Osmanlı Devleti ile Almanya arasında imzalandı.Ege’deki 12 ada Almanlara verildi.
  (…..) Avusturya – Macaristan veliahtı Ferdinand’ın ülkesine bağlı Saraybosna’yı ziyaret ederken ,Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi (28 Haziran 1914) savaşın fitilini yaktı.
  (……) Birinci Dünya Savaşı’nın ilk günlerinde Akdeniz’de İngiliz Gemilerinden kaçan Goben ve Breslav adlı iki Alman savaş gemisi Çanakkale Boğazı’nı geçerek Osm. Devletine sığındı.
   (……) Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti, Avusturya- Macaristan ve Almanya parçalandı.
  (……) Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.
  ( ……) Kuvayimilliye birlikleri işgalciler ile işbirliği yapmıştır.
  (…… ) Misakımilli’de asıl vurgulanmak istenen vatanın parçalanamayacağıdır. Ayrıca Misakımilli, Sivas Kongresinden sonra ilk siyasal zaferdir.

 44. Cevap:

  D Y Y Y D D Y Y D Y

  Açıklama:

 45. Atatürk hangi okullara gitti sıra ile yazınız
 46. Cevap:

  Mustafa Kemal Atatürk, aşağıdaki okullara sırasıyla gitmiştir:
  1. Selanik Askeri Rüştiyesi
  2. Selanik Askeri İdadisi (İttihat ve Terakki İdadisi)
  3. Manastır Askeri İdadisi
  4. İstanbul Harp Okulu
  5. İstanbul Harp Akademisi

  Açıklama:

 47. Aşağıda boş bırakılan yerlere, milli mücadeleye hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları kronolojik olarak sıralayarak yazınız.

  1.Samsun’a çıkış
  2
  3
  4
  5
  6
  7.Ankara’ya gelişi

 48. Cevap: Milli mücadeleye hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaların kronolojik sıralaması şu şekildedir: 1. 19 Mayıs 1919 - Samsun'a Çıkış 2. 22 Haziran 1919 - Amasya Genelgesi'nin yayınlanması 3. 23 Temmuz 1919 - Erzurum Kongresi 4. 4-11 Eylül 1919 - Sivas Kongresi 5. 27 Aralık 1919 - Adana'da açıklamalarda bulunması 6. 27 Aralık 1919 - Antalya'ya çıkışı ve Kuvay-i Milliye'yi örgütlemesi 7. 27 Aralık 1919 - Ankara'ya gelişi (12 Mayıs 1920'de resmi olarak Ankara'ya başkent ilan edilmiştir) Bu çalışmalar, Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi örgütlediği ve bağımsızlık hareketini başlattığı dönemi temsil etmektedir. Açıklama:

 49. ABD’nin I.Dünya Savaşına girmesi karşılığında İtilaf Devletlerinden kabul etmelerini istediği şartnamenin ismini yazınız. 50. Cevap:

  ABD'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi karşılığında İtilaf Devletlerinden kabul etmelerini istediği şartname "On Dört Maddelik Barış Programı" olarak bilinir.

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav Detayları

2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • Test
 • Klasik


2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
  1. Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.
  2. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar
  3. Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder
  4. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
  5. Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
  6. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir

Ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1.dönem 1.sınav soruları; aöo soruları baz alınarak test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Fransız İhtilali'nin dünyaya yaydığı milliyetçilik, eşitlik ve adalet ilkeleri, modern toplumların oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu dönem, demokratik düşüncelerin ve insan haklarının ön plana çıktığı bir dönemi başlatmıştır.

Namık Kemal, Tanzimat Dönemi'nde etkili olan bir yazar ve düşünürdür. Milliyetçilik ve modernleşme fikirlerini savunmuş, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden yapılandırılması için çaba sarf etmiştir.

Mustafa Kemal'in askeri kariyeri, Şam'da kurmay yüzbaşı olarak başlamıştır. Daha sonra, Kurtuluş Savaşı döneminde üstün liderlik yetenekleriyle Türk milletinin kurtuluş mücadelesine önderlik edecektir.

Çanakkale Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndaki rolünü etkileyen kritik bir dönüm noktasıdır. Savaş, Mustafa Kemal'in askeri dehasını göstermesiyle ve dünya çapında tanınmasını sağlamıştır.

Mondros Ateşkesi, I. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan bir ateşkes antlaşmasıdır. Bu antlaşmanın ardından İzmir, Yunan ordusu tarafından işgal edilmiştir.

Mondros Ateşkesi sonrası Anadolu'da çeşitli millî cemiyetler ve direniş örgütleri kurulmuş, bu örgütler Kurtuluş Savaşı'nın temelini oluşturmuştur.

Amasya Genelgesi, Millî Mücadele'nin başlangıcı olarak kabul edilir ve millî hedefleri açıkça ortaya koymuştur.

Antep Savunması, Kurtuluş Savaşı'nın önemli direnişlerinden biridir ve yerel liderlerin katkısı büyüktür.

Moskova Antlaşması, Türkiye'nin bağımsızlığını tanıyan önemli bir antlaşmadır.

Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biridir ve Mustafa Kemal'in askeri dehasını gösterdiği bir savaştır.

Lozan Antlaşması, Türkiye'nin bağımsızlığını uluslararası alanda kabul eden bir antlaşma olup, birçok önemli konuyu düzenlemiştir.

Atatürk döneminde Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türk milliyetçiliğini ve kültürünü destekleme amacını taşır.

Atatürk döneminde gerçekleşen siyasi ve kültürel değişiklikler arasında harf inkılabı da bulunur ve Türk yazısının modernleşmesini simgeler.

Türk Medeni Kanunu, Türkiye'de medeni hukukun temelini oluşturmuş ve kadın haklarını güçlendirmiştir.

Türkiye'de modern eğitim sistemini oluşturan reformlar arasında üniversite sisteminin yeniden yapılandırılması önemli bir yer tutar.

Türk siyasi hayatında çok partili sistemin ilk adımı olarak kabul edilen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1924 yılında kurulmuştur.

Bu söz, Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kalıcılığını vurgulayan önemli bir ifadesidir.

Atatürk döneminde Türk dış politikası, bağımsızlık, akılcılık ve gerçekçilik gibi temel ilkelere dayanmıştır.

Atom bombasının kullanılması, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinde önemli bir rol oynamıştır.

Demokrat Parti, Türkiye'nin çok partili dönemine geçişte önemli bir rol oynamış bir siyasi partidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 17 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 96 kere doğru, 143 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri