Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Tepkime hızının ölçülmesinde kullanılan deney düzeneğinin bir parçası olan gaz toplama tüpünün görevi nedir?


 2. Cevap: Gaz toplama tüpü, tepkime sırasında oluşan gazları toplamak için kullanılır. Açıklama:

  Tepkime sırasında oluşan gazlar, gaz toplama tüpüne dolar ve tüpün içine hapsolur. Bu sayede, gazların miktarı ölçülebilir ve tepkime hızı hesaplanabilir. 3. Çok basamaklı tepkimeler nelerdir? Bir örnek veriniz.


 4. Cevap: Birden fazla basamaktan oluşan tepkimelere çok basamaklı tepkimeler denir. Örnek: 2NO(g) + Cl2(g) → 2NOCl(g) Açıklama:

  Bu tepkime iki basamaktan oluşur: * Birinci basamak: NO(g) + Cl2(g) → NOCl2(g) * İkinci basamak: NOCl2(g) + NO(g) → 2NOCl(g) 5. Madde cinsinin tepkime hızına etkisi nedir?


 6. Cevap: Tepkimeye giren maddelerin cinsi tepkime hızını etkiler. Kopan ve oluşan bağ sayılarının fazla olması tepkimeyi yavaşlatır. Zıt yüklü iyonlar arasındaki tepkimeler ve iyon sayısı bire bir olan tepkimeler çok hızlıdır. Moleküller arası gerçekleşen tepkimeler zıt yüklü iyonların tepkimelerinden yavaştır. İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltilerinin tepkimesi, katı hâllerindeki tepkimelerinden hızlıdır. Açıklama:

  Tepkimelere giren maddelerin cinsi, moleküller arasındaki bağ sayısı, bağ türü ve iyon durumu tepkime hızını etkiler. 7. Ekzotermik tepkime nedir? Üç örnek veriniz.


 8. Cevap: Ekzotermik tepkime, dışarıya ısı (enerji) vererek gerçekleşen tepkimelerdir. Açıklama:

  Ekzotermik tepkimeler, çevreye ısı vererek gerçekleşen tepkimelerdir. Bu tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin toplam enerjisi, tepkime sonucu oluşan maddelerin toplam enerjisinden daha yüksektir. Ekzotermik tepkimelere örnek olarak, odunun yanması, patlayıcıların patlaması ve asit-baz tepkimeleri verilebilir. 9. Standart oluşum entalpisi nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Standart oluşum entalpileri bir maddenin standart sıcaklık ve basınç altında saf basit maddelerinden oluşması sırasında oluşan veya alınan ısı miktarını temsil eder. Açıklama:

  Standart oluşum entalpileri, elementlerin standart hâllerinden bileşiklerin standart hâllerini oluşturmak için reaksiyonlarda meydana gelen ısı değişimlerini ölçmek için kullanılır. Standart oluşum entalpileri, kimyasal reaksiyonların enerjetiklerini anlamak için önemlidir. 11. Bir moleküldeki bağ sayısı arttıkça o molekülün toplam bağ enerjisi nasıl değişir?


 12. Cevap: Bir moleküldeki bağ sayısı arttıkça o molekülün toplam bağ enerjisi de artar. Açıklama:

  Bağ sayısı arttıkça bağların toplam enerjisi de artar. Bu, molekülün daha kararlı olduğu anlamına gelir. 13. Hess Yasası'nın temel prensibi nedir?


 14. Cevap: Hess Yasası'nın temel prensibi, bir tepkimenin entalpi değişiminin, tepkimeye girenlerin ve ürünlerin entalpisine bağlı olduğunu ve ara basamaklara bağlı olmadığını belirtir. Açıklama:

  Hess Yasası, entalpi değişimlerinin sadece tepkimeye girenlerin ve ürünlerin entalpisine bağlı olduğunu ve ara basamaklara bağlı olmadığını gösterir. Bu nedenle, bir tepkimenin entalpi değişimini hesaplamak için, tepkimenin ara basamaklarını yazmaya gerek yoktur. 15. Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimleri arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklayınız.


 16. Cevap: * Molarite: 1 litre çözelti içinde çözünmüş maddenin mol sayısıdır. Örneğin, 1 litre suda 1 mol NaCl çözündürülürse, çözeltinin molaritesi 1 M olur. * Molalite: 1 kilogram çözücü içinde çözünmüş maddenin mol sayısıdır. Örneğin, 1 kilogram suda 1 mol NaCl çözündürülürse, çözeltinin molalitesi 1 m olur. * Kütlece yüzde: 100 gram çözeltide çözünmüş maddenin ağırlığının yüzdesidir. Örneğin, 100 gram suda 10 gram NaCl çözündürülürse, çözeltinin kütlece yüzdesi %10 olur. * Hacimce yüzde: 100 mililitre çözeltide çözünmüş maddenin hacminin yüzdesidir. Örneğin, 100 mililitre suda 10 mililitre NaCl çözündürülürse, çözeltinin hacimce yüzdesi %10 olur. Açıklama:

  Farklı derişim birimleri, çözünen maddenin çözelti içindeki miktarını ifade etmek için kullanılır. Bu derişim birimleri arasındaki ilişki, çözünen maddenin mol sayısı, çözücünün kütlesi ve çözeltinin hacmi gibi faktörlere bağlıdır. 17. Çözeltinin molalitesini hesaplamak için hangi adımlar izlenir?


 18. Cevap: Çözünen maddenin mol sayısı çözücü kütlesine bölünerek molalite hesaplanır. Açıklama:

  Molalite hesaplanırken, öncelikle çözünenin mol sayısı bulunur. Daha sonra çözücünün kütlesi kilogram (kg) cinsinden hesaplanır. Son olarak çözünenin mol sayısı çözücü kütlesine bölünerek molalite değeri elde edilir. 19. Donma noktası alçalması nedir?


 20. Cevap: Donma noktası alçalması, bir çözeltideki çözeltinin donma noktasının saf çözücünün donma noktasından daha düşük olmasıdır. Açıklama:

  Donma noktası alçalması, çözeltinin yüzeyinden ayrılan çözücü moleküllerinin sayısının azalması nedeniyle oluşur. 21. Kaynama noktası yükselmesi nedir? Açıklayınız.


 22. Cevap: Kaynama noktası yükselmesi, bir çözeltinin saf çözücüsüne göre daha yüksek bir sıcaklıkta kaynamaya başlamasıdır. Bu, çözünen maddenin çözücü molekülleriyle etkileşime girmesi ve bu etkileşimin çözücünün buhar basıncını düşürmesi nedeniyle oluşur. Açıklama:

  Kaynama noktası yükselmesi, bir çözeltinin derişimiyle doğru orantılıdır. Yani, çözeltinin derişimi arttıkça kaynama noktası yükselmesi de artar. Bu özellik, çözünen maddenin molalitesine bağlı olarak hesaplanabilir. 23. Gazların sudaki çözünürlüğünü etkileyen iki faktörü açıklayınız.


 24. Cevap: Gazların sudaki çözünürlüğünü sıcaklık ve basınç etkiler. Açıklama:

  Sıcaklık arttığında gazların sudaki çözünürlüğü azalır. Basınç arttıkça gazların sudaki çözünürlüğü artar. 25. Oksijen gazının sıcaklık ve basınçla çözünürlüğünün nasıl değiştiğini açıklayınız.


 26. Cevap: Sıcaklık arttığında oksijen gazının sudaki çözünürlüğü azalır. Basınç arttıkça oksijen gazının sudaki çözünürlüğü artar. Açıklama:

  Oksijen gazı, ekzotermik bir reaksiyonla suda çözünür. Sıcaklık arttığında, reaksiyonun hızı artar ve daha fazla oksijen gazı çözülür. Ancak, yüksek sıcaklıklarda, oksijen gazının molekülleri daha fazla hareket enerjisine sahip olur ve su moleküllerinden uzaklaşmaya başlarlar. Bu nedenle, oksijen gazının çözünürlüğü azalır. Basınç arttığında, oksijen gazı molekülleri suya daha fazla sıkıştırılır ve daha fazla oksijen gazı çözülür. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) 1. Çözünen maddenin molekül sayısı mol sayısından daha azdır.
  2. (.....) 2. 2 mol NaCl ve 2 mol KCl içeren iki çözelti aynı molariteye sahiptir.
  3. (.....) 3. 1 M olarak hazırlanan çözeltide 1 L çözelti içinde 1 mol çözünen bulunur.
  4. (.....) 4. 1 mol glikoz (C6H12O6) 180 g kütleye sahiptir.
  5. (.....) 5. Çözeltilerde bazen çözünen miktarı kütlece yüzde ile gösterilir.
  6. (.....) 6. Molarite, çözelti içindeki çözünen madde miktarını gösteren bir birimdir.
  7. (.....) 7. Molarite ile molalite kavramları birbirinin yerine kullanılabilir.
  8. (.....) 8. 1 L çözelti içinde 10 mol çözünen varsa çözeltinin molaritesi 10 M’dir.
  9. (.....) 9. 100 g suda 18 g glikoz çözüldüğüne göre glikozun çözelti içindeki molalitesi 1 m’dir.
  10. (.....) 10. 100 mL suda 10 g tuz çözüldüğüne göre tuzun çözeltinin hacmindeki kütlece yüzdesi %10’dur.

 28. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Çözünen maddenin mol sayısı, molekül sayısından daha fazladır. 2. 2 mol NaCl veya 2 mol KCl içeren iki çözelti aynı molalitesi vardır. 3. 1 M olarak hazırlanan çözeltide 1 L çözelti içinde 1 mol çözünen bulunur. 4. 1 mol glikoz (C6H12O6) 180 g kütleye sahiptir. 5. Çözeltilerde bazen çözünen miktarı kütlece yüzde ile gösterilir. 6. Molarite, çözelti içindeki çözünen madde miktarını gösteren bir birimdir. 7. Molarite ile molalite kavramları birbirinin yerine kullanılamaz. 8. 1 L çözelti içinde 10 mol çözünen varsa çözeltinin molaritesi 10 M’dir. 9. 100 g suda 18 g glikoz çözüldüğünde glikozun çözelti içindeki molalitesi 1 m değildir. 10. 100 mL suda 10 g tuz çözüldüğünde tuzun çözeltinin hacmindeki kütlece yüzdesi %10’dur. 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1. Buhar basıncı alçalması
  2. Donma noktası alçalması
  3. Kaynama noktası yükselmesi
  4. Osmotik basınç
  a. Çözeltide çözünen maddenin tanecik sayısı arttıkça artar.
  b. Çözeltideki tuz miktarı arttıkça artar.
  c. Saf çözücünün buhar basıncından farklıdır.
  d. Çözeltinin donma noktasından daha düşük sıcaklıkta gerçekleşir.
  e. Çözelti ile yarı geçirgen zarla ayrılmış saf su arasında gerçekleşir.

 30. Cevap: 1. c 2. d 3. a 4. e Açıklama:

  Buhar basıncı alçalması, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi ve osmotik basınç, koligatif özelliklerdir. Koligatif özellikler, çözeltinin yoğunluk, renk gibi özelliklerinin aksine çözeltinin derişimine bağlı olarak değişen özelliklerdir. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Çözeltinin donma noktasının saf çözücünün donma noktasından aşağı düşmesine ......... denir.
  2. Donma noktası alçalmasının nedeni çözeltinin ......... 'dir.
  3. Çözeltinin kaynama noktasının saf çözücünün kaynama noktasından yukarı çıkmasına......... denir.
  4. Kaynama noktası yükselmesinin nedeni çözeltinin ......... olmasıdır.
  5. Osmotik basınç, çözeltinin birim hacimde çözünen madde miktarına bağlıdır, çözeltinin cinsine bağlı değildir. Osmotik basınca kimyasal ve biyolojik birçok olayda ......... olunur.
  6. Sıvı-sıvı karışımları için de geçerli olan osmoz olayında yarı geçirgen zar, çözeltideki çözücü moleküllerini geçirirken çözünenin geçişini ........
  7. Osmotik basınç, suda çok çözünmüş maddelerin suda az çözünmüş maddelere uyguladığı çekim kuvveti olarak da.........
  8. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyu topraktan almalarında kök hücrelerindeki osmotik basınç ........
  9. İnsan vücudundaki doku sıvısında bulunan maddelerin, çekim kuvveti ile kana geçmesini ....... sağlar.
  10. Osmoz sonrası çözelti üzerindeki basınç çok artarsa çözücü seyreltik çözelti tarafına geçmeye başlar. Bu olaya.........

 32. Cevap: 1. donma noktası alçalması 2. buhar basıncının düşük olması 3. kaynama noktası yükselmesi 4. buhar basıncının yüksek olması 5. rastlanır 6. engeller 7. tanımlanır 8. rol oynar 9. osmotik basınç 10. ters osmoz Açıklama:

  Donma noktası alçalması, bir maddenin başka bir madde içinde çözündüğünde donma noktasının düşmesi olayıdır. Bu, çözeltinin buhar basıncının saf çözücünün buhar basıncından daha düşük olması nedeniyle oluşur. Kaynama noktası yükselmesi, bir maddenin başka bir madde içinde çözündüğünde kaynama noktasının yükselmesi olayıdır. Bu, çözeltinin buhar basıncının saf çözücünün buhar basıncından daha yüksek olması nedeniyle oluşur. Osmotik basınç, bir çözeltinin yarı geçirgen bir zarın diğer tarafındaki saf çözücüye uyguladığı basınçtır. Osmotik basınç, çözeltinin derişimine bağlıdır ve çözeltinin cinsine bağlı değildir. Osmoz, bir çözücünün yarı geçirgen bir zar aracılığıyla daha derişik bir çözeltiden daha az derişik bir çözeltiye geçmesi olayıdır. Ters osmoz, bir solventin yarı geçirgen bir zar aracılığıyla daha az derişik bir çözeltiden daha derişik bir çözeltiye geçmesi olayıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Detayları

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SIVI ÇÖZELTİLER
  1. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  2. Çözücü Çözünen Etkileşimler
  3. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
  4. Çözünürlük
  5. Derişim Birimleri
  6. Koligatif özellikler

Ayrıca Lise 11.sınıf kimya dersi 2.dönem 1.yazılı, klasik türde yeni sınav sitemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenci, tepkime hızının ölçülmesinde kullanılan deney düzeneğinin parçalarını ve işlevlerini açıklayabilir.

Öğrenciler, çok basamaklı tepkimeleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, tepkime hızını etkileyen faktörlerden olan madde cinsini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, ekzotermik tepkimenin tanımını ve örneklerini öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, standart oluşum entalpilerinin tanımını ve önemini anlayabilecek ve kimyasal reaksiyonların enerjetiklerini yorumlamak için standart oluşum entalpilerini kullanabileceklerdir.

Öğrenciler, bir moleküldeki bağ sayısı ile o molekülün toplam bağ enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklayabilecekler.

Hess Yasası, laboratuvarda ölçülemeyen tepkimelerin entalpilerini hesaplamak için kullanılır ve ayrıca, tepkimelerin enerji değişimlerini anlamak için de önemlidir.

Öğrenciler, çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimleri arasındaki ilişkiyi anlayabilir ve bu birimleri kullanarak çözeltilerin derişimini hesaplayabilir.

Öğrenciler, molalitenin hesaplanma adımlarını bilirler.

Öğrenciler, donma noktası alçalması olayını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, kaynama noktası yükselmesinin ne olduğunu ve nasıl hesaplanacağını öğrenmiş olurlar. Ayrıca, çözeltinin derişimi ile kaynama noktası yükselmesi arasındaki ilişkiyi anlayabilirler.

Gazların çözünürlüğünü etkileyen faktörleri açıklayabilme.

Oksijen gazının çözünürlüğünü etkileyen faktörleri açıklayabilme.

* Öğrenciler, molarite kavramını tanımlayabileceklerdir. * Öğrenciler, molarite hesaplamaları yapabileceklerdir. * Öğrenciler, molarite ile molalite kavramlarını ayırt edebileceklerdir. * Öğrenciler, çözünen miktarını farklı derişim birimleri ile ifade edebileceklerdir.

Koligatif özelliklerin tanımlarını ve birbirleriyle ilişkilerini öğrenmek.

Öğrenciler, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi ve osmotik basınç kavramlarını anlarlar. Öğrenciler, donma noktası alçalması ve kaynama noktası yükselmesinin nedenlerini açıklayabilirler. Öğrenciler, osmotik basıncın nasıl oluştuğunu ve osmotik basıncın günlük yaşamda nerelerde kullanıldığını açıklayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Kimya Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Kimya Dersi Ünite Özetleri