11.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

11.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Tepkime hızını etkileyen faktörler nelerdir? Üç örnek veriniz.


 2. Cevap: - Tepkimeye giren maddelerin konsantrasyonu - Reaksiyon sıcaklığı - Katalizörlerin varlığı veya yokluğu Açıklama:

  Tepkime hızını etkileyen faktörler şunlardır: 1. Tepkimeye giren maddelerin konsantrasyonu: Tepkimeye giren maddelerin konsantrasyonu arttıkça, çarpışma sayısı artar ve tepkime hızı da artar. 2. Reaksiyon sıcaklığı: Reaksiyon sıcaklığı arttıkça, moleküllerin kinetik enerjisi artar ve çarpışma sayısı da artar. Bu nedenle, tepkime hızı da artar. 3. Katalizörlerin varlığı veya yokluğu: Katalizörler, tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını artırırlar. 3. Tepkime hızını etkileyen faktörler nelerdir?


 4. Cevap: Madde cinsi, sıcaklık, konsantrasyon, temas yüzeyi, katalizörlerdir. Açıklama:

  Tepkime hızı, reaksiyon koşulları değiştirilerek tepkimede meydana gelen değişim miktarından etkilenen bir olgudur. Tepkime hızını etkileyen faktörler şunlardır: * Madde cinsi: Tepkimeye giren maddelerin cinsi, tepkimenin hızını etkiler. * Sıcaklık: Sıcaklık arttıkça, tepkime hızında artış olur. * Konsantrasyon: Tepkimeye giren maddelerin konsantrasyonları arttıkça, tepkime hızı artar. * Temas yüzeyi: Tepkimeye giren maddelerin temas yüzeyleri arttıkça, tepkime hızı artar. * Katalizörler: Katalizörler, tepkimenin hızını artıran veya azaltan maddelerdir. 5. Oktay Sinanoğlu'nun çalışmaları hangi alanlarda yoğunlaşmıştır?


 6. Cevap: Kuramsal kimya, moleküler biyofizik ve biyokimya. Açıklama:

  Oktay Sinanoğlu'nun çalışmaları, kuramsal kimya, moleküler biyofizik ve biyokimya alanlarında yoğunlaşmıştır. Kuramsal kimya alanında, çok elektronlu sistemler için bir kuram geliştirmiştir. Moleküler biyofizik alanında, proteinlerin yapısı ve işlevleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Biyokimya alanında ise, enzimlerin yapısı ve işlevleri üzerine çalışmalar yapmıştır. 7. Endotermik tepkime nedir? Üç örnek veriniz.


 8. Cevap: Endotermik tepkime, dışarıdan ısı (enerji) alarak gerçekleşen tepkimelerdir. Açıklama:

  Endotermik tepkimeler, çevreden ısı çekerek gerçekleşen tepkimelerdir. Bu tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin toplam enerjisi, tepkime sonucu oluşan maddelerin toplam enerjisinden daha düşüktür. Endotermik tepkimelere örnek olarak, suyun buharlaşması, katıların erimesi ve gazların genleşmesi verilebilir. 9. Tepkime koordinatı grafiğinde potansiyel ve kinetik enerji nasıl gösterilir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Tepkime koordinatı grafiğinde potansiyel enerji, reaksiyonun başlangıç ​​ve bitiş durumları arasındaki enerji farkı olarak gösterilir. Kinetik enerji ise, reaksiyondaki moleküllerin hareket enerjisi olarak gösterilir. Açıklama:

  Tepkime koordinatı grafiği, reaksiyonun ilerlemesi sırasında potansiyel ve kinetik enerjinin nasıl değiştiğini gösterir. Bu grafik, reaksiyonun aktivasyon enerjisini ve reaksiyonun ekzotermik veya endotermik olup olmadığını belirlemek için kullanılır. 11. Bağ enerjisi ve bağ entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 12. Cevap: Bağ enerjisi ve bağ entalpisi aynı kavramdır. İkisinin de birimi kJ/mol'dür. Bir moleküldeki atomlar arasındaki kovalent bağı kırmak için gerekli olan enerjiye bağ enerjisi (bağ entalpisi) denir. Bağ enerjisi bağın kuvvetini gösterir. Açıklama:

  Bağ enerjisi, bir moleküldeki atomlar arasındaki kovalent bağı kırmak için gereken enerjidir. Bağ entalpisi de aynı kavramdır. Her iki terimin de birimi kJ/mol'dür. Bağ enerjisi ne kadar büyükse o bağ da o kadar güçlüdür. 13. Su içinde çözünmeyen maddelere örnekler veriniz.


 14. Cevap: - Yağ - Benzin - Alkol Açıklama:

  Su içinde çözünmeyen maddeler, polar olmayan maddelerdir. Polar olmayan maddeler, su molekülleri ile etkileşime giremezler. Bu nedenle, su içinde çözünmezler. 15. Molarite, molalite, kütlece yüzde, hacimce yüzde, mol kesri ve ppm derişim birimlerinin sırasıyla tanımlarını yapınız.


 16. Cevap: * Molarite: 1 litre çözelti içinde çözünmüş maddenin mol sayısıdır. * Molalite: 1 kilogram çözücü içinde çözünmüş maddenin mol sayısıdır. * Kütlece yüzde: 100 gram çözeltide çözünmüş maddenin ağırlığının yüzdesidir. * Hacimce yüzde: 100 mililitre çözeltide çözünmüş maddenin hacminin yüzdesidir. * Mol kesri: Çözünen maddenin mol sayısının çözeltiyi oluşturan toplam mol sayısına oranıdır. * Ppm (parts per million): 1 milyon parçadan (106) kaç parçanın çözünmüş madde olduğunu gösteren derişim birimidir. Açıklama:

  Molarite, molalite, kütlece yüzde, hacimce yüzde, mol kesri ve ppm, farklı derişim birimleridir. Bu derişim birimleri, çözünen maddenin çözelti içindeki miktarını ifade etmek için kullanılır. 17. Deniz suyundaki tuz oranının artması veya azalması deniz suyunun hangi özelliklerini etkiler?


 18. Cevap: Yoğunluğunu, donma noktasını ve kaynama noktasını etkiler. Açıklama:

  Deniz suyundaki tuz oranının artması, suyun yoğunluğunu, donma noktasını ve kaynama noktasını yükseltir. Yani tuz oranı yüksek olan deniz suları daha yoğundur, daha zor donar ve daha geç kaynar. 19. Koligatif özelliklerden buhar basıncı alçalması olayı nedir?


 20. Cevap: Buhar basıncı alçalması, bir çözeltideki çözücünün kısmi buhar basıncının saf çözücünün buhar basıncından daha düşük olmasıdır. Açıklama:

  Buhar basıncı alçalması, çözeltinin yüzeyinden ayrılan çözücü moleküllerinin sayısının azalması nedeniyle oluşur. 21. Belirli bir sıcaklıkta 100 g çözücüde çözünen en fazla madde miktarına ne ad verilir?


 22. Cevap: Çözünürlük Açıklama:

  Çözünürlük, belirli bir sıcaklık ve basınçta 100 g çözücüde çözünen en fazla madde miktarıdır. Çözünürlük, bir çözeltide çözünen madde miktarının en üst sınırıdır ve çözünen madde ile çözücü maddenin miktarına bağlı değildir; maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 23. Sıcaklığın katıların çözünürlüğüne etkisi nedir?


 24. Cevap: Genellikle sıcaklık arttıkça katıların çözünürlüğü artar. Açıklama:

  Katıların çözünmesi endotermik reaksiyondur. Bu nedenle sıcaklık arttığında katıların çözünürlüğü artar. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Kimyasal tepkimelerde potansiyel enerji, atom ve moleküllerin kinetik enerjisine dönüşür.
  (.....) 2. Ekzotermik tepkimelerde atomlar yüksek enerjili hâlden düşük enerjili hâle geçer.
  (.....) 3. Metanın yanması esnasında potansiyel enerji ısı ve ışık enerjisine dönüşür.
  (.....) 4. Potansiyel enerji, tepkimeyi oluşturan atomlar ile moleküllerin konumundan kaynaklanır.
  (.....) 5. Kimyasal enerji, moleküller arasındaki dönüşüm enerjisidir.
  (.....) 6. Ekzotermik tepkimelerde atomlar düşük enerjili hâlden yüksek enerjili hâle geçer.
  (.....) 7. Kinetik enerji, kimyasal türlerin dönme, öteleme ve titreşim hareketlerinden kaynaklanır.
  (.....) 8. Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüştüğünde ısı açığa çıkar.
  (.....) 9. Ekzotermik tepkimelerde kimyasal enerji ısı enerjisine dönüşür.
  (.....) 10. Kimyasal tepkimelerde ısı değişiminin sebebi potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesidir.

 26. Cevap: 1.D, 2.D, 3.D, 4.D, 5.Y, 6.Y, 7.D, 8.D, 9.D, 10.D Açıklama:

  Potansiyel enerji, kimyasal türler arasındaki elektrostatik çekim kuvvetlerinden ve birbirlerine göre konumlarından kaynaklanır. Ekzotermik tepkimelerde atomlar yüksek enerjili hâlden düşük enerjili hâle geçer ve kimyasal enerji ısı enerjisine dönüşür. Kinetik enerji ise kimyasal türlerin dönme, öteleme ve titreşim hareketlerinden kaynaklanır. 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1. Molalite
  2. Kütlece yüzde derişim
  3. Molarite
  4. Mol kesir
  5. Çözünürlük
  6. Derişiklik
  7. Seyrelik
  8. Çözelti
  9. Çözünen
  10. Çözücü
  a. Çözeltinin 100 g’ında çözünen maddenin g cinsinden değeri kütlece yüzde (%) derişim ile ifade edilir.
  b. Çözeltinin hacminde bulunan çözünen mol sayısına çözeltinin molaritesi denir.
  c. Çözeltinin 1 kg (1 000 g) çözücüde çözünmüş maddenin mol sayısına molalite denir ve “molal” olarak ifade edilir.
  d. Bir çözeltide çözünen maddenin molaritesi hangi cins derişik birimiyle ifade edilir?
  e. Bir maddenin 100 g suda maksimum çözünebilen mol sayısına çözünürlük denir.
  f. Karışımın homojen olma düzeyi
  g. Çözünen molekül sayısının çözücü molekül sayısına oranına mol kesir denir.
  h. Çözeltinin 1 kg (1 000 g) çözücüde çözünmüş maddenin mol sayısı
  i. Çözeltiye çözücü ile karıştırılarak eklenen madde
  j. Katı, sıvı veya gaz maddelerin belli oranda homojen bir şekilde karıştırılmasıyla oluşan karışıma çözelti denir.

 28. Cevap: 1.c, 2.a, 3.b, 4.g, 5.e, 6.f, 7.h, 8.j, 9.i, 10.d Açıklama:

  Bu soru, çözeltilerin derişim birimlerini, çözünürlüğü ve çözeltiye etkiyen faktörleri anlamaya yöneliktir. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Çözücü ve çözünenlerin bir arada bulunduğu karışımlara .................................
  2. Çözücü ve çözünenin homojen bir şekilde karışım oluşturması olayına .................. denir.
  3. Çözünenin bir çözücü içerisinde tamamen çözünmeden kalan kısmına ............................ adı verilir.
  4. Çözücünün çözebildiği maksimum çözünen miktarına .............................. denir.
  5. Çözünen ve çözücünün karışımını oluşturan maddeye ............................. denir.
  6. Çözücü ve çözünenin karışmasını sağlayan kuvvete ............................ denir.
  7. Çözünürlük, belirli bir sıcaklıkta belirli miktar çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarı olarak ......................... edilir.
  8. Bir maddeyi çözücüde çözmek için ........................ yapılır.
  9. Çözünme sürecinde çözücü ve çözünen tanecikleri birbirleriyle etkileşime girerek ........................ birbiriyle karışır.
  10. Çözünürlük, çözücünün .................................. ve sıcaklığına bağlı olarak değişir.

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

11.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SIVI ÇÖZELTİLER
  1. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  2. Çözücü Çözünen Etkileşimler
  3. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
  4. Çözünürlük
  5. Derişim Birimleri
  6. Koligatif özellikler

Ayrıca 11.sınıf kimya dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, tepkime hızını etkileyen faktörleri öğrenirler.

Öğrenciler, tepkime hızını etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, Oktay Sinanoğlu'nun çalıştığı bilim alanları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, endotermik tepkimenin tanımını ve örneklerini öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, tepkime koordinatı grafiğinde potansiyel ve kinetik enerjinin nasıl gösterildiğini öğreneceklerdir. Ayrıca, tepkime koordinatı grafiğinin reaksiyonun aktivasyon enerjisini ve reaksiyonun ekzotermik veya endotermik olup olmadığını belirlemek için nasıl kullanıldığını anlayacaklardır.

Öğrenciler, bağ enerjisi ve bağ entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklayabilecekler.

Öğrenciler, suda çözünen ve çözünmeyen maddeleri ayırt edebileceklerdir.

Öğrenciler, farklı derişim birimlerinin tanımlarını ve kullanım alanlarını bilir.

Öğrenciler, deniz suyundaki tuz oranının artması veya azalmasının deniz suyunun özelliklerini nasıl etkilediğini öğrenirler.

Öğrenciler, buhar basıncı alçalması olayını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, çözünürlüğün ne olduğunu açıklayabilirler.

Öğrenciler katıların çözünürlüğünün sıcaklıkla ilişkisini açıklayabilirler.

Öğrenciler, kimyasal tepkimelerde potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüştüğünü ve bu dönüşümün ısı değişimine neden olduğunu anlarlar. Öğrenciler, ekzotermik ve endotermik tepkimelerin anlamını ve bu tepkimelerde potansiyel enerji ile kinetik enerjinin nasıl değiştiğini öğrenirler.

Öğrenciler, çözeltilerin derişim birimlerini, çözünürlüğü ve çözeltiye etkiyen faktörleri anlayabilecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Kimya Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Kimya Dersi Ünite Özetleri