11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1

11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1 CEVAPLARI

 1. Bir tepkimede alınan ya da verilen ısı miktarına ne ad verilir?

  A) Entalpi           B) İç enerji        
  C) Serbest enerji    D) Isıl kapasite    
  E) Termodinamik                          

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bir tepkimede alınan ya da verilen ısı miktarına entalpi (ısı kapsamı) adı verilir. Entalpi bir hâl fonksiyonu olduğundan doğrudan ölçülemez, ancak entalpideki değişim ölçülebilir. 3. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi sentez tepkimesidir?

  A) CaCO3(k) + 2HCl(sudA) → CaCl2(suda) + H2O(s) + CO2(g)
  B) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)
  C) CuO(k) + H2(g) → Cu(k) + H2O(g)
  D) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
  E) NaCl(k) → Na(k) + Cl2(g)

 4. Cevap: C Açıklama:

  Sentez tepkimeleri, iki veya daha fazla maddenin birleşerek yeni bir madde oluşturduğu tepkimelerdir. 5. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi analiz tepkimesidir?

  A) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)
  B) CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g)
  C) CuO(k) + H2(g) → Cu(k) + H2O(g)
  D) CH4(g) + 4O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
  E) NaCl(k) → Na(k) + Cl2(g)

 6. Cevap: B Açıklama:

  Analiz tepkimeleri, bir maddenin iki veya daha fazla maddeye ayrıldığı tepkimelerdir. 7. Standart oluşum entalpisi nedir?

  A) 1 atmosfer basınç ve 25 °C'de 1 mol bileşiğin saf elementlerinden oluşması sırasında alınan veya verilen ısı değişimidir.
  B) 1 atmosfer basınç ve 25 °C'de 1 mol bileşiğin kendi elementlerine ayrılması sırasında alınan veya verilen ısı değişimidir.
  C) 1 atmosfer basınç ve 25 °C'de 1 mol bileşiğin kendi elementlerinden oluşması sırasında oluşan ısı değişimdir.
  D) 1 atmosfer basınç ve 25 °C'de 1 mol bileşiğin kendi elementlerine ayrılması sırasında oluşan ısı değişimidir.
  E) 1 atmosfer basınç ve 25 °C'de 1 mol bileşiğin yanması sırasında oluşan ısı değişimidir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Standart oluşum entalpisi, 1 atmosfer basınç ve 25 °C'de 1 mol bileşiğin saf elementlerinden oluşması sırasında alınan veya verilen ısı değişimidir. Bu değer, bileşiğin oluşumu sırasında oluşan veya tüketilen enerji miktarını temsil eder. 9. Standart oluşum entalpisi nasıl hesaplanır?

  A) Ürünlerin standart oluşum entalpileri toplamından girenlerin standart oluşum entalpileri toplamı çıkarılır.
  B) Girenlerin standart oluşum entalpileri toplamından ürünlerin standart oluşum entalpileri toplamı çıkarılır.
  C) Ürünlerin standart oluşum entalpileri toplamına girenlerin standart oluşum entalpileri toplamı eklenir.
  D) Girenlerin standart oluşum entalpileri toplamına ürünlerin standart oluşum entalpileri toplamı eklenir.
  E) Ürünlerin standart oluşum entalpileri toplamı ile girenlerin standart oluşum entalpileri toplamı çarpılır.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Standart oluşum entalpisi, ürünlerin standart oluşum entalpileri toplamından girenlerin standart oluşum entalpileri toplamı çıkarılarak hesaplanır. Bu hesaplama, tepkimenin gerçekleşmesi sırasında oluşan veya tüketilen enerji miktarını belirlemek için kullanılır. 11. Standart oluşum entalpisi hangi koşullar altında ölçülür?

  A) 1 atmosfer basınç ve 25 °C
  B) 2 atmosfer basınç ve 50 °C
  C) 3 atmosfer basınç ve 75 °C
  D) 4 atmosfer basınç ve 100 °C
  E) 5 atmosfer basınç ve 125 °C

 12. Cevap: A Açıklama:

  Standart oluşum entalpisi, 1 atmosfer basınç ve 25 °C sıcaklık altında ölçülür. Bu koşullar, standart koşullar olarak kabul edilir ve tepkimenin gerçekleşmesi sırasında oluşan veya tüketilen enerji miktarının doğru bir şekilde ölçülmesini sağlar. 13. Standart oluşum entalpisi hangi tepkimelerde kullanılır?

  A) Yanma tepkimeleri         B) Fotosentez tepkimeleri   
  C) Solunum tepkimeleri       D) Asit-baz tepkimeleri     
  E) Hepsi                                                 

 14. Cevap: E Açıklama:

  Standart oluşum entalpisi, yanma tepkimeleri, fotosentez tepkimeleri, solunum tepkimeleri ve asit-baz tepkimeleri gibi çeşitli tepkimelerde kullanılır. Bu değer, tepkimenin gerçekleşmesi sırasında oluşan veya tüketilen enerji miktarını belirlemek için kullanılır. 15. Biyodizel yakıtların üretiminde kullanılan başlıca hammadde aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bitkisel yağlar     B) Hayvansal yağlar   
  C) Petrol              D) Doğal gaz          
  E) Kömür                                     

 16. Cevap: A Açıklama:

  Biyodizel yakıtlar, bitkisel yağlar veya hayvansal yağlar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen bir tür yakıttır. 17. Biyodizel yakıtların üretim sürecinde hangi kimyasal reaksiyon kullanılır?

  A) Hidrojenasyon          B) Dehidrasyon           
  C) Transesterifikasyon    D) Polimerizasyon        
  E) Alkilaksiyon                                    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Biyodizel yakıtların üretimi, transesterifikasyon adı verilen bir kimyasal reaksiyon kullanılarak gerçekleştirilir. Bu reaksiyonda, bitkisel yağ veya hayvansal yağ, bir alkol ve bir katalizör kullanılarak metil ester veya etil ester gibi biyodizel yakıtlarına dönüştürülür. 19. Biyodizel yakıtların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Egzoz emisyonlarını azaltır
  B) Küresel ısınmaya neden olur
  C) Fosil yakıtların tüketimini artırır
  D) Hava kirliliğini artırır
  E) Su kaynaklarını kirletir

 20. Cevap: A Açıklama:

  Biyodizel yakıtların kullanımı, egzoz emisyonlarını azaltır ve hava kirliliğini önlemeye yardımcı olur. 21. Biyodizel yakıtların özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Dizel motorlarda kullanılabilir
  B) Benzin motorlarında kullanılabilir
  C) Uçak motorlarında kullanılabilir
  D) Roket motorlarında kullanılabilir
  E) Nükleer reaktörlerde kullanılabilir

 22. Cevap: A Açıklama:

  Biyodizel yakıtlar, dizel motorlarda kullanılabilir. Ancak, benzin motorlarında veya uçak motorlarında kullanılamazlar. 23. Biyodizel yakıtların üretimi ve kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Yenilenebilir kaynaklardan elde edilirler
  B) Fosil yakıtların tüketimini azaltırlar
  C) Küresel ısınmaya neden olurlar
  D) Hava kirliliğini önlemeye yardımcı olurlar
  E) Su kaynaklarını kirletmezler

 24. Cevap: C Açıklama:

  Biyodizel yakıtlar, yenilenebilir kaynaklardan elde edilirler, fosil yakıtların tüketimini azaltırlar, hava kirliliğini önlemeye yardımcı olurlar ve su kaynaklarını kirletmezler. Ancak, küresel ısınmaya neden olmazlar. 25. Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal tepkimenin entalpi değişiminin negatif olduğu anlamına gelir?

  A) Girenlerin kırılan bağlarının enerjileri toplamı, ürünlerin oluşan bağlarının enerjileri toplamından küçüktür.
  B) Girenlerin kırılan bağlarının enerjileri toplamı, ürünlerin oluşan bağlarının enerjileri toplamından büyüktür.
  C) Girenlerin kırılan bağlarının enerjileri toplamı, ürünlerin oluşan bağlarının enerjileri toplamına eşittir.
  D) Tepkime ekzotermiktir.
  E) Tepkime endotermiktir.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Entalpi değişimi, girenlerin kırılan bağlarının enerjileri toplamı ile ürünlerin oluşan bağlarının enerjileri toplamı arasındaki farka eşittir. Bu fark negatif ise tepkime ekzotermiktir ve enerji açığa çıkar. Pozitif ise tepkime endotermiktir ve enerji alınır. 27. H2O(l) → H2(g) + ½ O2(g) tepkimesinin entalpi değişimi pozitiftir. Bu, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Su molekülündeki bağların kırılması için gereken enerji, hidrojen ve oksijen moleküllerinin oluşumu sırasında açığa çıkan enerjiden daha fazladır.
  B) Su molekülündeki bağların kırılması için gereken enerji, hidrojen ve oksijen moleküllerinin oluşumu sırasında açığa çıkan enerjiye eşittir.
  C) Su molekülündeki bağların kırılması için gereken enerji, hidrojen ve oksijen moleküllerinin oluşumu sırasında açığa çıkan enerjiden daha azdır.
  D) Tepkime ekzotermiktir.
  E) Tepkime endotermiktir.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Entalpi değişimi, girenlerin kırılan bağlarının enerjileri toplamı ile ürünlerin oluşan bağlarının enerjileri toplamı arasındaki farka eşittir. Bu fark pozitif ise tepkime endotermiktir ve enerji alınır. Bu durumda, su molekülündeki bağların kırılması için gereken enerji, hidrojen ve oksijen moleküllerinin oluşumu sırasında açığa çıkan enerjiden daha fazla olmalıdır. 29. CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) tepkimesinin entalpi değişimi negatiftir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Metan ve oksijen moleküllerindeki bağların kırılması için gereken enerji, karbondioksit ve su moleküllerinin oluşumu sırasında açığa çıkan enerjiden daha azdır.
  B) Tepkime ekzotermiktir.
  C) Tepkime entalpisi negatiftir.
  D) Tepkime sonunda enerji açığa çıkar.
  E) Tepkime sonunda enerji alınır.

 30. Cevap: E Açıklama:

  Entalpi değişimi, girenlerin kırılan bağlarının enerjileri toplamı ile ürünlerin oluşan bağlarının enerjileri toplamı arasındaki farka eşittir. Bu fark negatif ise tepkime ekzotermiktir ve enerji açığa çıkar. Pozitif ise tepkime endotermiktir ve enerji alınır. Bu durumda, tepkimenin entalpi değişimi negatif olduğu için, tepkime ekzotermiktir ve tepkime sonunda enerji açığa çıkar. 31. Bir kimyasal tepkimenin entalpi değişimi, girenlerin kırılan bağlarının enerjileri toplamı ile ürünlerin oluşan bağlarının enerjileri toplamı arasındaki farka eşittir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Entalpi değişimi negatif ise tepkime ekzotermiktir.
  B) Entalpi değişimi pozitif ise tepkime endotermiktir.
  C) Entalpi değişimi sıfır ise tepkime nötrdür.
  D) Ekzotermik tepkimelerde enerji açığa çıkar.
  E) Endotermik tepkimelerde enerji alınır.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Entalpi değişimi, girenlerin kırılan bağlarının enerjileri toplamı ile ürünlerin oluşan bağlarının enerjileri toplamı arasındaki farka eşittir. Bu fark negatif ise tepkime ekzotermiktir ve enerji açığa çıkar. Pozitif ise tepkime endotermiktir ve enerji alınır. Fark sıfır ise tepkime nötrdür ve enerji alışverişi olmaz. 33. Aşağıdakilerden hangisi, bir kimyasal tepkimenin entalpi değişimini hesaplamak için kullanılan formüldür?

  A) ∆H = ∑ n ∆H°B (kırılan bağlar) - ∑ n ∆H°B (oluşan bağlar)
  B) ∆H = ∑ n ∆H°B (oluşan bağlar) - ∑ n ∆H°B (kırılan bağlar)
  C) ∆H = ∑ n ∆H°B (oluşan bağlar) + ∑ n ∆H°B (kırılan bağlar)
  D) ∆H = ∑ n ∆H°B (oluşan bağlar) / ∑ n ∆H°B (kırılan bağlar)
  E) ∆H = ∑ n ∆H°B (girenler) - ∑ n ∆H°B (ürünler)

 34. Cevap: A Açıklama:

  Entalpi değişimi, girenlerin kırılan bağlarının enerjileri toplamı ile ürünlerin oluşan bağlarının enerjileri toplamı arasındaki farka eşittir. Bu farkı hesaplamak için kullanılan formül, ∆H = ∑ n ∆H°B (kırılan bağlar) - ∑ n ∆H°B (oluşan bağlar) şeklindedir. 35. Hess Yasası'na göre aşağıdaki tepkimelerin toplam entalpisi kaçtır? 2SO3(g) → 2SO2(g) + O2(g) ∆H1 o = +197,6 kJ/mol 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) ∆H2 o = -483,6 kJ/mol

  A) -286,0 kJ/mol    B) -572,0 kJ/mol   
  C) -680,0 kJ/mol    D) -778,6 kJ/mol   
  E) -976,2 kJ/mol                       

 36. Cevap: D Açıklama:

  Toplam tepkime: 2SO3(g) + 4H2(g) + 2O2(g) → 4SO2(g) + 4H2O(l) ∆Htoplam = ∆H1 o + 2 x ∆H2 o ∆Htoplam = +197,6 kJ/mol + 2 x (-483,6 kJ/mol) ∆Htoplam = -778,6 kJ/mol 37. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi endotermiktir?

  A) CO2(g) + 2H2O(l) → CH4(g) + 2O2(g)
  B) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)
  C) C6H12O6(s) + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(l)
  D) 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)
  E) N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

 38. Cevap: A Açıklama:

  Endotermik tepkimeler, tepkime sırasında enerji alan tepkimelerdir. Bu tepkimenin entalpi değeri pozitiftir. 39. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi dengeli değildir?

  A) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)
  B) Fe2O3(s) + 3H2(g) → 2Fe(s) + 3H2O(l)
  C) Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g)
  D) CuO(s) + H2(g) → Cu(s) + H2O(l)
  E) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)

 40. Cevap: C Açıklama:

  Dengeli bir tepkimede, tepkimeye girenlerin ve ürünlerin atom sayıları eşittir. Bu tepkimenin denkleminde, sol tarafta 1 tane Mg atomu bulunurken sağ tarafta 2 tane Mg atomu bulunmaktadır. 41. Aşağıdaki tepkimelerin toplam entalpisi kaçtır? C(s) + 2H2(g) → CH4(g) ∆H1 o = -74,85 kJ/mol CH4(g) + 4Cl2(g) → CCl4(g) + 4HCl(g) ∆H2 o = -396 kJ/mol

  A) -470,85 kJ/mol    B) -321,15 kJ/mol   
  C) -696 kJ/mol       D) -120,45 kJ/mol   
  E) -546,85 kJ/mol                        

 42. Cevap: E Açıklama:

  Toplam tepkime: C(s) + 2H2(g) + 4Cl2(g) → CH4(g) + 4HCl(g) ∆Htoplam = ∆H1 o + ∆H2 o ∆Htoplam = -74,85 kJ/mol + (-396 kJ/mol) ∆Htoplam = -546,85 kJ/mol 43. Ca2+(suda) + 2OH- (suda) + CO2(g) → CaCO3(k) + H2O(s) tepkimesinin potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiğinde doğru seçenek hangisidir?

  A) Reaksiyon başlangıç durumu ürün oluşum durumundan daha yüksek enerjilidir.
  B) Reaksiyon başlangıç durumu ürün oluşum durumundan daha düşük enerjilidir.
  C) Reaksiyon başlangıç durumu ve ürün oluşum durumu aynı enerji seviyesindedir.
  D) Aktivasyon enerjisi endotermiktir.
  E) Aktivasyon enerjisi ekzotermiktir.

 44. Cevap: B Açıklama:

  Tepkime ekzotermik olduğundan ürün oluşum durumu başlangıç durumundan daha düşük enerji seviyesindedir. 45. Okyanus sularının asitliğinin artmasıyla ilgili doğru sonuç hangisidir?

  A) Deniz kabuklularının kabukları güçlenir.
  B) Deniz kabuklularının kabukları zayıflar.
  C) Mercan resiflerinin büyümesi hızlanır.
  D) Okyanuslardaki karbondioksit miktarı azalır.
  E) Okyanuslardaki pH seviyesi yükselir.

 46. Cevap: B Açıklama:

  Asitlik arttığında karbonat iyonu derişimi azalır, bu da deniz kabuklularının kabuklarının zayıflamasına neden olur. 47. Kalsiyum karbonat oluşumunda hangi tepkime ara ürünüdür?

  A) Ca2+    B) CO2    C) CaO    D) H2O    E) OH-    

 48. Cevap: C Açıklama:

  Metindeki ilk ara tepkimede CaCO3'ün parçalanmasıyla CaO oluşur. 49. Kalsiyum karbonatın çözünürlüğü ile ilgili doğru ifade hangisidir?

  A) Kalsiyum karbonat bazik ortamlarda çözünür.
  B) Kalsiyum karbonat asidik ortamlarda çözünür.
  C) Kalsiyum karbonat nötr ortamlarda çözünür.
  D) Kalsiyum karbonat hiçbir ortamda çözünmez.
  E) Kalsiyum karbonatun çözünürlüğü pH'tan etkilenmez.

 50. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre, kalsiyum karbonat asidik ortamlarda çözünür hale gelir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1 Detayları

11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SIVI ÇÖZELTİLER
  1. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  2. Çözücü Çözünen Etkileşimler
  3. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
  4. Çözünürlük
  5. Derişim Birimleri
  6. Koligatif özellikler

Ayrıca 11.sınıf kimya dersi kimyasal tepkimelerde enerji konusu test soruları 1, cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, entalpi kavramını ve entalpi değişiminin hesaplanmasını öğrenirler.

Öğrenciler, sentez tepkimelerini ve sentez tepkimelerinin özelliklerini kavrarlar.

Öğrenciler, analiz tepkimelerini ve analiz tepkimelerinin özelliklerini kavrarlar.

Standart oluşum entalpisinin tanımını açıklayabilme.

Standart oluşum entalpisinin hesaplanmasını açıklayabilme.

Standart oluşum entalpisinin ölçüldüğü koşulları açıklayabilme.

Standart oluşum entalpisinin kullanıldığı tepkimeleri açıklayabilme.

Öğrenciler, biyodizel yakıtların üretim sürecinde kullanılan başlıca hammaddenin bitkisel yağlar olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, biyodizel yakıtların üretim sürecinde kullanılan kimyasal reaksiyonun transesterifikasyon olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, biyodizel yakıtların kullanımı ile ilgili olarak egzoz emisyonlarını azalttığını öğrenirler.

Öğrenciler, biyodizel yakıtların özellikleri ile ilgili olarak dizel motorlarda kullanılabilir özelliğini öğrenirler.

Öğrenciler, biyodizel yakıtların üretimi ve kullanımı ile ilgili olarak küresel ısınmaya neden olmadıkları özelliğini öğrenirler.

Öğrenciler, kimyasal tepkimelerin entalpi değişiminin işaretinin tepkimenin türünü belirlediğini anlayabilecekler.

Öğrenciler, kimyasal tepkimelerin entalpi değişiminin işaretinin tepkimenin türünü belirlediğini anlayabilecekler.

Öğrenciler, kimyasal tepkimelerin entalpi değişiminin işaretinin tepkimenin türünü belirlediğini anlayabilecekler.

Öğrenciler, kimyasal tepkimelerin entalpi değişiminin işaretinin tepkimenin türünü belirlediğini anlayabilecekler.

Öğrenciler, kimyasal tepkimelerin entalpi değişimini hesaplamak için kullanılan formülü anlayabilecekler.

Öğrenciler, Hess Yasası'nı kullanarak kimyasal tepkimelerin entalpi değişimlerini hesaplayabilirler.

Öğrenciler, endotermik ve ekzotermik tepkimeleri ayırt edebilirler.

Öğrenciler, kimyasal tepkime denklemlerinin dengeli olup olmadığını kontrol edebilirler.

Öğrenciler, Hess Yasası'nı kullanarak kimyasal tepkimelerin entalpi değişimlerini hesaplayabilirler.

Reaksiyonların aktivasyon enerjilerini ve potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiklerini yorumlama

Kimyasal tepkimelerin çevresel sonuçlarını anlama

Tepkime mekanizmalarını anlama

Çözünürlük ve pH arasındaki ilişkiyi anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Kimya IV. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Enerji - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Kimya Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Kimya Dersi Ünite Özetleri