11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1

11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1 CEVAPLARI

 1. Deniz suyu çözeltisinde çözücü hangi maddedir?

  A) Petrol              B) Tuz                
  C) Su                  D) Gazlar             
  E) Organik maddeler                          

 2. Cevap: C Açıklama:

  Deniz suyu çözeltisinde çözücü, su molekülleridir. Suyun molekülleri polar yapıya sahip olduğu için diğer polar maddeleri çözebilir. Petrol, tuz, gazlar ve organik maddeler polar yapıya sahip olmadıkları için suda çözülmezler. 3. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinde çözücü ve çözünenin etkileşimi en kuvvetlidir?

  A) Su ve tuz        B) Su ve yağ       
  C) Benzen ve su     D) Benzen ve tuz   
  E) Alkol ve su                         

 4. Cevap: A Açıklama:

  Su ve tuz arasında oluşan etkileşim, iyon-dipol etkileşimidir. Bu etkileşim, çözücü ve çözünen arasındaki çekim kuvvetinin en güçlü olduğu etkileşim türüdür. Su ve yağ arasında oluşan etkileşim, dipol-dipol etkileşimidir. Benzen ve su arasında oluşan etkileşim, indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimidir. Benzen ve tuz arasında oluşan etkileşim, zayıf etkileşimlerdir. Alkol ve su arasında oluşan etkileşim, hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı, iyon-dipol etkileşiminden sonraki en güçlü etkileşim türüdür. 5. Aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözünür?

  A) Yağ               B) Tuz              
  C) Benzen            D) Oksijen          
  E) Karbon dioksit                        

 6. Cevap: B Açıklama:

  Tuz, polar bir bileşik olduğu için suda çözünür. Yağ, apolar bir bileşik olduğu için suda çözünmez. Benzen, apolar bir bileşik olduğu için suda çözünmez. Oksijen ve karbon dioksit, gaz halinde oldukları için suda çözünmezler. 7. Mete Öğretmen, öğrencilerine 0,5 M'lık 200 mL'lik bir NaCl çözeltisi hazırlatmak istemektedir. Buna göre öğrencilerin kaç gram NaCl kullanması gerekir? (NaCl: 58,5 g/mol)

  A) 5,85 g    B) 11,7 g    C) 23,4 g    D) 46,8 g    E) 58,5 g    

 8. Cevap: A Açıklama:

  n = M . V = 0,5 mol/L . 0,2 L = 0,1 mol NaCl m NaCl = n . M NaCl = 0,1 mol . 58,5 g/mol = 5,85 g 9. 100 mL'lik 2 M'lık bir NaCl çözeltisi ile 200 mL'lik 3 M'lık bir NaCl çözeltisi karıştırıldığında elde edilen yeni çözeltinin molalitesi kaçtır?

  A) 1 M    B) 2 M    C) 2,4 M    D) 2,5 M    E) 2,6 M    

 10. Cevap: D Açıklama:

  M1V1 + M2V2 = M3V3 2 mol/L . 100 mL + 3 mol/L . 200 mL = M3 . 300 mL M3 = (2 mol/L . 100 mL + 3 mol/L . 200 mL) / 300 mL M3 = 2,5 mol/L 11. 1 L'lik bir çözeltide 0,5 mol NaCl ve 0,2 mol CaCl2 bulunmaktadır. Bu çözeltinin molalitesi kaçtır?

  A) 0,7 mol/kg    B) 1,4 mol/kg    C) 2,1 mol/kg    D) 2,8 mol/kg    E) 3,5 mol/kg    

 12. Cevap: B Açıklama:

  m = (n NaCl + n CaCl2) / m H2O m = (0,5 mol + 0,2 mol) / 1 kg m = 0,7 mol / 1 kg m = 1,4 mol/kg 13. 4 M 250 mL NaNO3 sulu çözeltisi hazırlamak için kaç g NaNO3 gerekir? (NaNO3: 85 g/mol)

  A) 50 g    B) 105 g    C) 135 g    D) 150 g    E) 200 g    

 14. Cevap: C Açıklama:

  (4 mol/L) x (250 mL) = 1000 mmol, 1000 mmol x (85 g/mol) = 85000 mg, 85000 mg = 135 g 15. 80 g NaOH ile hazırlanan 0,5 M’lık sulu çözeltinin hacmi kaç mL’dir? (NaOH: 40 g/mol)

  A) 200 mL    B) 300 mL    C) 400 mL    D) 500 mL    E) 600 mL    

 16. Cevap: B Açıklama:

  (0,5 mol/L) x (V) = 80 g / (40 g/mol), V = 300 mL 17. 3 M’lık 900 mL KOH çözeltisinin 1/3’ü buharlaştırılırsa çözeltinin yeni molaritesi ne olur?

  A) 1 M    B) 1,5 M    C) 2 M    D) 2,5 M    E) 3 M    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Yeni hacim = 900 mL - (900 mL / 3) = 600 mL, Yeni molarite = (3 mol/L) x (900 mL) / (600 mL) = 4,5 mol/L 19. Aşağıdakilerden hangisi koligatif bir özellik değildir?

  A) Buhar basıncı alçalması       B) Donma noktası yükselmesi     
  C) Kaynama noktası yükselmesi    D) Osmotik basınç               
  E) Yoğunluk                                                      

 20. Cevap: B Açıklama:

  Koligatif özellikler, çözeltide çözünmüş olan maddenin miktarına bağlı olarak değişen özelliklerdir. Donma noktası yükselmesi, bir çözeltide çözünmüş olan maddenin miktarının artmasıyla birlikte donma noktasının yükselmesi anlamına gelir. Bu nedenle, donma noktası yükselmesi bir koligatif özellik değildir. 21. Saf suyun donma noktası 0 o C'dir. 100 g suya 20 g tuz eklendiğinde oluşan çözeltiye kaç gram tuz daha eklenirse çözelti buz olmaya başlar?

  A) 10 g    B) 20 g    C) 40 g    D) 60 g    E) 80 g    

 22. Cevap: A Açıklama:

  Donma noktası alçalması, bir çözeltiye uçucu olmayan bir maddenin eklenmesiyle oluşan sıcaklık düşüşüdür. 100 g suya 20 g tuz eklendiğinde oluşan çözeltiye 10 g daha tuz eklendiğinde donma noktası 0 o C'ye düşer ve çözelti buz olmaya başlar. 23. Kolonyada çözünen maddenin fazı nedir?

  A) Katı                 B) Sıvı                
  C) Gaz                  D) Hem katı hem sıvı   
  E) Hem sıvı hem gaz                            

 24. Cevap: B Açıklama:

  Kolonyada çözünen madde etanol olup sıvı fazdadır. 25. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çözünenin miktarına bağlı olmayan bir özelliktir?

  A) Çözünürlük         B) Derişiklik        
  C) Seyreltiklik       D) Doygunluk         
  E) Aşırı doygunluk                         

 26. Cevap: A Açıklama:

  Çözünürlük, bir maddeye özgü ve o maddenin maksimum çözünebileceği miktarı belirleyen bir özelliktir. Çözünenin miktarına bağlı değildir. 27. Sıcaklık arttıkça çözünenlerin çözünürlüğü hangi gazlarda azalır?

  A) Asil gazlar       B) Oksijen          
  C) Klor              D) Karbon dioksit   
  E) Diğerleri                             

 28. Cevap: B Açıklama:

  Oksijen gazının çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır. Diğer gazların çözünürlüğü ise sıcaklık arttıkça artar. 29. Bir çözeltiye tuz eklenerek çözünürlük değeri değiştirilirse, tuz miktarının değişeceği durum hangisidir?

  A) Çözelti doygun          B) Çözelti doymamış       
  C) Çözelti aşırı doygun    D) Çözelti seyreltik      
  E) Çözelti derişik                                   

 30. Cevap: C Açıklama:

  Aşırı doygun bir çözeltiye tuz eklendiğinde, tuz çöker ve çözünürlük değeri değişir. 31. Gazların sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttığında ne olur?

  A) Azalır                      B) Artar                      
  C) Sabit kalır                 D) Önce artar, sonra azalır   
  E) Önce azalır, sonra artar                                  

 32. Cevap: A Açıklama:

  Gazların sudaki çözünürlüğü eksotermiktir. Yani çözünme sırasında enerji açığa çıkar. Sıcaklık arttığında çözünme reaksiyonunun tersine doğru kayması sağlandığı için gazların sudaki çözünürlüğü azalır. 33. Nükleer santrallerin çevreye verdiği zararların başında hangisi gelir?

  A) Isıl kirlenme        B) Su kirliliği        
  C) Hava kirliliği       D) Toprak kirliliği    
  E) Gürültü kirliliği                           

 34. Cevap: A Açıklama:

  Nükleer santraller, soğutma amacıyla kullanılan suyu ısınmış olarak alındığı yere geri gönderirler. Bu durum, suda yaşayan canlıların yaşam alanlarını olumsuz etkiler. 35. Derin okyanus ve denizlerde canlıların yaşaması nasıl mümkün olur?

  A) Sıcaklık düşük olduğu için
  B) Sıcaklık yüksek olduğu için
  C) Isıl kirlilik olduğu için
  D) Su kirliliği olduğu için
  E) Hava kirliliği olduğu için

 36. Cevap: A Açıklama:

  Derin okyanus ve denizlerde sıcaklık düşük olduğu için oksijen gazının çözünürlüğü yüksektir. Bu da canlıların yaşaması için gerekli olan oksijenin suya daha fazla çözünmesini sağlar. 37. Gazların çözünürlüğünün basınçla ilişkisi nasıl açıklanabilir?

  A) Gazların çözünürlüğü basınçla artar.
  B) Gazların çözünürlüğü basınçla azalır.
  C) Gazların çözünürlüğü basınçtan etkilenmez.
  D) Gazların çözünürlüğü basınca göre değişir.
  E) Gazların çözünürlüğü basınca göre azalır.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Gazların çözünürlüğü basınçla artar. Bu durum, Henry Yasası ile açıklanır. Henry Yasası'na göre, bir gazın çözünürlüğü, o gazın kısmi basıncı ile doğru orantılıdır. 39. Sıvıların çözünürlüğünün sıcaklıkla ilişkisi nasıl açıklanabilir?

  A) Sıvıların çözünürlüğü sıcaklıkla artar.
  B) Sıvıların çözünürlüğü sıcaklıkla azalır.
  C) Sıvıların çözünürlüğü sıcaklıktan etkilenmez.
  D) Sıvıların çözünürlüğü sıcaklığa göre değişir.
  E) Sıvıların çözünürlüğü sıcaklığa göre azalır.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Sıvıların çözünürlüğü sıcaklıkla artar. Bu durum, sıcaklık arttıkça sıvıların moleküllerinin daha fazla hareketlenmesiyle açıklanır. 41. Katıların çözünürlüğünün basınçla ilişkisi nasıl açıklanabilir?

  A) Katıların çözünürlüğü basınçla artar.
  B) Katıların çözünürlüğü basınçla azalır.
  C) Katıların çözünürlüğü basınçtan etkilenmez.
  D) Katıların çözünürlüğü basınca göre değişir.
  E) Katıların çözünürlüğü basınca göre azalır.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Katıların çözünürlüğü basınçtan etkilenmez. Bu durum, katıların moleküllerinin çok sıkı bir şekilde birbirine bağlı olmasıyla açıklanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1 Detayları

11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SIVI ÇÖZELTİLER
  1. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  2. Çözücü Çözünen Etkileşimler
  3. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
  4. Çözünürlük
  5. Derişim Birimleri
  6. Koligatif özellikler

Ayrıca 11.sınıf kimya dersi III. ünite - sıvı çözeltiler ve çözünürlük konusu test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, çözücü ve çözünen kavramlarını ve çözünürlük özelliklerini açıklayabilirler.

Öğrenciler, çözücü ve çözünen arasındaki etkileşim türlerini ve bu etkileşimlerin çözünürlük üzerindeki etkilerini açıklayabilirler.

Öğrenciler, polar ve apolar maddeleri ayırt edebilirler ve bu maddelerin suda çözünürlük özelliklerini açıklayabilirler.

Öğrenciler, farklı derişimlerde çözelti hazırlama konusunda bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, farklı derişimlerde çözeltileri karıştırarak yeni bir çözelti hazırlama konusunda bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, farklı maddelerin bulunduğu bir çözeltinin molalitesini hesaplama konusunda bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, belirli bir molariteye sahip bir sulu çözelti hazırlamak için gerekli çözünen miktarını hesaplayabilirler.

Öğrenciler, verilen bir çözünen miktarı ve molaritesi ile bir sulu çözelti hacmini hesaplayabilirler.

Öğrenciler, bir çözeltiden çözücü buharlaştırıldığında çözeltinin molaritesinin nasıl değiştiğini açıklayabilirler.

Öğrenciler, koligatif özellikleri ve bunların çözeltide çözünmüş olan maddenin miktarına bağlı olarak nasıl değiştiğini açıklayabilirler.

Donma noktası alçalması ve molalite kavramlarını açıklayabilme

Çözeltilerdeki çözünen maddenin fazını belirleyebilme.

3. Ünite 4. Konu - Çözünürlüğün Sınıflandırılması

3. Ünite 5. Konu - Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi

3. Ünite 6. Konu - Çözünürlüğün Uygulamaları

Öğrenciler, gazların sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla ilişkisini açıklayabilirler.

Öğrenciler, nükleer santrallerin çevreye verdiği zararları açıklayabilirler.

Öğrenciler, gazların sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla ilişkisini açıklayabilirler.

Bu soru, gazların çözünürlüğünün basınçla ilişkisini anlama kazanımını ölçmektedir.

Bu soru, sıvıların çözünürlüğünün sıcaklıkla ilişkisini anlama kazanımını ölçmektedir.

Bu soru, katıların çözünürlüğünün basınçla ilişkisini anlama kazanımını ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Kimya III. Ünite - Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Kimya Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Kimya Dersi Ünite Özetleri