Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi CEVAPLARI

 1. Python'da "if" deyimi ne işe yarar?

  A) Belirli bir işlemi belirli bir koşulda yapar
  B) Belirli bir işlemi belirli bir sayıda yapar
  C) Belirli bir işlemi belirli bir aralıkta yapar
  D) Belirli bir işlemi belirli bir liste içinde yapar
  E) Hiçbiri

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Belirli bir işlemi belirli bir koşulda yapar'dır. - "if" deyimi, bir koşulu kontrol eder ve bu koşul doğru ise belirli bir işlemi gerçekleştirir. - Koşul doğru olduğunda if bloğu içerisindeki işlemler çalışır, aksi takdirde atlanır. - "if" deyimi, programların belirli şartlara göre farklı davranışlar sergilemesini sağlar. 3. Python'da "else" deyimi ne işe yarar?

  A) Bir "if" deyimiyle birlikte kullanılarak belirli bir koşulda belirli bir işlemi yapar
  B) Belirli bir aralıkta belirli bir işlemi yapar
  C) Belirli bir sayıda belirli bir işlemi yapar
  D) Belirli bir liste içinde belirli bir işlemi yapar
  E) Hiçbiri

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Bir "if" deyimiyle birlikte kullanılarak belirli bir koşulda belirli bir işlemi yapar'dır. "else" deyimi, bir "if" deyimiyle birlikte kullanılarak bir koşulun yanlış olduğu durumlarda belirli bir işlemi gerçekleştirir. - Eğer "if" bloğu içindeki koşul doğru ise, "else" bloğu atlanır ve işlem devam etmez. Ancak koşul yanlış ise, "else" bloğu içindeki işlemler çalışır. - "else" deyimi, alternatif bir durumun işlenmesini sağlar. 5. Bir Python programı içinde "print" fonksiyonu ne işe yarar?

  A) Verilen argümanı ekrana yazdırır
  B) Verilen argümanı sayıya dönüştürür
  C) Verilen argümanı liste haline getirir
  D) Verilen argümanı sözlük haline getirir
  E) Hiçbiri

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Verilen argümanı ekrana yazdırmaktır. - "print" fonksiyonu, Python programında kullanılan bir yerleşik fonksiyondur ve verilen argümanı ekrana yazdırmak için kullanılır. - Fonksiyonun argümanı, yazdırılacak metin, sayı, değişken veya diğer veri türleri olabilir. - "print" fonksiyonu, programcının çıktıyı görmesini ve programın çalışmasını izlemesini sağlar. 7. Python'da bir değişken tanımlamak için hangi işlem kullanılır?

  A) :=    B) ==    C) =    D) ;    E) Hiçbiri

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) = (eşittir) işleci olarak belirlenmiştir. Python'da bir değişken tanımlamak için = (eşittir) işleci kullanılır. Bu işlem, bir değişkene bir değer atamak için kullanılır. Örneğin, "x = 5" ifadesi ile x adında bir değişken tanımlanır ve bu değişkene 5 değeri atanır. Cevap anahtarı olarak C şıkkı, bir değişken tanımlamak için kullanılan doğru işlemi göstermektedir. Python'da değişken tanımlamak için = işleci kullanılır, örneğin "y = 10" şeklinde bir tanımlama yapılabilir. Diğer şıklar, değişken tanımlamak için yanlış işleçleri içermektedir. 9. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 5
  y = 10
  print("x + y =", x + y)

  A) x + y = 5              B) x + y = 10
  C) x + y = 15            D) x + y = "5 + 10"
  E) Hiçbiri

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) x + y = 15'dir. - Kodda, x değişkenine 5 değeri atanır ve y değişkenine 10 değeri atanır. - Ardından, "x + y =" ifadesi ve x + y işlemi olan x + y ifadesi yazdırılır. - x + y ifadesi, 5 + 10 işlemi olduğundan sonucu 15'tir. - Bu nedenle, çıktı "x + y = 15" olacaktır. 11. Python'da veri tipleri arasında hangisi kullanılarak tam sayılar işlenebilir?

  A) float    B) boolean    C) int    D) str    E) list

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) int (tam sayı) olarak belirlenmiştir. Python'da tam sayıları işlemek için "int" veri tipi kullanılır. "int" kısaltması, integer yani tam sayı anlamına gelir. Python'da tam sayılar negatif ve pozitif değerleri içerebilir. Örneğin, 1, 5, -10 gibi tam sayılar "int" veri tipiyle işlenebilir. Diğer seçenekler olan "float" ondalıklı sayıları temsil eder, "boolean" ise True (doğru) veya False (yanlış) değerlerini temsil eder. "str" metin veya karakter dizilerini, "list" ise bir dizi veya liste veri yapısını temsil eder. 13. Bir Python programında, bir if-else ifadesinin işlevi nedir?

  A) Bir döngüyü yürütmek için kullanılır.
  B) Belirli bir koşulu kontrol etmek ve farklı işlemler yapmak için kullanılır.
  C) Bir fonksiyon tanımlamak için kullanılır.
  D) Bir değişkeni tanımlamak için kullanılır.
  E) Bir dosyayı açmak için kullanılır.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Belirli bir koşulu kontrol etmek ve farklı işlemler yapmak için kullanılır." olarak belirlenmiştir. Bir if-else ifadesi, bir programın belirli bir koşulu kontrol etmesini ve bu koşula bağlı olarak farklı işlemler yapmasını sağlar. Koşul ifadesi doğru ise if bloğu çalıştırılır, aksi halde else ifadesi çalıştırılır. Bu if-else ifadesi zinciri, birden fazla koşulu kontrol etmek ve farklı işlemler yapmak için kullanılabilir. Bu yapı, programlara esneklik kazandırır ve farklı senaryolara uygun işlemler yapılmasını sağlar. 15. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = "merhaba"
  print(x.upper())

  A) merhaba                    B) MERHABA
  C) Merhaba                    D) MeRHaBa
  E) mErHaBa

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) MERHABA Bu soruda, verilen Python kodunun çıktısının ne olduğu sorulmaktadır. Kodda "x" adında bir değişken oluşturulmuş ve içine "merhaba" kelimesi atanmıştır. Ardından "x.upper()" ifadesi kullanılarak "x" değişkeninin büyük harflerle yazılmış hali elde edilir ve bu değer "print" fonksiyonuyla ekrana yazdırılır. "upper()" metodu, bir string'in tüm karakterlerini büyük harfe dönüştürür. Dolayısıyla çıktı olarak "MERHABA" elde edilir. 17. Aşağıdaki kod parçasında bir if koşulu kullanılmıştır:
  x = 5
  if x < 10:
       print("x 10'dan küçüktür.")
  else:
       print("x 10'dan büyüktür.")
  x değişkeninin değeri ne olursa olsun, hangi metin ekrana yazdırılır?

  A) "x 10'dan küçüktür."
  B) "x 10'dan büyüktür."
  C) "x 10'a eşittir."
  D) Kod parçası hata içermektedir.
  E) Herhangi bir metin ekrana yazdırılmaz.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 'x 10'dan küçüktür.'" olarak belirlenmiştir. Kod parçasında x'in değeri 10'dan küçük olduğu sürece if bloğu çalışır ve "x 10'dan küçüktür." metni ekrana yazdırılır. Eğer x'in değeri 10 veya daha büyük ise else bloğu çalışır ve "x 10'dan büyüktür." metni ekrana yazdırılır. Çözüm açıklaması olarak, if-else koşulunun bir kontrol yapısı olduğunu ve belirli bir koşulu kontrol ederek farklı kod bloklarını çalıştırdığını belirtebiliriz. 19. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = "hello"
  b = a * 3
  print(b)

  A) hellohellohello            B) hello3
  C) 3hello                         D) hllo ello hlo
  E) Hata verir

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "hellohellohello"dur. Çünkü, a değişkenine "hello" stringi atanır ve b değişkenine a * 3 işlemi yapılır. Bu işlem, "hello" stringinin 3 kez tekrarlanması anlamına gelir. Sonuç olarak, b değişkeni "hellohellohello" stringini içerir ve print() fonksiyonu ile ekrana yazdırılır. 21. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = "hello"
  b = "world"
  c = a + b
  print(c)

  A) hello                     B) world
  C) helloworld            D) hello world
  E) Hata verir

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda verilen kodda, öncelikle "hello" ve "world" stringleri iki farklı değişkene atanıyor. Ardından bu değişkenler "+" operatörü ile birleştiriliyor ve sonuç yeni bir değişkene atanıyor. Son olarak bu yeni değişkenin değeri ekrana yazdırılıyor. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneği olan "helloworld" şeklindedir. 23. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 10
  if x > 5:
      print("x is greater than 5")
  else:
      print("x is less than or equal to 5")

  A) x is greater than 5
  B) x is less than or equal to 5
  C) x is equal to 5
  D) x is greater than or equal to 5
  E) x is less than 5

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) x is greater than 5'dir. Çünkü x değişkeni 10'a atanır ve 10, 5'ten büyüktür. Bu nedenle if koşulu doğrudur ve "x is greater than 5" ifadesi yazdırılır. 25. Bir Python programında, bir değişkenin değerini kullanıcının girdiği değere eşitlemek için hangi fonksiyon kullanılır?

  A) print()    B) input()    C) len()    D) sum()    E) abs()

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani kullanıcının girdiği değeri bir değişkene atamak için Python'da input() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, kullanıcıdan veri girmesini isteyen bir mesaj yazdırır ve kullanıcının girdiği değeri bir dize olarak döndürür. Bu dize, int() veya float() fonksiyonları gibi diğer fonksiyonlarla sayısal bir değere dönüştürülebilir ve ardından programda kullanılabilir. 27. Python'da, bir string ifadeyi küçük harflere dönüştürmek için hangi komut kullanılır?

  A) upper()            B) capitalize()    C) lower()
  D) swapcase()     E) title()

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) lower()" komutudur. Bu komut, bir string ifadesindeki tüm karakterleri küçük harfe dönüştürür. Bu işlem, string ifadeleri işlerken sıklıkla kullanılır ve Python programlama dilinde oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu komut, string ifadeleri manipüle etmek ve verileri daha kolay okunabilir hale getirmek için önemli bir araçtır. 29. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 5
  b = 10
  c = a + b
  print("Toplam: ", c)

  A) Toplam: 5      B) Toplam: 10     C) Toplam: 15
  D) Toplam: 25    E) Kod hata verir.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir. Çünkü a değişkeni 5'e, b değişkeni 10'a eşitlenir, ardından c değişkeni a ve b değişkenlerinin toplamı olarak tanımlanır ve son olarak print() fonksiyonu kullanılarak "Toplam: " yazısı ve c değişkeninin değeri ekrana yazdırılır. Bu nedenle çıktı "Toplam: 15" olur. 31. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 3
  if a < 5:
      print("a 5'ten küçük")
  else:
      print("a 5'ten büyük veya eşit")

  A) a 5'ten küçük
  B) a 5'ten büyük veya eşit
  C) Hata verir
  D) Hiçbir şey yazdırılmaz
  E) Kod sonsuz döngüye girer.
 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu kodun çıktısı "a 5'ten küçük" olacaktır. Kod, a değişkeninin 5'ten küçük olduğu durumda "a 5'ten küçük" yazdıracaktır. Değişkenin değeri 5'ten büyük veya eşit olduğunda ise "a 5'ten büyük veya eşit" yazdıracaktır. Bu örnekle birlikte, if-else bloklarının nasıl çalıştığı ve Python'da karar yapılarının nasıl oluşturulduğu anlatılabilir. 33. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  a = 5
  b = 3
  if a > b:
      print("a, b'den büyüktür.")
  else:
      print("b, a'dan büyüktür.")

  A) a ve b değişkenlerinin toplamını hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  B) a ve b değişkenlerinin farkını hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  C) a ve b değişkenlerinin çarpımını hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  D) a ve b değişkenlerinin modunu hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  E) a değişkeninin b değişkeninden büyük olup olmadığını kontrol eder ve sonucu ekrana yazdırır.

 34. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorudaki Python kodu, a ve b değişkenlerinin karşılaştırmasını yapar ve eğer a değişkeni b'den büyükse "a, b'den büyüktür." yazdırır. Bu, karşılaştırma operatörleri kullanarak koşullu bir ifade oluşturur. 35. Hangi Python kodu, iki sayının toplamını hesaplar?

  A) print(a+B)    b) print(a-b)    C) print(a*b)
  D) print(a/b)     E) print(a**b)

 36. Cevap: A Açıklama: 37. Python'da kullanılan bir kontrol yapıtı hangisidir?

  A) if-else    B) while    C) for    D) try-except    E) return

 38. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A) if-else'tir. if-else kontrol yapıları, bir koşulu kontrol eder ve koşul doğruysa belirli bir kod bloğunu çalıştırırken, koşul yanlışsa başka bir kod bloğunu çalıştırır. Bu yapı, Python'da kullanılan en temel kontrol yapılarından biridir ve programların akışını kontrol etmek için kullanılır. 39. Hangi Python operatörü, iki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder?

  A) ==    B) >    C) <    D) <=    E) >=

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) == operatörüdür. Bu operatör, iki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder ve True veya False değerini döndürür. Örneğin, "x == y" ifadesi, x'in y'ye eşit olup olmadığını kontrol eder ve doğru ise True, yanlış ise False değerini döndürür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi Detayları

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi 14 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 30 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi Testini Çöz tıklayın. Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Dosya İşlemleri
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri
  4. Proje Geliştirme

Ayrıca

Python programlama dilinde "if" deyimini kullanarak belirli bir koşula göre işlem yapabilme yeteneği.

Python programlama dilinde "else" deyimini kullanarak belirli bir koşulun yanlış olduğu durumda farklı bir işlem yapabilme yeteneği.

Bir Python programında "print" fonksiyonunu kullanarak verilen argümanı ekrana yazdırma becerisi.

Python'da değişken tanımlama işlemi ve doğru işleci kullanma.

İki değişkenin toplamını ekrana yazdırmanın nasıl yapılacağını bilmek.

Python'da tam sayıları temsil etmek için "int" veri tipini kullanma becerisi.

Bir if-else ifadesinin belirli bir koşulu kontrol etmek ve farklı işlemler yapmak için kullanıldığını bilmek.

Python'da string manipülasyonunu ve büyük/küçük harf dönüşümünü gerçekleştirebilme becerisi.

if-else koşullarını kullanarak belirli bir duruma göre farklı işlemler yapabilme yeteneğini kazanmak.

String değişkenleri ve çarpma operatörünün bir stringi tekrarlamak için kullanılmasıdır.

Python dilinde string ifadelerin birleştirme işlemi nasıl yapılır, soru kökünde verilen kodda hangi işlemler gerçekleştiriliyor gibi konuları öğrenmiş olduk.

Basit bir Python if-else yapısı kullanımını anlama becerisini ölçer.

Python programlama dilinde temel kullanıcı girdisi işleme becerilerini ölçmektedir.

Python'da temel değişken tanımlama, matematiksel işlemler yapma ve sonuçları ekrana yazdırma becerisini test eder.

Karar yapıları hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları ve basit karar yapılarının Python'da nasıl oluşturulacağını anlamaları hedeflenebilir.

Python'da karşılaştırma operatörleri kullanarak koşullu ifadelerin nasıl oluşturulacağını öğrenmiş oluruz.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının Ramazan ayında daha fazla sevap kazandırdığını ve bu nedenle müslümanlar için Ramazan ayının Kur'an okuma ve ibadet etme açısından önemli olduğunu öğrenmiş oluruz.

Python'da kontrol yapılarını kullanarak program akışını kontrol edebilme becerisi kazanmaktır.

Python'da karşılaştırma operatörleri hakkında temel bir anlayış sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi Testi İstatistikleri

Bu sınav 18 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 288 kere doğru, 51 kere yanlış cevap verilmiş.

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.