ATATTÜRK LİSESİ

ATATTÜRK LİSESİ sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. ATATTÜRK LİSESİ CEVAPLARI

 1. Tarihsel olarak, kültürel, etnik, ekonomik ve toplumsal açından çeşitlilik arz eden farklı halkaları bünyesinde toplayan büyük, politik ve bölgesel gövde olarak tanımlanan yapı hangisidir?

  A) Devlet             B) Koloni        C) İmparatorluk
  D) Feodalizm      E) Federasyon

 2. Cevap: C Açıklama:

  Tarihsel olarak kültürel, etnik, ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitlilik arz eden farklı halkları bünyesinde toplayan büyük, politik ve bölgesel yapı "imparatorluk" olarak tanımlanır. İmparatorluklar genellikle geniş topraklara hükmeden ve farklı bölgeleri yöneten siyasi yapılar olarak bilinir. 3. Mısır ile Hititler arasında imzalanan ve tarihte bilinen ilk barış antlaşması olan antlaşma hangisidir?

  A) Kardeş antlaşması        B) Kadeş antlaşması
  C) Kars Antlaşması            D) II. Ramses antlaşması
  E) Mutavallis antlaşması

 4. Cevap: B Açıklama:

  Mısır ile Hititler arasında imzalanan ve tarihte bilinen ilk barış antlaşması, Kadeş antlaşmasıdır. Bu antlaşma M.Ö. 1258 yılında Mısır Kralı II. Ramses ile Hitit Kralı III. Hattuşili arasında imzalanmıştır ve iki büyük gücün arasındaki savaşı sona erdirmiştir. 5. İlk çağlarda yönetimin Tanrı adına Krallar tarafından sağlanması hangi yönetim biçimidir?

  A) Teokrasi            B) Monarşi        C) Oligarşi
  D) Demokrasi        E) Cumhuriyet

 6. Cevap: A Açıklama:

  İlk çağlarda yönetimin Tanrı adına krallar tarafından sağlanması yönetim biçimi teokrasidir. Teokrasi, dini otoritenin siyasi gücü elinde bulundurduğu bir yönetim biçimidir. 7. Mısırda nom, Sümerlerde site, İyon ve Dorlarda polis adı verilen kavram hangisidir?

  A) Ordu            B) Köy        C) Devlet
  D) Şehir            E) Kabile

 8. Cevap: D Açıklama:

  Soru, farklı antik toplumlarda farklı isimlerle anılan kavramı sormaktadır. Mısır'da "nom," Sümerlerde "site," İyon ve Dorlarda "polis" terimleri, hepsi de şehir anlamına gelir. Bu kavram "şehir" olarak adlandırılır. 9. İnsanların kültürlerini, ırk yapılarını kısacası insana ait değerleri ve bu değerlerin gelişimini inceleyen bilim dalı hangisidir?

  A) Kronoloji            B) Arkeoloji        C) Antropoloji
  D) Filoloji                 E) Epigrafi

 10. Cevap: C Açıklama:

  Soru, insanların kültürlerini, ırk yapılarını ve insana ait değerlerin gelişimini inceleyen bilim dalını sormaktadır. Bu bilim dalı, "antropoloji" olarak adlandırılır. Antropoloji, insanın evrimini, fiziksel özelliklerini, kültürünü, toplumsal yapılarını ve etnografik araştırmaları inceler. 11. Sözlü kültürle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Özellikle yazının icadından önce oluşmuştur.
  B) Toplumun kültürünü sonraki kuşaklara aktarılmasına yardımcı olmuştur.
  C) Efsaneler, mitler sözlü kültür alanındadır
  D) Destanlar sözlü değil yazılı kültür alanındadır.
  E) Zamanla başka kültürlerden etkilenmiştir.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap: D) Destanlar sözlü değil yazılı kültür alanındadır. Destanlar, geleneksel olarak sözlü kültürün bir parçası olarak nesilden nesile aktarılan epik hikayelerdir. Ancak zamanla yazıya geçirilmiş ve yazılı kültürün bir parçası haline gelmiştir. Diğer seçenekler sözlü kültürün özelliklerini doğru şekilde açıklamaktadır. 13. Yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanlar için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Avcılık yapmışlardır.
  B) Bir bölümü toplayıcılık yapmışlardır.
  C) Göçebe yaşam tarzı hakimdi.
  D) Öncelikle et ile daha sonra yabani meyveler ile beslenmişlerdir.
  E) Daha çok yerleşik hayatta tarımla uğraşmışlardır.

 14. Cevap: E Açıklama:

  Doğru cevap "E) Daha çok yerleşik hayatta tarımla uğraşmışlardır." olarak verilmiştir. Yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanlar genellikle avcılık ve toplayıcılıkla geçinirken, yerleşik tarım toplulukları daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır. Bu topluluklar tarım ve hayvancılıkla uğraşarak yerleşik hayat kurmuşlardır. 15. Tarihte bereketli hilal olarak adlandırılan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anadolu                  B) Avrupa        C) Afrika
  D) Arap Yarımadası    E) Mezopotamya

 16. Cevap: E Açıklama:

  Doğru cevap "E) Mezopotamya" olarak verilmiştir. Bereketli Hilal, Tarih öncesi dönemlerde tarımın başladığı ve uygun iklim koşullarının bulunduğu bir bölge olarak bilinir. Bu bölge Mezopotamya olarak adlandırılır ve Fırat ve Dicle nehirleri arasını kapsar. Bu bölge, tarımın gelişmesi ve yerleşik hayata geçiş açısından önemli bir rol oynamıştır. 17. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir araştırma yapmak isteyen bir tarihçi, Orta Asya’da bulunan Türk yazıtlarını okumak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanmalıdır?

  A) Arkeoloji       B) Diplomasi         C) Epigrafi
  D) Kronoloji      E) Nümizmatik

 18. Cevap: C

 19. Hititlerde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise ne denirdi?

  A) Hitit Meclisi                B) Pankuş Meclisi
  C) Divanı Meclis            D) Hitit Divanı
  E) Devlet Divanı

 20. Cevap: B

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ATATTÜRK LİSESİ Detayları

ATATTÜRK LİSESİ 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ATATTÜRK LİSESİ Testini Çöz tıklayın. ATATTÜRK LİSESİ yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ATATTÜRK LİSESİ sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


ATATTÜRK LİSESİ Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KADİM DÜNYADA İNSAN
  1. Erken İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder
  2. Erken İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.
  3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.
  4. Evrensel hukuk ilkelerinin İlk Çağ’ın sonlarından itibaren yazılı kanunlar hâline getirilmeye başlandığını kavrar
  5. İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olmalarının gerekçelerini analiz eder.
  6. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.
  7. Milattan önceki dönemde yeryüzündeki başlıca yerleşim alanlarını ve medeniyet çevrelerini tanır.
  8. MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa’daki önde gelen siyasi organizasyon türlerini kavrar
 • İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA
  1. Asya merkezli Türk devlet ve topluluklarının çevrelerindeki yerleşik imparatorluklarla ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.
  2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
  3. İslamiyet öncesi dönemde askerî kültürün Türk hayat tarzındaki yerini ve önemini değerlendirir
  4. İslamiyet öncesi dönemde Türk topluluklarının yaşadıkları coğrafyaların bu toplulukların hayat ve geçim tarzlarına etkisini analiz eder
  5. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
  6. Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.

Ayrıca Orta çağda devlet ve toplum

Öğrenci, imparatorluk kavramını anlayarak, tarihî ve siyasi terimleri tanıma yeteneği geliştirir.

Öğrenci, Mısır ile Hititler arasında imzalanan tarihteki ilk barış antlaşmasının Kadeş antlaşması olduğunu bilmektedir.

Öğrenci, teokrasinin yönetim biçimi olarak dini otoritenin siyasi gücü elinde bulundurduğunu ve Tanrı adına kralların yönetimini ifade ettiğini anlamıştır.

Bu soru ile öğrenciler, farklı antik toplumların şehirleri nasıl adlandırdığını ve bu toplumların sosyal ve kültürel yapılarını anlama kazanımını elde ederler.

Bu soru ile öğrenciler, insanın kültürel ve fiziksel evrimini inceleyen antropoloji disiplini hakkında farkındalık kazanır ve insanlık tarihine dair geniş bir perspektif edinme kazanımını elde ederler.

Sözlü kültürün özelliklerini ve önemini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ATATTÜRK LİSESİ sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

ATATTÜRK LİSESİ Testi İstatistikleri

Bu sınav 9 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 52 kere doğru, 27 kere yanlış cevap verilmiş.

ATATTÜRK LİSESİ Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ATATTÜRK LİSESİ sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ATATTÜRK LİSESİ sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ATATTÜRK LİSESİ sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri