Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Demokrasilerde, halkın yönetime katılımını sağlamak için seçimler yapılır. Bu seçimler, aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?

  A) Genel ve eşit oy ilkesi
  B) Çoğunluğun egemenliği ilkesi
  C) Temsil ilkesi
  D) Güçler ayrılığı ilkesi
  E) Laiklik ilkesi

 2. Cevap: A Açıklama:

  Demokratik yönetimlerde, halkın yönetime katılımı oldukça önemlidir. Bu katılımı sağlamak için seçimler yapılır. Seçimler, halkın kendi kendini yönetmesinde önemli bir rol oynar. 3. Demokrasilerde, halk kendini yönetmek için temsilciler seçer. Bu temsilciler, halk adına kararlar alır ve uygulamaya koyar. Bu temsilciler, aşağıdakilerden hangisi ile seçilir?

  A) Genel oy sistemiyle           B) Eşit oy sistemiyle           
  C) Temsil sistemiyle             D) Güçler ayrılığı sistemiyle   
  E) Laiklik sistemiyle                                            

 4. Cevap: C Açıklama:

  Demokratik yönetimlerde, halkın yönetime katılımını sağlamak için seçimler yapılır. Bu seçimlerde, halk temsilcilerini seçmek için sandığa gider. Seçimler sonucunda en fazla oyu alan siyasi parti veya partiler iktidarı oluşturur. 5. Demokratik toplumlarda farklılıklara saygı, neden önemlidir?

  A) Toplumda huzur ve barışın sağlanabilmesi için önemlidir.
  B) Toplumda çeşitliliğin korunabilmesi için önemlidir.
  C) Toplumda ilerlemenin sağlanabilmesi için önemlidir.
  D) Toplumda demokrasinin yerleşmesi için önemlidir.
  E) Tümü

 6. Cevap: D Açıklama:

  Demokratik toplumlarda farklılıklara saygı, toplumda huzur ve barışın sağlanabilmesi için önemlidir. Farklılıklara saygı duyulduğunda, toplumda çeşitlilik korunur ve ilerleme sağlanır. Demokrasinin yerleşmesi ve eşitliğin sağlanabilmesi için de farklılıklara saygı duyulması gerekir. 7. Demokrasinin uygulanış biçimlerinden biri olan temsilî demokraside, halk tarafından seçilen temsilciler belirli sürelerde iktidarı kullanır. Bu sistemde halk, temsilcilerini nasıl seçer?

  A) Seçmenler, önce parlamentoyu oluşturacak vekilleri seçer.
  B) Seçmenler, önce yürütmeyi oluşturacak vekilleri seçer.
  C) Seçmenler, önce yargıyı oluşturacak vekilleri seçer.
  D) Seçmenler, önce devlet başkanını seçer.
  E) Seçmenler, önce başbakanı seçer.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Temsilî demokraside, halk tarafından seçilen temsilciler belirli sürelerde iktidarı kullanır. Bu sistemde halk, temsilcilerini seçerken önce parlamentoyu oluşturacak vekilleri seçer. Seçilen milletvekilleri parlamentoyu oluşturur ve parlamento, yürütme organını oluşturur. 9. İnsan hakları, insanların doğuştan sahip oldukları, insan kişiliğinden ayrılmaz haklardır. Bu haklar evrenseldir ve varlığı herhangi bir kayda veya şarta bağlanamayacağı gibi devredilemez ve vazgeçilemez özelliktedir. Hiçbir insan dil, cinsiyet, etnik kimlik, dinsel inanç ayrımına tabi tutulamaz. Doğuştan gelen bu haklar, evrensel niteliğe sahiptir.

  A) İnsan hakları, devlet tarafından verilir.
  B) İnsan hakları, toplumun ihtiyaçlarına göre değişir.
  C) İnsan hakları, evrenseldir ve değişmez.
  D) İnsan hakları, sadece belirli gruplara aittir.
  E) İnsan hakları, sadece bazı ülkelerde geçerlidir.

 10. Cevap: C Açıklama:

  İnsan hakları, insanların doğuştan sahip oldukları haklardır. Bu haklar, devlet tarafından verilmez. Devlet, insan haklarını korumakla yükümlüdür. İnsan hakları, evrenseldir ve değişmez. 11. İnsan hakları, insanın değerini ve onurunu korumayı amaçlar. İnsanın tutum ve davranışlarını, kendi iradesi ile belirleme süreçlerinin tamamına özgürlük denir. Adalet, eşitlik ve özgürlük kavramları insan haklarının temel unsurlarıdır.

  A) İnsan hakları, sadece siyasi ve ekonomik hakları kapsar.
  B) İnsan hakları, sadece sosyal ve kültürel hakları kapsar.
  C) İnsan hakları, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kapsar.
  D) İnsan hakları, sadece eşitlik ve özgürlük kavramlarını kapsar.
  E) İnsan hakları, sadece adalet kavramını kapsar.

 12. Cevap: C Açıklama:

  İnsan hakları, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kapsar. Bu haklar birbirinden ayrı değildir. Birbirini tamamlar. 13. 1789 Fransız İhtilali'nin ardından yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insan hakları ve özgürlükleri açısından hangi açıdan önemli bir belgedir?

  A) Eşitlik ilkesini evrenselleştirmiştir.
  B) İnsan haklarını ilk kez hukuki bir metne dönüştürmüştür.
  C) İnsan haklarını yalnızca demokratik ülkelerde geçerli saymıştır.
  D) İnsan haklarını yalnızca Avrupa ülkelerinde geçerli saymıştır.
  E) İnsan haklarını yalnızca erkekler için geçerli saymıştır.

 14. Cevap: A Açıklama:

  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların özgür, eşit ve değerli olduğunu, akıl ve vicdana sahip olduğunu kabul ederek eşitlik ilkesini evrenselleştirmiştir. Bu ilkeye göre, tüm insanlar ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi düşünce, milliyet veya herhangi başka bir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir. 15. Türkiye'de insan hakları ihlallerinin önlenmesi için çalışan başlıca kurum hangisidir?

  A) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
  B) Atatürk Araştırma Merkezi
  C) Türk Dil Kurumu
  D) İçişleri Bakanlığı
  E) Milli Eğitim Bakanlığı

 16. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren, insan hakları ve eşitlik alanında çalışmalar yürüten bir kurumdur. Kurumun görevleri arasında, insan hakları ihlallerinin önlenmesi, insan hakları ve eşitlik alanında farkındalık oluşturulması, insan hakları ihlallerinin izlenmesi ve raporlanması yer almaktadır. 17. Günümüzde, insan hakları ihlalleri, özellikle de savaş ve çatışma bölgelerinde yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu ihlallerin nedenleri arasında, otoriter yönetimlerin baskıcı uygulamaları, silahlı grupların şiddeti ve toplumsal çatışmalar yer almaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?

  A) İnsan hakları ihlalleri, sadece otoriter yönetimlerde yaşanmaktadır.
  B) İnsan hakları ihlalleri, sadece savaş ve çatışma bölgelerinde yaşanmaktadır.
  C) İnsan hakları ihlalleri, her yerde ve her zaman yaşanabilir.
  D) İnsan hakları ihlalleri, sadece gelişmiş ülkelerde yaşanmaktadır.
  E) İnsan hakları ihlalleri, sadece gelişmekte olan ülkelerde yaşanmaktadır.

 18. Cevap: C Açıklama:

  İnsan hakları ihlalleri, her yerde ve her zaman yaşanabilir. Otoriter yönetimlerin baskıcı uygulamaları, silahlı grupların şiddeti ve toplumsal çatışmalar gibi nedenler, insan hakları ihlallerinin yaşanmasında önemli rol oynamaktadır. 19. Bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırları nelerdir?

  A) Bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırları yoktur.
  B) Bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırları, kamu düzeni ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ile sınırlıdır.
  C) Bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırları, devlet tarafından belirlenir.
  D) Bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırları, toplumun gelenek ve görenekleriyle belirlenir.
  E) Bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırları, bireyin kendi çıkarlarıyla sınırlıdır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bireylerin hak ve özgürlükleri, toplumda yaşayan diğer bireylerle birlikte var olabilecek hak ve özgürlüklerdir. Bu nedenle, bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırları, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ile sınırlıdır. 21. Demokratik bir toplumda, bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanmaları için hangi görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri gerekir?

  A) Seçimlerde oy kullanmak
  B) Vergi ödemek
  C) Kamu hizmetlerinden yararlanmak
  D) Yasalara uymak
  E) Hepsi

 22. Cevap: E Açıklama:

  Demokratik bir toplumda, bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri gerekir. Bu görev ve sorumluluklar arasında seçimlerde oy kullanmak, vergi ödemek, kamu hizmetlerinden yararlanmak, yasalara uymak ve toplumsal yaşamı geliştirmek için çalışmak yer alır. 23. Bireylerin özgür ve özerk olabilmeleri için hangi özelliklerden sahip olmaları gerekir?

  A) Hak ve özgürlüklerinin farkında olmak
  B) Başkalarının haklarına saygı duymak
  C) Düşüncelerini özgürce ifade etmek
  D) Kendi kararlarını verebilme yeteneğine sahip olmak
  E) Hepsi

 24. Cevap: E Açıklama:

  Bireylerin özgür ve özerk olabilmeleri için sahip olmaları gereken özellikler arasında hak ve özgürlüklerinin farkında olmak, başkalarının haklarına saygı duymak, düşüncelerini özgürce ifade etmek ve kendi kararlarını verebilme yeteneğine sahip olmak yer alır. 25. Bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve kullanılması konusunda toplumu bilinçlendirmek için sivil toplum kuruluşları ne gibi faaliyetler yürütebilir?

  A) Hak ve özgürlükler konusunda bilgi ve farkındalık oluşturmak için eğitim ve seminerler düzenleyebilirler.
  B) Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği durumlarda mağdurlara hukuki destek sağlayabilirler.
  C) Hak ve özgürlükler konusundaki gelişmeleri takip ederek kamuoyunu bilgilendirebilirler.
  D) Hak ve özgürlüklerin korunması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilirler.
  E) Tüm bu faaliyetleri yürütebilirler.

 26. Cevap: E Açıklama:

  Sivil toplum kuruluşları, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve kullanılması konusunda toplumu bilinçlendirmek için çeşitli faaliyetler yürütebilirler. Bu faaliyetler arasında eğitim ve seminerler düzenlemek, hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği durumlarda mağdurlara hukuki destek sağlamak, hak ve özgürlükler konusundaki gelişmeleri takip ederek kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak sayılabilir. 27. Demokratik toplumlarda, bireylerin karar alma süreçlerine katılımı hangi değerlerle ilişkilidir?

  A) Eşitlik ve özgürlük
  B) Adalet ve hukuk devleti
  C) Demokrasi ve katılımcılık
  D) İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü
  E) Hepsi

 28. Cevap: E Açıklama:

  Demokratik toplumlarda, bireylerin karar alma süreçlerine katılımı, eşitlik, özgürlük, demokrasi, katılımcılık, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi değerlerle ilişkilidir. Bu değerler, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasını, toplumsal barışın ve düzenin sağlanmasını, toplumdaki herkesin yönetime katılımını ve toplumda yaşayan farklı kesimlerin görüşlerinin dikkate alınmasını sağlar. 29. Günümüzde çevre sorunlarının artmasına neden olan faktörlerden değildir?

  A) Doğal afetler            B) Sanayileşme             
  C) Nüfus artışı             D) Teknolojik gelişmeler   
  E) İklim değişikliği                                   

 30. Cevap: A Açıklama:

  Sanayileşme, nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliği çevre sorunlarının artmasına neden olan başlıca faktörlerdir. Doğal afetler ise çevre sorunlarını artıran ikincil faktörlerdir. 31. Çevreyi korumak için bireysel olarak yapılabilecekler nelerdir?

  A) Geri dönüşüm yapmak
  B) Doğal kaynakları verimli kullanmak
  C) Bilinçli tüketici olmak
  D) Çevre sorunlarına dikkat çekmek
  E) Tüm bu seçenekler

 32. Cevap: E Açıklama:

  Geri dönüşüm yapmak, doğal kaynakları verimli kullanmak, bilinçli tüketici olmak ve çevre sorunlarına dikkat çekmek çevreyi korumak için bireysel olarak yapılabilecek başlıca faaliyetlerdir. 33. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, demokratik yaşama katılımı nasıl etkilemiştir?

  A) Demokratik yaşama katılımı artırmıştır.
  B) Demokratik yaşama katılımı azaltmıştır.
  C) Demokratik yaşama katılımı değiştirmemiştir.
  D) Demokratik yaşama katılımı karmaşıklaştırmıştır.
  E) Demokratik yaşama katılımı belirsizleştirmiştir.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, demokratik yaşama katılımı artırmıştır. Bu teknolojiler sayesinde, insanlar bilgiye daha kolay erişebilir ve düşüncelerini daha kolay ifade edebilirler. Bu durum, insanların demokratik süreçlere aktif olarak katılımlarını sağlamaktadır. 35. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, dijital vatandaşlık kavramını gündeme getirmiştir. Dijital vatandaşlık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sorumlu ve bilinçli bir şekilde kullanılmasıdır. Dijital vatandaşlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Dijital vatandaş, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kötü yanlarını eleştirebilmelidir.
  B) Dijital vatandaş, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etik sonuçlarını bilmelidir.
  C) Dijital vatandaş, teknolojiyi kötüye kullanmamalıdır.
  D) Dijital vatandaş, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken gereğinden fazla zaman harcamamalıdır.
  E) Dijital vatandaş, dijital dünyada iletişim kurarken ve iş birliği yaparken doğru davranışa teşvik etmemelidir.

 36. Cevap: E Açıklama:

  Dijital vatandaş, dijital dünyada iletişim kurarken ve iş birliği yaparken doğru davranışa teşvik etmelidir. Bu, dijital vatandaşlığın en önemli özelliklerinden biridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 Detayları

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KADİM DÜNYADA İNSAN
  1. Erken İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder
  2. Erken İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.
  3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.
  4. Evrensel hukuk ilkelerinin İlk Çağ’ın sonlarından itibaren yazılı kanunlar hâline getirilmeye başlandığını kavrar
  5. İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olmalarının gerekçelerini analiz eder.
  6. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.
  7. Milattan önceki dönemde yeryüzündeki başlıca yerleşim alanlarını ve medeniyet çevrelerini tanır.
  8. MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa’daki önde gelen siyasi organizasyon türlerini kavrar
 • İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA
  1. Asya merkezli Türk devlet ve topluluklarının çevrelerindeki yerleşik imparatorluklarla ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.
  2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
  3. İslamiyet öncesi dönemde askerî kültürün Türk hayat tarzındaki yerini ve önemini değerlendirir
  4. İslamiyet öncesi dönemde Türk topluluklarının yaşadıkları coğrafyaların bu toplulukların hayat ve geçim tarzlarına etkisini analiz eder
  5. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
  6. Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.

Ayrıca Lise seçmeli demokrasi ve insan hakları dersi 1. - 3. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından test türünde cevap ve açıklamalı olarka müfredata uygun hazırlanmıştır

9.1.2. Demokrasinin temel ilkelerinden olan seçimler ile ilgili kavramları kavrar.

9.1.3. Demokrasinin temel ilkelerinden olan temsil ile ilgili kavramları kavrar.

9.1.2.2. Demokrasinin temel ilkelerinin önemini açıklar.

1.1.2. Demokrasinin uygulanış biçimlerini açıklar.

9.3.1.1. İnsan haklarını tanımlar.

9.3.1.2. İnsan haklarının temel unsurlarını açıklar.

* 1789 Fransız İhtilali'nin insan hakları açısından önemini kavrar.

* Türkiye'de insan hakları ihlallerinin önlenmesi için çalışan kurumları bilir. * Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun görevlerini açıklar.

9.4.2.2. İnsan hakları ihlallerinin nedenleri ve sonuçlarını analiz eder.

* Bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırlarını kavrar.

9.1.2.1. Demokratik bir toplumda bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanmaları için yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları analiz eder.

9.1.2.2. Bireylerin özgür ve özerk olabilmeleri için sahip olmaları gereken özellikleri analiz eder.

* 9.1.4. İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması ve kullanılması için sivil toplum kuruluşlarının rolünü kavrar.

10.3.2.1. Demokratik toplumlarda bireyin karar alma süreçlerine katılımının önemini kavrar.

* Çevre sorunlarının nedenlerini açıklar.

* Çevreyi korumak için bireysel olarak yapılabilecek faaliyetleri açıklar.

9.4.1. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin demokratik yaşama etkilerini analiz eder.

9.4.2. Dijital vatandaşlık kavramını açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 4 kere doğru, 44 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları I.-III. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.