Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Demokraside, halkın kendi kendini yönetmesi nasıl sağlanır?


 2. Cevap: Demokraside, halk kendini seçimler yoluyla yönetir. Seçimler sonucunda en fazla oyu alan siyasi parti veya partiler iktidarı oluşturur. İktidardaki partiler, halkın isteklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak politikalar geliştirir ve uygular. Açıklama:

  Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Bu sistemde, halkın kendi arzusu ve iradesi yönetime yön verir. Halk, seçimler sonucunda kendi temsilcilerini seçerek onları yönetir. Seçimler, demokrasinin en önemli unsurlarından biridir. 3. Demokraside aktif vatandaşlık ne demektir?


 4. Cevap: Demokraside aktif vatandaşlık, bireylerin demokrasinin işleyişinde aktif rol oynamasıdır. Açıklama:

  Demokraside aktif vatandaşlık, bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanmaları, demokratik süreçlere katılmaları ve topluma faydalı olmaları anlamına gelmektedir. Aktif vatandaşlar, seçimleri takip eder, siyasi partilere üye olur, sivil toplum kuruluşlarına katılır ve toplum sorunlarına çözüm önerileri sunarlar. 5. Demokrasinin uygulanış biçimlerinden biri olan doğrudan demokraside, halk yönetime nasıl katılır?


 6. Cevap: Doğrudan demokraside, halk yönetime yasaları bizzat yaparak, kamu gücüne ilişkin kararları bizzat alarak katılır. Açıklama:

  Doğrudan demokraside, halk egemenliği doğrudan halk tarafından kullanılır. Halk, yasama ve yürütme yetkilerini bizzat kullanır. Örneğin, halk referandum yoluyla yasaları kabul eder, halk vetosu yoluyla yasaları reddeder, halk teşebbüsü yoluyla yasa teklifinde bulunur. 7. İnsan hakları, her insanın doğuştan sahip olduğu ve devredilemez olan haklar olarak tanımlanır. Etik değerler ise, iyi, doğru ve güzel olarak kabul edilen ahlaki ilkeler olarak tanımlanır. Bu iki kavram arasında nasıl bir ilişki vardır?


 8. Cevap: İnsan hakları ve etik değerler, her ikisinin de insan onuruna ve saygısına dayanması bakımından yakından ilişkilidir. İnsan hakları, insanın insan olmasından kaynaklanan haklarıdır ve bu hakların korunması, etik açıdan da gereklidir. Etik değerler, insan ilişkilerini düzenleyen ve insanların birbirlerine karşı saygılı ve sorumlu davranmalarını sağlayan kurallardır. Bu kurallar, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için de gereklidir. Açıklama:

  İnsan hakları, insanın yaşam, özgürlük, mülkiyet, eşitlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan ve onurunu korumasını sağlayan haklardır. Etik değerler ise, doğruluk, dürüstlük, adalet, saygı, hoşgörü gibi kavramları içeren ahlaki ilkeler bütünüdür. İnsan hakları, insanın doğuştan sahip olduğu ve devredilemez olan haklardır. Bu haklar, insan onurunu korumak ve insanların insanca bir hayat sürmesini sağlamak için gereklidir. Etik değerler ise, insan ilişkilerini düzenleyen ve insanların birbirlerine karşı saygılı ve sorumlu davranmalarını sağlayan kurallardır. Bu kurallar, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için de gereklidir. Örneğin, herkesin yaşam hakkı vardır. Bu, insan haklarının temel bir kuralıdır. Aynı zamanda, bu hak etik açıdan da doğrudur. Çünkü, her insan yaşam hakkına sahiptir ve bu hak, başka bir insan tarafından ihlal edilemez. Bir başka örnek olarak, herkesin eşitlik hakkı vardır. Bu hak, insanların ırk, din, cinsiyet, dil gibi farklılıklarına bakılmaksızın eşit muamele görme hakkını ifade eder. Bu hak da hem insan hakları hem de etik değerler açısından önemlidir. Çünkü, eşitlik, insan onuruna yakışır bir durumdur. 9. Ülkemizde hangi tür insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır?


 10. Cevap: Ülkemizde yaşanan insan hakları ihlalleri, temel olarak yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, düşünce, ifade ve din özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi temel hak ve özgürlüklere ilişkindir. Açıklama:

  Yaşanan insan hakları ihlalleri, temel olarak şu şekilde sıralanabilir: * Yaşam hakkı ihlalleri: Cinayet, işkence, kötü muamele, kayıplar, savaş ve çatışmalar, doğal afetler, zorunlu göç, yoksulluk ve açlık * İşkence ve kötü muamele yasağı ihlalleri: Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele, polis ve asker tarafından işkence ve kötü muamele, toplumsal olaylarda işkence ve kötü muamele * Özgürlük ve güvenlik hakkı ihlalleri: Keyfi tutuklama ve gözaltına alma, keyfi gözaltı süresi, adil yargılanma hakkının ihlali, işkence ve kötü muamele * Adil yargılanma hakkı ihlalleri: Yargısız infaz, adil yargılanma hakkının ihlali, işkence ve kötü muamele * Düşünce, ifade ve din özgürlüğü ihlalleri: Basın özgürlüğünün ihlali, ifade özgürlüğünün ihlali, din özgürlüğünün ihlali * Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ihlalleri: Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali * Mülkiyet hakkı ihlalleri: Mülkiyet hakkının ihlali, özel mülkiyetin kamulaştırılması * Eğitim hakkı ihlalleri: Eğitim hakkının ihlali, kız çocuklarının eğitim hakkından mahrum bırakılması * Çalışma hakkı ihlalleri: Çalışma hakkının ihlali, çocuk işçiliği * Sosyal güvenlik hakkı ihlalleri: Sosyal güvenlik hakkının ihlali, yoksulluk ve açlık 11. Başkalarının hak ve özgürlüklerinin sınırlandırıldığı bir toplumda kendi özgürlüğünüzden bahsedebilir misiniz? Nedenleriyle açıklayınız.


 12. Cevap: Hayır, başkalarının hak ve özgürlüklerinin sınırlandırıldığı bir toplumda kendi özgürlüğümden bahsedemem. Çünkü özgürlük, herkesin hak ve özgürlüklerine saygılı bir şekilde yaşadığı bir toplumda mümkün olabilir. Açıklama:

  Bireylerin hak ve özgürlükleri, birbirini tamamlayan kavramlardır. Bireylerin hak ve özgürlükleri sınırlandırılırsa, diğer bireylerin hak ve özgürlükleri de sınırlanmış olur. Bu durum, toplumda huzur ve düzenin bozulmasına neden olur. 13. Demokratik devletlerde, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?


 14. Cevap: Demokratik devletlerde, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi için aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır: * Yasalarla bireylerin hak ve özgürlükleri güvence altına alınır. * Kamusal politikaların belirlenmesinde ve yürütülmesinde bireylerin katılımı sağlanır. * Devlet kurumları, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli önlemleri alır. * Sivil toplum kuruluşları, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütür. Açıklama:

  Demokratik devletler, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak zorundadır. Bu önlemler, bireylerin özgürlüklerini kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerine saygılı olmalarını da kapsar. 15. Mehmet, kendine ait görüntülerin internet ortamında izinsiz olarak kullanılması nedeniyle haklarının ihlal edildiğini düşünmekte ancak bu hak ihlali karşısında ne yapmalıdır?


 16. Cevap: Mehmet, kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir. Açıklama:

  Kişilik hakları, kişilerin maddi ve manevi varlıkları ile ilgili olan ve kanunlarla korunan haklar olarak tanımlanabilir. Kişilik hakları kapsamında, kişilerin şeref ve haysiyetinin, özel hayatının, hatıralarının ve eserlerinin korunması hakkı vardır. Mehmet, kendisine ait görüntülerin internet ortamında izinsiz olarak kullanılması nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünebilir. Bu durumda, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak hakkını arayabilir. 17. İnsan hak ve özgürlüklerinin kullanımı ve korunmasıyla ilgili yakın çevrenizdekileri teşvik etmek için bir STK kurmak isteseydiniz hangi tür faaliyetlere yer verirdiniz?


 18. Cevap: Bir STK olarak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanımı ve korunması konusunda bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyebilir, eğitimler verebilir, kampanyalar yürütebilir ve etkinlikler düzenleyebilirim. Açıklama:

  İnsan hak ve özgürlükleri, bireylerin sahip olduğu ve kanunlarla korunan temel haklar ve özgürlüklerdir. Bu hakların kullanımı ve korunması, demokratik bir toplum için gereklidir. Bir STK olarak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanımı ve korunması konusunda bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyerek bireylerin bu haklara ve özgürlüklere sahip olduğunun farkında olmasını sağlayabilirim. Eğitimler vererek bireylerin bu hakları ve özgürlükleri kullanmayı öğrenmelerine yardımcı olabilirim. Kampanyalar yürüterek kamuoyunu bu konulara dikkat çekebilirim. Etkinlikler düzenleyerek bireylerin bu hak ve özgürlükleri korumak için harekete geçmelerini teşvik edebilirim. 19. Doğaya daha az zarar vermek için bireyler tarafından yapılabilecek diğer faaliyetler nelerdir?


 20. Cevap: * Enerji tasarrufu sağlamak * Atık miktarını azaltmak * Doğal kaynakları verimli kullanmak * Çevre kirliliğini önlemek Açıklama:

  Enerji tasarrufu sağlamak için elektrik ve suyu gereksiz yere kullanmamak, aydınlatmayı kontrollü kullanmak, ısı yalıtımı yapmak gibi önlemler alınabilir. Atık miktarını azaltmak için ihtiyaç fazlası ürünleri satın almamak, ambalajsız ürünleri tercih etmek, ürünleri uzun ömürlü kullanmak gibi önlemler alınabilir. Doğal kaynakları verimli kullanmak için toplu taşıma araçlarını kullanmak, bisiklete binmek, tasarruflu beyaz eşyalar kullanmak gibi önlemler alınabilir. Çevre kirliliğini önlemek için çöpleri ayrıştırmak, çevrede çöp bırakmamak, hava kirliliğine neden olan araçları kullanmaktan kaçınmak gibi önlemler alınabilir. 21. Doğaya daha az zarar vermek için bireylerin bilinçlenmesi neden önemlidir?


 22. Cevap: Bilinçli bireyler, çevreye zarar veren davranışlardan kaçınmaya daha meyillidir. Açıklama:

  Doğaya zarar veren davranışların temelinde bilgisizlik ve bilinçsizlik yatar. Bireylerin doğanın önemi ve çevre sorunlarının farkında olması, bu sorunlara çözüm üretmek için daha etkin adımlar atılmasını sağlar. 23. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İnsan hakları, tüm insanların eşit olarak sahip olduğu, doğuştan gelen ve vazgeçilemez haklardır.
  2. ( ) Uluslararası insan hakları belgeleri, tüm devletlerin uymakla yükümlü olduğu kurallardır.
  3. ( ) Uluslararası insan hakları belgeleri, devletlerin iç hukukunu etkilemez.
  4. ( ) Uluslararası insan hakları belgeleri, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak için oluşturulmuştur.
  5. ( ) Uluslararası insan hakları belgeleri, devletlerin hak ve özgürlükleri kısıtlamasını engeller.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D Açıklama:

  1. İnsan hakları, tüm insanların eşit olarak sahip olduğu, doğuştan gelen ve vazgeçilemez haklardır. Bu nedenle, tüm insanlar, ırkı, dini, cinsiyeti, milliyeti, sosyal statüsü, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu haklardan yararlanabilir. 2. Uluslararası insan hakları belgeleri, tüm devletlerin uymakla yükümlü olduğu kurallardır. Bu belgeler, devletlerin insan haklarını koruma ve geliştirme konusundaki sorumluluklarını belirler. 3. Uluslararası insan hakları belgeleri, devletlerin iç hukukunu etkilemez. Ancak, devletler bu belgeleri iç hukuklarına uygun hale getirmekle yükümlüdür. 4. Uluslararası insan hakları belgeleri, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak için oluşturulmuştur. Bu belgeler, bireylerin temel hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını sağlar. 5. Uluslararası insan hakları belgeleri, devletlerin hak ve özgürlükleri kısıtlamasını engeller. Bu belgeler, devletlerin bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı göstermesini ve bunları korumasını zorunlu kılar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KADİM DÜNYADA İNSAN
  1. Erken İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder
  2. Erken İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.
  3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.
  4. Evrensel hukuk ilkelerinin İlk Çağ’ın sonlarından itibaren yazılı kanunlar hâline getirilmeye başlandığını kavrar
  5. İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olmalarının gerekçelerini analiz eder.
  6. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.
  7. Milattan önceki dönemde yeryüzündeki başlıca yerleşim alanlarını ve medeniyet çevrelerini tanır.
  8. MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa’daki önde gelen siyasi organizasyon türlerini kavrar
 • İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA
  1. Asya merkezli Türk devlet ve topluluklarının çevrelerindeki yerleşik imparatorluklarla ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.
  2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
  3. İslamiyet öncesi dönemde askerî kültürün Türk hayat tarzındaki yerini ve önemini değerlendirir
  4. İslamiyet öncesi dönemde Türk topluluklarının yaşadıkları coğrafyaların bu toplulukların hayat ve geçim tarzlarına etkisini analiz eder
  5. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
  6. Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.

Ayrıca Seçmeli demokrasi ve insan hakları dersi 1.dönem sonu sınav soruları;mebsinavlari.com tarafından açık uçlu sorulardan klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Bu kazanım, demokrasinin temel ilkelerinden birini açıklar.

Bireylerin demokraside aktif vatandaşlık kavramını bilmesi.

Demokrasinin uygulanış biçimlerinden biri olan doğrudan demokraside, halk egemenliği doğrudan halk tarafından kullanılır.

İnsan hakları ve etik değerler, insanın insan onuruna ve saygısına dayanması bakımından yakından ilişkilidir.

* Ülkemizde yaşanan insan hakları ihlallerini sınıflandırabilirim.

Başkalarının hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmasının, bireyin özgürlüğünün sınırlanmasına neden olduğunu açıklar.

Demokratik devletlerde, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmaları açıklar.

Kişilik hakları ihlal edildiğinde, bireyler Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak hakkını arayabilir.

İnsan hak ve özgürlükleri konusunda bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyen STK'lar, bu haklar ve özgürlüklerin korunmasına katkıda bulunabilir

Doğaya daha az zarar vermek için bireyler tarafından yapılabilecek birçok faaliyet vardır.

Bireylerin çevre bilincinin artırılması, doğaya daha az zarar vermek için önemlidir. Bu sorular, yukarıda verdiğim içerikten yola çıkılarak klasik türde, cevap, açıklama ve kazanım cümlesi formatında hazırlanmıştır. Soru, seçenek, cevap, açıklama ve kazanımlar içerisine alınmamıştır.

* İnsan haklarının tanımı ve önemi * Uluslararası insan hakları belgelerinin özellikleri * Uluslararası insan hakları belgelerinin işlevi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Demokrasi ve İnsan Hakları 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.