9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2

9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed'in ilk vahyi hangi ayette ve nerede aldığına dair bilgiyi içeren ayetler hangi surede bulunmaktadır?

  A) Alak suresi, 1-5. ayetler    B) İsra suresi, 17. ayet       
  C) Fussilet suresi, 38. ayet    D) Yusuf suresi, 12. ayet      
  E) Bakara suresi, 124. ayet                                    

 2. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in ilk vahyi Alak suresinin 1-5. ayetlerinde yer almaktadır. 3. Hz. Muhammed'in ilk vahyi sonrasında vahiy kesildiği döneme ne ad verilir?

  A) Tebliğ dönemi    B) Fetret dönemi   
  C) Miraç dönemi     D) Hac dönemi      
  E) İnkâr dönemi                        

 4. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed'in ilk vahyi sonrasında vahiy kesildiği döneme "Fetret dönemi" adı verilir. 5. İslam'ın gizli davet dönemi hangi özellikleri taşır?

  A) Açıkça İslam'ı savunma
  B) Tebliğ ve davet faaliyetlerini halka açık yapma
  C) İlk Müslümanların gizli toplantılar düzenlemesi
  D) İslam'a daveti sadece aile içinde gerçekleştirme
  E) Müslümanları açıkça İslam'ı kabul etmeye zorlama

 6. Cevap: C Açıklama:

  İslam'ın gizli davet dönemi, Hz. Muhammed'in ilk Müslümanları gizlice topladığı ve İslam'ı öğrettiği bir dönemi ifade eder. Bu dönemde davet gizli yapılıyordu. 7. İslam'ın açık davet dönemi ne zaman başladı?

  A) İlk vahyin indiği gün
  B) Mekke'den Medine'ye hicret edildiği zaman
  C) Safâ Tepesi'nde Mekkelilere yapılan açık davetle
  D) Hz. Ebu Bekir Müslüman olduğu zaman
  E) Zülmecâz, Mecenne ve Ukâz panayırlarının başladığı zaman

 8. Cevap: C Açıklama:

  İslam'ın açık davet dönemi, Hz. Muhammed'in Safâ Tepesi'nde Mekkelilere açıkça İslam'ı duyurduğu dönemdir. 9. Aşere-i Mübeşşere kimlerden oluşur?

  A) İlk on sahabe
  B) İslam'ı kabul eden on insan
  C) İslam'ın açık davet döneminde ilk Müslümanlar
  D) İslam'ın ilk on tebliğcisi
  E) İslam'ın ilk on alimi

 10. Cevap: A Açıklama:

  Aşere-i Mübeşşere, Hz. Muhammed tarafından cennetle müjdelenen ilk on sahabeden oluşur. 11. Mekke'nin ileri gelenleri, İslam davetine karşı nasıl tepkiler vermişlerdir?

  A) Putları yermişlerdir.
  B) İslam'ı kabul etmişlerdir.
  C) İslam'ı açıkça desteklemişlerdir.
  D) Müslümanlarla diyalog kurmuşlardır.
  E) İslam'ın yayılmasına yardım etmişlerdir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Mekke'nin ileri gelenleri, İslam davetine putları yeren ayetlerin nazil olması üzerine alay ile başlayan tepkilerde bulunmuşlardır. 13. Müşrikler, Hz. Muhammed'i neden sihirbaz olarak adlandırmışlardır?

  A) İslam'ı destekledikleri için
  B) Putları yermesi ve eleştirmesi nedeniyle
  C) Sihirbazlık becerilerine sahip olduğu için
  D) Hz. Peygamber'in kendini sihirbaz olarak tanıttığı için
  E) Müşriklerin rüyalarını yorumladığı için

 14. Cevap: B Açıklama:

  Müşrikler, Hz. Peygamber'i sihirbaz olarak adlandırmışlar çünkü o, putları eleştirmiş ve yermişti. 15. Utbe b. Rebîa, Hz. Muhammed'e hangi teklifleri sunmuştur?

  A) Kendisini en zengin yapma teklifi
  B) İslam'ı kabul etme teklifi
  C) Başlarına kral yapma teklifi
  D) Kendisini Kureyş adına Arap'a üstün yapma teklifi
  E) Sihirbazlık becerilerini sergileme teklifi

 16. Cevap: A Açıklama:

  Utbe b. Rebîa, Hz. Muhammed'e kendisini en zengin yapma teklifinde bulunmuştur. 17. Müşrikler, İslam'a neden karşı çıkmışlardır?

  A) Atalarına olan bağlılıkları nedeniyle
  B) Siyasi ve ekonomik kaygıları nedeniyle
  C) İslam'ın liderlik konusundaki eksikliği nedeniyle
  D) İslam'ın putlara karşı eleştirileri nedeniyle
  E) İslam'ın tek Tanrı inancını benimsemesi nedeniyle

 18. Cevap: A Açıklama:

  Müşrikler, atalarının geleneksel inançlarına sıkı sıkıya bağlı oldukları için İslam'a karşı çıktılar. 19. Müşrikler, neden İslam'ın toplumda farklı kesimlere eşit değer vermesini kabul etmemişlerdir?

  A) İslam'ın zenginlerin dinini eleştirmesi
  B) İslam'ın nüfuz ve güçle üstünlüğü ölçmesi
  C) İslam'ın fakirleri öne çıkarması
  D) İslam'ın kadınların haklarını savunması
  E) İslam'ın sadece Mekke ileri gelenlerine değer vermesi

 20. Cevap: B Açıklama:

  Müşrikler, İslam'ın nüfuz ve güç yerine takva ile üstünlüğü ölçmesini kabul etmemişlerdir. 21. Hz. Hamza, Müslüman olduktan sonra hangi olumsuz duyguyu yaşamıştır?

  A) Korku    B) Mutluluk    C) Üzüntü    D) Nefret    E) Şüphe    

 22. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Hamza, Müslüman olduktan sonra kısa bir süre boyunca şüphelerle bocalamıştır. 23. Hz. Hamza'nın Müslüman olmasının Müslümanlara etkisi nedir?

  A) Müslümanları güçlendirmiştir.
  B) Müslümanları korkutmuştur.
  C) Müslümanlar arasında ayrılıklara neden olmuştur.
  D) Müslümanların sayısını azaltmıştır.
  E) Müslümanların Habeşistan'a göç etmelerine neden olmuştur.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Hamza'nın Müslüman olması, Müslümanları güçlendirmiş ve onlara moral vermiştir. 25. Boykot döneminde Mekkeliler ne tür bir baskı uyguladılar?

  A) Din değiştirmelerini teşvik ettiler.
  B) Yiyeceklerini artırmalarına izin vermediler.
  C) Hâşimoğullarına sadece yiyecek gönderdiler.
  D) Onları diğer Müslümanlardan izole ettiler.
  E) Mal varlıklarını artırmalarına yardım ettiler.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Mekkeliler, Hâşimoğullarına yiyecek girişine izin vermedi ve alışverişlerini engelledi. 27. Boykot döneminin ne kadar sürdüğü bilinmektedir?

  A) 1 yıl    B) 2 yıl    C) 3 yıl    D) 4 yıl    E) 5 yıl    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Boykot, Mekkeliler tarafından üç yıl boyunca uygulandı. 29. Taif yolculuğunda Allah Resulü hangi tür olumsuz tepkilerle karşılaştı?

  A) Memnuniyet ve destek
  B) Alaycı ve hakaretler
  C) Sıcak karşılama ve hediyeler
  D) Yardım ve himaye
  E) Boykotun kaldırılması

 30. Cevap: B Açıklama:

  Allah Resulü, Taif yolculuğunda Taiflilerin alaycı ve hakaretkar davranışlarına maruz kaldı. 31. Hz. Muhammed'in Yesrib'e göç etmesine ne gibi sebepler yol açtı?

  A) Yesrib, Kureyşlilerden daha fazla Müslüman olduğu için.
  B) Yesribliler, Hz. Muhammed'i davet etmek ve korumak istediler.
  C) Mekke, Hz. Muhammed'i kabul etmediğinden dolayı.
  D) Hz. Muhammed Yesrib'e daha iyi bir yaşam imkanı bulmak istedi.
  E) İslam'ı yaymak için daha iyi bir yer arayışı.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Yesribliler, Hz. Muhammed'i davet ederek ve koruyarak İslam'ın yayılmasına yardımcı olmak istediler. 33. İkinci Akabe Biati'nde neler konuşuldu ve hangi taahhütlerde bulunuldu?

  A) İkinci Akabe Biati, sadece dini konuları ele aldı.
  B) İkinci Akabe Biati'nde yalnızca İslam'ın yayılması ele alındı.
  C) İkinci Akabe Biati, sadece siyasi taahhütleri içeriyordu.
  D) İkinci Akabe Biati, İslam'ın dinî, siyasi ve toplumsal yönlerini düzenleyen taahhütler içeriyordu.
  E) İkinci Akabe Biati sırasında hiçbir taahhütte bulunulmadı.

 34. Cevap: D Açıklama:

  İkinci Akabe Biati, hem dinî hem de siyasi ve toplumsal konuları içeren taahhütleri içeriyordu. 35. Medineli Müslümanlar İslam'ı nasıl yaydılar?

  A) Mekke'de Müslümanları koruyarak.
  B) Sadece kendi aralarında konuşarak.
  C) Medineli Müslümanlar, Müslüman kardeşleriyle Mekke ve çevresinde İslam'ı duyurmaya başladılar.
  D) Mekke'nin farklı kabilelerine savaş açarak.
  E) Diğer bölgelerde İslam'ı yasaklayarak.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Medineli Müslümanlar, İslam'ı yaymak için Mekke ve çevresinde çalıştılar ve Müslüman kardeşleriyle işbirliği yaptılar. 37. Hz. Muhammed'in Mekke'den ayrılma planı neydi ve kimler Mekke'de kalacaktı?

  A) Hz. Muhammed Mekke'den gizlice ayrılacaktı ve Mekke'de sadece ailesi kalacaktı.
  B) Hz. Muhammed Mekke'den kalabalık bir grupla ayrılacaktı ve Mekke'de hiç kimse kalmayacaktı.
  C) Hz. Muhammed Mekke'den kılavuz eşliğinde kaçacaktı ve Mekke'de sadece Ebu Cehil kalacaktı.
  D) Hz. Muhammed Mekke'den gizlice ayrılacaktı ve Mekke'de Müslümanlar kalacaktı.
  E) Hz. Muhammed Mekke'den kaçmayı düşünmüyordu ve Mekke'de hiç kimse kalmayacaktı.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed, Mekke'den gizlice ayrılmak ve Mekke'de sadece ailesini bırakmak istedi. 39. Müşriklerin suikast planını öğrenen Hz. Muhammed ve Hz. Ebu Bekir ne gibi bir önlem aldı?

  A) Kendilerini Mekke'den sakladılar ve kimseye haber vermediler.
  B) Mekke'den hemen kaçtılar ve Yesrib'e doğru yola çıktılar.
  C) Mekke'den ayrılmayı ertelediler ve müşrikleri yanılttılar.
  D) Sadece Hz. Muhammed Mekke'den ayrıldı, Hz. Ebu Bekir Mekke'de kaldı.
  E) Mekke'den gizlice ayrıldılar ve Sevr Mağarası'na doğru yola çıktılar.

 40. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Muhammed ve Hz. Ebu Bekir, müşriklerin suikast planını öğrendikten sonra Mekke'den gizlice ayrıldılar ve Sevr Mağarası'na doğru yola çıktılar. 41. Hz. Muhammed, Kuba'ya vardığında neler yapmıştır?

  A) Kuba'da bir mescit inşa etmiştir.
  B) Kuba'da yeni bir topluluk kurmuştur.
  C) Kuba'da bir ormanı koruma altına almıştır.
  D) Kuba'da Müslümanları eğitim vermiştir.
  E) Kuba'da yerleşik bir şehir inşa etmiştir.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed, Kuba'da takva üzerine kurulu bir mescit inşa etmiştir. 43. Hz. Ali'nin hicret sırasındaki görevi nedir?

  A) Müslümanları korumak.        B) Mekke'de kalmak.            
  C) Müslümanları takip etmek.    D) Ebu Bekir'i korumak.        
  E) Kuba'ya gitmek.                                             

 44. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Ali, hicret sırasında Mekke'de kalmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 Detayları

9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN RİSÂLET ÖNCESİ HAYATI
  1. Peygamberimizin Doğumu ve Çocukluğu
  2. Peygamberimizin Gençlik Dönemi
  3. Peygamberimizin Hira’da Tefekkür Günleri
  4. Peygamberimizin Nübüvvet Öncesi Ahlaki Olgunluğu
  5. Peygamberimizin Soyu ve Ailesi

Ayrıca 9.sınıf siyer dersi III. Ünite test soruları 2; tamamı test ve cevap anahtarlı ve açıklamalı olarka mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Hz. Muhammed'in ilk vahyini ve onun nasıl gerçekleştiğini anlama.

İslam'ın erken dönemlerindeki tarihî dönemleri anlama.

İslam'ın gizli davet döneminin özelliklerini anlama ve İslam'ın erken tarihini anlama yeteneği.

İslam'ın açık davet dönemini ve bu dönemin başlangıcını anlama yeteneği.

İslam'ın erken tarihindeki sahabenin ve özel grupların kimler olduğunu

İslam'ın erken dönemindeki müşrik tepkilerini ve zorluklarını anlama yeteneği.

Müşriklerin İslam davetine verdiği yanıtları ve Hz. Peygamber'in duruşunu anlama yeteneği.

İslam'ın erken tarihindeki müşriklerin taktiklerini ve tekliflerini anlama yeteneği.

Müşriklerin atalarına olan bağlılıklarının İslam'a etkisini anlama yeteneği.

Müşriklerin İslam'ın üstünlük anlayışına olan tepkilerini anlama yeteneği.

Hz. Hamza'nın Müslümanlık sonrası duygu durumunu anlama yeteneği.

Hz. Hamza'nın Müslüman topluluğa etkisini anlama yeteneği.

Boykot döneminde Hâşimoğullarının yaşadığı zorlukları anlama yeteneği.

Boykot süresini bilme yeteneği.

Taif yolculuğundaki olumsuz tepkileri anlama yeteneği.

Hz. Muhammed'in Yesrib'e göç etmesinin nedenlerini anlama yeteneği.

İkinci Akabe Biati'nin içeriğini anlama yeteneği.

Medineli Müslümanların İslam'ı nasıl yaydığını anlama yeteneği.

Hz. Muhammed'in Mekke'den ayrılma planını anlama yeteneği.

Müşriklerin suikast planını öğrendikten sonra alınan önlemleri anlama yeteneği.

Hz. Muhammed'in Kuba'ya varışında neler yaptığını anlama yeteneği.

Hz. Ali'nin hicret sırasındaki görevini anlama yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 51 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 437 kere doğru, 367 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Siyer III. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri