9.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav (Klasik)

9.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Peygamber Efendimiz'in risalet göreviyle ilgili ayet veya hadislerden iki örnek veriniz.


 2. Cevap: * "Gerçekten ben, Allah'ın kulu ve resulüyüm." (Yunus suresi, 47. ayet) * "Ey insanlar! Ben Allah'ın resulüyüm sizlere gönderilen." (Hadis-i Şerif) Açıklama: 3. Mekke'nin ileri gelenlerinden Âs b. Vâil'den yaptığı işe karşı yükselen tepkiler hakkında bilgi veriniz.


 4. Cevap: Âs b. Vâil, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) erkek çocuklarının vefatı üzerine ona "ebter" (soyu kesik) lakabını takmıştı. Bu alaya karşılık olarak Kevser suresi nazil oldu ve Âs b. Vâil'e ilahi cevap verildi. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) risaleti ve ailesine yönelik saldırılar, Mekke müşriklerinin tepkilerinden kaynaklanıyordu. 5. Müşriklerin Hz. Peygamber'e iman etmemesindeki yanlış peygamber algıları nelerdir?


 6. Cevap: * İnsanüstü bir varlık olması gerektiği * Ölmüş ataları diriltmesi * Yerden hazineler çıkarması * Gökten sular indirmesi Açıklama:

  Müşrikler, Hz. Peygamber'in sıradan bir insan gibi yaşaması ve mucize göstermemesi nedeniyle onun peygamberliğini kabul edememişlerdir. 7. Kabile rekabetinin müşriklerin İslam'ı kabul etmesini nasıl engellediğini örnekleyiniz.


 8. Cevap: Ebu Cehil'in mensubu olduğu Mahzumoğulları kabilesi ile Hz. Peygamber'in Hâşimoğulları kabilesi arasındaki rekabet, Ebu Cehil'in İslam düşmanı olmasında etkili olmuştur. Açıklama:

  Kabile rekabeti ve asabiyet duygusu, kabile üyelerinin diğer kabilelerin üstünlüğünü kabullenmesini zorlaştırmıştır. 9. Birinci ve İkinci Akabe Biatleri'nin içeriklerini karşılaştırarak benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız.


 10. Cevap: * Benzerlikler: * Hz. Muhammed (s.a.v.)'e biat edilmesi * Müslümanların birbirlerini korumaları * Hayırlı işlerde Hz. Muhammed (s.a.v.)'e itaat edilmesi * Farklılıklar: * Birinci Akabe Biatinde yalnızca dinî konularda söz alındı. * İkinci Akabe Biatinde siyasi ve sosyal konularda da söz alındı. * İkinci Akabe Biatinde toplumsal barış hedeflendi. Açıklama:

  Bu soru, Birinci ve İkinci Akabe Biatleri'nin içeriklerini karşı- laştirmayı ve benzerliklerini ve farklılıklarını anlamayı hedeflemektedir. 11. Hz. Ömer'in hicretinin diğer sahabelerin hicretlerinden farklı olmasının nedenlerini açıklayınız.


 12. Cevap: * Müslümanlara hicret izni verildikten sonra yola çıkan ilk kişilerden biriydi. * Yolculuğunu ilan ederek Mekkelilerin karşısına tek başına çıktı. * Kâbe'yi tavaf etti ve iki rekât namaz kıldıktan sonra meydan okuyarak Yesrib'e gidediğini duyurdu. Açıklama:

  Bu soru, Hz. Ömer'in hicretinin diğer sahabelerin hicretlerinden farklı olmasının nedenlerini anlamayı hedeflemektedir. 13. Hz. Peygamber'in dedesinin adı nedir?


 14. Cevap: Abdülmuttalib Açıklama:

  Hz. Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib, Mekke'nin ileri gelenlerinden biriydi. 15. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ticaret hayatında benimsediği ahlakî ilkeleri açıklayınız.


 16. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), ticaret hayatında dürüstlük, güvenilirlik, emanetli olma ve sözüne sadakat gibi ahlakî ilkeleri benimsemiştir. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), ticarette asla yalan söylemez, sözünde durur ve müşterilerine karşı adil davranırdı. 17. Peygamberimizin (s.a.v.) nübüvvet öncesi hangi ahlaki erdemlere sahip olduğu biliniyor?


 18. Cevap: Güvenilirlik (el-emin), doğruluk, yardımseverlik, cömertlik, vefakârlık. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke'de en güvenilir kişi olarak biliniyordu ve insanlar değerli eşyalarını ona emanet ederdi. Ayrıca, ihtiyacı olanlara yardım eder, misafirleri ağırlar ve akrabalarına iyi davranırdı. 19. Hz. Hatice'nin, Peygamberimizin (s.a.v.) ilk vahyi sonrası onu teselli ederken sarf ettiği sözler, Peygamberimizin (s.a.v.) nübüvvet öncesi ahlaki durumunu nasıl yansıtmaktadır?


 20. Cevap: Hz. Hatice'nin sözleri, Peygamberimizin (s.a.v.) akrabalarına iyi davrandığını, dürüst olduğunu, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini, misafirleri ağırladığını ve ahlaklı bir yaşam sürdüğünü göstermektedir. Açıklama:

  Hz. Hatice'nin sözleri, Peygamberimizin (s.a.v.) iyi ahlakının Allah'ın onu hiçbir zaman utandırmayacağının bir kanıtı olarak kabul edilir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Soru (D/Y): Müslüman olan ilk kişi Hz. Ebu Bekir'dir.
  2. Soru (D/Y): Hz. Hatice, eşinin risalet görevinde ona maddi ve manevi destek olmuştur.
  3. Soru (D/Y): Dârülerkam, Hz. Peygamber'in gizli davet döneminde tebliğ faaliyetlerini sürdürdüğü yerdir.
  4. Soru (D/Y): Hz. Ali, çocuk yaşta İslam'ı kabul etmiştir.
  5. Soru (D/Y): Peygamberimiz (s.a.v.), Safâ Tepesi'nde ilk açık davetini yapmıştır.
  6. Soru (D/Y): Hz. Osman, Hz. Ebu Bekir'in İslam'la şereflenmesine vesile olmuştur.
  7. Soru (D/Y): Mus'ab b. Umeyr, İslam'ın ilk öğretmeni olarak bilinir.
  8. Soru (D/Y): Mekke müşrikleri, Peygamberimiz'in (s.a.v.) açık davetini engellemeye çalışmışlardır.
  9. Soru (D/Y): Hz. Peygamber (s.a.v.), Zülmecâz panayırında İslam'ı anlatmıştır.
  10. Soru (D/Y): Aşere-i Mübeşşere, cennetle müjdelenen on sahabidir.

 22. Cevap: : 1. Y (İlk Müslüman Hz. Hatice'dir.) 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Akabe Biatleri'nde Hz. Peygamber'den yalnızca dinî konularda söz alınmıştır.
  (.....) 2. Birinci Akabe Biati'nde Hz. Muhammed (s.a.v.)'e verilen sözlerden biri, Müslümanları canlarını korudukları gibi koruyacaklarına dairdir.
  (.....) 3. İkinci Akabe Biati'nde Medineli Müslümanlar, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e siyasi ve sosyal konularda da itaat edeceklerine dair söz vermişlerdir.
  (.....) 4. Müslümanların hicreti, Müslümanlar için aradıkları güvenli sığınağı bulmalarıyla sonuçlanmıştır.
  (.....) 5. Hz. Ömer'in hicreti, yolculuğunu ilan etmesiyle farklılık arz etmiştir.
  (.....) 6. Müşrikler, Hz. Muhammed (s.a.v.)'i öldürmek için Dârünnedve'de toplanmışlardır.
  (.....) 7. Hz. Ali, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in evinde yatarak müşrikleri yanıltmıştır.
  (.....) 8. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Ebu Bekir, Sevr Mağarası'nda üç gün saklanmışlardır.
  (.....) 9. Sürâka b. Mâlik adlı iz sürücü, karşılaştığı diğer iz sürücülerini doğru yere yönlendirmiştir.
  (.....) 10. Hz. Peygamber'in hicreti esnasında Büreyde b. Husayb İslam'ı kabul etmiştir.

 24. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 25. Aşağıdaki ifadeleri verilen olaylarla eşleştirin.

  Önermeler:
  a) Müşriklerin cahiliye anlayışının bir gereği
  b) Mekkelilerin siyasi ve ekonomik kaygıları
  c) Mekke ileri gelenlerinin gururu
  d) Kabileler arası rekabet ve kıskançlık
  e) Ahiret inancının reddi
  Olaylar:
  1. Ebu Leheb'in İslam'ı kabul etme karşılığında ayrıcalık istemesi
  2. Habbab b. Eret'e olan borcunu Hz. Peygamber'i inkâr etme karşılığı ödemek isteyen Âs b. Vâil
  3. İslam'ın, üstünlüğün takva ile ölçülmesi
  4. Peygamber Efendimiz'den ölmüş ataları diriltmesini isteyen müşrikler
  5. Mekkelilerin hac ve umre ibadetinden elde ettikleri kazanç kaybısı korkusu

 26. Cevap: 1. c 2. b 3. c 4. d 5. e Açıklama:

  1. Ebu Leheb'in ayrıcalık istemesi, üstünlüğün soy ve servete göre belirlendiği cahiliye anlayışının bir yansımasıdır. 2. Âs b. Vâil'in önerisi, müşriklerin siyasi ve ekonomik konumlarını kaybetme korkularını göstermektedir. 3. İslam'ın üstünlüğün takva ile ölçülmesi, Mekke ileri gelenlerinin gururunu zedelemiştir. 4. Ölmüş ataların diriltmesini istemeleri, müşriklerin kabile rekabetinin etkisiyle yanlış bir peygamber algısına sahip olduklarını göstermektedir. 5. Mekkelilerin hac ve umreden elde ettikleri kazancı kaybetme korkuları, İslam'ın kabul edilmesinin önündeki en büyük engellerden biriydi.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Detayları

9.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


9.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEKKE YILLARI
  1. Boykot Yılları
  2. Habeşistan’a Hicret
  3. Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman Oluşları
  4. İsra ve Miraç
  5. Mekke’de İslam Davetine Tepkiler
  6. Risalet ve Peygamberimiz
  7. Taif Yolculuğu
  8. Yeni Yurt Arayışı
  9. Yesrib’e Hicret

Ayrıca 9.sınıf siyer dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) karşılaştığı zorlukları ve bunlara karşı ilahi cevabın önemini anlayacaklardır.

Müşriklerin yanlış peygamber algılarının İslam'a engel olduğunu kavrar.

Kabile rekabetinin dini inançlar üzerindeki etkisini anlar.

Öğrenciler, Birinci ve İkinci Akabe Biatleri'nin içeriklerini anlayacak ve bu biatlerin Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Medine'ye hicretinin önünü açan önemli olaylar olduğunu kavrayacaklar.

Öğrenciler, Hz. Ömer'in cesaretini ve kararlılığıyla diğer sahabelere örnek teşkil eden bir lider olduğunu anlayacaklar

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in yakın akrabaları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ticaret ahlakının örneklerini anlayacak ve kendi ticaret hayatlarına adapte edeceklerdir.

Peygamberimizin (s.a.v.) üstün ahlaki özellikleri ve örnek kişiliği.

Peygamberimizin (s.a.v.) ahlaki mükemmelliği ve bu ahlakın Allah'ın koruması altındaki bir yaşamla ödüllendirilmesi.

* Hz. Hatice'nin İslam'daki önemi anlaşılır. * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) davet yöntemleri kavranır. * Hz. Ali'nin faziletleri öğrenilir. * Hz. Osman'ın İslam'ın yayılmasındaki katkıları belirlenir. * Mus'ab b. Umeyr'in İslam'ı tebliğ etmedeki rolü vurgulanır. * Mekkeli müşriklerin Peygamberimiz'e (s.a.v.) karşı tutumları analiz edilir. * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) İslam'ı yaymak için kullandığı farklı yöntemler açıklanır. * Cennetle müjdelenen on sahabinin kimlikleri belirleni

* Akabe Biatleri'nin içeriği hakkında bilgi edinmek. * Müslümanların hicret nedenlerini anlamak. * Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hicret yolculuğu hakkında bilgi sahibi olmak. * Hicret sırasında yaşanan olayları öğrenmek

Öğrenciler, müşriklerin İslam'a karşı çıkma nedenlerini anlayabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri