9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Kişiliğin gelişiminde değerlerin yerini ve önemini açıklayınız.


 2. Cevap: Kişilik gelişiminde, değerler; kişinin tutum ve davranışlarını şekillendiren, kendine özgü karakterini oluşturan önemli unsurlardır. Kişinin değerleri belirginleştiğinde karar verme, problem çözme ve seçim yapma becerileri gelişir. Açıklama:

  Değerler, bireyin hayatının temel amaçlarını, önceliklerini ve standartlarını belirler. Kişisel gelişimde, değerleri tanımak ve benimsemek, içsel motivasyon, özsaygı ve amaç duygusu geliştirmeye yardımcı olur. 3. Örf ve adetin değerlerin oluşumuna nasıl katkı sağladığını belirtiniz.


 4. Cevap: Örf ve adet, toplumda nesilden nesile aktarılan davranış kalıplarıdır. Değerlerin oluşumunda etkilidirler çünkü: * Toplumsal normları ve beklentileri belirlerler. * İyilik ve kötülük kavramlarını tanımlarlar. * Geleneksel değerleri koruyup aktarırlar. Açıklama:

  Örf ve adet, bireylerin değerlerini biçimlendirmeye yardımcı olan sosyal birleştirme unsurlarıdır. Toplum tarafından benimsenen ve uygulanan davranışsal standartları ve pratikleri sağlarlar. 5. İffet nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: İffet, haramdan uzak durmak, helal olmayan söz ve davranışlardan sakınmak, bedensel istekleri kontrol ederek ölçülü olmaktır. Açıklama:

  İffet, ahlaki bir erdemdir ve dinimiz tarafından çok önem verilir. İffetli olmak, bireyin manevi ve ahlaki gelişimine katkı sağlar. 7. İffetli olmanın kişiye ve topluma faydalarından üç tane örnek veriniz.


 8. Cevap: * Bireysel ahlakın güçlenmesi * Toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanması * Neslin korunması ve aile yapısının güçlenmesi Açıklama:

  İffetli olmak, bireyler için manevi tatmin ve huzur sağlar. Toplum için ise güven, istikrar ve düzen getirir. 9. İslam'da ana babaya iyilik yapmak neden önemlidir?


 10. Cevap: Çünkü Allah'a ibadet etmekten hemen sonra ana babaya iyilik etmek emredilmiştir. Açıklama:

  Ana babaya iyilik, Allah'ın rızasını kazanmanın en önemli yollarından biridir. 11. İsraf ve cimriliğin neden zararlı davranışlar olduğunu açıklayınız.


 12. Cevap: İsraf, aşırı harcama yaparak kaynakları tüketirken, cimrilik, ihtiyacı olanlara yardım etmeyi engelleyerek insan ilişkilerini bozar. Açıklama:

  İslam, orta yolu tavsiye eder ve hem aşırılıktan hem de aşırı tutumluluktan kaçınmayı öğütler. 13. İhlasın ibadetteki rolü nedir?


 14. Cevap: İhlas, ibadetlerin Allah (c.c.) katında kabul olabilmesinin en önemli şartıdır. Açıklama:

  İhlas, ibadetleri yalnızca Allah'ın rızası için yapmaktır. 15. Batıl inançların İslam'a verdiği zararları belirtiniz.


 16. Cevap: * İnsanların saf inançlarını bozar. * Yüce dinin ulviyetini gölgeleyerek dinamizmini olumsuz etkiler. * Halkımıza ve dinimize zarar verir. Açıklama:

  Batıl inançlar, İslam'ın gerçek mesajını çarpıtarak hem bireyleri hem de toplumu olumsuz etkiler. 17. Kur'an'da yer alan din teriminin anlamları nelerdir?


 18. Cevap: Kanun, şeriat, millet, teslimiyet, itaat, ceza, ahiret Açıklama:

  Kur'an'da din terimi, farklı bağlamlarda ve anlamlarda kullanılmıştır ve insanın Allah'a karşı sorumluluklarını ve itaatini vurgular. 19. İslam bilginleri din tanımlarını nasıl yapmıştır?


 20. Cevap: - Dinin ilahi kaynaklı, akıl sahiplerini hayra çağıran bir kanun olduğu (Şehristânî) - Dinin insanları iradi olarak hayra götüren bir ilahi kanun olduğu (Seyyid Şerif Cürcânî) - Dinin insanların hayra yönelmesi için peygamberler aracılığıyla bildirilen ilahi bir kanun olduğu (Ömer Nasuhi Bilmen) Açıklama:

  İslam bilginleri, din tanımında ilahi kaynaklı olması, akıl sahiplerini hedef alması ve hayra yönlendiricisi özelliklerine vurgu yapmışlardır. 21. İman nedir?


 22. Cevap: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete ve kaderin hayır ve şerrinden Allah'ın geldiğine gönülden inanmaktır. Açıklama:

  İman, kalpte yer alan ve kişinin yaşamına yön veren temel bir inançtır. 23. Mümin ve müslim arasındaki farkları yazınız.


 24. Cevap: Mümin, kalben Allah'a inanan ve İslam'ın emirlerine uyan kişidir, müslim ise sadece dil ile İslam'ı kabul eden kişidir. Mümin her zaman müslümdür, ancak her müslüman mümin değildir. Açıklama:

  Müminlik ve müslimlik kavramları, kişinin dini inanç ve uygulamaları arasındaki farkı yansıtır. 25. Nisâ Suresi 136. ayetinde geçen "sapıklığa düşmek" kavramını açıklayınız.


 26. Cevap: "Sapıklığa düşmek", İslam'ın temel inançlarını veya esaslarını inkâr etmek demektir. Bu, kişiyi doğru yoldan saptırır ve ebedi azaba yol açar. Açıklama:

  Sapıklığa düşmek, ciddi bir durumdur ve Allah'a (c.c.) ve ahiret gününe olan inancı zayıflatabilir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Din, insanın yalnızca manevi yönünü tatmin eder.
  2. (.....) İnsanlar, yaratılışları gereği Yüce Allah'ın varlığını kavrayamazlar.
  3. (.....) Dinin insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri yoktur.
  4. (.....) İnsan doğuştan "fıtrat üzere" yani dine meyilli olarak yaratılmıştır.
  5. (.....) Çocuklar, dini anlamaya ve yaşamaya elverişli bir doğaya sahip değildir.
  6. (.....) Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), insanın fıtraten ateist olarak doğduğunu söylemiştir.
  7. (.....) Din, insanın nefsini temizlemesine yardımcı olur.
  8. (.....) Dinin, toplumdaki sosyal ve bireysel hayat üzerinde olumlu bir etkisi yoktur.
  9. (.....) İnsan, yalnızca maddi ihtiyaçlara sahiptir.
  10. (.....) Din, insanların davranışlarını olumsuz yönde etkiler.

 28. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Din, insanın hem maddi hem de manevi yönünü tatmin eder. 2. İnsanlar, fıtratları gereği Yüce Allah'ın varlığını kavrayabilirler. 3. Dinin insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri vardır, örneğin insanı sakinleştirir ve huzur verir. 4. İnsanlar, doğuştan fıtraten dine meyilli olarak yaratılmıştır. 5. Çocuklar, dini anlamaya ve yaşamaya yatkın bir doğaya sahiptirler. 6. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), insanın fıtraten mümin olarak doğduğunu söylemiştir. 7. Din, insanın nefsini temizlemesine ve arındırmasına yardımcı olur. 8. Dinin, toplumdaki sosyal ve bireysel hayat üzerinde olumlu etkisi vardır, örneğin insanları birbirine bağlar ve yardımlaşmayı teşvik eder. 9. İnsanlar, yalnızca maddi ihtiyaçlara sahip değildir, aynı zamanda manevi ihtiyaçlara da sahiptirler. 10. Din, insanların davranışlarını olumlu yönde etkiler, örneğin insanlara ahlaki değerler kazandırır. 29. Eşleştirmeleri Yapın:

  1. Ameller niyetlere göredir...
  2. İhlas, yalnızca Allah'ın (c.c.) rızası için yapılan davranışlardır...
  3. Bid'atler, dinî bir delile dayanmayan inanç ve ibadetlerdir...
  4. Dinde zorlaştırma değil kolaylaştırma esastır...
  5. Gerçek dindarlık, dinin ana kaynaklarına uygun yaşamaktır...
  Eşleştirmeler:
  a. İhlas
  b. Bid'atlerden kaçınma
  c. Niyetin önemi
  d. Dinde kolaylık
  e. Sağlıklı ve gerçek bir dinî hayat

 30. Cevap: : 1. c 2. a 3. b 4. d 5. e Açıklama:

  Soru, İslam'ın temel ilkeleriyle ilgili ifadeleri eşleştirmeyi amaçlamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL KUR'AN VE ANA KONULARI
  1. Kültürümüzde Kur'an'ın Yeri ve Önemi
  2. Kur'an'ın İç Düzeni ile İlgili Kavramlar (Ayet, Sure, Cüz, Mushaf)
  3. Kur'an-ı Kerim İslâm Dininin Temel Kaynağıdır
  4. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları
  5. Kur'an-ı Kerim'in Tarihi
 • AHLÂK VE DEĞERLER DEĞERLER VE AİLE
  1. Aile Toplumun Temelidir
  2. Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
  3. Hürriyet ve Bağımsızlık
  4. Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi
  5. Kur'an'dan ve Hz Peygamber'den Aile ile İlgili Öğütler

Ayrıca 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, kişilik gelişiminde değerlerin rolünü kavrayacaktır.

Öğrenciler, örf ve adetlerin değerlerin oluşumundaki rolünü anlayacaktır.

Öğrenciler, iffetin tanımını öğrenecekler ve dinimizdeki önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, iffetin kişisel ve toplumsal faydalarını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, ana babaya iyilik etmenin İslam'daki önemini kavrayabilecekler.

Öğrenciler, israf ve cimriliğin olumsuz sonuçlarının farkına varabilecekler.Soru 1 İslam'da ibadetlerin yükümlülük şartlarını açıklayınız.

İhlasın ibadetlerdeki önemini ve etkisini kavrar.

Batıl inançların İslam ve toplum üzerindeki zararlı etkilerini fark eder.

Öğrenciler, din kavramının Kur'an'daki farklı kullanımlarını öğrenebileceklerdir.

Öğrenciler, farklı İslam bilginlerinin din tanımlarını karşılaştırabilir ve ortak noktaları belirleyebileceklerdir.

Öğrenciler, iman kavramını tanımlayabilecektir.

Öğrenciler, müminlik ve müslimlik arasındaki farkları ayırt edebilecektir. İslam inancının sade ve yalın olmasının önemini açıklayınız. Cevap: İslam inancının sade ve yalın oluşu; öğrenilmesini, öğretilmesini ve her Müslüman için uygulanabilir olmasını kolaylaştırarı. Böylece İslam, farklılıkları olan insanlar arasında birlik ve uyum sağlar. Açıklama: İslam'ın iman esasları, sayısal ve içeriksel olarak sadedir. Bu sadelik, Müslümanlar arasında ortak bir bilgi tabanı oluşturur ve dinin anlaşılmasını ve yaşanmasını kolaylaştırır. Kazanım: Öğrenciler, İslam inancının sade ve yalın olmasının önemini kavrar.

Öğrenciler, sapıklığın tehlikelerini ve İslam'ın temel inançlarına bağlı kalmanın önemini anlarlar.

* Dinin insanın hem maddi hem de manevi doğasını tatmin ettiğini anlamak. * İnsanların fıtraten dine meyilli olarak yaratıldığını anlamak. * Dinin insan psikolojisi, toplum hayatı ve bireysel hayat üzerindeki olumlu etkilerini anlamak. * Dinin insanın nefsini temizlemesine ve olumlu davranışlar geliştirmesine yardımcı olduğunu anlamak. * Dinin insanın yalnızca maddi ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda manevi ihtiyaçlarını da karşıladığını anlamak.

* Öğrenciler, İslam'ın temel ilkelerini ve kavramlarını anlar ve bunları birbirinden ayırt edebilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri