8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda 1933’te kurulan Sümerbank’ta kaliteli ama ucuz ürünler satılırdı. Bir döneme damgasını vurmuş çizgili pijamalar, siyah okul önlükleri Sümerbank tarafından üretilmişti. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Sümerbank’ın hangi alanda bir yatırım olduğu söylenebilir?

  A) Tarım    B) Savunma    C) Tekstil    D) Gıda

 2. Cevap: C Açıklama:

 3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi milli mücadele döneminde “milli birlik ve beraberlik” anlayışı içerisinde değerlendirilemez?

  A) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulması
  B) Tekâlif-i Milliye emirlerinin yayınlanması
  C) TBMM’ye karşı isyanlar çıkması
  D) Protesto mitingleri düzenlenmesi.

 4. Cevap: C Açıklama:

 5. Mustafa Kemal’in askeri, siyasi ve ekonomik konularda gerektiği zamanlarda gereken adımları atması onun hangi kişilik özelliğiyle ilişkilendirilebilir?

  A) Planlılık              B) Vatanseverlik
  C) İleri görüşlülük     D) Eğitimcilik

 6. Cevap: A Açıklama:

 7. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Bunda annemle ile babam arasında fikir ayrılığı vardı. Babam geleneksel eğitim veren mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam ise o zaman yeni açılan Şemsi Efendi Mektebine devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu.
  Yukarıdaki anekdottan yola çıkarak Mustafa Kemal’in okula başladığı dönemdeki eğitim kurumları hakkında hangisi söylenebilir?

  A) Tek tip okullar vardır.
  B) Okulların müfredatları aynıdır.
  C) Eğitim öğretimde birlik yoktur.
  D) Okulların hepsi aynı kurumlara bağlıdır.

 8. Cevap: C Açıklama:

 9. Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik’te, genel olarak düşünüldüğünde gayrimüslimler çoğunluktaydı. Ancak tek tek milletler dikkate alındığında ise Türkler sayıca fazlaydı. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini sağlaması beklenemez?

  A) İnanç birliği
  B) Kültür çeşitliliği
  C) Gelenek görenek farklılığı
  D) Dil zenginliği

 10. Cevap: A Açıklama:

 11. Tam Demokrasiye geçişin sağlanması için yapılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi kanıt gösterilemez?

  A) Saltanatın Kaldırılması
  B) Çok partili hayata geçiş denemeleri
  C) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
  D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

 12. Cevap: C Açıklama:

 13. Mustafa Kemal, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.
  M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?

  A TBMM’nin açılmasıyla
  B) İstanbul’un işgal edilmesiyle
  C) Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla
  D) Misak-ı Milli’nin kabul edilmesiyle

 14. Cevap: B Açıklama:

 15. "Büyük Taarruz'un başarıya ulaşması üzerine İtilaf Devletleri ateşkes teklifinde bulundular. Yapılan Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Kurtuluş Savaşı’nda gösterilen askeri başarı, diplomatik başarı ile tamamlanmış oldu" Bu bilgilere göre hangisi söylenemez?

  A) Türk Yunan savaşı sona ermiştir.
  B) Haklı davamızı İtilaf Devletlerine kabul ettirdik.
  C) Kurtuluş Savaşı'nın diplomatik safhası başlamıştır.
  D) Kurtuluş Savaşının barış anlaşması imzalanmıştır.

 16. Cevap: C Açıklama:

 17. Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlayarak halktaki tüm silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilmesini istemiştir.
  Mustafa Kemal’in bu genelgeyi yayımlamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yerel direnişi desteklemek
  B) Düzenli ordu birliklerini dağıtmak
  C) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
  D) Ayaklanmaları bastırmak

 18. Cevap: C Açıklama:

 19. Mustafa Kemal’in ; 1923 yılında Hatay için söylediği “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız.” Sözleri 1939 yılında gerçekleşmiştir. Bu olayda Atatürk’ün hangi özelliği karşımıza çıkmaktadır?

  A) İleri görüşlülüğü     B) Millet Sevgisi
  C) Yurt Sevgisi          D) İdealistliği

 20. Cevap: A Açıklama:

 21. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıkları sırasında:
  Ona “ordu yok” dediler “Kurulur” dedi.
  “Para yok” dediler. “Bulunur” dedi.
  “Düşman çok” dediler. “Yenilir” dedi.
  Yukarıdaki diyalogda Mustafa Kemal’in hangi özelliğinin vurgulandığı söylenebilir?

  A) Acıma gücünü kontrol edebildiği
  B) Çok cepheli fikir ve hareket adamı olduğu
  C) Ümitsizliğe yer vermediği
  D) İleri görüşlü olduğu

 22. Cevap: C Açıklama:

 23. Sevr Antlaşmasına göre işgal edilen yer ve işgalci devlet verilmiştir.Yanlış olan hangisidir?

  A) İngiltere – Musul         B) Fransa - Suriye
  C) Yunanistan – İzmir      D) İtalya - Ankara

 24. Cevap: D Açıklama:

 25. TBMM’nin iç isyanlara karşı:
  Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması
  İstiklal Mahkemelerini kurması
  İsyancıların cezalandırılması
  gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) İnsan haklarına saygılı olmadığının
  B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun
  C) İnkılaplara zemin hazırladığının
  D) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının

 26. Cevap: D Açıklama:

 27. Anadoluda işgaller başlayınca halk işgallere karşı koymaya başlamıştır. İşgallere karşı ilk direniş aşagıdakilerin hangisinde olmuştur?

  A) Hatay/Dörtyol     B) izmir/Ödemiş
  C) Antep/Kilis         D) Maraş

 28. Cevap: A Açıklama:

 29. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazların idaresi TBMM'ye bırakılmıştır.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğine
  B) Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdiğine
  C) İtilaf Devletleri arasında çatışmalar yaşandığına
  D) Sevr Antlaşması'nın uygulanmaya başlandığına

 30. Cevap: A Açıklama:

 31. Türk ordusu gücünün büyük bir bölümünü Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması için kullandı. Bu nedenle de Musul sorunu, İngilizlerin istedikleri şekilde sonuçlandı.
  Verilen bilgiyi en kapsamlı biçimde yorumlayan yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şeyh Sait İsyanı, İngilizler tarafından desteklenmiştir.
  B) İçte yaşanan sorun dış politikayı olumsuz etkilemiştir.
  C) Türk ordusu isyanı bastırırken İngilizlerle savaşmıştır.
  D) İç politikada başarılı olmak için dış politikada da başarılı olmak gerekir.

 32. Cevap: A Açıklama:

 33. İtilaf devletleri TBMM’nin varlığını resmen ilk defa nerede tanımıştır?

  A) Amasya Görüşmesi
  B) Londra Konferansı
  C) Paris Barış Konferansı
  D) Gümrü Barış Antlaşması

 34. Cevap: B Açıklama:

 35. İzmir İktisat Kongresi’nde ham maddesi yurt içinde yetişen ve yetiştirilen sanayi dallarının kurulmasına karar verilmiştir.
  Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?

  A) Ekonomide dışa bağımlılığı azaltmak
  B) Tarımsal üretime öncelik vermek
  C) Özel sektörün gelişmesini sağlamak
  D) İthalatı artırmak

 36. Cevap: A Açıklama:

 37. Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Sevr Antlaşması’nda yer alan “Gayrimüslimlere çok geniş ayrıcalıklar tanınacaktır.” kararını geçersiz hâle getirmiştir?

  A) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır
  B) Boğazların her iki yakası askerden arındırılacaktır.
  C) Orduyla ilgili hiçbir sınırlama getirilmeyecektir.
  D) Ülkede yaşayan tüm azınlıklar, Türk vatandaşı kabul edilecektir.

 38. Cevap: D Açıklama:

 39. Mustafa Kemal’e hangi savaştan sonra “Mareşallik” ve “Gazilik” unvanı verilmiştir?

  A) Sakarya
  B) Eskişehir-Kütahya
  C) I.İnönü
  D) Başkomutanlık

 40. Cevap: D Açıklama:

 41. Fransa, Ankara Antlaşması’nı imzalayarak TBMM’yi resmen tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi kapanmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Yunanlılar mücadeleden vazgeçmiştir
  B) Millî Mücadele’deki cephe sayısı azalmıştır.
  C) Batı Cephesi güçlenmiştir.
  D) TBMM itibar kazanmıştır

 42. Cevap: A Açıklama:

 43. Kuvayımilliye birlikleri ayaklananları kendi kurallarına göre cezalandırıyorlardı. Bu birlikler ihtiyaçlarını karşılamak için halktan zorla para ve malzeme alıyorlardı.
  Bu bilgide Kuvayımilliye’nin kaldırılış gerekçelerinden hangisi vurgulanmıştır?

  A) Güç birliği oluşturamamaları
  B) Hukuka uygun davranışlarda bulunmamaları
  C) Genel savunma yapamamaları
  D) Yunan işgallerini önleyememeleri

 44. Cevap: A Açıklama:

 45. Misakımillî’nin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle kapitülasyonlara son verilmesi kararı tüm dünyaya ilan edilmiştir?

  A) Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecektir.
  B) Batı Trakya’nın geleceğinin belirlenmesinde halk oylamasına başvurulmalıdır.
  C) İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır.
  D) Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılmalıdır.

 46. Cevap: D Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 Detayları

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER
  1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.
  2. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
  3. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.
  4. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.
  5. Misak-ı Millî’nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
  6. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.
  7. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
  8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir
 • '' YA İSTİKLAL YA ÖLÜM ''
  1. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir
  2. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
  3. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.
  4. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder.
  5. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder.
  6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini değerlendirir
  7. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler.

Ayrıca 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1.dönem sonu sınav hazırlık test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından test türünde cevaplı olarak müfrdata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 108 kere doğru, 72 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri