8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki sorular “DOĞRU-YANLIŞ” sorularıdır. Verilen önerme doğru ise parantez içine ( D ) yanlış ise ( Y ) yazınız.

  a) ( ) Milli Mücadelede ilk kurşun Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Mehmet Çavuş (Kara Mehmet) tarafından atılmıştır.
  b) ( ) Birinci İnönü zaferi, Yunan kuvvetlerinin Batı Anadolu'dan atılmasını sağlamıştır.
  c) ( ) Kurtuluş Savaşı'nda en önemli savaşlar, Yunanlılara karşı Batı Cephesi'nde yapılmıştır.
  d) ( ) Kurtuluş Savaşı'nda, Türk ordusunun ilk ve tek yenilgisi
  Eskişehir-Kütahya Savaşı’dır.
  e) ( ) Mustafa Kemal Paşa: "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri" emrini II. İnönü Savaşı sırasında vermiştir.
 2. Cevap:

  .

  Açıklama:

 3. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlarının başına (D) ; yanlış olanların başına (Y) yazınız.

  ( ) 23 Nisan 1920 de TBMM açıldı .
  ( ) İngiliz Muhipler Cemiyeti yararlı bir cemiyettir.
  ( ) M. Kemal Kurtuluş savaşında Temsil Heyetinin aldığı kararları duyurmak için İrade-i Milliye gazetesini kurdu
  ( ) Manda ve himaye ilk kez Erzurum kongresinde reddedilmiştir.
  ( ) Temsil Heyeti ilk kez Erzurum Kongresi’nde kurulmuştur.
  ( ) Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkmıştır.
  ( ) Misak-ı Milli ile sınırlarımız belirlenmiştir.
  ( )Romanya cephesi sınırlarımızda olan bir cephedir.
  ( )Ermenilerin göç etmesi için hıyanet-i vataniye kanunu çıkarılmıştır.
  ( )Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmıştır

 4. Cevap:

  .

  Açıklama:

 5. Osmanlı’nın Viyana’dan beri süren gerilemesini durdurup bu gerilemeyi ilerlemeye çeviren muharebenin adı nedir?
 6. Cevap:

  .

  Açıklama:

 7. Sevr Antlaşması’na göre ülkemizi paylaşan devletler hangileridir?
 8. Cevap:

  .

  Açıklama:

 9. Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz.

  ( ) 1 – Sevr Antlaşması             a) Osmanlı Mebusan Meclisi
  ( ) 2 – Mudanya Ateşkes Ant.   b) Ankara
  ( ) 3 – TBMM                           c) İsmet İnönü
  ( ) 4 – İstiklal Marşı                  d) Osmanlı Devleti
  ( ) 5 – Misak-ı Milli                   e) M. Akif Ersoy
                                                f) Sivas Kongresi

 10. Cevap:

  .

  Açıklama:

 11. Düzenli ordu niçin kurulmuştur? Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer hangisidir?
 12. Cevap:

  .

  Açıklama:

 13. Ankara’nın başkent olarak seçilme nedenlerinden iki tanesini yazınız.
 14. Cevap:

  .

  Açıklama:

 15. Aşağıda verilen kelimeleri uygun cümlelerdeki boşluklara yerleştiriniz.
  İsviçre, Demokrasi,Latin harfleri, Şeyh Said, Teşkilat-ı Esasiye, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Misak-ı İktisadi, Millet Mektepleri, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Kastamonu

  Siyasal partilerin kurulmuş olması…………………………yolunda gelişme yaşandığını gösterir.
  TC’nin ilk anayasası 1921 yılında kabul edilen ………………………………….…dir.
  Türk Medeni Kanunu ………………..medeni kanunu esas alınarak hazırlanmıştır.
  Cumhuriyet rejimine karşı çıkan ilk ayaklanma…………………………….isyanıdır.
  M.Kemal yeni harfleri öğretmek ve okur-yazar oranını yükseltmek için ………………………..açmıştır.
  ………………………….…..ile eğitim öğretimde birlik sağlanmış oldu.
  Atatürk ……………………….gezisi sırasında şapkayı halka tanıtmıştır.
  Şeyh Said İsyanı ……………………………….…………..tarafından desteklendiği gerekçesiyle kapatıldı
  Çağdaşlaşmada önemli bir engel oluşturan yazı sorunu………………………….kabulü ile çözülmüş oldu.
  Ekonomik bağımsızlığı sağlamak amacıyla…………………………………..kabul edilmiştir.

 16. Cevap:

  .

  Açıklama:

 17. Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun gelecek kelimeyi yazınız.

  a) Türk Ordusu, Milli Mücadele sırasında ……………Savaşı’ndan sonra Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmiştir.
  b) İtilaf Devletleri, ………….Antlaşması ile doğuda bir Ermeni devleti kurmayı amaçlamışlardır.
  c) Sakarya Savaşı’nın hazırlıklarının yapılması ve ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için…..…
  ……………………… Emirleri yayınlanmıştır.
  d) Mustafa Kemal, ilk görev yeri olan Şam’da …………………. Cemiyeti’ni kurmuştur.
  e) Mustafa Kemal, Kütahya – Eskişehir Savaşları devam ederken ……………… Kongresini toplanmasını sağlamıştır.

 18. Cevap:

  .

  Açıklama:

 19. --- Kilikyalılar --- Milli Kongre Cemiyeti --- Goben --- Midilli --- Yavuz --- Breslaw --- Rusya --- İtalya ------Mondros --- Mudanya --- İtilaf --- İttifak
  Aşağıdaki boşluklara, yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

  a) Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’na ………………………………….…. Devletleri’nin yanında savaşmıştır.
  b) Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’nda, Kafkas Cephesi’nde …………………………. Devleti ile savaşmıştır.
  c) Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’ndan, …………………………………...……. Ateşkes Antlaşması imzalayarak çekilmiştir.
  d) …………………………………………….. Cemiyeti, dünyada Türklere karşı yapılan haksız ve yalan propagandalara basın-yayın yoluyla cevap vermek amacıyla kurulmuştur.
  e) Osmanlı Devleti, İngiliz gemilerinden kaçan, Almanlara ait ………………………… ve ………………………. adlı gemileri satın aldığını bildirerek bu gemilere ……………………….. ve ………………………… adını vermiştir.

 20. Cevap:

  .

  Açıklama:

 21. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  (Misak-ı Milli - Hıyanet-i Vataniye - Gazi-Mareşal - Sevr Barış - İzmir - Kuvay-ı milliye Uşak - Halifelik - Saltanat - Cumhuriyet - TBMM - Kütahya Eskişehir savaşları Tekalif-i Milliye - Sivas kongresi - Ermenilere - Fransızlara – Yunanlılara - Şanlı, Gazi, Kahraman - II. İnönü Zaferi - Sakarya Meydan Savaşı - Doğu Cephesi - Güney Cephesi - Ankara)

  1-) Kurtuluş Savaşı’nda , Doğu Cephesi’nde …….……………………… ,Güney Cephesi’nde ………………………. ve Batı Cephesi’nde……………………………….. ‘a karşı savaştık.
  2-) Batı cephesinde ve Kurtuluş Savaşında kaybettiğimiz tek savaş……………………… ……………………… ……………..
  3-) BMM …………………................ antlaşması’nı kabul etmemiştir
  4-) M.Kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla …………………….. ……….……………… emirlerini yayınladı.
  5-) Türk vatanını düşman işgalinden korumak amacı ile kurulmuş, gönüllülerden oluşan küçük silahlı direniş örgütlerine……………………………………………denir.
  6-) 3 Mart 1924’te …………………………. kaldırılmasıyla laik devlet düzenine geçişte önemli bir adım atılmıştır.
  7-) Milli mücadele de gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı Urfa’ya …………………,Antep’e …………….. ve
  Maraş’a ………………………...... Ünvanı verilmiştir.
  8-) Mustafa Kemal, ……. ………………….. …………………… sonrasında Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü’ye Çektiği
  kutlama telgrafında ,’’Siz orada yalnız düşmanı değil ,Türk milletinin makus tarihini de yendiniz ‘’ demiştir.
  9- ) Sakarya Meydan Savaşı sonunda gösterdiği başarıdan dolayı BMM tarafından Mustafa Kemal’e
  ………………. ünvanı ve ……………………….. rütbesi verilmiştir.
  10-) Vatana ihanet edenleri cezalandırmak için ................ ......................................... kanunu çıkarılmıştır.

 22. Cevap:

  .

  Açıklama:

 23. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  1-(……) 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı ulusal marş olarak kabul edilmiştir.
  2-(……)Türk ordusu Eskişehir – Kütahya Savaşları’nda daha fazla kayıp vermemek ve zaman kazanmak için Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmiştir.
  3-(……) İlk önce halifelik daha sonra saltanat kaldırılmıştır.
  4-(……) Cumhuriyetin ilan edilmesinin sebeplerinden biri de yaşanılan devlet başkanlığı krizidir.
  5- (……) 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilince Mustafa Kemal ‘’İlk Cumhurbaşkanı’’, İsmet İnönü ‘’İlk Başbakan’’ olarak seçildiler.

  6-(…….) Mustafa Kemal’e göre asıl büyük iş ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmayı gerçekleştirmekti. Bu amaçla 17 Şubat 1923’de İzmir İktisat Kongresi’ni topladı.
  7-(…..) BMM’yi Lozan’da İsmet İnönü temsil etmiştir.
  8-(…..)Gümrü Antlaşması, BMM’nin uluslar arası alanda imzalamış olduğu ilk antlaşma ve ilk siyasi başarıdır.
  9-(……) Misakımilli ile vatanın sınırları çizilerek vatanın bütünlüğü , ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık kavramları vurgulanmıştır.
  10-(…..)Çerkez Ethem düzenli orduya hemen katılmış ve işgalcilerle işbirliği yapmamıştır.

 24. Cevap:

  .

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış


8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER
  1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.
  2. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
  3. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.
  4. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.
  5. Misak-ı Millî’nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
  6. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.
  7. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
  8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir
 • '' YA İSTİKLAL YA ÖLÜM ''
  1. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir
  2. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
  3. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.
  4. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder.
  5. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder.
  6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini değerlendirir
  7. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler.

Ayrıca 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri