8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. 2x+3<5x-2 eşitsizliği için doğru olan ifade hangisidir?

  A) x>1    B) x<1/3    C) x<5/3    D) x>5/3

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) x<1/3'dür. Çünkü eşitsizlik şöyle yazılabilir: 2x + 3 < 5x - 2 . 5 < 3x. 5/3

 3. 3x - 5 = 4x + 2 denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) x = -7    B) x = -3    C) x = 3    D) x = 7

 4. Cevap: A Açıklama:

  enklemin çözümü 3x - 5 = 4x + 2'de x'in değeri sol taraftaki sabit terimlerin sağ taraftaki sabit terimlerden çıkarılmasıyla bulunur: 3x - 5 - 3x = 4x + 2 - 3x; -5 = x + 2; x = -7. Bu şekilde, x = -7 olduğu bulunur. 5. 2x + 3 = 4x - 1 denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) x = 1    B) x = 2    C) x = 3    D) x = 4

 6. Cevap: B Açıklama:

  2x + 3 = 4x - 1 (verilen denklem) 2x - 4x = -1 - 3 (x'leri bir tarafa toplayıp sabit sayıları diğer tarafa taşıyoruz) -2x = -4. x = 2 (her iki tarafı -2 ile bölerek x'in değerini buluyoruz) 7. Bir düzlemde bulunan iki noktanın koordinatları sırasıyla (2, 5) ve (-3, 1) ise bu iki nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir?

  A) 4    B) 5    C) 6    D) 7

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) 6'dır. İki nokta arasındaki uzaklığı bulmak için, öncelikle bu noktaların koordinatlarını kullanarak farklarını buluruz. Daha sonra bu farkları kullanarak iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplarız. Formül şu şekildedir: √[(x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2]. Bu formüle göre, (2, 5) ve (-3, 1) noktaları arasındaki uzaklık √[(2 - (-3))^2 + (5 - 1)^2] = √[5^2 + 4^2] = √41 ≈ 6 birimdir. 9. Bir düzlemde bulunan iki noktanın koordinatları sırasıyla (-1, 3) ve (4, -2) ise bu iki nokta arasındaki eğim kaçtır?

  A) 1/2    B) -1/2    C) 2    D) -2

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) -1/2'dir. İki nokta arasındaki eğim, yükseklik farkını yatay uzaklığa bölerek bulunur. Formül: eğim = (y2 - y1) / (x2 - x1). Verilen koordinatlara uygulandığında, eğim = (-2 - 3) / (4 - (-1)) = -5 / 5 = -1/2'dir. 11. |2x + 3| < 5 eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir?

  A) (-4, -1/2)    B) (-8/3, 1)    C) (-2, 1)    D) (-1, 2)

 12. Cevap: B Açıklama:

  Verilen mutlak değerli eşitsizliğin çözümü, iki farklı eşitsizlikten oluşur: 2x + 3 > -5 ve 2x + 3 < 5. Bu eşitsizlikleri çözdükten sonra, elde edilen iki çözüm kümesini birleştirerek final cevabına ulaşabiliriz. Çözümü yapıldığında, doğru cevap B seçeneğidir: (-8/3, 1). 13. (x - 3)(2x + 5) > 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir?

  A) (-∞, -5/2) U (3, ∞)
  B) (-∞, -5/2) U (3, 2/5) U (2/5, ∞)    
  C) (-∞, 3/2) U (3, ∞)
  D) (-∞, 3/2) U (3, -5/2) U (-5/2, ∞)   

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. İlk olarak, iki parantezin de pozitif olması ya da her ikisinin de negatif olması gerektiğini anlamak için çarpma işleminin işaret kurallarını hatırlamak gerekir. Bu nedenle, (x-3) ve (2x+5) ifadeleri için üç ayrı durumu ele almak gereklidir: iki ifade de pozitif, iki ifade de negatif, veya ifadelerin biri pozitif ve diğeri negatif. Bu yöntem kullanıldığında, cevap doğru şekilde belirlenebilir 15. x/(x + 2) > 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir?

  A) (-∞, -4/3) U (2, ∞)       B) (-2, -4/3) U (2, ∞)      
  C) (-∞, -2/3) U (2, ∞)       D) (-∞, -4/3) U (-2/3, ∞)   

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan x/(x + 2) > 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi (-∞, -2/3) U (2, ∞)’dir. Çözüm aşamaları ise şöyledir: Öncelikle x + 2 ≠ 0 koşulunu sağlamak için x ≠ -2 olmalıdır. Ardından, her iki tarafı da x + 2 ile çarparak x > 2x + 4 eşitsizliğini elde ederiz. Bu eşitsizliği çözerek -2/3 < x < ∞ bulunur. Ancak x ≠ -2 olduğu için çözüm kümesi (-∞, -2/3) U (2, ∞) olur. 17. 2x + 1 = 5x - 4 denkleminin çözümü nedir?

  A) x = 5/3    B) x = 3/5    C) x = 2.25    D) x = 2.33

 18. Cevap: A Açıklama:

  Denklemdeki bilinmeyen x'i bulmak için, x'leri bir tarafa, sayıları diğer tarafa toplarız. Böylece, 2x - 5x = -1 - 4 şeklinde bir denklem elde ederiz. Bu da -3x = -5'tir. Her iki tarafı da -3 ile bölerek x = 5/3 elde ederiz. Bu nedenle cevap A seçeneğidir. 19. Koordinat düzleminde x-eksenine paralel olan doğrunun eğimi nedir?

  A) 0    B) 1    C) -1    D) Belirli değil

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, yani 0'dır. X-eksenine paralel olan bir doğrunun eğimi sıfırdır çünkü doğru yataydır ve y ekseni boyunca herhangi bir artış veya azalış göstermez. Koordinat düzleminde, eğim genellikle "m" ile gösterilir ve eğim hesaplanırken bir doğrunun y eksenindeki değişimine (y2 - y1) x ekseni boyunca karşılık gelen değişimi (x2 - x1) bölmek suretiyle hesaplanır. Ancak x-eksenine paralel bir doğrunun eğimi sıfırdır, çünkü x ekseni boyunca herhangi bir değişim yoktur. 21. Koordinat düzleminde A(3, 4) ve B(7, 8) noktaları verilmiştir. Bu iki noktayı birleştiren doğrunun y eksenini kestiği noktanın koordinatları nedir?

  A) (0, 1)    B) (0, 5)    C) (0, 6)    D) (0, 7)

 22. Cevap: A Açıklama:

  Verilen iki noktayı birleştiren doğrunun denklemi, noktaların koordinatları kullanılarak bulunabilir. İki noktanın birleşimindeki eğim hesaplandıktan sonra, doğrunun y-kesişim noktası bulunabilir. Buna göre, doğrunun denklemi y = x + 1 olduğu için, doğrunun y eksenini kestiği nokta (0, 1)'dir 23. x - 5 = 2(x + 3) denkleminin çözümü nedir?

  A) x = -11    B) x = -5    C) x = 1    D) x = 11

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu denklem çözüldüğünde x = -11 elde edilir. Çözüm, denklemin soldaki ve sağdaki ifadelerindeki x terimlerinin toplanması ve sabit terimlerin diğer tarafa taşınmasıyla bulunur. B 25. Y = 1/3x - 2 doğrusunun y-kesiti nedir?

  A) 2/3    B) -2/3    C) 2    D) -2

 26. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) -2'dir. Doğrunun y-kesiti, x=0 olduğunda doğrunun y-ekseni ile kesim noktasının y koordinatıdır. Verilen denklemde x=0 yerine yazıldığında, y = 1/3(0) - 2 = -2 bulunur. 27. Y = 2x + 1 doğrusunun x-kesiti nedir?

  A) -1/2    B) 1/2    C) -1    D) 1

 28. Cevap: A Açıklama:

  Doğrunun x-kesiti, y=0 yerine konduğunda elde edilen değeri ifade eder. Yani, 0=2x+1 eşitliğini çözerek x-kesitini bulabiliriz. Bu eşitlikten x=-1/2 çıkar. 29. Ali'nin yaşının yarısı 10'dan fazla olduğuna göre, Ali kaç yaşındadır?

  A) 5    B) 10    C) 15    D) 22

 30. Cevap: D Açıklama:

 31. Bir sayının 4 katının 5 fazlası ile 2 katının 9 eksiğinin farkı 13 ise, bu sayı kaçtır?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) 3'tür. Çözüm: Soruda verilen ifadeyi matematiksel olarak yazarsak, 4x + 5 - 2x - 9 = 13 şeklinde olur. Bu denklemi çözdüğümüzde x=3 olduğunu buluruz. Dolayısıyla cevap B) 3'tür. 33. Bir dörtgenin kısa kenarı uzun kenarının 2 katından 5 fazla olduğuna göre, dörtgenin çevresi kaçtır?

  A) 15    B) 20    C) 25    D) 30

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda verilen bilgiye göre dörtgenin kısa kenarı x, uzun kenarı 2x, ve x+5 olarak ifade edilebilir. Dörtgenin çevresi, kenarların toplamıdır. Bu nedenle, çevre = 2x + 2(x+5) + x + 5 = 4x + 15'dir. Bu ifadeye x'in yerine x+5'in konulması da mümkündür, böylece çevre = 4(x+5) + 15 = 4x + 35 olur. Bu iki ifade, x'in ne olduğuna bağlı olarak farklı sonuçlar verir. Ancak, cevap seçenekleri arasında sadece bir tane 4x + 15 olduğundan, x'in değeri hesaplanmasına gerek yoktur. Dolayısıyla, doğru cevap seçeneği C'dir. 35. (2x + 3y)² ifadesi kaçtır?

  A) 4x² + 9y²                    B) 4x² + 12xy + 9y²
  C) 4x² - 12xy + 9y²         D) 4x² - 9y²

 36. Cevap: B Açıklama:

  Verilen ifadeyi açmak için öncelikle parantezleri çarpma işlemi ile açıyoruz: (2x + 3y)² = (2x + 3y) x (2x + 3y) = 4x² + 12xy + 9y². Dolayısıyla, doğru cevap B şıkkıdır. 37. (A - B)² = A² - 2AB + B² özdeşliği her zaman doğrudur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi de doğrudur?

  A) (3x - 2)² = 9x² - 12x + 4      B) (4x + 5)² = 16x² + 40x + 25   
  C) (x - 1)² = x² - 2x + 1         D) (2x + 1)² = 4x² + 4x + 1      

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneği olarak verilir. Çözüm açıklaması: Verilen özdeşlikte, (A - B)² ifadesinin çarpımı A² - 2AB + B² şeklindedir. Seçenekler arasında bu özdeşliği sağlayan tek ifade (x - 1)² = x² - 2x + 1 olan C seçeneğidir. 39. Hangi doğru yüksek bir eğime sahiptir?

  A) y = 2x + 3    B) y = 3    C) x = 5    D) y = -4x + 1

 40. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D'dir. Çünkü, D seçeneğindeki denklemde, eğim -4 olarak verilmiştir, diğer seçeneklerde ise eğim 0, 2 veya belirli bir sayı olmadığı için bu seçenekler yüksek eğime sahip değillerdir. Yüksek eğime sahip bir doğrunun eğimi 1'den büyük veya -1'den küçük olmalıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav Detayları

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VERİ İŞLEME ve OLASILIK
  1. Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği, çizgi grafiği veya histogramla gösterir ve bu gösterimler arasında dönüşümler yapar.
  2. Basit olayların olma olasılığını hesaplar.
  3. Bir olaya ait olası durumları belirler
  4. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur ve yorumlar.
  5. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  6. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  7. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  8. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  9. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer
  10. Dik prizmaları tanır ve temel özelliklerini elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer
  11. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
  12. Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar
  13. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir

Ayrıca 8.sınıf matematik dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Basit doğrusal eşitsizlikleri çözebilme ve çözüm kümesini belirleme.

Denklem çözme ve matematiksel problem çözme becerilerini ölçer.

Verilen bir denklemi çözmek için denklemin iki tarafının eşit olduğu kabul edilir ve denklemin bilinmeyen değişkeni bulunur.

Koordinat düzlemindeki noktaların konumlarını ve iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplama becerilerini ölçmektedir.

Matematikteki doğru eğimi kavramını anlama ve uygulama kazanımını test etmektedir.

Matematiksel eşitsizlikleri çözme becerisini test eder.

Çarpım işleminin işaret kurallarını uygulama ve ikinci dereceden eşitsizlikleri çözme becerisini ölçer.

Kazanım matematik alanındadır ve öğrencilerin eşitsizlik çözme becerilerini ölçmeyi amaçlar.

Denklem çözme becerisini ölçer.

Koordinat düzlemindeki doğruların eğimlerini ve x-eksenine paralel olan doğruların özelliklerini anlamalarına yardımcı olur.

Koordinat düzleminde verilen iki noktanın doğru denklemiyle ilişkisini anlamaktır.

Temel matematik becerilerinin bir parçasıdır ve denklem çözme, problem çözme ve cebirsel düşünme gibi matematik kazanımlarını içerir.

Doğru denklemlerini okuyarak ve doğru şekilleri çizerek, doğrunun y-kesitini bulabilirim.

Matematikte doğru denklemlerinin grafiklerini çizmek ve doğru denklemleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Denklem çözme becerisidir.

Denklem kurarak ve basit matematiksel işlemler kullanarak çevre hesaplama becerisini test eder.

Matematikte ifade açma konusunu test etmektedir. İfade açma, matematik problemlerini çözmek için önemli bir araçtır.

matematikte temel cebir becerilerini ölçmek için kullanılan bir sorudur.

Matematikte doğrunun eğimi kavramını anlama becerisini ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 8 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri