2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. x^2 - 6x + 8 ≤ 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) {2 ≤ x ≤ 4}
  B) {x ≤ 2 ya da x ≥ 4}
  C) {x ≤ 2 ve 4 ≤ x}
  D) {2 ≤ x ≤ 4 dışındaki x değerleri}

 2. Cevap: A Açıklama:

  x^2 - 6x + 8 ≤ 0 eşitsizliğini çözmek için, öncelikle denklemin sol tarafını faktöriyel şeklinde yazabiliriz: x^2 - 6x + 8 = (x-2)(x-4) ≤ 0 Burada, birinci dereceden iki parçalı bir fonksiyon söz konusudur. Bu fonksiyonun çözüm kümesi, grafik üzerindeki negatif kısım ile x eksenindeki sıfır noktaları arasındaki bölgedir. Sıfır noktaları x = 2 ve x = 4 olduğundan, çözüm kümesi {2 ≤ x ≤ 4} şeklindedir. Cevap: A) {2 ≤ x ≤ 4} 3. |2x-5|>7 eşitsizliğini sağlayan x sayıları hangi aralıkta yer alır?

  A) x<-1 veya x>6        B) x<-1/2 veya x>6
  C) x<-3 veya x>2        D) x<2 veya x>5/2

 4. Cevap: B Açıklama:

  Verilen mutlak değerli eşitsizlik, iki ayrı duruma karşılık gelir: 2x-5>7 veya 2x-5<-7. İlk durumda, x>6 ve ikinci durumda, x<-1/2. Bu nedenle, çözüm kümesi x<-1/2 veya x>6 olacaktır 5. (2x-1)/(x+1)<1 eşitsizliği için hangi ifade doğrudur?

  A) x<-1 veya x>1        B) x<-1/3 veya x>1/2   
  C) x<-1/2 veya x>1/3    D) x<-1 veya x>1/2     

 6. Cevap: D Açıklama:

  Eşitsizliğin çözümü için öncelikle paydada sıfıra bölme hatasını engellemek için x ≠ -1 koşulunu sağlamalıyız. Daha sonra, eşitsizliği çözerek şu sonuca varabiliriz: -1 < x < 1/2. Bu da seçenek D'yi doğru cevap olarak gösterir. 7. x/5 + 3 = 7 denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) x = 15    B) x = 20    C) x = 25    D) x = 30

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani x = 20. Denklemin çözümü şu şekildedir: x/5 + 3 = 7, önce 3'ü diğer tarafa taşıyarak x/5 = 4 elde edilir. Daha sonra, 5 ile her iki tarafı çarparak x = 20 bulunur. 9. 2(x-3) = 4x - 6 + x denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) x = -2    B) x = -1    C) x = 0    D) x = 1

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu denklemi çözmek için öncelikle parantezleri açıp benzer terimleri toplamamız gerekir. 2(x-3) ifadesi 2x-6'ya eşittir. Bu denklemi açarsak 2x-6 = 4x - 6 + x şeklinde olur. Bu da toplarsak 2x - 6 = 5x - 6 olur. Buradan 3x = 0 ve x = 0 olduğunu buluruz. Dolayısıyla, cevap C) x = 0'dır. 11. Bir düzlemde bulunan iki noktanın koordinatları sırasıyla (2, 4) ve (2, 9) ise bu iki nokta arasındaki mesafe kaç birimdir?

  A) 3    B) 5    C) 7    D) 9

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı (B) 5'tir. Çözüm açıklaması ise, iki nokta arasındaki mesafe, dikdörtgenin bir kenarının uzunluğuna eşittir. Verilen koordinatlardaki iki nokta aynı dikey çizgide olduğundan, bu iki nokta arasındaki mesafe, yalnızca ikinci noktanın y koordinatının birinci noktanın y koordinatından çıkarılmasıyla bulunabilir: 9-4=5. 13. x² + 3x + 2 > 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir?

  A) {-2, -1}                   B) (-∞, -2) U (-1, ∞)
  C) (-∞, -2] U [-1, ∞)     D) (-2, -1)

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda verilen 2. dereceden bir eşitsizlik için çözüm kümesi bulunması istenmektedir. Bu eşitsizliğin çözümü, birinci dereceden eşitsizliklerin çözüm yöntemleri kullanılarak bulunabilir. Burada, eşitsizliğin çarpanlara ayrılması x² + 3x + 2 = (x + 1) (x + 2) şeklinde yapılabilir. Çarpanların işaretlerine göre oluşabilecek durumlar incelendiğinde çözüm kümesi B seçeneği gibi bulunur. Bu çözümde, verilen eşitsizliğin x'in (-∞,-2) veya (-1,∞) aralıklarında gerçekleştiği görülür. Bu çözümleme, ikinci dereceden eşitsizliklerin çözümü için temel bir adımdır. 15. x² - 4x + 3 < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir?

  A) {1, 3}               B) (-∞, 1) U (3, ∞)    
  C) [1, 3]               D) (1, 3)              

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı (D)'dir, yani (1, 3) aralığındaki reel sayılar x için x² - 4x + 3 < 0 eşitsizliği sağlanır. Bu eşitsizliğin çözümü için x² - 4x + 3 ifadesi faktörlenebilir. Faktörlendiğinde (x - 1)(x - 3) elde edilir. Çünkü bu ifade ikinci dereceden bir polinom olduğundan, buradaki x değerleri parantezlerin sıfıra eşitlenmesiyle bulunabilir. İlk parantez 1, ikinci parantez 3 olacak şekilde parantezler sıfıra eşitlenebilir. Eşitlik sağlandığında x = 1 veya x = 3 olur. Fonksiyon ikinci dereceden olduğundan, x = 1 ve x = 3 noktalarında tepe değerler alır. Çözüm kümesi ise, bu iki değer arasındaki değerlerden oluşan açık bir aralıktır. 17. 2x - 5 > x + 4 eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir?

  A) (1, ∞)                 B) (-∞, 1) U (9/3, ∞)    
  C) (-∞, -1) U (3, ∞)      D) (-∞, 9/3) U (1, ∞)    

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu eşitsizlik için ilk adım, x'in tek taraflı olarak bırakılmasıdır. Bunu yapmak için, her iki tarafı da x'ten çıkarabiliriz: 2x - x > 4 + 5. Böylece, x > 9/3 veya x > 3 elde edilir. Sonuç olarak, çözüm kümesi (-∞, 9/3) U (3, ∞) dir. 19. 3x + 4 = 19 denkleminin çözümü nedir?

  A) x = 5    B) x = 6    C) x = 7    D) x = 8

 20. Cevap: A Açıklama:

  Denklemde bilinmeyen x'in değeri bulunması istenmektedir. Denklemin çözümü için her iki tarafın da eşit olması için 4 çıkarılarak 3x = 15 elde edilir. Bu denklem çözüldüğünde x = 5 bulunur. 21. Koordinat düzleminde A(3, 2) ve B(7, 6) noktaları verilmiştir. Bu iki noktayı birleştiren doğrunun eğimi nedir?

  A) -1    B) 1    C) 2    D) 4

 22. Cevap: B Açıklama:

  Verilen iki nokta A(3, 2) ve B(7, 6) arasındaki doğrunun eğimi, iki nokta arasındaki farkın y-eksenindeki değişimi x-eksenindeki değişime bölerek bulunabilir. Bu durumda eğim, (6-2)/(7-3) = 4/4 = 1'dir. Dolayısıyla doğrunun eğimi 1'dir. 23. 2x + 3y = 12 doğrusunun, y eksenini kestiği noktanın koordinatları nedir?

  A) (0, 4)    B) (0, 6)    C) (0, -4)    D) (0, -6)

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) (0, 6). 2x + 3y = 12 doğrusu, y eksenini kestiğinde x koordinatı sıfır olacaktır. Bu durumda 3y = 12'den y = 4 elde edilir. Yani, doğru y eksenini (0, 4) noktasında keser. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır. 25. x/4 + 3 = 7 denkleminin çözümü nedir?

  A) x = 10    B) x = 14    C) x = 16    D) x = 18

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı x = 16'dır. Çözüm için, denklemin her iki tarafına da 3 ekleyerek x/4 = 4 bulunur. Daha sonra, her iki tarafı da 4 ile çarpılarak x = 16 elde edilir. 27. Koordinat düzleminde x-eksenine paralel olan doğrunun denklemi nedir?

  A) y = 0    B) x = 0    C) y = 1    D) x = 1

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) x = 0" dır. Koordinat düzleminde x-eksenine paralel olan doğru, y koordinatının herhangi bir değer alabileceği, ancak x koordinatının sabit olduğu doğrudur. Bu nedenle denklemi "x = k" şeklinde ifade edilir, burada "k" sabit bir değerdir. 29. 3x - 4y = 12 doğrusunun, x eksenini kestiği noktanın koordinatları nedir?

  A) (4, 0)    B) (6, 0)    C) (-4, 0)    D) (-6, 0)

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun çözümü için verilen denklem 3x-4y=12, x eksenini kestiği noktada y=0 olacaktır. Bunu yerine yazarak 3x-4(0)=12, 3x=12, x=4 bulunur. Bu nedenle doğrunun x eksenini kestiği nokta (4,0) olarak bulunur. 31. Y = -1/2x + 4 doğrusunun eğimi nedir?

  A) -1/2    B) 1/2    C) -2    D) 2

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan -1/2'dir. Y=mx+b formülünde m eğimi temsil eder ve -1/2x+4 denklemine bakıldığında eğim -1/2'dir. Bu denklemde, x'e her birim arttığında, y 1/2 birim azalacaktır. 33. Y = 2x - 3 doğrusunun eğimi nedir?

  A) 3/2    B) 2/3    C) 2    D) -3

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 3/2'dir. Doğrunun eğimi, doğrunun yükseklik değişimi (y) ile yatay değişimi (x) arasındaki orandır. Yani eğim, Δy/Δx formülü ile bulunabilir. Burada eğim 2 olduğu için Δy = 2Δx. Ayrıca doğru Y eksenini 3 birim aşağı kesiyor, yani y-kesiti -3'tür. Bu bilgileri kullanarak, (0,-3) noktasından geçen ve eğimi 2 olan doğrunun denklemi olan Y=2x-3'e uygun olarak, Δy/Δx = 2 olduğu için Δy = 2Δx, yani Δy/Δx = 2/1 = 2 olur. Bu da eğimin 2 olduğunu gösterir. Dolayısıyla, eğimi 2 olan doğru için doğru cevap A) 3/2 olmaktadır. 35. Bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 2 katıdır. Dikdörtgenin çevresi 24 ise, dikdörtgenin alanı kaçtır?

  A) 8    B) 12    C) 16    D) 32

 36. Cevap: D Açıklama:

  Dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olduğu için, uzun kenar = 2k ve kısa kenar = k olabilir. Dikdörtgenin çevresi ise 2*(uzun kenar + kısa kenar) = 2*(2k+k) = 6k olarak hesaplanabilir. Soruda verilen çevre değeri 24 olduğundan, 6k = 24 denklemini çözerek k = 4 bulunabilir. Buna göre, dikdörtgenin uzun kenarı 2k = 8 ve alanı uzun kenar x kısa kenar = 8x4 = 32 olarak hesaplanabilir. 37. (x + 2)² - (x - 1)² ifadesi kaçtır?

  A) 2x + 3    B) 2x + 6    C) 3x + 2    D) 3x + 3

 38. Cevap: B Açıklama:

  Verilen ifadeyi açarsak, (x + 2)² - (x - 1)² = (x² + 4x + 4) - (x² - 2x + 1)= x² + 4x + 4 - x² + 2x - 1 = 6x + 3 Cevap anahtarı D'dir, yani 6x+3. 39. 3x - 5y = 7 denkleminde x'i bulunuz.

  A) x = (7 + 5y) / 3        B) x = (7 - 5y) / 3
  C) x = (5y - 7) / 3        D) x = (7 - 3y) / 5

 40. Cevap: A Açıklama:

  Verilen denklem 3x - 5y = 7 şeklindedir. Bu denklemden x'i bulmak için öncelikle denklemi x açısından çözmek gerekir. İlk olarak -5y terimini denklemin her iki tarafından çıkararak 3x = 5y + 7 elde edilir. Daha sonra her iki tarafı 3'e bölersek x = (5y + 7) / 3 bulunur. Cevap anahtarı A şıkkıdır. 41. (a + b)² ifadesi kaçtır?

  A) a² + b²    B) a² - b²    C) a² + 2ab + b²    D) a² - 2ab + b²

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C seçeneğidir, yani (a+b)² ifadesi a² + 2ab + b² şeklinde ifade edilir. Bu ifade, çarpımın kareleri formülü olarak da bilinir ve (a+b)² = a² + 2ab + b² şeklinde yazılabilir. Bu formül, cebirsel işlemlerde sıklıkla kullanılır ve matematikte önemli bir yer tutar. 43. (A + B)² = A² + 2AB + B² özdeşliği her zaman doğrudur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi de doğrudur?

  A) (2x + 3)² = 4x² + 9           B) (3x - 4)² = 9x² - 24x + 16   
  C) (x + 2)² = x² + 4             D) (4x - 1)² = 16x² - 8x + 1    

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Çünkü (A + B)² formülü, (A + B) x (A + B) olarak yazılabilir ve bu ifade A² + AB + AB + B² şeklinde açılabilir. Bu nedenle, doğru cevap, orijinal ifadenin terimlerini böyle topladığımızda ortaya çıkan ifadeye eşit olan seçenektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VERİ İŞLEME ve OLASILIK
  1. Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği, çizgi grafiği veya histogramla gösterir ve bu gösterimler arasında dönüşümler yapar.
  2. Basit olayların olma olasılığını hesaplar.
  3. Bir olaya ait olası durumları belirler
  4. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur ve yorumlar.
  5. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  6. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  7. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  8. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  9. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer
  10. Dik prizmaları tanır ve temel özelliklerini elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer
  11. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
  12. Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar
  13. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir

Ayrıca 2022-2023 8.sınıf matematik 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İkinci dereceden eşitsizliklerin çözümünü bulma.

Mutlak değerli eşitsizlikleri çözme ve çözüm kümesi belirleme becerilerini ölçmektedir.

Denklem ve eşitsizlik çözme becerilerini ölçerek matematik okuryazarlığı kazanımına katkı sağlar.

Temel denklem çözme becerilerinin kullanımını gerektirir. Bu beceri, matematikte ilerleme için önemlidir.

Denklemleri çözebilme becerisi.

Matematik alanındaki "koordinat düzleminde iki nokta arasındaki mesafe" konusunu ölçmektedir.

İkinci dereceden eşitsizlikleri çarpanlara ayırma yöntemi ile çözmek.

Tek değişkenli eşitsizliklerin çözümü konusunda pratik yapmak için tasarlanmıştır.

Basit bir lineer denklemin nasıl çözüleceğini ve matematiksel problem çözme becerilerini pekiştirebilirler.

Koordinat düzlemindeki noktalar arasındaki doğrunun eğimini hesaplayabilme becerisi.

Doğru ve eğrilerin grafiklerini çizebilme becerisi, denklemleri kullanarak belirli koordinatları hesaplama becerisi, matematiksel modelleri yorumlayabilme becerisi.

Matematikte denklem çözme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Koordinat düzleminde doğruların denklemlerini anlama ve yorumlama becerilerini ölçmektedir.

Verilen doğrusal denklemi kullanarak, doğruyu çizerek ve doğrunun x ve y eksenlerini kesme noktalarını belirleyerek koordinat düzleminde analitik düşünme becerisi.

Doğrunun eğimi kavramı açıklanabilir ve eğim hesaplaması için kullanılan formül öğretilebilir.

Doğrunun eğimi kavramını anlayarak, bir doğrunun eğimini hesaplayabilmek.

Dikdörtgenin alanını hesaplamak için uzun kenar ve kısa kenar bilgisi gereklidir.

İfadeleri açarak ve matematiksel işlemleri doğru bir şekilde uygulayarak verilen ifade veya problemleri çözebilme becerisi.

Denklemdeki bir bilinmeyen değişkeni (burada x) bulma becerisi kazanılır.

Çarpımın kareleri formülünü öğrenmesi ve uygulayabilmesi hedeflenir.

Matematikte temel cebir bilgisini ölçmeyi amaçlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 6 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri