2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) gençlik yıllarında hangi toplumsal sorunlara karşı çıktığına dair bir örnek veriniz.

  A) İslam'ın yayılmasını engellemeye çalışanlarla mücadele etmek
  B) Panayırlardaki haksız ticaret uygulamalarına karşı çıkmak
  C) Hilfu'l-fudûl'a katılarak sosyal adaleti sağlamak
  D) Kavimler arası anlaşmazlıklara arabuluculuk yapmak
  E) Putperest inançlara karşı savaş açmak

 2. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed, gençlik yıllarında toplumsal adaleti sağlamak amacıyla Hilfu'l-fudûl topluluğuna katılmıştır. 3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) gençlik yıllarındaki ahlaki değerleri nelerdir?

  A) Cömertlik ve lüks yaşam tarzı
  B) Haksız kazanç elde etmek ve insanları kandırmak
  C) İffet, doğruluk ve güvenilirlik
  D) Yabancılarla çatışma ve rekabet
  E) Sosyal normlara uymak ve panayırlarda eğlenmek

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki ahlaki değerleri arasında iffet, doğruluk ve güvenilirlik öne çıkmaktadır. 5. Hangi genç sahabe, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından genç yaşta bir orduya komutan olarak atandı?

  A) Zeyd bin Sabit (r.a.)      B) Mus'ab bin Umeyr (r.a.)   
  C) Muaz bin Cebel (r.a.)      D) Üsame bin Zeyd (r.a.)     
  E) Attab bin Esid (r.a.)                                   

 6. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Muhammed, Tebük seferinde Üsame bin Zeyd'i (r.a.) komutan olarak atamıştır. 7. Hz. Muhammed (s.a.v.) genç sahabelere hangi görevleri vererek onları desteklemiştir?

  A) İslam'ı yayma görevi
  B) İslam ordularında savaş görevi
  C) Ticaret ve ticaret komisyonculuğu
  D) Fıkıh ve fetva verme görevi
  E) İslam'ın yazılı kaynaklarını derleme görevi

 8. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed, genç sahabelere İslam ordularında savaş görevleri vermiştir. 9. Hangi sahabe Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefatından sonra cenaze hizmetlerini yerine getirmiştir?

  A) Hz. Ebu Bekir (r.a.)    B) Hz. Ömer (r.a.)        
  C) Hz. Ali (r.a.)          D) Hz. Zeyd (r.a.)        
  E) Hz. Hamza (r.a.)                                  

 10. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed'in vefatından sonra cenaze hizmetlerini Hz. Ali (r.a.) yerine getirmiştir. 11. Erkam b. Ebi'l-Erkam (r.a.) hangi dönemde İslam davetini açıktan yapmıştır?

  A) Mekke'de Müslümanlar gizli davet dönemi
  B) Hicretten sonra Medine'de
  C) Uhud Savaşı sırasında
  D) Bedir Muharebesi'nde
  E) Hendek Savaşı'nda

 12. Cevap: A Açıklama:

  Erkam b. Ebi'l-Erkam, Mekke'de Müslümanlar gizli davet döneminde İslam davetini açıkça yapmıştır. 13. Muaz b. Cebel (r.a.), hangi alanda özellikle bilgili ve yetenekliydi?

  A) Ticaret                 B) Mühendislik            
  C) Fıkıh (İslam hukuku)    D) Sanat                  
  E) Matematik                                         

 14. Cevap: C Açıklama:

  Muaz b. Cebel (r.a.), fıkhi konularda özellikle bilgili ve yetenekliydi ve fetva verebilecek düzeye ulaşmıştır. 15. Hz. Aişe (r.a.) hangi kaynakları kullanarak hüküm verirdi?

  A) Sadece kendi içtihadına göre.
  B) Sadece Allah'ın kitabına göre.
  C) Sadece Hz. Peygamber'in sünnetine göre.
  D) Allah'ın kitabı ve Hz. Peygamber'in sünnetine göre.
  E) Sadece sahabenin görüşlerine göre.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Aişe (r.a.) hüküm verirken öncelikle Allah'ın kitabını ve Hz. Peygamber'in sünnetini esas alırdı. 17. Hz. Fatıma (r.a.), hangi savaşta gazilere yiyecek ve su taşımıştır?

  A) Hendek Savaşı    B) Uhud Savaşı     
  C) Bedir Savaşı     D) Huneyn Savaşı   
  E) Tabuk Savaşı                        

 18. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Fatıma (r.a.), Uhud Savaşı'nda gazilere yiyecek ve su taşımıştır. 19. Hz. Fatıma (r.a.) ve Hz. Ali'nin (r.a.) evliliğinden kaç çocukları olmuştur?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Fatıma (r.a.) ve Hz. Ali'nin (r.a.) evliliğinden 2 çocukları olmuştur: Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.). 21. İslam'ın eğitim metotlarından biri olarak hangi ilkeye vurgu yapılıyor?

  A) Adalet          B) Affetme        
  C) Cezalandırma    D) Korkutma       
  E) Şiddet                            

 22. Cevap: B Açıklama:

  İslam'ın eğitim metotlarından biri olarak affetmenin önemi vurgulanmaktadır. Affetmek, cezalandırmaktan daha etkili bir yol olarak öne çıkıyor. 23. Uhud Savaşı'ndaki hataların affedilmesinin sahabiler üzerinde ne tür bir etki bıraktığı belirtilmiştir?

  A) Sahabiler hatalarını tekrarladılar.
  B) Sahabiler kendilerini suçlu hissettiler.
  C) Sahabiler Peygamber'e karşı daha hoşgörülü davrandılar.
  D) Sahabiler Müslümanlık'tan vazgeçtiler.
  E) Sahabiler düşmanlarına katı davrandılar.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Uhud Savaşı'ndaki hataların affedilmesi, sahabilerin Peygamber'e karşı daha hoşgörülü ve saygılı davranmalarına yol açtı. 25. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a imanın nasıl bir misale benzetildiğini açıklayınız.


 26. Cevap: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman, meyve veren bir ağaca benzetilir. Bu benzetme, Allah'a imanın meyve vermesi gerektiğini ifade eder. Yani inanç, sadece sözde kalmamalı, davranışlarla yaşama geçirilmelidir. İmanın meyve vermesi, insanın hayatında olumlu değişiklikler yapması ve Allah'ın emirlerine uyması anlamına gelir. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Allah'a imanın sadece bir inanç olmadığını, aynı zamanda bu inancın insanın davranışlarını olumlu yönde etkilemesi gerektiğini vurgular. İmanın meyve veren bir ağaca benzetilmesi, bu olumlu etkiyi anlatmak içindir. 27. İslam'a göre insanın Allah'a imanı dünya görüşünü nasıl etkiler?


 28. Cevap: İslam'a göre insanın Allah'a imanı, dünya görüşünü derinlemesine etkiler. İnanan bir insan, dünyayı sadece maddi bir varlık olarak görmekten ziyade Allah'ın yaratmış olduğu bir eser olarak kabul eder. Bu görüş, insana çevresine saygı gösterme, doğayı koruma, diğer insanlarla adaletli ve merhametli ilişkiler kurma gibi sorumluluklar yükler. Açıklama:

  İslam'a göre insanın Allah'a imanı, dünya görüşünü etkileyerek insanı çevresine duyarlı, adaletli ve merhametli bir birey haline getirir. İman, insanın dünyayı ve diğer varlıkları farklı bir perspektiften değerlendirmesine yol açar. 29. Evrende Allah'tan başka ilah olsaydı ne olurdu?


 30. Cevap: Eğer evrende Allah'tan başka ilahlar olsaydı, evrenin düzeni bozulurdu. Farklı ilahlar arasında anlaşmazlık ve uyumsuzluk meydana gelirdi. Evrendeki düzen ve denge, tek bir yaratıcının varlığının en önemli göstergesidir. Açıklama:

  Bu durum, evrendeki düzenin ve dengeyi sağlayan tek bir yaratıcının varlığının önemini vurgular. Farklı ilahlar arasında uyumsuzluk ve anlaşmazlık, evrenin düzenini bozar ve kaosa sebep olurdu. 31. Allah'ı tanımak niçin önemlidir?


 32. Cevap: Allah'ı tanımak, inancımızı sağlam temellere oturtmak ve doğru bir şekilde ibadet etmek için önemlidir. Çünkü Allah'ı doğru bir şekilde tanımadan, O'na gönülden bağlanmak ve diğer iman esaslarını kavramak mümkün değildir. Açıklama:

  Allah'ı tanımak, inanç temellerimizi güçlendirir ve doğru bir yönlendirme sağlar. Bu, diğer inançlarımızın ve ibadetlerimizin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. 33. İnsanın yaratılış amacı nedir ve bu amaca nasıl ulaşabilir?


 34. Cevap: İnsanın yaratılış amacı, Allah'ı tanımak, O'na kulluk etmek ve hayatını Allah'ın isteklerine uygun bir şekilde yaşamaktır. Bu amaca ulaşmak için insan, Allah'a iman etmeli, doğru yolu bulmalı ve iyilikleri artırmak için çaba göstermelidir. Açıklama:

  İnsanın yaratılış amacı, İslam inancına göre açıklanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için insanın Allah'a inanması, O'na ibadet etmesi ve adalet, iyilik ve doğruluk gibi güzel davranışlar sergilemesi önemlidir. 35. İnsanın sorumluluğu nedir ve bu sorumluluğu nasıl yerine getirmelidir?


 36. Cevap: İnsan, Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde sorumlu tutulmuştur. Sorumluluğu, Allah'ın istekleri doğrultusunda bir hayat yaşamak, iyilikleri artırmak ve kötülüklerden kaçınmak şeklinde özetlenebilir. İnsan bu sorumluluğu yerine getirirken adaleti, iyiliği ve doğruluğu benimsemelidir. Açıklama:

  İnsanın sorumluluğu, Allah'ın verdiği bir "emanet" olarak kabul edilir. Bu emaneti yerine getirmek, insanın hayatının merkezine Allah'ı koymak, adaleti korumak ve yeryüzünde iyilikleri yaymak anlamına gelir. 37. Dua nedir ve ne zaman yapılır?


 38. Cevap: Dua, Allah'a (c.c.) yönelerek isteklerimizi ifade ettiğimiz ve O'ndan yardım ve lütuf dilemek anlamına gelir. Dua, her an ve her yerde yapılabilir. İnsanlar dua etmek için özel zamanlarda ibadet yerlerine gitmek zorunda değildirler. Her an içtenlikle Allah'a (c.c.) dua edebilirler. Açıklama:

  Dua, insanların Allah'a (c.c.) yönelerek O'ndan yardım, hidayet, affetme veya başka isteklerde bulunma yoludur. Dua, özel ibadetlerin bir parçası olabileceği gibi, günlük yaşamın içinde de yapılabilir. Önemli olan dua ederken samimi olmak ve içtenlikle dileklerimizi ifade etmektir. 39. İslam'a göre ibadetlerin ve duaların önemi nedir?


 40. Cevap: İslam'a göre ibadetler ve dualar, insanın Rabbine olan bağlılığını ifade etmenin ve imanını pekiştirmenin bir yolu olarak büyük bir öneme sahiptir. İbadetler, insanın Allah'a (c.c.) yönelmesini, O'nun rızasını kazanmasını ve ahlaki değerlerini güçlendirmesini sağlar. Dualar ise insanın Allah'a (c.c.) olan ihtiyaçlarını ifade etmesine ve O'ndan yardım dilemesine olanak tanır. Açıklama:

  İslam'a göre, ibadetler ve dualar, imanın bir yansımasıdır. İnsanlar Allah'a (c.c.) yönelerek O'na ibadet etmeli ve dualarını samimi bir şekilde yapmalıdır. İbadetler ve dualar, insanların Rabbine yakınlaşmasını, doğru yolda kalmasını ve ahiret hayatına hazırlıklı olmasını sağlar. 41. İslam'a göre, tövbe ve istiğfarın şartları nelerdir?


 42. Cevap: İslam'a göre, tövbe ve istiğfarın bazı şartları vardır. Bu şartlar şunlar olabilir: Pişmanlık: İnsanın hatalarından veya günahlarından gerçek bir pişmanlık duyması gerekir. Hata veya günahı terk etme: Kişi, tövbesiyle ilgili hata veya günahı terk etmeli ve bir daha tekrarlamamalıdır. Allah'tan bağışlanma dileme: İnsan, Allah'tan (c.c.) bağışlanma dilemelidir. Samimiyet: Tövbe samimi bir şekilde yapılmalıdır, yani içtenlikle ve Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak amacıyla yapılmalıdır. Açıklama:

  Tövbe ve istiğfarın şartları, bu eylemlerin samimi ve Allah'ın (c.c.) rızasını kazanma amacıyla yapılmasını sağlar. İnsanlar bu şartlara uyarak Allah'ın (c.c.) bağışlayıcı ve merhametli olduğuna inanırlar. 43. Kur'an okuma neden önemlidir ve nasıl bir ibadettir?


 44. Cevap: Kur'an okuma, Müslümanlar için önemli bir ibadettir çünkü Kur'an-ı Kerim, Allah'ın (c.c.) kelamıdır ve insanların doğru yolu bulmalarına rehberlik eder. Kur'an okuma, Allah'la (c.c.) iletişim kurmanın bir yolu olarak kabul edilir ve hem okumak hem de anlamak için teşvik edilir. Açıklama:

  Kur'an okuma, Müslümanların Rabbleriyle irtibat kurmalarına yardımcı olur, doğru yolu bulmalarına rehberlik eder ve ahlaki değerlerini güçlendirir. Kur'an, sadece okunmak için değil, aynı zamanda hükümlerinin hayata geçirilmesi için de önemlidir. 45. Rûm Suresi, insanların Allah'ın (c.c.) varlığına dair nasıl düşünmelerini teşvik ediyor? Bu düşünce süreci neden önemlidir?


 46. Cevap: Rûm Suresi, insanların Allah'ın (c.c.) varlığına dair düşünmelerini teşvik ederek evrende bulunan işaretlere dikkat çeker. Bu düşünce süreci, insanların Allah'ın (c.c.) varlığını ve kudretini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu, insanların Allah'a (c.c.) daha yakın bir ilişki kurmalarına ve doğru yolu bulmalarına katkı sağlar. Açıklama:

  Rûm Suresi, insanların Allah'ın (c.c.) varlığına dair düşünme sürecini teşvik eder çünkü bu, imanlarını güçlendirmelerine ve doğru inançlarla yaşamalarına yardımcı olur. 47. Rûm Suresi'nde Allah'ın (c.c.) kudretini gösteren hangi evrensel işaretler ve deliller vardır? Bu deliller insanların nasıl bir tavır sergilemelerine yol açmalıdır?


 48. Cevap: Rûm Suresi, Allah'ın (c.c.) kudretini gösteren evrensel işaretler ve delilleri vurgular. Bu deliller arasında göklerin ve yerin yaratılması, dillerin ve renklerin farklılığı, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesi, şimşeğin ve yağmurun Allah'ın (c.c.) lütfu olarak gelmesi ve göklerin ve yerin Allah'ın (c.c.) buyruğu ile durması gibi olaylar bulunur. Bu deliller, insanların Allah'ın (c.c.) varlığına, kudretine ve birliğine inanmalarını teşvik etmelidir. Açıklama:

  Rûm Suresi, evrende bulunan işaretler ve deliller aracılığıyla Allah'ın (c.c.) kudretini gösterir ve insanların bu delilleri düşünerek imanlarını güçlendirmelerini amaçlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET ALLAH İNANCI
  1. Allah Gözetendir
  2. Allah Her Şeyi Yaratandır.
  3. Allah Yaşatandır
  4. Allah'ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri
  5. Dua
  6. İbadet
  7. İnsanın Allah'la İletişimi
  8. Kur'an Okuma
  9. Temel İnanç Esasları
  10. Tövbe

Ayrıca 2023-2024 10.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test, klasik ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Hz. Aişe'nin hüküm verme yöntemleri ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak.

Hz. Fatıma'nın Uhud Savaşı'ndaki fedakarlığı hakkında bilgi sahibi olmak.

Hz. Fatıma'nın evliliği ve çocukları hakkında bilgi sahibi olmak.

Affetmenin İslam'daki eğitim metotlarından biri olarak ne kadar önemli olduğunu anlamak.

Uhud Savaşı sonrası sahabilerin davranışlarının nasıl değiştiğini anlamak.

Allah'a imanın sadece bir inanç değil, aynı zamanda davranışları etkileyen bir güç olduğunu anlamak.

İslam'ın insanın dünya görüşünü

Öğrenciler, evrendeki düzenin ve dengeyi sağlayan tek bir yaratıcının varlığının önemini anlarlar. Bu durum, Allah'ın varlığı ve birliğinin evreni düzenlediğini gösterir.

Bu konu üzerine düşünerek öğrenciler, Allah'ı tanımanın inançlarını nasıl güçlendirdiğini ve ibadetlerini nasıl daha anlamlı hale getirdiğini anlarlar.

Öğrenciler, insanın yaratılış amacını ve bu amaca nasıl ulaşabileceğini anlarlar. Aynı zamanda insanın iyi ve kötü davranışlarının sonuçlarını kavrarlar.

Öğrenciler, insanın sorumluluğunu ve bu sorumluluğu nasıl yerine getirmesi gerektiğini anlarlar. Ayrıca adalet, iyilik ve doğruluk gibi erdemleri önemsemeyi öğrenirler.

Duanın ne olduğunu ve her an yapılabilir olduğunu anlama.

İbadetlerin ve duaların İslam'daki önemini kavrama.

Tövbe ve istiğfarın şartlarını anlama.

Kur'an okumanın neden önemli olduğunu ve nasıl bir ibadet olduğunu anlama.

Rûm Suresi'nin insanların Allah'ın (c.c.) varlığına dair düşünmelerini teşvik etmesinin önemini anlama.

Rûm Suresi'nde vurgulanan evrensel delilleri ve işaretleri anlama ve bu delillerin insanların imanlarını güçlendirmelerine nasıl yardımcı olabileceğini düşünme yeteneği kazanma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 29 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 90 kere doğru, 183 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri