10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Halk hikâyelerinin genellikle hangi konuları işlediği ifade edilmektedir?

  A) Bilim kurgu           B) Macera               
  C) Aşk ve kahramanlık    D) Bilimsel deneyler    
  E) Politika                                      

 2. Cevap: C Açıklama:

  Halk hikâyeleri genellikle aşk ve kahramanlık temalarını işler. 3. Halk hikâyelerinin anlatısında hangi özellik sıkça görülür?

  A) Olağanüstü olaylar      B) Bilimsel açıklamalar   
  C) Tarihî detaylar         D) Doğa tasvirleri        
  E) Çağdaş karakterler                                

 4. Cevap: A Açıklama:

  Halk hikâyelerinde sıkça olağanüstü olaylar ve olağanüstü karakterler bulunur. 5. Halk hikâyelerinin genellikle hangi türlerde işlendiği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Komedi                B) Aşk ve kahramanlık   
  C) Gerilim               D) Bilim kurgu          
  E) Felsefi düşünce                               

 6. Cevap: B Açıklama:

  Halk hikâyeleri genellikle aşk ve kahramanlık temalarını işler. 7. Halk hikâyelerinin hangi dönemde ortaya çıktığı ifade edilmektedir?

  A) 5. yüzyıl    B) 10. yüzyıl    C) 12. yüzyıl    D) 17. yüzyıl    E) 20. yüzyıl    

 8. Cevap: D Açıklama:

  Halk hikâyelerinin en eski örneği olan Dede Korkut Hikâyeleri, 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 9. Halk hikâyelerinin halk arasında nasıl yaşadığına dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Sadece yazılı olarak aktarılır.
  B) Sadece resimlerle anlatılır.
  C) Halk arasında sözlü olarak yaşar ve aktarılır.
  D) Sadece tiyatro sahnelerinde oynanır.
  E) Sadece sinema filmleriyle anlatılır.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Halk hikâyeleri halk arasında sözlü gelenek içinde yaşar ve aktarılır. 11. Halk hikâyelerinin başlangıcında hangi bölümde dinleyiciyi anlatılacak olaylara hazırlamak için şiirler, türküler okunur ve tekerlemeler söylenir?

  A) Döşeme    B) Asıl Konu    C) Fasıl    D) Sonuç, Dua    E) Efsane    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Fasıl bölümünde anlatıcı, dinleyiciyi hikâyeye hazırlamak için şiirler, türküler okur ve tekerlemeler söyler. 13. Halk hikâyelerinin hangi bölümünde gerçek hikâyeden bağımsız efsaneler anlatılır?

  A) Fasıl    B) Döşeme    C) Asıl Konu    D) Sonuç, Dua    E) Efsane    

 14. Cevap: E Açıklama:

  Halk hikâyelerinin efsane bölümünde gerçek hikâyeden bağımsız efsaneler anlatılır. 15. Cenknamelerin genel olarak hangi tür mücadeleleri ele aldığı ifade edilmektedir?

  A) İç mücadeleler
  B) Aşk mücadeleleri
  C) İslam ile diğer dinler arasındaki mücadeleler
  D) Ekonomik mücadeleler
  E) Bilimsel mücadeleler

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cenknameler, genellikle İslam ile diğer dinler arasındaki mücadeleleri ele alır. 17. Hangi tür halk hikâyeleri Müslim-gayrimüslim mücadelelerini konu alır ve genellikle İslam ile diğer dinler arasındaki mücadeleleri ele alır?

  A) Arap kaynaklı hikâyeler
  B) Hint-İran kaynaklı hikâyeler
  C) Türk kaynaklı hikâyeler
  D) Dinî temalı kahramanlık hikâyeleri
  E) Cenknameler

 18. Cevap: E Açıklama:

  Cenknameler, genellikle Müslim-gayrimüslim mücadelelerini ve İslam ile diğer dinler arasındaki mücadeleleri ele alır. 19. Halk hikâyelerinin nazım ve nesir karışık yazılması, kısa olmaları ve ayrıntılar üzerinde durmamaları bakımından ne tür bir karakter taşıdığını gösterir?

  A) Destan karakteri           B) Masal karakteri           
  C) Tarihsel karakter          D) Halk hikâyesi karakteri   
  E) Drama karakteri                                         

 20. Cevap: D Açıklama:

  Halk hikâyeleri nazım ve nesir karışık yazılır, kısa olur ve ayrıntılara pek girmez. 21. Türk edebiyatında ilk mesnevi olarak hangi eser kabul edilir?

  A) Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin Mesnevî-i Manevi
  B) Fuzûlî'nin Leylâ vü Mecnun
  C) Yunus Emre'nin Risâletü'n-Nushiyye
  D) Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig
  E) Şeyyad Hamza'nın Yûsuf u Züleyhâ

 22. Cevap: D Açıklama:

  Kutadgu Bilig, Türk edebiyatında ilk mesnevi olarak kabul edilir. 23. Mesnevi türünde her beytin kendi arasında kafiyeli olmasının avantajı nedir?

  A) Mesnevi yazmak daha kolaydır.
  B) Şairler daha kısa sürede yazabilirler.
  C) Beyitler arasında anlam birliği sağlanır.
  D) Her beyit farklı bir ölçüyle yazılabilir.
  E) Mesnevi türü İran edebiyatına aittir.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Her beytin kendi arasında kafiyeli olması, beyitler arasında anlam birliği sağlar. 25. Hangi dini hikaye veya kıssayı anlatan metinler, İslam'ın dışındaki diğer bazı dinlerde ve efsanelerde de yer alabilir?

  A) Mesneviler         B) Destanlar         
  C) Halk hikayeleri    D) Cenknameler       
  E) Fıkralar                                

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bazı dini hikaye veya kıssalar, İslam'ın dışındaki diğer dinlerde ve efsanelerde de yer alabilir ve bu tür hikayeler mesnevilerde anlatılabilir. 27. Hangi metin, Kur'an-ı Kerim'deki Kehf suresinde anlatılandayanmaktadır ve genellikle gençlerin putperestliğe karşı çıkmalarını ve mağaraya sığınmalarını anlatır?

  A) Destan           B) Cenkname        
  C) Mesnevi          D) Halk hikayesi   
  E) Fıkra                               

 28. Cevap: C Açıklama:

  Metin, Kur'an-ı Kerim'deki Kehf suresinde anlatılan Ashâb-ı Kehf hikayesine dayanır ve genellikle gençlerin putperestliğe karşı çıkmalarını ve mağaraya sığınmalarını anlatır. 29. Hangi bölüm, mesnevi türünde yazılmış bir eserin başlangıç bölümünü temsil eder ve eserin önsözü niteliğindedir?

  A) Tevhid                      B) Münacaat                   
  C) Dibace                      D) Medh-i çihar-yâr-i güzîn   
  E) Miraciye                                                  

 30. Cevap: C Açıklama:

  Dibace, mesnevi türünde yazılmış bir eserin başlangıç bölümünü temsil eder ve önsöz niteliğindedir. 31. Tanzimat Dönemi hikâyelerinde genellikle hangi tür olaylar işlenmiştir?

  A) Tarihi olaylar           B) Fantastik olaylar       
  C) Mitolojik olaylar        D) Bilim kurgu olaylar     
  E) Günlük yaşam olayları                               

 32. Cevap: E Açıklama:

  Tanzimat Dönemi hikâyelerinde genellikle günlük yaşamdan alınan olaylar işlenmiştir. 33. Tanzimat Dönemi'nde hikâyelerin edebî türdeki gelişimi hangi akımların etkisi altında gerçekleşmiştir?

  A) Romantizm ve natüralizm    B) Fütürizm ve sürrealizm    
  C) Barok ve klasisizm         D) Empresyonizm ve realizm   
  E) Sosyalizm ve kapitalizm                                 

 34. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde hikâyelerin edebî türdeki gelişimi, romantisizm ve natüralizm akımlarının etkisi altında gerçekleşmiştir. 35. Tanzimat Dönemi'nde hikâye türüne yerli ürünlerin katkısı hangi yazarlar aracılığıyla ortaya çıkmıştır?

  A) Ahmet Mithat ve Emin Nihat
  B) Samipaşazâde Sezai ve Namık Kemal
  C) Ziya Paşa ve Abdülhak Hamit Tarhan
  D) Recaizade Mahmut Ekrem ve Şemsettin Sami
  E) Halit Ziya Uşaklıgil ve Refik Halit Karay

 36. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde hikâye türüne yerli ürünlerin katkısı, Ahmet Mithat ve Emin Nihat gibi yazarlar aracılığıyla ortaya çıkmıştır. 37. Ömer Seyfettin'in "Teselli" adlı hikâyesinde, İskender Paşa'nın aldığı armağanın onun için ne gibi bir anlamı vardır?

  A) Savaşta kullanabileceği yeni bir silah
  B) Ölümünden sonra ailesine bırakacağı bir miras
  C) Kazandığı savaşın zaferini simgeleyen bir ödül
  D) Hayatının sonunda kendisine bir teselli
  E) Şahsî zevki için kullanabileceği lüks bir eşya

 38. Cevap: D Açıklama:

  İskender Paşa, aldığı armağanın hayatının sonunda ona bir teselli olduğunu düşünmektedir. 39. Millî Edebiyat Dönemi hikâyelerinde, dilin sadeleştirilmesi amacıyla hangi dil kullanılmıştır?

  A) Divan edebiyatı dili          B) Yabancı bir dil              
  C) Halkın günlük konuşma dili    D) Batı dilleri                 
  E) Ortaçağ dili                                                  

 40. Cevap: C Açıklama:

  Millî Edebiyat Dönemi hikâyelerinde dilin sadeleştirilmesi amacıyla halkın günlük konuşma dili kullanılmıştır. 41. Millî Edebiyat Dönemi hikâyelerinde hangi tema daha öne çıkmıştır?

  A) Fantastik olaylar
  B) Dinî inançlar
  C) Romantik aşk hikâyeleri
  D) Yurtseverlik ve millî duygular
  E) Doğa ve manzara tasvirleri

 42. Cevap: D Açıklama:

  Millî Edebiyat Dönemi hikâyelerinde yurtseverlik ve millî duygular daha fazla öne çıkmıştır. 43. Ömer Seyfettin'in "Teselli" hikâyesinde İskender Paşa'nın aldığı armağanın gerçek anlamı nedir?

  A) Savaşta kullanabileceği yeni bir silah
  B) Osmanlı İmparatorluğu'na bağlılık
  C) Kazandığı zaferin sembolü
  D) İskender Paşa'nın gücünü simgeler
  E) İskender Paşa'nın ölümünü engellemek için sihirli bir nesne

 44. Cevap: C Açıklama:

  İskender Paşa, aldığı armağanı kazandığı zaferin sembolü olarak görür. 45. Derleme nedir? Kısaca açıklayınız.


 46. Cevap: Halk edebiyatı ürünlerinin belli bir zamanda, belli bir yerde, belli yöntemlerle kaynak kişilerle sözlü veya yazılı olarak kaydetme işidir.

 47. Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
  nutuk -- nefes -- ilahi -- devriye -- şahtiye

  a. Kelim anlamı olarak sözü ölçüsüz kullanmak anlamına gelen ve Allah'la senli benli bir eda ile konuşan tasavvufi Türk halk edebiyatı .......................... 'dir.
  b. Kelime anlamı olarak Allah'a ait anlamında olan ve Allah'a duyulan aşk ve dini temaları işleyen tekke edebiyatına ..................... denir.
  c. Tarikata yeni giren kişilere tarikat adabını öğretmek için mürşitlerin söylemiş olduğu manzum şiirlere ................ denir.
  d. Yaratılışın başlangıcı ve sonu gibi konuların işlendiği şiirlere .................... denir.
  e. Cem ayinlerinde ya da toplantılarında özel bir ezgiyle söylenen şiirlere ............... denir.

 48. Cevap:

  a: şahtiye -- b: ilahi -- c: nutuk -- d: devriye -- e: nefes

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Hikâye
 • Şiir

Ayrıca 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 1.dönem 1.değerlendirme soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak mebsinavlari.com tarafında müfredata uygun cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Halk hikâyelerinin tematik özelliklerini anlayabilirsiniz.

Halk hikâyelerinin anlatısal özelliklerini anlayabilirsiniz.

Halk hikâyelerinin tematik özelliklerini anlayabilirsiniz.

Halk hikâyelerinin tarihî arka planını anlayabilirsiniz.

Halk hikâyelerinin sözlü gelenek içinde yaşayan eserler olduğunu anlayabilirsiniz.

Halk hikâyelerinin bölümlerini anlayabilirsiniz.

Halk hikâyelerinin bölümlerini anlayabilirsiniz.

Cenknamelerin tarihî ve dini bağlamını anlayabilirsiniz.

Cenknamelerin tarihî ve dini bağlamını anlayabilirsiniz.

Halk hikâyelerinin anlatım özelliklerini anlayabilirsiniz.

Türk edebiyatındaki mesnevi türünün gelişimini anlayabilirsiniz.

Mesnevi türünün özelliklerini anlayabilirsiniz.

Mesnevilerin içerik özelliklerini anlayabilirsiniz.

Ashâb-ı Kehf kıssasını anlayabilirsiniz.

Mesnevi türünün bölümlerini anlayabilirsiniz.

Tanzimat Dönemi hikâyelerinin temalarını ve içeriklerini anlayabilirsiniz.

Tanzimat Dönemi'nde hikâye türünün edebî gelişimini anlayabilirsiniz.

Tanzimat Dönemi'nde hikâye türünün yerli yazarlar tarafından geliştirilmesini anlayabilirsiniz.

Hikâye karakterlerinin duygusal ve sembolik değerlerini anlayabilirsiniz.

Dilin sadeleştirilmesinin nedenlerini ve sonuçlarını anlayabilirsiniz.

Millî Edebiyat Dönemi hikâyelerinin ana temalarını anlayabilirsiniz.

Hikâye içinde sembolizmin rolünü anlayabilirsiniz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 51 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 408 kere doğru, 408 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri