10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Dinimizde helal ve haram koyma yetkisi kime aittir?

  A) Devlet başkanlarına
  B) Din adamlarına
  C) Peygamberlere
  D) Herkese
  E) Yalnızca Allah'a ve Peygamberine

 2. Cevap: E Açıklama:

  Dinimizde helal ve haram koyma yetkisi yalnızca Yüce Allah'a ve O'nun elçisi Hz. Peygambere aittir. 3. Ekonomide iktisat kavramının önemi nedir?

  A) İktisat, sınırsız ekonomik faaliyet yapılabileceğini ifade eder.
  B) İktisat, ekonomik faaliyetlerin ahlaki esaslar çerçevesinde yapılması gerektiği anlamına gelir.
  C) İktisat, ekonomik faaliyetlerin yalnızca üretim ve tüketimle sınırlı olduğunu ifade eder.
  D) İktisat, ekonomik faaliyetlerin yalnızca ticaretle ilgili olduğunu ifade eder.
  E) İktisat, ekonomik faaliyetlerin yalnızca dağıtımla ilgili olduğunu ifade eder.

 4. Cevap: B Açıklama:

  İktisat kavramı, orta yolu tutmak, aşırılıklardan uzak ve tutumlu olmak anlamına gelir. Ekonomik faaliyetin sınırsız bir şekilde yapılamayacağını, ahlaki esaslar çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade eder. 5. Helal kazanç nedir?

  A) Dinimizin meşru gördüğü çerçeveler içerisinde elde edilen gelir ve bu gelirle kazanılan rızık demektir.
  B) Kazancın harcamadan artan kısmıdır.
  C) Bir işte çalışmanın karşılığında elde edilen her türlü gelirdir.
  D) Gelirin bir kısmının yoksullara dağıtılmasıdır.
  E) Kazancın vergiye tabi tutulmasıdır.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Helal kazanç, dinimizin izin verdiği yollarla elde edilen gelirdir. Bu gelir, kişinin çalışması, üretmesi ve emek sarf etmesi sonucu elde edilir. Helal kazanç, kişinin kendisine, ailesine ve topluma fayda sağlayan bir kazançtır. 7. Karz-ı hasende, borçlu kimse aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

  A) Borcunu ödediğinde faiz öder
  B) Borcunu geri öder
  C) Zekat verir
  D) Borcunu öderken başa kakılır
  E) Borcunu erteleyebilir

 8. Cevap: A Açıklama:

  Karz-ı hasende, borçlu kimse borcunu ödediğinde faiz ödemez. Çünkü karz-ı hasende hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin sırf Allah (c.c.) rızasını düşünerek Müslüman kardeşinin sıkıntısını gidermek amacı ön plandadır. 9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde işverenin işçiye karşı sorumluluklarından biri doğru olarak verilmiştir?

  A) İşçinin ücretini zamanında ve eksiksiz ödemek
  B) İşçinin çalışma saatlerini kendi isteğine göre belirlemek
  C) İşçinin iş güvenliğini ve sağlığını önemsememek
  D) İşçinin özel hayatına müdahale etmek
  E) İşçinin iş sözleşmesini istediği zaman feshetmek

 10. Cevap: A Açıklama:

  İşverenin işçiye karşı en önemli sorumluluklarından biri, işçinin ücretini zamanında ve eksiksiz ödemektir. Peygamberimiz, "İşçiye ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz." buyurarak bu konunun önemini vurgulamıştır. 11. Faiz, İslam'da caiz midir?

  A) Evet, faiz caizdir.
  B) Hayır, faiz caiz değildir.
  C) Faiz, belirli şartlarda caizdir.
  D) Faiz, belirli şartlarda caiz değildir.
  E) Faiz, yalnızca bankalar tarafından alınabilir.

 12. Cevap: B Açıklama:

  İslam'da faiz, dinen uygun görülmeyen bir kazançtır. Faizli işlemler, borç verilen parayı veya malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla geri almayı içerir. 13. Hileli satış, alışveriş sırasında satıcının malın ayıbını gizlemesi veya olmayan özellikleri varmış gibi göstermesini içeren bir davranıştır. Aşağıdaki durumlardan hangisi hileli satışa örnektir?

  A) Satıcının, müşteriye ürünün kusurlu olduğunu söylemesi
  B) Satıcının, müşteriye ürünün özelliklerini abartarak anlatması
  C) Satıcının, müşteriye ürünün fiyatını olduğundan daha düşük söylemesi
  D) Satıcının, ürünü müşteriye olması gerekenden daha pahalıya satması
  E) Satıcının, müşteriye ürünün garanti süresini olduğundan daha uzun söylemesi

 14. Cevap: B Açıklama:

  Hileli satışta, satıcı malın ayıbını gizler veya olmayan özellikleri varmış gibi gösterir. Bu durumda müşteri de aldatılmış olur. 15. Karaborsacılığın İslam'daki hükmü nedir?

  A) Haramdır    B) Helaldir    C) Mubahdır    D) Menduptur    E) Sünnettir    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Karaborsacılık, insanların ihtiyaçlarını istismar ederek haksız kazanç elde etmektir. İslam'da haksız kazanç haram kılınmıştır. 17. Karaborsacılığın toplum üzerindeki etkileri nelerdir?

  A) Toplumda hile ve nefretin yaygınlaşmasına yol açar
  B) Toplumu güçlendirir
  C) Toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı artırır
  D) Toplumu zenginleştirir
  E) Toplumun ihtiyaçlarını karşılar

 18. Cevap: A Açıklama:

  Karaborsacılar, insanların ihtiyaçlarını istismar ederek haksız kazanç elde ederler. Bu durum, toplumda hile ve nefretin yaygınlaşmasına yol açar. 19. İslam hukukunun kaynaklarından biri olan kıyas ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kıyas, Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir hükümle belirtilmeyen veya Peygamber Efendimizin söz ve davranışlarında bulunmayan durumlar için Müslümanların büyük çoğunluğunun görüşü esas alınarak yeni bir hükme ulaşılmasıdır.
  B) Kıyas, Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir hükümle belirtilmeyen veya Peygamber Efendimizin söz ve davranışlarında bulunmayan durumlar için Hz. Ömer'in görüşü esas alınarak yeni bir hükme ulaşılmasıdır.
  C) Kıyas, Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir hükümle belirtilmeyen veya Peygamber Efendimizin söz ve davranışlarında bulunmayan durumlar için Hz. Ali'nin görüşü esas alınarak yeni bir hükme ulaşılmasıdır.
  D) Kıyas, Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir hükümle belirtilmeyen veya Peygamber Efendimizin söz ve davranışlarında bulunmayan durumlar için Hz. Ebu Bekir'in görüşü esas alınarak yeni bir hükme ulaşılmasıdır.
  E) Kıyas, Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir hükümle belirtilmeyen veya Peygamber Efendimizin söz ve davranışlarında bulunmayan durumlar için Hz. Osman'ın görüşü esas alınarak yeni bir hükme ulaşılmasıdır.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Kıyas, İslam hukukunun kaynaklarından biridir ve Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir hükümle belirtilmeyen veya Peygamber Efendimizin söz ve davranışlarında bulunmayan durumlar için Müslümanların büyük çoğunluğunun görüşü esas alınarak yeni bir hükme ulaşılmasıdır. 21. İslam'da helal kazanç nedir?

  A) Dinî bakımdan kullanılması, yapılması, söylenmesi, yenilip içilmesi yasaklanmamış olan şey demektir.
  B) Dinimize göre yapılması kesin bir delille ve açık bir şekilde yasaklanan fiiller haram kapsamında değerlendirilir.
  C) Peygamberimiz "Hiçbir kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir." buyurarak kişinin çalışıp emek sarf ederek kendisini helal yoldan geçindirmesini vurgulamıştır.
  D) Kazancımızın helal olması için yaptığımız işlerde Allah'ın (c.c.) bize çizdiği sınırları gözetmemiz gerekir.
  E) Helâlinden kazanmak için yaptığımız her türlü meşru iş, Allah'ı (c.c.) hoşnut etmekte ve en geniş anlamda ibadet kapsamına girmektedir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Helal; dinî bakımdan kullanılması, yapılması, söylenmesi, yenilip içilmesi yasaklanmamış olan şey demektir. 23. Peygamberimiz, işçiye ücretinin ne zaman ödenmesi gerektiği konusunda bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

  A) İşçi ücretini istediği zaman
  B) İş bitiminde
  C) Pazartesi günü
  D) Cuma günü
  E) Alın teri kurumadan

 24. Cevap: E Açıklama:

  Peygamberimiz, "İşçiye ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz." buyurarak işçinin ücretinin zamanında ödenmesi gerektiğini vurgulamıştır. 25. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi faiz değildir?

  A) Para karşılığı borç verme
  B) Mal karşılığı borç verme
  C) Faizsiz borç verme
  D) Vadesiz mevduat hesabı açtırma
  E) Katılım bankacılığı yapmak

 26. Cevap: C Açıklama:

  Faiz, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla geri almanın veya bu şekilde alınan fazlalığın adıdır. Faizsiz borç verme işleminde, borç verilen para veya mal, belirli bir süre sonra aynı miktarda geri ödenir. 27. Aşağıdakilerden hangisi rüşvetin bir örneğidir?

  A) Bir kamu görevlisine görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için menfaat sağlamak.
  B) Bir işletmenin çalışanına fazla mesai yapması için ücret ödemek.
  C) Bir memura terfi etmesi için yardım etmek.
  D) Bir çocuğa okul masrafları için para vermek.
  E) Bir arkadaşa doğum günü hediyesi almak.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Rüşvet, kamu görevlisine görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için menfaat sağlamak anlamına gelir. 29. Karaborsacılık, insanların ihtiyacı olan ticaret mallarını toplayıp stoklayarak pahalanmasını beklemek ve bu gayeyle piyasaya sürülmesini geciktirmektir.

  A) Karaborsacılık, ticarette haksız kazanç elde etmek için yapılan bir işlemdir.
  B) Karaborsacılık, ticarette dürüstlük ilkesine uygun bir işlemdir.
  C) Karaborsacılık, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan bir işlemdir.
  D) Karaborsacılık, ticarette adalet ilkesine uygun bir işlemdir.
  E) Karaborsacılık, ticarette karşılıklı güven ilkesine uygun bir işlemdir.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Karaborsacılık, ticarette haksız kazanç elde etmek için yapılan bir işlemdir. İhtiyacı olan insanların mal bulmasını engelleyerek veya malı daha yüksek fiyattan satarak haksız kazanç elde edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf TDB 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 2, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, dinimizde helal ve haram koyma yetkisinin kime ait olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, iktisat kavramının ekonomideki önemini açıklayabilirler.

Öğrenciler, helal kazancın önemini ve nasıl elde edilebileceğini öğrenirler.

Öğrenciler, karz-ı hasenin tanımını ve özelliklerini öğrenir.

Öğrenciler, işverenin işçiye karşı sorumluluklarını bilirler.

Öğrenciler, İslam'daki faiz yasağının nedenlerini açıklayabilir.

Öğrencilerin hileli satışın ne olduğunu ve yasaklanması nedenlerini anlamalarını sağlamak.

Öğrenciler, karaborsacılığın İslam'daki hükmünü öğrenirler.

Öğrenciler, karaborsacılığın toplum üzerindeki etkilerini öğrenirler.

Öğrenciler, İslam hukukunun kaynaklarından biri olan kıyasın ne olduğunu ve nasıl uygulandığını öğrenirler.

Öğrenci, İslam'da helal kazancın ne olduğunu açıklayabilir.

Öğrenciler, işçi-işveren ilişkilerinde işçinin haklarını ve işverenin yükümlülüklerini açıklayabilir.

Öğrenciler, faizin ne olduğunu ve hangi uygulamaların faiz kapsamına girdiğini öğrenirler.

Öğrenci, rüşvetin ne olduğunu ve neden yasak olduğunu öğrenir.

Öğrenciler, karaborsacılığın ticarette haksız kazanç elde etmek için yapılan bir işlem olduğunu anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 33 kere doğru, 21 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri