Lise TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (10.Sınıflar)

Lise TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (10.Sınıflar) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (10.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Ümmetin fikir birliği ettiği görüşleri ifade eden kaynak hangisidir?


 2. Cevap: İcma Açıklama:

  Ümmetin fikir birliği ettiği görüşleri ifade eden kaynak icmadır. 3. Kur’ân, sünnet ve icmada doğrudan bir hüküm bulunmayan bir mesele hakkında; ilk üç kaynak doğrultusunda, mukayese yöntemi ile akıl yürütülerek yeni bir hükme ulaşılması hangi kaynakla yapılır?


 4. Cevap: Kıyas Açıklama:

  Kur’ân, sünnet ve icmada doğrudan bir hüküm bulunmayan bir mesele hakkında; ilk üç kaynak doğrultusunda, mukayese yöntemi ile akıl yürütülerek yeni bir hükme ulaşılması kıyas kaynakla yapılır. 5. Haram kazancın zararları nelerdir?


 6. Cevap: Haram kazanç, kişinin dünya ve ahiret hayatını olumsuz etkiler. Haram kazancın kişiye verdiği zararlar arasında malın bereketsizleşmesi, geçim sıkıntısı, hastalıklar, ailevi sorunlar ve manevi huzursuzluk yer alır. Açıklama:

  Haram kazanç, kişinin dünya ve ahiret hayatını olumsuz etkiler. Haram kazancın kişiye verdiği zararlar arasında malın bereketsizleşmesi, geçim sıkıntısı, hastalıklar, ailevi sorunlar ve manevi huzursuzluk yer alır. 7. Karz-ı hasen alırken ve verirken nelere dikkat edilmesi gerekir? Üç tane örnek veriniz.


 8. Cevap: * Borç alınırken ve verilirken yazılı sözleşme yapılmalıdır. * Borçlu, imkânı olduğunda borcunu ödemelidir. * Borç veren, borçluya haksızlık yapmaktan kaçınmalıdır. Açıklama:

  Yazılı sözleşme yapmak, ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla önemlidir. Borçlunun borcunu ödemesi, borç verenin hakkını korumak için önemlidir. Borç veren, borçluya haksızlık yapmaktan kaçınmalı ve zor durumda ise ona kolaylık göstermelidir. 9. Faiz nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Faiz, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla geri almanın veya bu şekilde alınan fazlalığın adıdır. Açıklama:

  Faiz, İslam dininde yasaklanmıştır. Çünkü faiz, borçluyu zor durumda bırakabilir ve haksız kazanç elde edilmesine yol açabilir. 11. Rüşvet nedir? Üç örnek veriniz.


 12. Cevap: Rüşvet, bir görevi yerine getiren veya getirmesi gereken bir kimseye, o görevi yapması veya yapmaması için verilen haksız kazançtır. Örnekler: * Bir memurun, işini hızlandırması için kendisine para verilmesi. * Bir öğretmenin, öğrenciye iyi not vermesi için kendisine hediye verilmesi. * Bir doktorun, hastayı daha iyi tedavi etmesi için kendisine para verilmesi. Açıklama:

  Rüşvet, İslam dininde büyük günahlardan biridir. Çünkü rüşvet, adaleti engeller ve haksızlığa yol açar. 13. Kamu yararı ifadesinden ne anlıyorsunuz?


 14. Cevap: Kamu yararı, toplumun genel çıkarlarını ifade eder. Açıklama:

  Kamu yararı, toplumun genel çıkarlarını ifade eder. Toplumsal bir varlık olan insan, içinde yaşadığı toplumda bazı kurallara uygun hareket etmelidir. Böylece insan hem kamu yararını hem de kul hakkını gözetmiş olur. 15. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallara ne ad verilir?


 16. Cevap: İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallara hukuk adı verilir. Açıklama:

  İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallara hukuk adı verilir. Hukuk, insanların hak ve sorumluluklarını belirler ve bu hak ve sorumlulukların korunmasını sağlar. 17. Haram kazanç elde etmenin sonuçları nelerdir?


 18. Cevap: Haram kazanç elde etmek, kişinin dünyada ve ahirette cezalandırılmasına sebep olur. Haram kazanç elde eden kişi, hem dünyada hem de ahirette sıkıntı çeker. Açıklama:

  Haram kazanç elde etmek, kişinin hem dünyada hem de ahirette mutsuz olmasına sebep olur. 19. İnfak nedir? Açıklayınız.


 20. Cevap: İnfak, sahip olunan mal veya paradan gönüllü olarak başkalarına vermektir. Açıklama:

  İnfak, İslam dininin temel ibadetlerinden biridir ve malın temizlenmesi anlamına gelir. İnfak, zekât, sadaka, fidye, fitre gibi çeşitli şekillerde yapılabilir. 21. Kul hakkı nedir ve kul hakkına girmemek için neler yapılmalıdır?


 22. Cevap: Kul hakkı, insanların birbirlerine karşı sahip oldukları haklar demektir. Kul hakkına girmemek için, başkalarının haklarına saygı duymalı, onların malına, mülküne ve şahsiyetlerine zarar vermemeliyiz. Açıklama:

  Kul hakkı, insanlar arası ilişkilerde çok önemlidir. Kul hakkına giren bir kimse, hem bu dünyada hem de ahirette bunun hesabını vermekle yükümlüdür. Kul hakkına girmemek için, başkalarının haklarına saygı duymalı, onların malına, mülküne ve şahsiyetlerine zarar vermemeliyiz. Ayrıca, başkalarının sırlarını ifşa etmemeli, onlara karşı yalan söylememeli ve dedikodu yapmamalıyız. 23. Karz-ı hasen nedir ve karz-ı hasen verilmesinin önemi nedir?


 24. Cevap: Karz-ı hasen, Allah rızası için ve karşılıksız olarak verilen borçtur. Karz-ı hasen verilmesinin önemi, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlaması ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmesidir. Açıklama:

  Karz-ı hasen, borç verme yardımlaşma yollarından biridir. Karz-ı hasende borç veren kişi, borç aldığı parayı geri vermekle yükümlüdür. Karz-ı hasen verilmesinin önemi, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlaması ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmesidir. Karz-ı hasen veren bir kimse, hem bu dünyada hem de ahirette bunun mükafatını görecektir. 25. Faizin ekonomik etkileri nelerdir?


 26. Cevap: Faizin ekonomik etkileri şunlardır: * Enflasyonu artırır. * Yatırımları azaltır. * Ekonomik büyümeyi yavaşlatır. * İşsizliği artırır. Açıklama:

  Faiz, paranın değerini azaltır ve bu da enflasyonu artırır. Faiz, aynı zamanda, yatırımları azaltır ve ekonomik büyümeyi yavaşlatır. Ayrıca, faiz işsizliği artırır. 27. Faizden korunmak için neler yapılabilir?


 28. Cevap: Faizden korunmak için şunlar yapılabilir: * Faizsiz bankacılık hizmetlerinden yararlanmak * Faizsiz kredi almak * Faizsiz yatırım yapmak Açıklama:

  Faizsiz bankacılık hizmetleri, faiz ödemeden veya almadan bankacılık işlemlerinin yapıldığı bankacılık hizmetleridir. Faizsiz kredi, faiz ödemeden alınan kredi türüdür. Faizsiz yatırım ise, faiz kazanmadan yapılan yatırımdır. 29. Karaborsayı tanımlayınız.


 30. Cevap: Karaborsa, yasal olmayan yollarla mal ve hizmetlerin satılması veya satın alınmasıdır. Açıklama:

  Karaborsa, genellikle hükümetin fiyat kontrolleri veya kotalar gibi piyasayı düzenleyen yasaları ihlal ederek gerçekleştirilir. Karaborsa, genellikle gizli ve yasadışı olarak yapılır ve tüketicilerin ihtiyaçlarını sömürerek yüksek fiyatlarla mal ve hizmet satılır. 31. Karaborsanın topluma zararları nelerdir?


 32. Cevap: Karaborsa, topluma birçok zarar verir. Bunlardan bazıları şunlardır: * Tüketiciler, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlere daha yüksek fiyatlar öderler. * Hükümetin vergi gelirleri azalır. * Piyasa dengesi bozulur. * Hile ve nefret yaygınlaşır. * Toplumun dirliği ve düzeni bozulur. Açıklama:

  Karaborsa, topluma birçok zarar veren bir olgudur. Bu nedenle, karaborsayla mücadele etmek önemlidir. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ticarette doğruluktan saparak bozgunculuk yapan toplumlarda karşılıklı güven zedelenmez ve toplumun temelleri derinden sarsılmaz.
  2. (.....) Herhangi bir kişinin veya kurumun sırlarının sızdırılması, o kişi veya kurumu zarara uğratmaz.
  3. (.....) Hileli satış yapmak, mahrem bilgileri sızdırmak, taraflardan birini kayırmak adalet ilkesini zedeler.
  4. (.....) Bir ürünün fiyatının oluşmasında etkili olan unsurlar arasında ürünün kalitesi, üretim maliyeti, arz ve talep dengesi, piyasa koşulları ve rekabet yer almaz.
  5. (.....) Yapay olarak fiyat yükseltmek, gizli bilgileri dışarı sızdırarak menfaat elde etmek şeklinde olabilir.
  6. (.....) Karaborsa, piyasada az bulunan bir malı düşük fiyatla satmak için stoklamak demektir.
  7. (.....) Karaborsacılık, piyasaya darbe vurmak ve insanların ihtiyaçlarını sömürmek gibi amaçlarla yapılır.
  8. (.....) Karaborsacılık yaparak haksız kazanç elde eden kimseler, helal yoldan para kazanmak isteyen ve ticaret yapan kimselere zarar vermiş olmaz.
  9. (.....) Peygamberimiz "İnsanlara satmak üzere mal getiren rızıklandırılır, malını stoklayıp karaborsaya düşüren ise lânetlenir." buyurarak karaborsacılık yapmayı yasaklamıştır.
  10. (.....) Günümüzde birçok sektörde karaborsacılığa başvurulmadığı görülmektedir.

 34. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Ticarette doğruluktan saparak bozgunculuk yapan toplumlarda karşılıklı güven zedelenir ve toplumun temelleri derinden sarsılır. 2. Herhangi bir kişinin veya kurumun sırlarının sızdırılması, o kişi veya kurumu zarara uğratır. 3. Hileli satış yapmak, mahrem bilgileri sızdırmak, taraflardan birini kayırmak adalet ilkesini zedeler. 4. Bir ürünün fiyatının oluşmasında etkili olan unsurlar arasında ürünün kalitesi, üretim maliyeti, arz ve talep dengesi, piyasa koşulları ve rekabet yer alır. 5. Yapay olarak fiyat yükseltmek, gizli bilgileri dışarı sızdırarak menfaat elde etmek şeklinde olabilir. 6. Karaborsa, piyasada az bulunan bir malı yüksek fiyatla satmak için stoklamak demektir. 7. Karaborsacılık, piyasaya darbe vurmak ve insanların ihtiyaçlarını sömürmek gibi amaçlarla yapılır. 8. Karaborsacılık yaparak haksız kazanç elde eden kimseler, helal yoldan para kazanmak isteyen ve ticaret yapan kimselere zarar vermiş olur. 9. Peygamberimiz "İnsanlara satmak üzere mal getiren rızıklandırılır, malını stoklayıp karaborsaya düşüren ise lânetlenir." buyurarak karaborsacılık yapmayı yasaklamıştır. 10. Günümüzde birçok sektörde karaborsacılığa başvurulduğu görülmektedir. 35. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Dinimizde yapılması serbest bırakılmış hususlara ....., yapılması yasaklanmış olanlara ..... denir.
  2. Helaller ve haramlar; yeme, içme, giyim, kuşam ve kazanç gibi hayatın tüm alanlarını kapsar.
  3. Ancak dinimizde helal alanı, haram alanından daha ... dir.
  4. Örneğin, Allah’ın (c.c.) insanlara bahşettiği birçok içecek helalken, sadece alkollü içecekler .... kılınmıştır.
  5. Yine yaratılan pek çok yiyecek helalken, domuz eti, leş ve kanı akmadan ölmüş hayvan eti gibi belli başlı birkaç .... söz konusudur.
  6. Normal şartlarda haram kılınmış fiiller dahi zaruret durumlarında, zaruret miktarı kadar ve geçici olarak .... olabilmektedir.
  7. Giyim-kuşam konusunda ise temiz ve israfa kaçmadan giyinmek gibi genel kurallar ..... dur.
  8. Oyun ve eğlence konusunda dinimiz şans faktörüne bağlı, emeğe dayanmayan veya bir başkasının malını haksız bir şekilde elde etmeyi içeren oyun ve eğlence anlayışlarını .....lamıştır.
  9. Bunlar kumar oynama, şans oyunları, canlılara zarar veren tehlikeli eğlence faaliyetleridir.
  10. Dinimizde herhangi bir konuda helal ve haram koyma yetkisi yalnızca Yüce Allah’a ve O’nun elçisi Hz. Peygambere ..... dir.

 36. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (10.Sınıflar) Detayları

Lise TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (10.Sınıflar) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (10.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (10.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk DoldurmaAyrıca Lise TDB dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde 10.sınıflar için cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenci, ümmetin fikir birliği ettiği görüşleri ifade eden kaynağın icma olduğunu öğrenir.

Öğrenci, Kur’ân, sünnet ve icmada doğrudan bir hüküm bulunmayan bir mesele hakkında yeni bir hükme ulaşılmasında kıyas kaynağının kullanıldığını öğrenir.

Haram kazancın zararları hakkında bilgi sahibi olunur. Karz-ı hasen nedir? Açıklayınız. Cevap: Karz-ı hasen, gönüllü olarak bir başkasına borç vermek anlamına gelir. Karz-ı hasende hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin sırf Allah (c.c.) rızasını düşünerek Müslüman kardeşinin sıkıntısını gidermek amacı ön plandadır. Açıklama: Karz-ı hasen uygulamasında borçlu kimse borcunu öderken herhangi bir faiz ödemez. Çünkü karz-ı hasende amaç borçlunun sıkıntısını gidermektir. Kazanım: Öğrenciler, karz-ı hasenin ne olduğunu ve nasıl uygulandığını öğrenmiş olur.

Öğrenciler, karz-ı hasen alırken ve verirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenmiş olur.

Öğrenciler, faizin anlamını ve İslam'da neden yasaklandığını anlayacaklardır.

Öğrenciler, rüşvetin anlamını ve örneklerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, kamu yararı kavramını öğrenirler.

Öğrenciler, hukuk kavramını öğrenirler

Öğrenci, haram kazanç elde etmenin sonuçlarını açıklayabilir.

Öğrenci, infakın ne olduğunu ve önemini kavrar.

Kul hakkının önemini kavrayabilmek ve kul hakkına girmemek için neler yapılması gerektiğini öğrenmek.

Karz-ı hasenin önemini kavrayabilmek ve karz-ı hasen verilmesinin faydalarını öğrenmek.

Faizin ekonomik etkilerini öğrenmek.

Faizden korunmak için neler yapılabileceğini öğrenmek.1.

Karaborsanın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak.

Karaborsanın topluma zararlarını anlamak.

* Öğrenciler, ticarette doğruluk ve dürüstlüğün önemini anlar. * Öğrenciler, hileli satışın ve karaborsacılığın zararlarını kavrar. * Öğrenciler, adil ticaretin önemini kavrar. * Öğrenciler, İslam ahlakının ticaretteki önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (10.Sınıflar) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (10.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (10.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (10.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise TDB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik (10.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri