10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Bir kişi, işlediği bir suçun boyutu ya da niteliğine denk bir şekilde ceza görmelidir. Bu ifade hangi ilkeye örnektir?

  A) Suçun şahsiliği ilkesi    B) Adalet ilkesi            
  C) Eşitlik ilkesi            D) Özgürlük ilkesi          
  E) İnsan hakları ilkesi                                  

 2. Cevap: B Açıklama:

  Suç ve ceza arasında denge gözetilmesi adalet ilkesidir. 3. Hukuk ve ahlak arasındaki ilişkiyi açıklayan ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Hukuk, ahlak olmaksızın toplumsal huzuru sağlayabilir.
  B) Ahlak, hukuk olmaksızın toplum düzenini sağlayabilir.
  C) Hukuk ve ahlak birbirinden bağımsızdır ve etkileşimde bulunmazlar.
  D) Hukuk, ahlaki ilkeler doğrultusunda toplumsal düzeni tesis etmek için vardır.
  E) Ahlak, hukuki yaptırımların uygulanmasıyla gerçekleşir.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Hukuk, toplumsal bir varlık olan insanın kendisine ve başkalarına zarar vermeksizin, toplum içerisinde insan olmanın gereğine göre yaşaması için sınırlar çizer. Yani hukuk, bir arada yaşamak durumunda olan insanların ahlaki ilkeler doğrultusunda yaşamalarını tesis etmek üzere vardır. 5. Haram kazanç nedir?

  A) Helal kazanç değildir.
  B) Gheyr-i meşru yollarla elde edilen kazançtır.
  C) Günah olan kazançtır.
  D) Topluma zararlı olan kazançtır.
  E) Kanuni olmayan kazançtır.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Haram kazanç, dinimizin yasakladığı yollarla elde edilen gelirdir. Bu yollar arasında, hırsızlık, gasp, faiz ve kumar gibi davranışlar yer alır. Haram kazanç, kişinin kendisine, ailesine ve topluma zarar veren bir kazançtır. 7. Peygamberimiz (s.a.v.), infak konusunda hangi örneği göstermiştir?

  A) Sadaka verirken insanların yüzüne bakmak
  B) İnfakı gizli olarak yapmamak
  C) İnfak ederken riya göstermek
  D) İnfakı Allah (c.c.) rızası için yapmak
  E) İnfak ederken başa kakmak

 8. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), infak konusunda en güzel örneklerden biridir. O, infakı gizli olarak yapar, başa kakmaz ve riya göstermez. İnfakı yalnızca Allah (c.c.) rızası için yapar. 9. Kul hakkına girmek, hangi davranışlarla gerçekleşir?

  A) Başkalarının mallarını izinsizce kullanmak
  B) Başkalarına yardım etmek
  C) Başkalarının haklarına saygı göstermek
  D) Başkalarını övmek
  E) Başkalarını affetmek

 10. Cevap: A Açıklama:

  Kul hakkına girmek, başkalarının haklarına tecavüz etmek demektir. Başkalarının mallarını izinsizce kullanmak, kul hakkına girmenin en yaygın örneklerinden biridir. 11. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde gözetilmesi gereken temel prensiplerden biri nedir?

  A) İş, meşru olmalıdır.
  B) İşçi, işin hakkını vermemelidir.
  C) İşveren, işçinin hakkını vermemelidir.
  D) İş ve ücret baştan sözleşmeyle belirlenip işçiye bildirilmeli, ücreti zamanında ödenmemelidir.
  E) İş sözleşmesinde taraflar, birbirlerinin ihtiyacı, acziyeti ve çaresizliğinden yararlanarak kendine avantajlı bir durum oluşturma yoluna gitmelidirler.

 12. Cevap: A Açıklama:

  İslam'da işin meşru olması, yani helal yoldan kazanılması önemlidir. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde de bu prensip gözetilmelidir. 13. Ticarette hile yapmak, ölçü ve tartıda eksiklik yapmak ve yalan söyleyerek satış yapmak hangi davranışlara örnek olarak verilir?

  A) Emanetçiliğe, vefakârlığa ve yardımlaşmaya
  B) Dürüstlüğe, adalete ve hakkaniyete
  C) İsrafa, aşırı tüketime ve şatafata
  D) Hileye, aldatmaya ve dolandırıcılığa
  E) Cimriliğe, kıskançlığa ve açgözlülüğe

 14. Cevap: D Açıklama:

  Ticarette hile yapmak, ölçü ve tartıda eksiklik yapmak ve yalan söyleyerek satış yapmak hileli satışlara örnek olarak verilir. Bu davranışlar, İslam ahlakına aykırıdır ve toplum düzenini bozar. 15. Karaborsacılık, piyasada az bulunan bir malı yüksek fiyatla satmak için ne yapmayı ifade eder?

  A) Stoklamak    B) İthal etmek    C) Üretmek    D) Tüketmek    E) Satmak    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Karaborsacılık, piyasada az bulunan bir malı yüksek fiyatla satmak için stoklamak anlamına gelir. Bu davranış, İslam ahlakına aykırıdır ve toplum düzenini bozar. 17. Helal ve haram kavramlarının kapsamları hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Helaller ve haramlar, yeme, içme, giyim, kuşam ve kazanç gibi hayatın tüm alanlarını kapsar.
  B) Helaller ve haramlar, sadece ibadetlerle ilgilidir.
  C) Helaller ve haramlar, sadece günlük yaşamla ilgilidir.
  D) Helaller ve haramlar, sadece dinî inançlarla ilgilidir.
  E) Helaller ve haramlar, sadece ahlaki değerlerle ilgilidir.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Helal ve haram kavramları, İslam'da belirli fiillerin yapılmasına izin verilip verilmediğini veya yasaklanıp yasaklanmadığını ifade eder. Bu kavramlar, yeme, içme, giyim, kuşam, kazanç gibi hayatın tüm alanlarını kapsar. 19. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kamu yararı gözetilmiş olur?

  A) Bir kişi, kendi işini kolaylaştırmak için çevreyi kirletir.
  B) Bir kişi, başkalarının haklarına zarar vermeden kendi malını kullanır.
  C) Bir kişi, başkalarının zararına olacak şekilde kendi malını kullanır.
  D) Bir kişi, başkalarının haklarına zarar vermeden kendi işini yapar.
  E) Bir kişi, başkalarının haklarına zarar vererek kendi işini yapar.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Kamu yararı, toplumun ortak çıkarları ve refahını ifade eder. Bir kişinin kendi malını kullanması, başkalarının haklarına zarar vermediği sürece kamu yararına uygun olur. 21. İslam'da infakın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Maddi kazanç elde etmek
  B) Kişinin bencil tutkularını tatmin etmek
  C) Allah'ın rızasını kazanmak ve insanlara yardım etmek
  D) Toplumsal statü elde etmek
  E) Kişisel çıkarları korumak

 22. Cevap: C Açıklama:

  İslam'da infakın temel amacı, Allah'ın rızasını kazanmak ve insanlara yardım etmektir. Müslümanlar, sahip olduklarından ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak hem ahiret hayatlarını kazanırlar hem de toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı desteklerler. 23. Karz-ı hasende borç verirken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Borcu faizle vermek
  B) Borçlunun ödeme gücünü araştırmak
  C) Borç sözleşmesi yapmamak
  D) Borçluya haksızlık yapmak
  E) Borçlunun ödemesini geciktirmek

 24. Cevap: B Açıklama:

  Karz-ı hasende borç verirken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, borçlunun ödeme gücünü araştırmaktır. Borçlu, borcunu ödeme imkânına sahip olmalı ve borcunu zamanında ödeyebilmelidir. Aksi takdirde, borçlunun zor durumda kalması ve borcunu ödeyememesi gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. 25. İslam'da mülkiyet hakkı nasıl düzenlenmiştir?

  A) Özel mülkiyet hakkı tanınmaz.
  B) Özel mülkiyet hakkı tanınır, ancak bazı sınırlamalar vardır.
  C) Özel mülkiyet hakkı tanınır, ancak devletin müdahale hakkı yoktur.
  D) Özel mülkiyet hakkı tanınır, ancak miras yoluyla edinilemez.
  E) Özel mülkiyet hakkı tanınır, ancak sadece Müslümanlar tarafından edinilebilir.

 26. Cevap: B Açıklama:

  İslam'da özel mülkiyet hakkı tanınır, ancak bazı sınırlamalar vardır. Örneğin, bir kimsenin malını başkasına zarar verecek şekilde kullanması yasaktır. Ayrıca, toplum menfaati söz konusu olduğunda özel mülkiyet üzerinde bazı sınırlamalar getirilebilir. 27. Alışverişte aldatma veya hile yapılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Hileli satış, bir kimsenin alışverişte kendi menfaati için karşı tarafı aldatmasıdır.
  B) Hileli satış ekonomik hayatın önemli bir parçasıdır.
  C) Hileli satış toplumdaki güven ve huzuru olumlu yönde etkiler.
  D) Hileli satış yapmak peygamberimiz tarafından tavsiye edilen bir davranıştır.
  E) Hileli satış yapmak mubahtır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Hileli satış ekonomik hayatı olumsuz etkileyen kötü bir davranıştır. Bir ürünün ayıbını gizlemek ya da üründe olmayan özellikleri varmış gibi göstermek hileli satış kapsamına girer. 29. Karaborsacılık, toplumun en temel ihtiyaçlarını piyasaya sunarken sadece kendi çıkarı açısından en uygun zaman ve fiyatı kollayan, insanların ihtiyaçlarını istismar ederek daha fazla kazanmayı amaçlayan bir faaliyettir. Bu faaliyetin toplum üzerindeki etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumu birleştirir ve dayanışmayı artırır.
  B) Hile ve nefretin yaygınlaşmasına yol açar.
  C) Toplumun dirliğini ve düzenini sağlar.
  D) İnsanların karşılıklı ilişkilerindeki sıcaklığı ve dürüstlüğü güçlendirir.
  E) Toplumun en temel ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırır.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Karaborsacılar, kendi çıkarları için toplumun ihtiyaçlarını istismar ederek haksız kazanç elde ederler. Bu durum, toplumda hile ve nefretin yaygınlaşmasına yol açar. 31. İslam dini, ticaret yaparken meşru çizgiler içinde kalmayı ve haram sayılan davranışlara yönelmemeyi emretmektedir. Bu emrin temelinde yatan en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kazancın çok olması
  B) Ticari rekabetin artması
  C) Toplumsal adaletin sağlanması
  D) İslam'ın ticaret yapmayı yasaklaması
  E) Müslümanların zenginleşmesi

 32. Cevap: C Açıklama:

  İslam dini, ticaret yaparken meşru çizgiler içinde kalmayı ve haram sayılan davranışlara yönelmemeyi emretmektedir. Bu emrin temelinde yatan en önemli neden, toplumsal adaletin sağlanmasıdır. Karaborsacılık gibi haksız kazanç elde etme yolları, toplumsal adaleti zedeler ve insanların geçimlerini zorlaştırır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 2 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf TDB 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, suç ve ceza arasında denge gözetilmesi gerektiğini ve bunun adalet ilkesi olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, hukuk ve ahlak arasındaki ilişkiyi açıklayabilirler.

Öğrenciler, haram kazancın zararlarını ve hangi yollarla elde edildiğini öğrenirler.

Öğrenciler, Peygamberimizin infak konusunda örnek davranışlarını ve infakın önemini kavrar.

Öğrenciler, kul hakkına girmenin ne demek olduğunu bilirler.

Öğrenciler, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde gözetilmesi gereken temel prensipleri açıklayabilir.

Öğrenciler, ticarette hile yapmanın, ölçü ve tartıda eksiklik yapmanın ve yalan söyleyerek satış yapmanın hileli satışlara örnek olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, karaborsacılığın, piyasada az bulunan bir malı yüksek fiyatla satmak için stoklamak anlamına geldiğini öğrenirler.

Öğrenciler, helal ve haram kavramlarının kapsamlarını ve hayatın tüm alanlarını kapsadığını anlarlar.

Öğrenciler, kamu yararı kavramını ve başkalarının haklarına zarar vermeden kendi malını kullanmanın kamu yararına uygun olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, İslam'da infakın temel amacının Allah'ın rızasını kazanmak ve insanlara yardım etmek olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, karz-ı hasende borç verirken dikkat edilmesi gereken hususlardan birinin borçlunun ödeme gücünü araştırmak olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, İslam'da mülkiyet hakkının nasıl düzenlendiğini öğrenirler.

Öğrenci, hileli satışın ne olduğunu ve ekonomik hayatı nasıl etkilediğini öğrenir.

Öğrenciler, karaborsacılığın toplum üzerindeki olumsuz etkilerini kavrarlar.

Öğrenciler, İslam dininin ticaret etiğine ilişkin temel ilkelerini kavrarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 24 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 243 kere doğru, 70 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri