10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. A'râf Suresinde Hz. Muhammed'in (s.a.v.) daveti ile ilişkilendirilen bazı peygamberler kimlerdir?


 2. Cevap: Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb, Musa. Açıklama: 3. A'raf Suresinde hangi peygamberin kıssası anlatılır?


 4. Cevap: Hz. Âdem'in kıssası anlatılır. Açıklama: 5. ''Müslümanlara, İslam davetini kabul etmeyen ve ondan yüz çevirenlere karşı takınmaları gereken tavırlar hususunda rehberlik yapılmaktadır.'' Bu ifade hangi surede yer almaktadır?


 6. Cevap: A'raf Suresi Açıklama:

  Bu ifade A'raf Suresi'nde yer almaktadır. 7. En'âm suresinin anlamını kısaca açıklayınız.


 8. Cevap: En'âm suresinin anlamı, tevhit inancının kesin deliller üzerinden ortaya konulmasıdır. Sure, Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği hakkında kesin bilgi ve inanca ulaşmasını ve İslam'ın belli başlı ilkelerini içermektedir. Açıklama:

  En'âm suresinde, Hz. İbrahim'in aklıyla ve gözlemleriyle Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği hakkında kesin bilgi ve inanca ulaşmasını anlatan ayetler yer almaktadır. Ayrıca, İslam'ın tevhit, ahiret ve nübüvvet gibi belli başlı ilkelerini ve bunların günlük hayata yansımalarını anlatmaktadır. 9. Tecvit kurallarına uygun okumak ne anlama gelir?


 10. Cevap: Tecvid kurallarına uygun okumak, Kur'an'ın kelime ve harflerinin özelliklerine göre doğru bir şekilde okunmasıdır. Açıklama:

  Tecvid kuralları, Kur'an'ın doğru ve eksiksiz bir şekilde okunması için önemlidir. Tecvid kurallarına uygun okuma, Kur'an'ın anlamını daha iyi kavramayı sağlar. 11. Tefekkür ve tedebbür nedir?


 12. Cevap: Tefekkür, düşünmek ve derinlemesine düşünmektir. Tedebbür ise, bir konuyu anlayarak üzerinde düşünmektir. Açıklama:

  Kur'an öğretiminde tefekkür ve tedebbür önemlidir. Tefekkür ve tedebbür, Kur'an'ın anlamlarının daha iyi kavranmasını sağlar. 13. Arz yöntemi nedir?


 14. Cevap: Arz yöntemi, Kur'an öğretiminde kullanılan bir yöntem olup, öğrencilerin Kur'an'ı anlamalarına yardımcı olur. Bu yöntemde, öğrenciler Kur'an'ı okur ve hocalarına sorular sorarlar. Açıklama:

  Arz yöntemi, öğrencilerin Kur'an'ı anlamalarına yardımcı olmak için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu yöntemde, öğrenciler Kur'an'ı okur ve hocalarına sorular sorarlar. Böylece, öğrenciler Kur'an'ın anlamını daha iyi kavrarlar. 15. Eda yöntemi nedir?


 16. Cevap: Eda yöntemi, Kur'an öğretiminde kullanılan bir yöntem olup, öğrencilerin Kur'an'ı doğru bir şekilde okumalarına yardımcı olur. Bu yöntemde, öğrenciler Kur'an'ı hocalarının rehberliğinde okurlar. Açıklama:

  Eda yöntemi, öğrencilerin Kur'an'ı doğru bir şekilde okumalarına yardımcı olmak için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu yöntemde, öğrenciler Kur'an'ı hocalarının rehberliğinde okurlar. Böylece, öğrenciler Kur'an'ı doğru bir şekilde okuma becerisi kazanırlar. 17. Kur'an öğretiminde temel hedeflerden biri olan öğrencilerde Kur'an'a karşı sevgi ve saygı duygusu oluşturmak için neler yapılabilir?


 18. Cevap: Kur'an öğretiminde temel hedeflerden biri olan öğrencilerde Kur'an'a karşı sevgi ve saygı duygusu oluşturmak için öğretmenlerin öğrencilerle sıcak ve samimi bir ilişki kurmaları, öğrencilerin Kur'an'ın güzelliğini ve önemini vurgulamaları ve öğrencilere Kur'an'ı okuma ve anlama fırsatları vermeleri gerekir. Açıklama:

  Öğretmenlerin öğrencilerle sıcak ve samimi bir ilişki kurmaları, öğrencilerin Kur'an'ın güzelliğini ve önemini vurgulamaları ve öğrencilere Kur'an'ı okuma ve anlama fırsatları vermeleri, öğrencilerde Kur'an'a karşı sevgi ve saygı duygusu oluşturmak için önemlidir. Bu sayede, öğrenciler Kur'an'ı daha çok severler ve Kur'an'a daha çok saygı duyarlar. 19. Kur'an öğretiminde sema yönteminin amacı nedir?


 20. Cevap: Kur'an'ın doğru okunmasını sağlamak ve öğrencilere doğru okuma becerisi kazandırmak. Açıklama:

  Sema yöntemi ile hocanın doğru okuyuşunu öğrenciler dinler ve taklit etmeye çalışarak doğru okuma becerisi geliştirirler. 21. Kur'an öğretiminde mehâric-i hurûf veya tashih-i hurûf çalışması olarak da bilinen harf talimi nedir?


 22. Cevap: Kur'an harflerinin Arapçanın ses özelliklerine uygun olarak öğretilebilmesi için yapılan çalışmadır. Açıklama:

  Harflerin yanlış telaffuzu, anlamın değişmesine, lafız mana bütünlüğünün ortadan kalkmasına, namazın bozulmasına sebep olur. 23. Tecvit öğretiminde teori ve uygulama birlikteliğinin önemi nedir?


 24. Cevap: Asıl hedef olan Allah'ın (c.c.) kelamını, Peygamberimize (s.a.v.) indirildiği şekilde, aslına uygun olarak okuyabilmek için tecvit ilminin belirlediği ölçülerin iyi bir şekilde kavranmasına ve tilavet esnasında bu ölçülerin dikkatli ve özenli bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Açıklama:

  Bu nedenle Kur'an öğretiminde tecvidin teorik bilgileri verilirken uygulama boyutu ihmal edilmemeli, öğrenilen bilgilerin seçilen ayetler veya bölümler üzerinde uygulaması yapılmalıdır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kur’an öğretimi, öğrencilere dinî ve ahlaki değerleri kazandırma amacıyla yapılır.
  2. (.....) Kur’an öğretiminde en önemli aşamalardan biri, harfleri doğru bir şekilde telaffuz edebilme becerisini kazanmaktır.
  3. (.....) Tecvit, Kur’an-ı Kerim’i aslına ve usulüne uygun olarak okuma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
  4. (.....) Tecvit öğretiminde teorik ve uygulamalı çalışmalar birlikte yürütülmelidir.
  5. (.....) Tecvit öğretiminde konular, öncelik ve kullanışlılık sırasına göre işlenmelidir.
  6. (.....) Kur’an öğretiminde öğrencilerin ezber yeteneklerini geliştirmek için koro çalışmaları yapılabilir.
  7. (.....) Harf talimi çalışmaları, öğrencilerin harfleri doğru bir şekilde telaffuz etmelerini sağlar.
  8. (.....) Kur’an öğretiminde öğrencilerin yaptığı telaffuz hataları, alışkanlık hâline gelmeden düzeltilmelidir.
  9. (.....) Kur’an öğretimi yapılırken medlerin ölçüsü, gunne ve idgamların miktarı gibi teorik bilgiler örnek okuyuşlarla uygulamalı olarak pekiştirilmelidir.
  10. (.....) Tecvit öğretiminde öğrencilerin ileride öğretici olma ihtimalleri göz önünde bulundurularak onlara iyi bir tecvit öğretim metodu kazandırılmalıdır.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Kur’an öğretimi, öğrencilere dinî ve ahlaki değerleri kazandırma amacıyla değil, Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel bir şekilde okumayı öğretmek amacıyla yapılır. 2. Kur’an öğretiminde en önemli aşamalardan biri, harfleri doğru bir şekilde telaffuz edebilme becerisini kazanmaktır. 3. Tecvit, Kur’an-ı Kerim’i aslına ve usulüne uygun olarak okuma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. 4. Tecvit öğretiminde teorik ve uygulamalı çalışmalar birlikte yürütülmelidir. 5. Tecvit öğretiminde konular, öncelik ve kullanışlılık sırasına göre işlenmelidir. 6. Kur’an öğretiminde öğrencilerin ezber yeteneklerini geliştirmek için koro çalışmaları yapılabilir. 7. Harf talimi çalışmaları, öğrencilerin harfleri doğru bir şekilde telaffuz etmelerini sağlar. 8. Kur’an öğretiminde öğrencilerin yaptığı telaffuz hataları, alışkanlık hâline gelmeden düzeltilmelidir. 9. Kur’an öğretimi yapılırken medlerin ölçüsü, gunne ve idgamların miktarı gibi teorik bilgiler örnek okuyuşlarla uygulamalı olarak pekiştirilmelidir. 10. Tecvit öğretiminde öğrencilerin ileride öğretici olma ihtimalleri göz önünde bulundurularak onlara iyi bir tecvit öğretim metodu kazandırılmalıdır. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Kur'an harflerini doğru bir şekilde telaffuz edebilme becerisi, Kur'an öğretiminin en önemli aşamasını oluşturur. .........................................
  2. Kur'an öğretiminin başından itibaren dikkatli ve özenli bir şekilde harflerin telaffuzuyla ilgili becerilerin kazandırılmasına yönelik düzenli etkinlik ve çalışmalar yapılmalıdır. .........................................
  3. Kur'an öğretiminde mehâric-i hurûf veya tashih-i hurûf çalışması da denilen “harf talimi”, Kur'an harflerinin Arapçanın ses özelliklerine uygun olarak öğretilebilmesi için yapılması zorunlu olan bir çalışmadır. .........................................
  4. Harflerin yanlış telaffuzu, anlamın değişmesine, lafız mana bütünlüğünün ortadan kalkmasına, namazın bozulmasına sebep olur. .........................................
  5. Bu nedenle öğrencilerin telaffuz hataları, alışkanlık haline gelmeden, yerinde müdahalelerle ve örnek okuyuşlarla anında düzeltilmelidir. .........................................
  6. Kur'an harflerini, mahreçlerine uygun şekilde çıkarma Kur'an öğretiminin temel amaçlarından birisidir. .........................................
  7. Tecvit; Kur'an-ı Kerim'i aslına ve usulüne uygun olarak okuma becerisi kazandırmayı amaçlayan; harflerin mahreç ve sıfatlarından bahseden bir ilimdir. .........................................
  8. Tecvit ilmi; Kur'an tilavetinin şeklini, ölçüsünü ve ilkelerini ortaya koyan bir ilim dalı olarak hem teorik bilgileri hem de bu bilgilerin uygulamasını öğretir. .........................................
  9. Kur'an tilavetinde asıl hedef, Allah'ın (c.c.) kelamını, Peygamberimize (s.a.v.) indirildiği şekilde, aslına uygun olarak okuyabilmektir. .........................................
  10. Bu hedefin gerçekleşmesi tecvit ilminin belirlediği ölçülerin iyi bir şekilde kavranmasına ve tilavet esnasında bu ölçülerin dikkatli ve özenli bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. .........................................

 28. Cevap: Açıklama: 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. 1. ayet
  b. 45 ayet
  c. Mekke
  d. Yaratılış
  e. Allah'ın varlığı
  f. Nübüvvet
  g. Ahiret
  h. Hak ve bâtıl mücadelesi
  ı. Hidayet ve dalalet sebepleri
  i. Kozmik deliller
  1. Sure, Mekke'de nazil olmuştur.
  2. Surede 45 ayet vardır.
  3. Surede Allah'ın varlığı ve birliğine işaret eden kozmik deliller sunulur.
  4. Surede nübüvvet müessesesinin önemi vurgulanır.
  5. Surede ahiret inancının önemi vurgulanır.
  6. Surede hidayet ve dalalet sebepleri anlatılır.
  7. Surede hak ve bâtıl mücadelesinin sonuçlarına işaret edilir.
  8. Surede yaratılış konusu işlenir.
  9. Surede 1. ayet "Fâtır" kelimesiyle başlar.
  10. Surede peygamberlerin yalanlanması ve doğurduğu sonuçlar anlatılır.

 30. Cevap: 1. c 2. b 3. i 4. f 5. g 6. ı 7. h 8. d 9. a 10. e Açıklama:

  Fâtır suresi, Mekke'de nazil olmuştur ve 45 ayettir. Surede Allah'ın varlığı ve birliğine işaret eden kozmik deliller sunulur. Surede nübüvvet müessesesinin önemi vurgulanır. Surede ahiret inancının önemi vurgulanır. Surede hidayet ve dalalet sebepleri anlatılır. Surede hak ve bâtıl mücadelesinin sonuçlarına işaret edilir. Surede yaratılış konusu işlenir. Surede 1. ayet "Fâtır" kelimesiyle başlar. Surede peygamberlerin yalanlanması ve doğurduğu sonuçlar anlatılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Eşleştirme


10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI

Ayrıca 10.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

A'râf Suresi'nde anlatılan peygamberlerin kıssalarını bilmek ve onların mücadelelerinden ders çıkarmak.

A'râf Suresi'nde anlatılan peygamberlerin kıssalarını bilmek ve onların mücadelelerinden ders çıkarmak.

Müslümanlara, İslam davetini kabul etmeyen ve ondan yüz çevirenlere karşı takınmaları gereken tavırları öğretmek ve onların bu tavırları sergilemelerini sağlamak.

En'âm suresinin anlamını öğrenerek, tevhit inancının önemini kavramak ve İslam'ın belli başlı ilkelerini öğrenmek.

Tecvid kurallarına uygun okumayı öğrenerek, Kur'an'ı doğru ve eksiksiz bir şekilde okumak.

Tefekkür ve tedebbürü öğrenerek, Kur'an'ın anlamlarını daha iyi kavramak.

Öğrenciler, Kur'an'ın anlamını daha iyi kavrayabilirler.

Öğrenciler, Kur'an'ı doğru bir şekilde okuyabilirler.

Öğrenciler, Kur'an'ı sever ve Kur'an'a saygı duyarlar.

Öğrenciler Kur'an'ı doğru okuma becerisine sahip olurlar.

Öğrenciler, Kur'an öğretiminde harf taliminin önemini ve gerekliliğini kavrarlar.

Öğrenciler, tecvit öğretiminde teori ve uygulama birlikteliğinin önemini kavrarlar.

1. Öğrenciler, Kur’an öğretiminin amacını öğrenirler. 2. Öğrenciler, Kur’an öğretiminde en önemli aşamalardan birinin harfleri doğru bir şekilde telaffuz edebilme becerisini kazanmak olduğunu öğrenirler. 3. Öğrenciler, tecvidin Kur’an-ı Kerim’i aslına ve usulüne uygun olarak okuma becerisi kazandırmayı amaçlayan bir ilim dalı olduğunu öğrenirler. 4. Öğrenciler, tecvit öğretiminde teorik ve uygulamalı çalışmaların birlikte yürütülmesi gerektiğini öğrenirler. 5. Öğrenciler, tecvit öğretiminde konuların öncelik ve kullanışlılık sırasına göre işlenmesi gerektiğini öğrenirler. 6. Öğrenciler, Kur’an öğretiminde öğrencilerin ezber yeteneklerini geliştirmek için koro çalışmaları yapılabileceğini öğrenirler. 7. Öğrenciler, harf talimi çalışmalarının öğrencilerin harfleri doğru bir şekilde telaffuz etmelerini sağladığını öğrenirler. 8. Öğrenciler, Kur’an öğretiminde öğrencilerin yaptığı telaffuz hatalarının alışkanlık hâline gelmeden düzeltilmesi gerektiğini öğrenirler. 9. Öğrenciler, Kur’an öğretimi yapılırken medlerin ölçüsü, gunne ve idgamların miktarı gibi teorik bilgilerin örnek okuyuşlarla uygulamalı olarak pekiştirilmesi gerektiğini öğrenirler. 10. Öğrenciler, tecvit öğretiminde öğrencilerin ileride öğretici olma ihtimalleri göz önünde bulundurularak onlara iyi bir tecvit öğretim metodu kazandırılması gerektiğini öğrenirler.

Öğrenciler, Fâtır suresinin anlamını kavrayabilirler. Öğrenciler, Fâtır suresinin öne çıkan temalarını belirleyebilirler. Öğrenciler, Fâtır suresinin mesajlarını günlük hayatlarına uygulayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi Ünite Özetleri