10.Sınıf Biyoloji 2.dönem Başı Sınav Klasik

10.Sınıf Biyoloji 2.dönem Başı Sınav Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Biyoloji 2.dönem Başı Sınav Klasik CEVAPLARI

 1. Ekolojik ayak izi büyüklüğünü etkileyen faktörler nelerdir?


 2. Cevap: a) Nüfus büyüklüğü b) Tüketim alışkanlıkları c) Teknolojik gelişmeler Açıklama:

  Ekolojik ayak izi büyüklüğünü etkileyen faktörler arasında nüfus büyüklüğü, tüketim alışkanlıkları ve teknolojik gelişmeler yer alır. Nüfus büyüklüğü arttıkça, tüketim alışkanlıkları değiştiğinde ve teknolojik gelişmeler yaşandığında ekolojik ayak izi büyüklüğünde de değişiklikler meydana gelir. 3. Karbon ayak izi nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Karbon ayak izi, bir kişinin veya toplumun belirli bir zaman dilimi içinde atmosfere saldığı sera gazlarının miktarıdır. Sera gazları, atmosferin ısınmasına neden olan gazlardır ve küresel ısınmaya katkıda bulunurlar. Açıklama:

  Karbon ayak izi, bir kişinin veya toplumun günlük yaşam aktiviteleri, ulaşım alışkanlıkları, beslenme alışkanlıkları ve tüketim alışkanlıkları gibi faktörlere göre değişebilir. Karbon ayak izini azaltmak için, enerji tasarrufu yapmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, toplu taşıma araçlarını tercih etmek, organik tarımı desteklemek ve geri dönüşüm yapmak gibi adımlar atılabilir. 5. Nükleer atıkların temizlenmesinde kullanılan biyoremediasyon yöntemleri nelerdir?


 6. Cevap: Nükleer atıkların temizlenmesinde kullanılan biyoremediasyon yöntemleri şunlardır: * Biyolojik ayrıştırma * Biyolojik immobilizasyon * Biyolojik dönüştürme Açıklama:

  Biyolojik ayrıştırma, nükleer atıkların radyoaktif elementlerinin bakteriler tarafından parçalanması işlemidir. Biyolojik immobilizasyon, nükleer atıkların radyoaktif elementlerinin toprak veya su içinde hareketsiz hale getirilmesi işlemidir. Biyolojik dönüştürme, nükleer atıkların radyoaktif elementlerinin daha az tehlikeli elementlere dönüştürülmesi işlemidir. 7. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı nedir? Açıklayınız.


 8. Cevap: Doğal kaynakların canlı etmenleri de bir zincirin halkaları gibi birbirlerine bağlıdır. Zincirin halkalarından birinin yok olması ya da kopması tüm canlıları etkiler. İnsanlar da doğal canlı etmenlerdendir ve zincirin halkalarından birini oluştururlar. Oluşabilecek kötü sonuçlar insanları da olumsuz etkileyecektir. Açıklama:

  Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, bir yandan bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını eşit olarak karşılayabilmeyi bir yandan da gelecek nesillerin haklarını koruma altına almayı kapsamalıdır. Doğal kaynakların sürekliliği için biyolojik çeşitliliğin korunması, üretkenliğin artması gerekmektedir. 9. Endemik türlerin ekonomik önemi nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Endemik türler, ekonomik açıdan da çok değerlidir. Bu türler, turizm, ilaç, besin, kozmetik ve giyim sektörlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca, endemik türler, ekosistemlerin işleyişi için de önemlidir. Açıklama:

  Endemik türlerin turizm sektöründe kullanımı, bu türlerin bulunduğu bölgelerin tanıtımına ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlar. Ayrıca, endemik türler, ilaç, besin, kozmetik ve giyim sektörlerinde kullanılmaktadır. Örneğin, safran, tıbbi özellikleri nedeniyle ilaç sektöründe kullanılmaktadır. Sığla ağacı, mobilya yapımında kullanılmaktadır. 11. Türkiye Tohumcular Birliği tarafından desteklenen "İç Anadolu Bölgesindeki Bazı Yerel Çeşitlerin Toplanması, Muhafazası ve Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi"nin amacı nedir?


 12. Cevap: Biyokaçakçılığın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla endemik bitki ve hayvan türlerinin toplanması, muhafaza edilmesi ve yasa dışı ticarete karşı mücadele edilmesidir. Açıklama:

  Bu proje, biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyokaçakçılığın önlenmesi için önemli bir adımdır. 13. Genotipin fenotipe nasıl bir etkisi vardır?


 14. Cevap: Genotip, bir karakterin özelliklerini belirleyen gen dizisidir. Fenotip ise, bu genlerin çevre etkileriyle birlikte ortaya çıkan gözlemlenebilir özelliklerdir. Genotip, fenotipi doğrudan belirler, ancak çevresel faktörler de fenotipi etkileyebilir. Açıklama:

  Örneğin, iki aynı genotipli bezelye bitkisi aynı ortamda yetiştirildiğinde aynı özelliklere sahip olabilirler. Ancak, farklı ortamlarda yetiştirildiklerinde farklı özelliklere sahip olabilirler. Bu, çevresel faktörlerin fenotipi etkileyebileceğini göstermektedir. 15. Bağlı genler nedir?


 16. Cevap: Aynı kromozom üzerinde bulunan genlere bağlı genler denir. Açıklama:

  Bağlı genler, aynı kromozom üzerinde bulundukları için birlikte kalıtılma eğilimindedir. Homolog kromozomların ayrılması sırasında bağlı genler birbirinden ayrılmadan aynı gamete gittikleri için bağımsız genlere göre daha az çeşit gamet oluşur. Bağlı genlerin kalıtımı ile ortaya çıkan fenotip ve genotip oranları Mendel’in bulduğu oranlara uygunluk göstermez. 17. Gregor Mendel'in kalıtım bilimine katkılar nelerdir?


 18. Cevap: Gregor Mendel, kalıtım biliminin öncüsü olarak kabul edilir ve Mendel Kalıtım Yasaları ile genetik bilimini yeni bir boyuta taşımıştır. Açıklama:

  Mendel, bezelyeler üzerinde yaptığı deneylerle kalıtımsal özelliklerin nasıl aktarıldığını ve özelliklerin bir kuşaktan diğerine nasıl geçtiğini belirlemiştir. Ayrıca, baskın ve çekinik aleller kavramlarını ortaya koymuş ve genlerin bağımsız olarak dağıldığını göstermiştir. 19. Mendel'in bezelyeler üzerinde yaptığı deneylerde kullandığı yöntemler nelerdir?


 20. Cevap: Mendel, bezelyeler üzerinde yaptığı deneylerde melezleme yöntemini kullanmıştır. Açıklama:

  Mendel, farklı özelliklere sahip bezelyeleri çaprazlayarak ve elde ettiği yavruları inceleyerek kalıtımsal özelliklerin nasıl aktarıldığını belirlemiştir. Ayrıca, çekinik alellerin baskın aleller tarafından maskelenebileceğini ve genlerin bağımsız olarak dağıldığını göstermiştir. 21. Y kromozomuna bağlı kalıtımla geçen özellikler nelerdir?


 22. Cevap: Babadan gelen tek bir alelle belirlenen ve sadece erkeklerde görülen özelliklerdir. Açıklama:

  Y kromozomu, sadece erkeklerde bulunan bir kromozomdur ve homolog olmayan bölgesinde bulunan genler babadan gelen tek bir alelle belirlenir ve sadece erkeklerde görülür. Bu özellikler arasında kıllı kulak memesi, dikenli saç ve renk körlüğü yer alır. 23. Hemofili ve kısmi renk körlüğünün kalıtımı arasındaki farklar nelerdir?


 24. Cevap: Hemofili, X kromozomu üzerinde çekinik genle taşınan bir hastalıktır, kısmi renk körlüğü ise X kromozomu üzerinde çekinik genle taşınan bir özelliktir. Bu nedenle hemofili hastalığına sahip erkek çocukları, hastaneğinlerinden birini babalarında alırken, kısmi renk körlüğüne sahip erkek çocukları, sadece annelerinden kısmi renk körlüğü genini alır. Açıklama:

  Hemofili, kanama bozukluğu olan bir hastalıktır ve X kromozomu üzerinde çekinik genle taşınır. Hemofili hastalığına sahip erkek çocukları, hastalığından birini babalarından alırken, kız çocukları ise genellikle hastalığı taşıyıcı olarak alır. Kişi renk körlüğüne sahip hastalardan birinden kısmi renk körlüğü genini alırsa, bu özelliği o kişide gözlemleyebilirsiniz. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (....) Ekolojik evler, çevre dostu ve doğaya zarar vermeyen evlerdir.
  2. (....) Ekolojik evlerde, güneş enerjisinden ve rüzgâr enerjisinden faydalanılarak elektrik enerjisi üretilir.
  3. (....) Ekolojik evlerde, yağmur suları depolayacak sistemler kurulur.
  4. (....) Karbon ayak izi, birincil ayak izi ve ikincil ayak izi olmak üzere iki ana parçadan oluşur.
  5. (....) Birincil ayak izi, evsel enerji tüketimi, ulaşım ve fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan karbondioksit oranının ölçüsüdür.
  6. (....) İkincil ayak izi, kişilerin günlük yaşantısında kullandığı ürünlerin imalatından bozulmasına kadar olan süreçteki dolaylı karbondioksit oranının ölçüsüdür.
  7. (....) Su ayak izi, birim zamanda kullanılan (buharlaşma dahil) ya da kirletilen su miktarı ile ölçülmektedir.
  8. (....) Su ayak izinin yeşil, mavi ve gri olmak üzere üç bileşeni vardır.
  9. (....) Yeşil su ayak izi, bir ürünün üretiminde kullanılan toplam yağmur suyudur.
  10. (....) Gri su ayak izi, bir ürünün üretiminin sonucunda oluşan kirliliğin temizlenmesi için gereken su miktarıdır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Yeryüzünde canlıların yaşadığı alanların tümüne .................. denir.
  2. Bir ortamda yaşayan ve birbirleriyle etkileşim içerisinde olan canlı topluluğuna .................. denir.
  3. Aynı tür canlılardan oluşan, belirli bir zaman diliminde aynı yaşam alanını paylaşan canlı grubuna .................. denir.
  4. Ekosistemi meydana getirirken .................. ile cansız çevre birlikte çalışır.
  5. Komüniteler canlı etmenlerden oluşur. Bu canlılar ortak bir çevrede yaşadıkları için aralarında .................. ve .................. görülür.
  6. Deniz ve göl kenarı gibi bölgelerde sadece sucul ya da karasal ortamda yaşayabilen canlılar olabildiği gibi her iki ortamda da yaşayabilen canlılara .................. rastlamak mümkündür.
  7. Ekosistem, belirli bir bölgedeki canlı komüniteleri ve bu canlılarla etkileşim hâlinde olan fiziksel faktörlerden oluşan bir .................. olarak tanımlanır.
  8. Ekosistemlere deniz, dağ ve çöl ekosistemi örnek olarak .................. yapılır.
  9. Biyosfer, dünya üzerinde canlıların yaşamlarını sürdürdüğü tüm ekosistemlerin toplamıdır. Kısaca biyosfer dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların .................. 'dir.
  10. Orman yangınları, ormandaki ağaçların çeşitli amaçlarla tahrip edilmesi bu alanı kullanan canlıların yok olmasına ve atmosferdeki oksijen-karbondioksit dengesinin bozulmasına neden olur. Bu .................. söylemi doğrular.

 28. Cevap: 1. biyosfer 2. komünite 3. popülasyon 4. canlılar 5. besin rekabeti, av avcı ilişkisi 6. rastlamak 7. birim 8. verilebilir 9. tümüdür 10. ekolojik Ekosistemde bulunan canlılar beslenme şekillerine göre nasıl gruplara ayrılır? Açıklama:

  Ototrof canlılar kendi besinlerini üretirlerken, heterotrof canlılar besinlerini başka canlılardan alırlar. Hem ototrof hem heterotrof canlılar ise hem kendi besinlerini üretir hem de başka canlılardan beslenirler. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Toprağın temiz kalması, toprağa bağımlı yaşayan canlılar için oldukça önemlidir. Kirlenmiş topraklarda bitkiler yetişmez, toprağın içerisinde yaşayan milyonlarca canlı yaşamını yitirir. Ekosistemin devamlılığı için bu canlıların her biri........................................................dir.
  2. ..............ve radyoaktif atıklar; iş yeri, hastane ve şehir kanalizasyon atıkları; araçların egzoz gazları ve fabrika bacalarından çıkan gazlar toprak kirliğine yol açar.
  3. Aynı zamanda asit yağmurları ve su kirliliği, toprak kirliliğine neden olurken toprak kirliliği de yer altı sularının kirlenmesine ..........................................eder.
  4. Radyasyonun canlılar üzerindeki etkisi; cins, yaş ve organlara göre ayrıca radyasyonun şiddetine, maruz kalınan süreye ve ışınların türüne göre ...................................
  5. Özellikle göz, en fazla etkilenen organdır. Radyasyon; görme zayıflığına, katarakta ve göz uyumunun yavaşlamasına sebep olmaktadır. DNA moleküllerinde kalıcı hasara yol açarak hayati tehlike oluşturabilir.
  6. Ses kirliliğini; bazen bir insan sesi, bazen bir ev eşyası, bazen de otomobil- den gelen rahatsız edici bir ses .................................... olabilir.
  7. Ses kirliliği, insanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkilere sebep olur. Kalıcı işitme kayıpları, yüksek tansiyon, solunum rahatsızlıkları, sinirlilik, stres, uyku düzensizliği, yorgunluk ve zihinsel performansta yavaşlama ses kirliliğinin insanlar üzerindeki ..............................dir.
  8. Toprağın verimli üst tabakasının akarsular, rüzgâr, deniz, buzul gibi çeşitli dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp zamanla bulunduğu yerden taşınması ve sürüklenmesi olayına .................................... denir.
  9. Erozyon sonucunda toprağın verimli kısmı kaybolur. Toprak kaybının fazla olması, su kaybını da beraberinde ................................ getir.
  10. Doğal yaşam alanlarında canlı yaşamı, iç içe geçmiş birliktelikler oluşturur. Bitki ve hayvanların oluşturduğu bu hayat birliği yaban hayatı olarak ...................................dır.

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Biyoloji 2.dönem Başı Sınav Klasik Detayları

10.Sınıf Biyoloji 2.dönem Başı Sınav Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Biyoloji 2.dönem Başı Sınav Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Biyoloji 2.dönem Başı Sınav Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Biyoloji 2.dönem Başı Sınav Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KALITIMIN GENEL İLKELERİ
  1. Kalıtım Ve Biyolojik Çeşitlilik
  2. Modern Genetik Uygulamaları

Ayrıca 10.sınıf biyoloji dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, ekolojik ayak izi büyüklüğünü etkileyen faktörleri açıklayabilir ve günlük yaşamlarında bu faktörleri nasıl kontrol edebilecekleri konusunda bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, karbon ayak izinin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve nasıl azaltılabileceğini öğrenirler. Ayrıca, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularına karşı farkındalık kazanırlar.

Öğrenciler, nükleer atıkların temizlenmesinde kullanılan biyoremediasyon yöntemlerini öğrenirler.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunun anlaşılması ve bu konuda bilinçlenilmesi sağlanır.

* Öğrenciler, endemik türlerin ekonomik önemini öğrenirler. * Öğrenciler, endemik türlerin kullanım alanlarına örnekler verebilirler. * Öğrenciler, endemik türlerin korunmasının önemini kavrarlar.

Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini ve biyokaçakçılığın önlenmesi için alınan tedbirleri öğrenirler.

Öğrenciler, genotip ve fenotip arasındaki ilişkiyi anlayabileceklerdir.

Bağlı genlerin kavramını ve özelliklerini açıklayabilme.

Öğrenciler, Gregor Mendel'in kalıtım bilimine katkılarını ve Mendel Kalıtım Yasaları'nı anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Mendel'in bezelyeler üzerinde yaptığı deneylerde kullandığı yöntemleri ve melezleme yönteminin önemini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Y kromozomuna bağlı kalıtımın özelliklerini açıklayabilirler.

Öğrenciler, hemofili ve kısmi renk körlüğünün kalıtımını karşılaştırabilirler.

* Ekolojik evlerin özellikleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. * Karbon ayak izinin ne olduğu ve nasıl hesaplandığı hakkında bilgi sahibi olmak. * Su ayak izinin ne olduğu ve nasıl hesaplandığı hakkında bilgi sahibi olmak. * Çevreye zarar vermeden yaşamak için neler yapılabileceği hakkında bilgi sahibi olmak.

Ekosistemdeki canlıların beslenme şekillerini öğrenerek, ekosistemdeki besin zincirini ve enerji akışını anlayabilirler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Biyoloji 2.dönem Başı Sınav Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Biyoloji 2.dönem Başı Sınav Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Biyoloji 2.dönem Başı Sınav Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Biyoloji 2.dönem Başı Sınav Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Biyoloji 2.dönem Başı Sınav Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.