10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Biyoremediasyon nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Biyoremediasyon, toprak ve sularda bulunan zararlı kirleticilerin etkisini ortadan kaldırmak veya uzaklaştırmak için canlı organizmaların kullanıldığı yöntemdir. Açıklama:

  Biyoremediasyonda atıklar başka organizmalar tarafından kullanılabilen biçimlere dönüştürülür. Bu amaçla bakteri, maya, bitki, toprak solucanı gibi farklı organizmalar kullanılmaktadır. 3. Biyoinformatik nedir? Üç örnek veriniz.


 4. Cevap: Biyoinformatik, biyolojik verilerin yönetimi, analizi ve yorumlanması için kullanılan bilgi bilimi disiplinidir. Açıklama:

  Biyoinformatik, biyoloji, bilgisayar bilimi ve matematik gibi farklı alanları birleştiren bir disiplindir. Biyoinformatik, gen dizilimlerinin analizi, protein yapılarının belirlenmesi, ilaç tasarımı ve hastalıkların teşhisi gibi alanlarda kullanılır. 5. Türkiye'nin endemik türlerinden üç tane örnek veriniz.


 6. Cevap: * Sivas kangal köpeği * Denizli horozu * Ankara tiftik keçisi Açıklama:

  Endemik türler, yalnızca belirli bir bölgede yaşayan ve başka hiçbir yerde bulunmayan canlı türleridir. Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliği sayesinde çok sayıda endemik türü bulunmaktadır. Bu türler, ülkemizin doğal mirasının önemli bir parçasıdır. 7. Biyolojik çeşitlilik nedir? Açıklayınız.


 8. Cevap: Biyolojik çeşitlilik, belirli bir bölgede yaşayan birbirinden farklı canlıları ifade eder. Biyolojik çeşitliliğin belirlenebilmesi için genetik, tür ve ekosistem çeşitliliğinin de bilinmesi gerekir. Açıklama:

  Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin işleyişi ve dünyadaki yaşamın devamlılığı için çok önemlidir. Biyolojik çeşitlilik sayesinde, ekosistemlerdeki besin zinciri ve enerji akışı dengelenir. Ayrıca, biyolojik çeşitlilik sayesinde canlılar arasında oluşan rekabet, canlıların evrimleşmesini sağlar. 9. Türkiye Tohum Gen Bankası'nın önemi nedir?


 10. Cevap: Türkiye Tohum Gen Bankası, 250 bin tohum saklama kapasitesiyle dünyadaki sayılı gen bankalarından biridir. Gen bankasında yer alan tohumlar ülkemizde yetişen bitkilerin gelecekteki nesillerinin korunmasını sağlamaktadır. Tarım alanında yapılan araştırmalara destek vermektedir ve ülkemizin tohum ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Açıklama:

  Türkiye Tohum Gen Bankası, ülkemiz için önemli bir kuruluştur. 11. Alellerin özelliklerinden üç tanesini yazınız.


 12. Cevap: 1. Aynı genin farklı biçimleridir. 2. Diploit bir canlı (2n) bir karakter için iki alel taşır. 3. Biri anneden biri babadan gelir. Açıklama:

  Aleller, aynı genin farklı versiyonlarıdır ve bir karakterin farklı özelliklerini belirlerler. Diploit canlılar, her gen için iki adet alel taşır, biri anneden, diğeri babadan gelir. Alellerin özellikleri, kalıtımın nasıl gerçekleştiğini ve özelliklerin nasıl aktarıldığını anlamak için önemlidir. 13. Mendel'in bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalar ve bulduğu kalıtım yasaları hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Mendel'in bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalar ve bulduğu kalıtım yasaları hakkında bilgi veriniz.l'in bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalar ve bulduğu kalıtım yasaları hakkında bilgi veriniz. Açıklama:

  Mendel'in bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalar ve bulduğu kalıtım yasaları hakkında bilgi veriniz. Cevap: Mendel, bezelyeler üzerinde yaptığı çaprazlama deneyleri ile kalıtım yasalarını ortaya koymuştur. Mendel'in bulduğu kalıtım yasaları şunlardır: * Benzerlik Yasası: Bir karakterin farklı özelliklerine sahip iki homozigot bireyin çaprazlanması sonucu, F1 kuşağındaki tüm bireylerin aynı özelliği göstermesi. * Ayrılma Yasası: F1 kuşağındaki bireylerin kendi aralarında çaprazlanması sonucu, F2 kuşağında karakterlerin özelliklerinin tekrar ortaya çıkması. * Bağımsız Açılım Yasası: Farklı karakterlerin özelliklerinin bağımsız olarak aktarılması ve yeni gen kombinasyonlarının oluşması. bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalar ve bulduğu kalıtım yasaları hakkında bilgi veriniz. Cevap: Mendel, bezelyeler üzerinde yaptığı çaprazlama deneyleri ile kalıtım yasalarını ortaya koymuştur. Mendel'in bulduğu kalıtım yasaları şunlardır: * Benzerlik Yasası: Bir karakterin farklı özelliklerine sahip iki homozigot bireyin çaprazlanması sonucu, F1 kuşağındaki tüm bireylerin aynı özelliği göstermesi. * Ayrılma Yasası: F1 kuşağındaki bireylerin kendi aralarında çaprazlanması sonucu, F2 kuşağında karakterlerin özelliklerinin tekrar ortaya çıkması. * Bağımsız Açılım Yasası: Farklı karakterlerin özelliklerinin bağımsız olarak aktarılması ve yeni gen kombinasyonlarının oluşması. 15. Monohibrit çaprazlama nedir, örnek vererek açıklayınız.


 16. Cevap: Monohibrit çaprazlama, tek bir karakterin farklı özelliklerine sahip iki homozigot bireyin çaprazlanmasıdır. Örneğin, sarı tohum rengi aleline sahip homozigot bir bezelye bitkisi ile yeşil tohum rengi aleline sahip homozigot bir bezelye bitkisinin çaprazlanması monohibrit çaprazlamaya örnek verilebilir. Açıklama:

  Monohibrit çaprazlama sonucunda, F1 kuşağında tüm bireyler sarı tohumlu olur. Bunun nedeni, sarı tohum rengi alelinin baskın, yeşil tohum rengi alelinin ise çekinik olmasıdır. F2 kuşağında ise, sarı tohumlu ve yeşil tohumlu bireyler 3:1 oranında görülür. Bu, baskın alelin çekinik alele göre daha sık aktarılması nedeniyledir. 17. X kromozomuna bağlı kalıtım nedir?


 18. Cevap: X kromozomu üzerinde bulunan genlerin kalıtımına X kromozomuna bağlı kalıtım denir. Açıklama:

  X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde taşınan özellikler (X'e bağlı kalıtım) her iki cinsiyette de ortaya çıkabilir. Bu özellikler anneden hem erkek hem de kız çocuklarına aktarılır. Ancak dişilerde iki X kromozomu bulunduğundan iki alelle, erkeklerde bir X kromozomu bulunduğundan bir alelle belirlenir. 19. Kısmi renk körlüğünün kalıtımı hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Kısmi renk körlüğü, X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan kısmında bulunan çekinik genle taşınır. Kadınlarda iki tane X kromozomu bulunduğundan kısmi renk körlüğünün ortaya çıkabilmesi için çekinik genin her iki kromozom üzerinde de bulunması gerekir. Erkeklerde bir tane X kromozomu bulunduğundan tek başına çekinik alel, hastalığın ortaya çıkması için yeterlidir ve bu yüzden renk körlüğünün erkeklerde görülme ihtimali kadınlardan daha fazladır. Açıklama:

  Kısmi renk körlüğü, X kromozomu üzerinde taşındığından erkek çocuk çekinik geni sadece anneden alır. Kız çocuk ise çekinik geni hem anneden hem babadan alır. Bu nedenle anne kısmi renk körü ise erkek çocukların hepsi kısmi renk körüdür. Kız çocuk kısmi renk körü ise baba da kısmi renk körüdür. 21. Mutasyon çeşitlerini yazınız.


 22. Cevap: - Nokta mutasyonu - Eklenti mutasyonu - Silinme mutasyonu - Kelime mutasyonu Açıklama:

  Nokta mutasyonu, tek bir nükleotidin değişmesidir. Eklenti mutasyonu, bir veya daha fazla nükleotidin DNA dizisine eklenmesidir. Silinme mutasyonu, bir veya daha fazla nükleotidin DNA dizisinden çıkarılmasıdır. Kelime mutasyonu, bir veya daha fazla nükleotidin yer değiştirmesidir. 23. Genetik varyasyon nedir ve nasıl oluşur?


 24. Cevap: Genetik varyasyon, aynı türe ait bireylerin karakteristik özelliklerini belirleyen türe özgü gen dizilimlerindeki çeşitliliktir. Mayoz, döllenme ve mutasyon gibi olaylar sonucu oluşur. Açıklama:

  Genetik varyasyon, tür içinde yeni gen kombinasyonlarının ortaya çıkmasına ve tür içi kalıtsal çeşitliliğe neden olur. Mayoz sırasında gerçekleşen krossing over ve homolog kromozomların bağımsız dağılımı, tür içinde yeni gen kombinasyonlarının ortaya çıkmasına ve tür içi kalıtsal çeşitliliğe neden olur. Eşeyli üreme sırasında yumurtayı hangi spermin dölleyeceğinin rastgele gerçekleşmesi de genetik varyasyonlara neden olmaktadır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Homozigot canlılarda bir karaktere etki eden alellerin aynı olmasına ho- mozigot (saf ya da arı), alellerin farklı olmasına heterozigot (melez ya da hibrit) denir.
  2. (.....) Baskın bir özelliğin ortaya çıkması için tek bir baskın alel yeterli olurken çekinik bir özelliğin fenotipte ortaya çıkması için iki çekinik alelin bir araya gelmesi gerekir.
  3. (.....) Bir karakter bakımından bağımsız genlere sahip heterozigot bireyler, mayoz sonucu iki çeşit gamet oluştururlar.
  4. (.....) Bağlı genler, aynı kromozom üzerinde bulundukları için birlikte kalıtılma eğilimindedir.
  5. (.....) Homolog kromozomların ayrılması sırasında bağlı genler birbirinden ayrılmadan aynı gamete gittikleri için bağımsız genlere göre daha az çeşit gamet oluşur.
  6. (.....) Bağlı genlerin kalıtımı ile ortaya çıkan fenotip ve genotip oranları Mendel’in bulduğu oranlara uygunluk göstermez.
  7. (.....) Bağlı genler gamet oluşumu sırasında krossing over gerçekleşmediğinde gametlere birlikte gider.
  8. (.....) Krossing overin gerçekleşmesi durumunda bağlı genler birbirinden ayrılmaktadır.
  9. (.....) Üreme ana hücrelerinde mayoz sırasında krossing overin genler arasındaki bağlantıyı bozması sonucu rekombinant gametler oluşur.
  10. (.....) Mendel, belirlediği bir karakterin farklı iki homozigot ata bireyini (parental, ebeveyn) çaprazlamıştır. Oluşan birinci nesil bireylerin bu karakter bakımından heterozigot özellik gösterdiğini gözlemlemiştir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Mendel’in kalıtım yasaları, kalıtım biliminin temel yasalarıdır. Bu yasalar, fenotip ve genotip kavramlarına dayanmaktadır. Fenotip, bir canlının gözle görülebilen ve ölçülebilen özelliklerinin tümüdür. Genotip ise, bir canlının sahip olduğu genlerin tümüdür. Mendel’in kalıtım yasaları, genlerin nasıl kalıtıldığını ve fenotipin nasıl belirlendiğini açıklar. 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1.Üreticiler
  2. Tüketiciler
  3. Ayrıştırıcılar
  4. Tür
  5. Popülasyon
  6. Komünite
  7. Ekosistem
  8. Biyosfer
  9. Eşleştirmenin Açıklaması
  a. Aynı tür canlıların belirli bir yaşam alanında bulunuşu
  b. Canlı komüniteleri ve bu canlılarla etkileşim hâlinde olan fiziksel faktörlerden oluşur
  c. Karbon kaynağı olarak sadece C02'nin formlarını kullanan canlılar
  d. Bir ekosistemde birbirlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen organizmaların tamamı
  e. Canlı bileşenlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır
  f. İhtiyaç duydukları organik besinleri kendileri üretemez
  g. Bitki ve hayvan atıklarını besin olarak tüketen canlılardır
  h. Dünya üzerinde canlıların yaşamlarını sürdürdüğü tüm ekosistemlerin toplamı
  ı. Ortak atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özellikler gösteren, çiftleştiklerinde verimli döller oluşturan canlı grubuna tür denir

 28. Cevap: 1. e 2. f 3. g 4. ı 5. a 6. d 7. b 8. h 9. c Açıklama:

  Eşleştirme, canlıların sınıflandırılması ve yaşam alanları ile ilgili kavramları doğru şekilde eşleştirmenizi sağlar. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Biyolojik çeşitliliğe zarar veren insan faaliyetlerine __ denir.
  2. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyokaçakçılığın önlenmesine yönelik çözüm önerilerinden biri canlı varlıkları __ ile birlikte korumaktır.
  3. Gen bankaları ile türlerin koruma altına alınması, __ türlerin korunması için önemli bir adımdır.
  4. Ulusal ve uluslararası düzenlemeler yapmak ve uygulamak, türlerin korunması için __ önlemlerden biridir.
  5. Türlerin korunması için toplumsal önlemler alma, __ olarak da bilinir.
  6. Türkiye'de biyolojik çeşitliliğin korunması için alınan tedbirlerden biri, endemik türleri __ altına almaktır.
  7. Millî parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları ve tabiat anıtları, canlıları ve onların yaşam alanlarının __ sağlamayı amaçlar.
  8. Yabani hayatı korumak için canlıların üreme mevsimlerinde __ yasakları yasalarla denetlenmektedir.
  9. Biyokaçakçılık, belli bir bölgedeki ve o bölgeye has endemik bitki ve hayvanların __ olmadan toplanıp yurt dışına çıkarılmasıdır.
  10. Biyokaçakçılıkla mücadele etmek için hem __ hem de sivil toplum örgütleri duyarlı davranmaktadır.

 30. Cevap: 1. Biyokaçakçılık 2. Habitatları 3. Nesli tükenmekte 4. Zorunlu 5. Kamuoyu bilinci oluşturma 6. Koruma 7. Sürdürülebilirliğini 8. Av 9. Yetkili makamların izni 10. Resmî Açıklama:

  Biyolojik çeşitlilik, dünyadaki canlı organizmaların çeşitliliğidir ve gezegenimizin sağlıklı bir şekilde işlemesi için çok önemlidir. Biyoçeşitlilik, iklim düzenlemesinden su arıtmaya kadar birçok ekosistem hizmeti sağlar. Biyokaçakçılık, canlı organizmaların izinsiz olarak toplanması, taşınması ve satılmasıdır. Biyokaçakçılık, biyolojik çeşitliliğe büyük zarar verir ve ayrıca insan sağlığını da tehdit eder. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyokaçakçılığın önlenmesi için birçok farklı önlem alınabilir. Bu önlemler arasında, canlı varlıkları habitatları ile birlikte koruma, gen bankaları ile türlerin koruma altına alınması, ulusal ve uluslararası düzenlemeler yapma ve uygulama, türlerin korunması için toplumsal önlemler alma gibi adımlar yer almaktadır. Türkiye'de biyolojik çeşitliliğin korunması için birçok farklı tedbir alınmaktadır. Bu tedbirler arasında, endemik türleri koruma altına almak, millî parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları ve tabiat anıtları oluşturmak, yabani hayatı korumak için av yasakları uygulamak gibi adımlar yer almaktadır. Biyokaçakçılıkla mücadele etmek için hem resmî hem de sivil toplum örgütleri duyarlı davranmaktadır. Biyokaçakçılıkla mücadele için alınan önlemler arasında, biyokaçakçılığın yasaklanması, biyokaçakçılığa karşı kamuoyu bilinci oluşturulması, biyokaçakçılığın tespiti ve cezalandırılması gibi adımlar yer almaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KALITIMIN GENEL İLKELERİ
  1. Kalıtım Ve Biyolojik Çeşitlilik
  2. Modern Genetik Uygulamaları

Ayrıca 10.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, biyoremediasyonun ne olduğunu ve nasıl çalıştığını öğrenirler.

Öğrenciler, biyoinformatiğin ne olduğunu ve hangi alanlarda kullanıldığını öğrenirler.

* Öğrenciler, endemik türlerin tanımını öğrenirler. * Öğrenciler, Türkiye'nin endemik türlerine örnekler verebilirler. * Öğrenciler, endemik türlerin önemini kavrarlar.

* Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin tanımını öğrenirler. * Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin bileşenlerini açıklayabilirler. * Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin önemini kavrarlar.

Türkiye Tohum Gen Bankası'nın önemi hakkında bilgi sahibi oldunuz.

Öğrenciler, alellerin özelliklerini ve kalıtım mekanizmasındaki önemini anlayabileceklerdir.

Mendel'in bulduğu kalıtım yasalarını öğrenerek, kalıtımın temel prensiplerini anlamak ve genetik bilimine katkıda bulunmak.

Monohibrit çaprazlamayı anlayarak, baskın ve çekinik alellerin kalıtımını ve genotip ile fenotipi arasındaki ilişkiyi öğrenmek.

X kromozomuna bağlı kalıtım hakkında bilgi sahibi olmak.

Kısmi renk körlüğünün kalıtımı hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenci, mutasyon çeşitlerini ve özelliklerini sıralayabilecektir.

Öğrenciler, genetik varyasyonun ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu bilir.

Canlıların sınıflandırılması ve yaşam alanları ile ilgili kavramları öğreneceksiniz.

Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyokaçakçılığın önlenmesine yönelik çözüm önerilerini açıklayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.