ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAPLARI

 1. Bir elementin oluşum entalpisi için hangisi doğrudur?

  A) 0 değerindedir.
  B) Negatif bir değerdir.
  C) Pozitif bir değerdir.
  D) Elementin özelliklerine göre değişir.
  E) Kimyasal bağlarla ilgili değildir.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Bir elementin oluşum entalpisi, elementin 1 molünün standart durumda (25°C ve 1 atm basınç altında) oluşması için gereken enerji değişimidir. Negatif bir değer olduğunda, elementin oluşumu sırasında açığa enerji çıktığı ve bu nedenle oluşumun exotermik olduğu anlamına gelir. Bu soru, termodinamik konusunda temel kavramları anlama becerisini ölçmektedir. 3. Oluşum entalpisi değeri negatif olan bir bileşik hakkında hangisi doğrudur?

  A) Bileşik doğada kararlıdır.
  B) Bileşik, yüksek sıcaklıkta çözünebilir.
  C) Bileşik, düşük sıcaklıkta çözünebilir.
  D) Bileşik, yüksek sıcaklıkta ayrışır.
  E) Bileşik, yüksek basınçta ayrışır.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Oluşum entalpisi değeri negatif olan bir bileşik, kimyasal reaksiyon sonucu oluştuğunda sistemden ısı alır ve çevreye ısı verir. Bu durum, bileşiğin oluşumunu tercih ettiği anlamına gelir ve doğada kararlı olma eğilimindedir. 5. Oluşum entalpisi değeri pozitif olan bir bileşik hakkında hangisi doğrudur?

  A) Bileşik doğada kararlıdır.
  B) Bileşik, yüksek sıcaklıkta çözünebilir.
  C) Bileşik, düşük sıcaklıkta çözünebilir.
  D) Bileşik, yüksek sıcaklıkta ayrışır.
  E) Bileşik, yüksek basınçta ayrışır.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A seçeneğiyle verilebilir, çünkü oluşum entalpisi pozitif olan bir bileşik doğada kararsızdır ve ayrışma eğilimindedir. Böyle bir bileşiğin yüksek sıcaklıkta çözünebilmesi de beklenmez. Ayrıca, bir bileşiğin yüksek basınçta ayrışması, genellikle sıcaklıktan ziyade basınçla ilgilidir, bu nedenle E seçeneği de doğru değildir. 7. Oluşum entalpisi değeri pozitif olan bir bileşiğin oluşum reaksiyonu hangisi doğrudur?

  A) Eksotermik reaksiyon     B) Endotermik reaksiyon    
  C) Tamamlayıcı reaksiyon    D) Denge reaksiyonu        
  E) Redoks reaksiyonu       

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, oluşum entalpisi pozitif olan bir bileşik için oluşum reaksiyonunun endotermik olduğu belirtiliyor. Endotermik reaksiyonlar, dışarıdan enerji alarak gerçekleşirler ve ürünlerin oluşumu için enerji gerektirirler. Bu nedenle, bu soruda doğru cevap B'dir. 9. Hangi ifade çözünürlük kuralını doğru bir şekilde ifade eder?

  A) "Çözünenin mol sayısı, çözeltinin çözünürlüğü ile doğru orantılıdır."
  B) "Çözünenin mol sayısı, çözeltinin çözünürlüğü ile ters orantılıdır."
  C) "Çözünenin molalitesi, çözeltinin çözünürlüğü ile doğru orantılıdır."
  D) "Çözünenin molalitesi, çözeltinin çözünürlüğü ile ters orantılıdır."
  E) "Çözünenin kütlece çözünürlüğü, çözeltinin çözünürlüğü ile doğru orantılıdır."

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Çözünenin molalitesi, çözeltinin çözünürlüğü ile ters orantılıdır, yani molalitenin artması çözünürlüğün azalması anlamına gelir. Bu kural, çözelti termodinamiğinin önemli bir prensibidir ve çözünürlüğün nasıl değiştiğini anlamak için kullanılır. 11. Sodyum klorür (NaCl) çözeltisinin çözünürlüğünü etkileyen faktörler arasında hangisi yoktur?

  A) Sıcaklık                        B) Basınç                         
  C) Çözeltinin pH değeri            D) Çözücünün türü                 
  E) Katı maddenin kristal yapısı   

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Çözeltinin pH değeri. Çözünürlük, çözücü içinde çözünen maddenin miktarını ifade eder. Sodyum klorürün çözünürlüğünü etkileyen faktörler arasında, sıcaklık, basınç, çözücü türü ve katı maddenin kristal yapısı yer alır. Ancak, çözeltinin pH değeri çözünürlüğü etkileyen bir faktör değildir. pH değeri, çözeltinin asitliğini veya bazlığını ifade eder. 13. 20 gram sodyum klorürün (NaCl) 50 gram suya katılması sonucu elde edilen çözeltinin çözünürlüğü nedir? (Sodyum klorürün çözünürlüğü: 36 g/100 g su)

  A) %33,3    B) %36,4    C) %40,0    D) %44,4    E) %50,0

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) %40,0'dır. Çözünürlük, çözünenin çözelti içindeki maksimum çözünme miktarını ifade eder ve genellikle gram çözünenin 100 gram çözelti içindeki çözünme miktarı olarak hesaplanır. Verilen soruda, 20 gram sodyum klorürün 50 gram suya katılması sonucu elde edilen çözelti, 36 g/100 g su olan sodyum klorürün çözünürlüğünden daha az bir miktar içermektedir. Bu nedenle, çözeltinin çözünürlüğü %40,0 olarak hesaplanır. 15. Hangisi çözünürlüğe doğrudan etki eden bir faktördür?

  A) Çözeltinin hacmi
  B) Çözeltinin rengi
  C) Çözeltinin iletkenliği
  D) Çözeltinin yoğunluğu
  E) Çözeltinin çözücü ile karışma durumu

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani çözeltinin yoğunluğu çözünürlüğe doğrudan etki eden bir faktördür. Yoğunluk arttıkça, çözeltinin içinde daha fazla madde bulunur ve bu da çözünürlüğü arttırır. Çözünürlük, bir çözeltide çözünen madde miktarı ve çözücüsü arasındaki dengedir. 17. Hangi çözelti daha doygun bir çözeltidir?

  A) 100 gram suya 10 gram sodyum klorür katılarak hazırlanan çözelti
  B) 150 gram suya 15 gram sodyum klorür katılarak hazırlanan çözelti
  C) 200 gram suya 20 gram sodyum klorür katılarak hazırlanan çözelti
  D) 250 gram suya 25 gram sodyum klorür katılarak hazırlanan çözelti
  E) 300 gram suya 30 gram sodyum klorür katılarak hazırlanan çözelti

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Çünkü sodyum klorürün çözünürlüğü 100 gram su için 36 gramdır. Dolayısıyla, 200 gram suya 20 gram sodyum klorür eklenerek hazırlanan çözelti, doygunluğa daha yakındır. 19. 30 gram potasyum klorürün (KCl) 50 gram suda çözülmesi sonucu elde edilen çözeltinin doygunluğu nedir? (Potasyum klorürün çözünürlüğü: 34 g/100 g su)

  A) %34,0    B) %47,6    C) %58,8    D) %71,4    E) %88,2

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) %47,6'dır. Potasyum klorürünün çözünürlüğüne göre, 100 g su başına 34 g KCl çözünebilir. Bu bilgiye dayanarak, 50 gram suya 30 gram KCl eklenirse, çözelti %47,6 doygunluğa ulaşır. 21. Hangisi koligatif özelliklerden biri değildir?

  A) Donma noktası düşmesi         B) Kaynama noktası yükselmesi   
  C) Ozmoz                         D) Yüzey gerilimi               
  E) Buhar basıncı düşmesi        

 22. Cevap: D Açıklama:

  Koligatif özellikler, bir çözeltinin konsantrasyonuna bağlı olarak değişen özelliklerdir. Bu özellikler, çözeltinin çözücüsü ve çözüneni arasındaki etkileşimler nedeniyle ortaya çıkar. Bu soruda istenen, koligatif özelliklerden birinin değil, yani diğerlerinden farklı olduğu özellik belirtilmektedir. Buna göre, yüzey gerilimi koligatif bir özellik değildir. Yüzey gerilimi, bir sıvının yüzeyindeki moleküllerin birbirine olan çekim kuvveti nedeniyle oluşan gerilimdir ve çözeltinin konsantrasyonuyla ilgisi yoktur. Cevap: D) Yüzey gerilimi 23. Hangisi kryoskopi sabiti olarak bilinen bir sabittir?

  A) Ka    B) Kb    C) Kf    D) Ks    E) Kw

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Kf'dir. Kryoskopi, çözeltinin donma noktasındaki değişiklikleri inceleyen bir konudur. Kryoskopi sabiti, bir çözeltinin donma noktasındaki değişimle bağlantılı bir sabittir. Bu sabit, donma noktası değişimine katkıda bulunan molal konsantrasyonunun bir fonksiyonudur. Kryoskopi sabiti genellikle Kf ile gösterilir 25. Suyun kaynama noktası standart basınç (1 atm) altında kaç derecedir?

  A) 100°C    B) 101°C    C) 99°C    D) 98°C    E) 97°C

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 100°C'dir. Suyun kaynama noktası, suyun buhar basıncının atmosferik basınca eşit olduğu sıcaklıktır. Standart basınç altında, yani atmosferik basınç 1 atm olduğunda, suyun kaynama noktası deniz seviyesinde 100°C'dir. Bu nedenle cevap A seçeneği olarak verilir. 27. Hangisi ozmotik basıncı hesaplama formülüdür?

  A) π = iMRT        B) π = M/V    C) π = RT/V
  D) π = PV/nRT    E) π = ΔHrxn

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) π = iMRT Ozmotik basınç, bir çözeltinin çözücüsünden yüksek konsantrasyonda bulunan çözünenlerin neden olduğu basınç farkıdır. Ozmotik basınç hesaplama formülü ise π = iMRT şeklindedir. Burada, i çözücü içinde çözünenin iyonlaşma derecesini, M çözeltinin molalitesini (mol/kg), R gaz sabitini (0.0821 L.atm/mol.K) ve T mutlak sıcaklığı (K) temsil eder. 29. Bir çözeltideki çözünenlerin molal konsantrasyonu arttıkça hangisi artar?

  A) Donma noktası        B) Kaynama noktası    C) Molalite
  D) Çözünürlük ürünü    E) İyon ürünü

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan kaynama noktasıdır. Molal konsantrasyon arttıkça çözeltinin kaynama noktası da artar çünkü kaynama noktası çözeltideki çözücünün molal konsantrasyonuna bağlıdır. Bu, çözeltideki çözünen madde sayısının artmasına bağlıdır ve bu da molal konsantrasyonun artmasına neden olur. 31. Hangisi bir koligatif özellik değildir?

  A) Basınç               B) Kaynama noktası     
  C) Osmotik basınç       D) Dondurma noktası    
  E) Tuzluluk derecesi   

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Basınç olan soruda, koligatif özellikler, bir çözeltinin fiziksel özellikleri arasında yer alan, çözeltideki çözücü sayısına bağlı olarak değişen özelliklerdir. Bu özelliklerin değişimi, çözeltideki çözünenlerin molal konsantrasyonuyla orantılıdır. 33. Hangi ifade doğrudur?

  A) Dondurma noktası kaynama noktasından daha yüksektir.
  B) Bir çözeltinin dondurma noktası, çözeltinin derişimine bağlı değildir.
  C) Osmotik basınç, çözeltinin sıcaklığına bağlıdır.
  D) Kaynama noktası arttıkça, buhar basıncı azalır.
  E) Tuzluluk derecesi, çözeltinin molalitesi ile doğru orantılıdır.

 34. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E olan bu soruda, tuzluluk derecesinin molalite ile doğru orantılı olduğu ifadesi doğrudur. Dondurma noktası, kaynama noktasından daha düşüktür ve bir çözeltinin dondurma noktası, çözeltinin derişimine bağlıdır. Osmotik basınç ise, çözeltinin molalitesine ve sıcaklığına bağlıdır. 35. Hangisi bir çözeltinin dondurma noktasını düşürür?

  A) Sıcaklık artışı                   B) Çözücünün molalitesinin artışı   
  C) Basınç artışı                     D) Çözünenin molalitesinin artışı   
  E) pH'ın artması                    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B'dir, yani çözücünün molalitesinin artması dondurma noktasını düşürür. Bu, donma noktası düşürücü bir maddedeki çözücünün donma noktasını düşürmesi ile açıklanabilir. Bu maddenin eklenmesi, çözücüdeki su moleküllerinin arasındaki bağları zayıflatır ve dolayısıyla donma noktasını düşürür. 37. Bir sıvının kaynama noktası, 1 atm basınç altında 100°C iken, 2 molal bir çözeltinin kaynama noktası 103°C'dir. Bu çözeltinin kaynama noktası sabiti kaçtır?

  A) 3°C/m    B) 2°C/m    C) 1,5°C/m    D) 0,5°C/m    E) 0,3°C/m

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) 2°C/m'dir. Çözümde, kaynama noktası tuzlu su gibi çözeltilerde saf suya göre daha yüksektir ve bu artış, çözeltinin molalitesine bağlıdır. Bu artış, kaynama noktası sabiti olarak adlandırılır ve saf suyun kaynama noktası sabiti 0°C/m'dir. Soruda verilen bilgilere göre, çözeltinin kaynama noktası artışı 3°C'dir ve molalitesi 2 molaldir. Bu bilgiler kullanılarak kaynama noktası sabiti hesaplanabilir: ΔTb = kb x molalite, burada ΔTb artış, molalite ise çözeltinin molalitesidir. Verilen değerler yerine konulduğunda, 3°C = kb x 2 molal olur. Bu denklemden, kb = 1.5°C/m çıkar. 39. Hangisi bir çözeltinin osmotik basıncını artırır?

  A) Sıcaklık artışı                    B) Çözücünün molalitesinin artması   
  C) Çözünenin molalitesinin artması    D) Basınç azalması                   
  E) pH'ın düşmesi                     

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir, yani çözünenin molalitesinin artması bir çözeltinin osmotik basıncını artırır. Osmotik basınç, çözeltinin suyunun saf suya göre daha düşük kimyasal potansiyelinden kaynaklanır ve çözücüdeki suyun osmoz yoluyla çözelti tarafına doğru akışını sağlar. Molalite, çözünenin mol sayısının çözücünün kütlesine oranıdır ve bir çözeltideki çözünen miktarını ifade eder. Dolayısıyla, çözünenin molalitesinin artması, çözeltinin osmotik basıncını artırır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI Detayları

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Ocak 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI Testini Çöz tıklayın. ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYA VE ENERJİ
  1. Entropi
  2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
  3. Sistem ve Çevre
  4. Termodinamiğin Birinci Yasası
  5. Termodinamiğin Üçüncü Yasası
 • TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
  1. Dengeyi Etkileyen Faktörler
  2. Kimyasal Denge
  3. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  4. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  5. Sulu Çözelti Dengeleri
  6. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Ayrıca

Termodinamik konusunda temel kavramları anlamak.

Oluşum entalpisi kavramını anlamak, bir bileşiğin oluşumunu tercih etme eğilimini anlamaya yardımcı olur ve kimyasal reaksiyonların ısı değişimleriyle ilgili temel bir kavramı açıklar.

Oluşum entalpisi kavramını anlamaları ve pozitif ve negatif değerlerinin ne anlama geldiğini anlamaları önemlidir.

Kimya konusunda oluşum entalpisi ve endotermik reaksiyonlar hakkında bilgi edinmeyi sağlamaktadır.

Çözünürlük kavramını anlamalarını, çözünenin çözelti içindeki maksimum çözünme miktarını hesaplamayı ve çözeltinin çözünürlüğünü belirlemeyi öğrenmelerini amaçlamaktadır.

Çözünürlüğün ne olduğunu ve hangi faktörlerin çözünürlüğü etkilediğini öğreniyoruz.

Farklı çözelti hazırlama yöntemleri ve sodyum klorür gibi maddelerin çözünürlüğü hakkında bilgi sahibi olmak.

Çözünürlük kavramını ve doygunluk hesaplamalarını anlama kazanımını ölçmektedir.

Bu soru, koligatif özelliklerin tanımını ve bunların çözeltinin konsantrasyonuna bağlı olarak değişen özellikler olduğunu öğretir. Ayrıca, yüzey geriliminin koligatif bir özellik olmadığını öğreniriz.

kryoskopi sabiti ve donma noktasındaki değişim arasındaki ilişkiyi anlayabilmektir ve Kf sabitini tanıyabilmektir.

Suyun kaynama noktası ile atmosferik basınç arasındaki ilişkiyi anlamaktır ve bu bilgiyi kullanarak suyun kaynama noktasının belirlenmesini sağlayabilmektir.

Bu sorunun kazanımı, kimya öğrencilerinin ozmotik basıncın ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu kazanım öğrencilerin termodinamik kavramlarını ve denklemlerini anlamalarına yardımcı olur.

Çözelti konsantrasyonu ve kısaltmaları gibi temel kimya kavramlarına ilişkin kazanımı ölçmektedir.

Kimya alanındaki temel kavramlardan olan koligatif özelliklerin tanımını bilmek ve bu özellikler arasında yer almayan bir özelliği ayırt edebilmek.

Çözeltilerle ilgili temel koligatif özellikler hakkında bilgiyi test etmektedir.

Kimya ve çözeltilerle ilgili temel bir kavramdır ve bir çözeltinin özelliklerinin nasıl değişebileceği konusunda önemli bir anlayış sağlar.

Bu soru, kaynama noktası sabiti kavramını ve kaynama noktası artışı ile molalite arasındaki ilişkiyi anlamamızı gerektiriyor.

Çözeltinin osmotik basıncı ve molalite kavramlarını anlamak ve aralarındaki ilişkiyi kavramaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.