11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Bir tepkime sırasında reaktanların entalpisi 200 kJ artarken, ürünlerin entalpisi 150 kJ artıyorsa, tepkimenin entalpisi kaç kJ'dir?

  A) 350    B) 50    C) -50    D) -150    E) -200

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A'dır, yani 350 kJ'dir. Tepkime entalpisi, ürünlerin entalpisi artan reaktanların entalpisi azalmasıyla bulunur. Bu durumda, 150 kJ artışın karşısında, 200 kJ artış olduğu için, tepkimenin entalpisi 350 kJ olur. 3. Bir gazın hacmi, sıcaklığı sabit tutulurken basıncı 2 atm'den 4 atm'ye çıkarılıyor. Bu sırada gazın sıcaklığı ne olmalıdır?

  A) İşlemle ilgili bilgi verilemez    B) 2 kat artarak                    
  C) 2 kat azalarak                    D) 4 kat artarak                    
  E) 4 kat azalarak                   

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: (B) 2 kat artarak. Bu soruda ideal gaz yasasından yararlanarak çözüm yapılabilir. İdeal gaz yasası, basınç, hacim ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi gösterir ve şu şekildedir: PV = nRT, burada P basınç, V hacim, n gazın mol sayısı, R gaz sabiti ve T mutlak sıcaklık değeridir. Bu formülden yola çıkarak, gazın sıcaklığı sabit tutulduğunda P1V1 = P2V2 ilişkisi elde edilir. Soruda, gazın sıcaklığı sabit tutulurken basıncı 2 atm'den 4 atm'ye çıkarıldığından, hacim değişirken P ve V arasındaki ilişki kullanılır. P1V1 = P2V2 formülünde P1=2 atm, P2=4 atm ve V1=V2 olduğundan, P1/P2 = V2/V1 ilişkisi elde edilir. Bu formüle göre, hacim iki katına çıkarken basınç da iki kat artar. Sonuç olarak, sıcaklık sabit olduğundan, cevap (B) 2 kat artarak olacaktır. 5. 2A(g) + B(g) -> 3C(g) tepkimesinde, entalpi değişimi -150 kJ'dir. Bu tepkimenin gerçekleşmesi için minimum kaç kJ enerji gerekir?

  A) 50    B) 100    C) 150    D) 200    E) 300

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani minimum 150 kJ enerji gereklidir. Bu tepkime endotermik bir tepkime olduğundan, tepkimenin gerçekleşebilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerjiye aktifleşme enerjisi denir ve tepkime başlamadan önce verilmelidir. Entalpi değişimi, tepkime sonucunda salınan veya alınan enerji miktarını gösterir. Aktifleşme enerjisi ile entalpi değişimi birbirinden farklı kavramlardır. 7. İki molekülün birleşmesi sonucu oluşan bağda, her molekülün yörüngesindeki elektronlar diğer molekül tarafından tutulduğu için bir enerji salınır. Bu enerji, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) İyonlaşma enerjisi       B) Elektron ilgisi         
  C) Elektronegatiflik        D) Kimyasal bağ enerjisi   
  E) Hidrojen bağı           

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Kimyasal bağ enerjisidir. İki molekül arasında oluşan kimyasal bağ, moleküller arasındaki potansiyel enerjinin azalmasına sebep olur. Bu enerjinin salınması bağ enerjisi olarak adlandırılır. K 9. Kimyasal reaksiyonlarda bağların koparılıp yeni bağlar oluşturulur. Bu sırada oluşan enerji farkına ne denir?

  A) Aktivasyon enerjisi       B) Reaksiyon entalpisi      
  C) Reaksiyon entropisi       D) Termodinamik stabilite   
  E) Hız sabiti               

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, kimyasal reaksiyonlarda oluşan enerji farkı, reaksiyon entalpisi olarak adlandırılır. Reaksiyon entalpisi, reaksiyonun başlangıcındaki toplam enerji ve reaksiyon sonrasındaki toplam enerji farkına eşittir. Bu enerji farkı, reaksiyonun exothermic (ısı açığa çıkarıcı) ya da endothermic (ısı absorbe edici) olduğunu belirler. 11. Bir molekül içindeki bağların ne kadar kuvvetli olduğu, bağı oluşturan atomların arasındaki elektronegatiflik farkı ile ilişkilidir. Bu ifade hangi bağ türü için geçerlidir?

  A) İyonik bağlar                B) Kovalent bağlar             
  C) Metalik bağlar               D) Hidrojen bağları            
  E) Dipol-dipol etkileşimleri   

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu ifade kovalent bağlar için geçerlidir. Kovalent bağlar, elektron çiftlerinin atomlar arasında paylaşılmasıyla oluşur ve elektronegatiflik farkı ne kadar düşük olursa bağ o kadar güçlü olur. Elektronegatiflik farkı yüksek olan iyonik bağlar ise, elektronların tamamen bir atomdan diğerine transfer edilmesiyle oluşur. 13. Bir reaksiyonun ileri tepkimesi endotermiktir ve geri tepkimesi ekzotermiktir. Bu durumda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde reaksiyonun ileri tepkimesi hızlanır?

  A) Sıcaklığın artması          B) Sıcaklığın düşmesi         
  C) Basıncın artması            D) Konsantrasyonun azalması   
  E) Hiçbiri                    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır, yani sıcaklığın artması durumunda reaksiyonun ileri tepkimesi hızlanır. Endotermik reaksiyonlar, enerjiyi absorbe ederek gerçekleşirler ve sıcaklık arttıkça daha fazla enerji absorbe ederler, bu nedenle ileri tepkime hızlanır. Geri tepkime ise ekzotermiktir ve sıcaklık arttıkça hızı azalır. 15. Bir kimyasal reaksiyonda oluşan entalpi değişikliği ΔH = -150 kJ/mol ve tepkime sırasında 50 g madde tüketilmiştir. Bu verilere göre, bu tepkimenin 1 mol madde başına özgül tepkime ısısı nedir?

  A) 3 kJ/mol    B) 5 kJ/mol    C) 6 kJ/mol    D) 7 kJ/mol    E) 8 kJ/mol

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 5 kJ/mol'dür. Verilen entalpi değişikliği değeri 1 mol madde için verildiği için, 50 g tüketilen maddenin mol sayısı hesaplanarak özgül tepkime ısısı bulunabilir. Bu hesaplamayla özgül tepkime ısısı 5 kJ/mol olarak bulunur. 17. Hangi tepkime türleri endotermik olabilir?

  A) Asit-baz tepkimeleri    B) Çözünme tepkimeleri    
  C) Yanma tepkimeleri       D) Çökelme tepkimeleri    
  E) Redoks tepkimeleri     

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan "Çözünme tepkimeleri"dir. Endotermik tepkimeler, çevrelerinden enerji alan ve bu nedenle sıcaklığı düşüren tepkimelerdir. Bu tür tepkimeler genellikle soğutucu veya emici olarak adlandırılan malzemeler içeren süreçlerde kullanılır. Çözünme tepkimeleri, özellikle çözünen bir maddenin çözeltiye karışması sırasında su molekülleri tarafından absorbe edilen ısı nedeniyle endotermikdir. 19. Bir tepkime sırasında, sistemin entalpisinde meydana gelen değişim ile ilgili hangisi doğrudur?

  A) Pozitif ΔH, endotermik tepkimeyi gösterir.
  B) Negatif ΔH, endotermik tepkimeyi gösterir.
  C) Pozitif ΔH, ekzotermik tepkimeyi gösterir.
  D) Negatif ΔH, ekzotermik tepkimeyi gösterir.
  E) ΔH değeri tepkime türü ile ilgili bir bilgi vermez.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Entalpi, bir tepkime sırasında açığa çıkan veya emilen ısı miktarını ifade eder. Ekzotermik tepkimelerde, sistemden çevreye ısı yayılır, yani entalpi azalır (negatif ΔH). Endotermik tepkimelerde ise, sistem ısı alır ve entalpi artar (pozitif ΔH). ΔH değeri, tepkime sırasında gerçekleşen ısı değişimine bağlıdır ve tepkime türü hakkında bilgi verir. 21. Oluşum entalpisi nedir?

  A) Bir bileşiğin oluşması sırasında açığa çıkan enerjidir.
  B) Bir bileşiğin parçalanması sırasında açığa çıkan enerjidir.
  C) Bir elementin kendisi ile reaksiyona girerek oluşturduğu enerjidir.
  D) Bir bileşiğin parçalanması sırasında tüketilen enerjidir.
  E) Bir bileşiğin oluşması sırasında tüketilen enerjidir.

 22. Cevap: E Açıklama:

  Verilen seçenekler arasından doğru cevap şıkkı E'dir: Bir bileşiğin oluşması sırasında tüketilen enerjidir. Oluşum entalpisi, bir bileşiğin oluşması sürecinde gereken veya salınan enerjinin ölçüsüdür. Bu süreç, bileşiği oluşturan elementlerin veya bileşiklerin reaksiyonu sonucu gerçekleşir. Bir bileşiğin oluşumu sırasında enerjinin tüketilmesi, oluşum entalpisi değerinin negatif olmasına neden olur. Bu da, reaksiyonun spontan bir şekilde ilerlemesini sağlar. 23. Oluşum entalpisi ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Oluşum entalpisi, bir molekül oluşana kadar gereken enerjinin toplamıdır.
  B) Oluşum entalpisi, aynı bileşiğin farklı formları için farklı olabilir.
  C) Oluşum entalpisi, sabit bir değerdir ve sadece o bileşiğe özgüdür.
  D) Oluşum entalpisi, normal koşullar altında ölçülür.
  E) Oluşum entalpisi, bir bileşiğin oluşumunda yer alan tüm elementlerin standart durumundaki oluşum entalpisinin toplamıdır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Verilen seçenekler arasından yanlış olan şık C'dir: Oluşum entalpisi sabit bir değer değildir ve sadece o bileşiğe özgü değildir. Oluşum entalpisi, bir molekülün oluşması sırasında gereken enerjinin toplamıdır. Oluşum entalpisi, aynı bileşiğin farklı formları için farklı olabilir, çünkü farklı yapısal özelliklere sahip olan bileşikler, farklı enerjiler gerektirir. Oluşum entalpisi normal koşullar altında ölçülür ve bir bileşiğin oluşumunda yer alan tüm elementlerin standart durumundaki oluşum entalpisi toplamıdır. 25. Bir çözeltinin doygunluğu nedir ve hangi faktörler bu doygunluğu etkiler?

  A) Çözeltinin doygunluğu, çözünen maddenin su içindeki maksimum çözünürlüğüdür. Sıcaklık ve basınç, doygunluğu etkiler.
  B) Çözeltinin doygunluğu, çözünen maddenin su içindeki minimum çözünürlüğüdür. Sıcaklık ve asidite, doygunluğu etkiler.
  C) Çözeltinin doygunluğu, çözünen maddenin su içindeki maksimum çözünürlüğüdür. Sıcaklık ve polarite, doygunluğu etkiler.
  D) Çözeltinin doygunluğu, çözünen maddenin su içindeki minimum çözünürlüğüdür. Sıcaklık ve polarite, doygunluğu etkiler.
  E) Çözeltinin doygunluğu, çözünen maddenin su içindeki maksimum çözünürlüğüdür. Basınç ve polarite, doygunluğu etkiler.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Çözeltinin doygunluğu, çözünen maddenin su içindeki maksimum çözünürlüğüdür ve sıcaklık ve basınç gibi faktörler bu doygunluğu etkileyebilir. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artar, basınç arttıkça ise genellikle çözünürlük artar. 27. Bir gazın su içindeki çözünürlüğü hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Gazın basıncı ve sıcaklık        B) Gazın polaritesi ve sıcaklık    
  C) Gazın basıncı ve polaritesi      D) Gazın asiditesi ve sıcaklık     
  E) Gazın asiditesi ve polaritesi   

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir yani gazın basıncı ve polaritesi çözünürlüğünü etkileyen faktörlerdir. Gazın basıncı arttıkça çözünürlüğü artar, polaritesi arttıkça ise çözünürlüğü azalır. Bu nedenle, gazın su içindeki çözünürlüğünü artırmak için genellikle gazın basıncı arttırılır. 29. Oluşum entalpisi değeri pozitif olan bir bileşiğin oluşumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Oluşum entalpisi, maddenin oluşumu sırasında çevreye enerji verildiğini gösterir.
  B) Oluşum entalpisi, maddenin oluşumu sırasında çevreden enerji alındığını gösterir.
  C) Bileşik oluşumu spontan olarak gerçekleşir.
  D) Bileşiğin oluşumu için belirli bir aktivasyon enerjisi gerekir.
  E) Oluşum entalpisi, maddenin yoğunluğunu belirleyen bir değerdir.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Oluşum entalpisi değeri pozitif olan bir bileşiğin oluşumu sırasında, çevreden enerji alındığı gösterir. Bu durum, oluşumun endotermik olduğunu ve ısı alındığını gösterir. Bu nedenle, bu işlem için dışarıdan enerji sağlanması gereklidir. Oluşum entalpisi değeri negatif olan bir bileşik için ise tersi geçerlidir. Oluşum entalpisi, bir bileşiğin oluşumu sırasında açığa çıkan veya alınan enerjinin bir ölçüsüdür ve kimyasal reaksiyonların termal enerjisi hakkında bilgi verir. 31. Sıcaklık arttıkça gazların çözünürlüğü nasıl etkilenir?

  A) Artar
  B) Azalır
  C) Değişmez
  D) Öncelikli olarak artar, ancak daha sonra azalmaya başlar
  E) Öncelikli olarak azalır, ancak daha sonra artmaya başlar

 32. Cevap: B Açıklama:

  Sıcaklık arttıkça gazların çözünürlüğü azalır. Bu, gaz moleküllerinin ısıtıldığında daha hızlı hareket etmesi ve çözücü moleküllerine daha az tutunması nedeniyle gerçekleşir. Bu etki, gazların sıvıya veya katıya dönüştürülmesi için kullanılan bir yöntemdir. 33. Suda çözünen bir katı madde, suyun sıcaklığı arttıkça daha hızlı çözünür. Bu durumun sebebi nedir?

  A) Sıcaklık arttıkça çözünen katı madde miktarı azalır.
  B) Sıcaklık arttıkça çözünen katı madde miktarı artar.
  C) Sıcaklık arttıkça çözünen katı madde miktarı değişmez.
  D) Sıcaklık arttıkça çözeltinin yoğunluğu azalır.
  E) Sıcaklık arttıkça çözeltinin rengi değişir.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Çünkü sıcaklık arttıkça çözeltinin moleküler hareketi de artar ve bu da çözünen katı maddenin yüzey alanını artırarak çözünme hızını artırır. Bu, Le Chatelier prensibine dayanan bir etkidir ve genellikle gazlar gibi diğer çözücülerde de görülür 35. Bir elementin oluşum entalpisi için hangisi doğrudur?

  A) 0 değerindedir.
  B) Negatif bir değerdir.
  C) Pozitif bir değerdir.
  D) Elementin özelliklerine göre değişir.
  E) Kimyasal bağlarla ilgili değildir.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Bir elementin oluşum entalpisi, elementin 1 molünün standart durumda (25°C ve 1 atm basınç altında) oluşması için gereken enerji değişimidir. Negatif bir değer olduğunda, elementin oluşumu sırasında açığa enerji çıktığı ve bu nedenle oluşumun exotermik olduğu anlamına gelir. Bu soru, termodinamik konusunda temel kavramları anlama becerisini ölçmektedir. 37. Oluşum entalpisi değeri pozitif olan bir bileşiğin oluşum reaksiyonu hangisi doğrudur?

  A) Eksotermik reaksiyon     B) Endotermik reaksiyon    
  C) Tamamlayıcı reaksiyon    D) Denge reaksiyonu        
  E) Redoks reaksiyonu       

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, oluşum entalpisi pozitif olan bir bileşik için oluşum reaksiyonunun endotermik olduğu belirtiliyor. Endotermik reaksiyonlar, dışarıdan enerji alarak gerçekleşirler ve ürünlerin oluşumu için enerji gerektirirler. Bu nedenle, bu soruda doğru cevap B'dir. 39. Oluşum entalpisi değeri pozitif olan bir bileşiğin oluşumu için hangisi doğrudur?

  A) Reaksiyonun sıcaklığı düşürüldüğünde oluşum entalpisi artar.
  B) Reaksiyonda kullanılan maddelerin yoğunluğu arttıkça oluşum entalpisi artar.
  C) Reaksiyonda kullanılan maddelerin miktarı arttıkça oluşum entalpisi artar.
  D) Reaksiyonun basıncı arttığında oluşum entalpisi artar.
  E) Reaksiyonda kullanılan maddelerin erime noktası yükseldiğinde oluşum entalpisi artar.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Reaksiyonda kullanılan maddelerin yoğunluğu arttıkça oluşum entalpisi artar. Oluşum entalpisi pozitif olan bir bileşiğin oluşumu, dışarıdan enerji alarak gerçekleşir ve bu nedenle entalpisi artar. Yoğunluk arttıkça, daha fazla molekül aynı alanda bulunur ve çarpışma sayısı artar, bu da reaksiyonun hızını arttırır ve sonuçta entalpi artar. Bu nedenle, reaksiyonda kullanılan maddelerin yoğunluğu arttıkça oluşum entalpisi artar. 41. Hangi durumda çözünürlük azalır?

  A) Çözünenin yoğunluğu arttığında
  B) Çözünenin hacmi azaldığında
  C) Çözücünün yoğunluğu arttığında
  D) Çözücünün buhar basıncı arttığında
  E) Çözücünün sıcaklığı düştüğünde

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Çözücünün sıcaklığı düştüğünde" şeklindedir. Çözelti içindeki madde miktarı, çözücü miktarı ve sıcaklığı, çözünürlük üzerinde etkili faktörlerdir. Diğer şıklar ise tersi yönde bir etki yaparak çözünürlüğü arttırırlar. 43. Hangi ifade çözünürlük kuralını doğru bir şekilde ifade eder?

  A) "Çözünenin mol sayısı, çözeltinin çözünürlüğü ile doğru orantılıdır."
  B) "Çözünenin mol sayısı, çözeltinin çözünürlüğü ile ters orantılıdır."
  C) "Çözünenin molalitesi, çözeltinin çözünürlüğü ile doğru orantılıdır."
  D) "Çözünenin molalitesi, çözeltinin çözünürlüğü ile ters orantılıdır."
  E) "Çözünenin kütlece çözünürlüğü, çözeltinin çözünürlüğü ile doğru orantılıdır."

 44. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Çözünenin molalitesi, çözeltinin çözünürlüğü ile ters orantılıdır, yani molalitenin artması çözünürlüğün azalması anlamına gelir. Bu kural, çözelti termodinamiğinin önemli bir prensibidir ve çözünürlüğün nasıl değiştiğini anlamak için kullanılır. 45. Hangisi çözünürlüğe doğrudan etki eden bir faktördür?

  A) Çözeltinin hacmi
  B) Çözeltinin rengi
  C) Çözeltinin iletkenliği
  D) Çözeltinin yoğunluğu
  E) Çözeltinin çözücü ile karışma durumu

 46. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani çözeltinin yoğunluğu çözünürlüğe doğrudan etki eden bir faktördür. Yoğunluk arttıkça, çözeltinin içinde daha fazla madde bulunur ve bu da çözünürlüğü arttırır. Çözünürlük, bir çözeltide çözünen madde miktarı ve çözücüsü arasındaki dengedir. 47. Hangi çözelti daha doygun bir çözeltidir?

  A) 100 gram suya 10 gram sodyum klorür katılarak hazırlanan çözelti
  B) 150 gram suya 15 gram sodyum klorür katılarak hazırlanan çözelti
  C) 200 gram suya 20 gram sodyum klorür katılarak hazırlanan çözelti
  D) 250 gram suya 25 gram sodyum klorür katılarak hazırlanan çözelti
  E) 300 gram suya 30 gram sodyum klorür katılarak hazırlanan çözelti

 48. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Çünkü sodyum klorürün çözünürlüğü 100 gram su için 36 gramdır. Dolayısıyla, 200 gram suya 20 gram sodyum klorür eklenerek hazırlanan çözelti, doygunluğa daha yakındır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav Detayları

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYA VE ENERJİ
  1. Entropi
  2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
  3. Sistem ve Çevre
  4. Termodinamiğin Birinci Yasası
  5. Termodinamiğin Üçüncü Yasası
 • TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
  1. Dengeyi Etkileyen Faktörler
  2. Kimyasal Denge
  3. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  4. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  5. Sulu Çözelti Dengeleri
  6. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Ayrıca 11.Sınıf kimya dersi 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

kimyasal tepkimelerin entalpi değişimlerinin hesaplanması ve termodinamik prensiplerinin anlaşılmasıdır.

Ideal gaz yasası kullanarak basınç, hacim ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi anlayarak problem çözebilme.

Kimyasal tepkimelerde enerji değişimleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Kimyasal bağ enerjisi kavramı, kimya ve fizik gibi birçok bilim dalında önemli bir konudur ve birçok doğal olayın anlaşılmasında kullanılır.

Kimyasal reaksiyonların enerji dengesi hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları gerekmektedir.

Kimya alanındaki temel kavramları anlama ve bağ türleri arasındaki farklılıkları anlama kazanımını ölçmektedir.

Kimya alanında endotermik ve ekzotermik reaksiyonlar, ters tepkime ve ileri tepkime kavramlarına yönelik anlayışı test etmektedir.

Termokimya konusuyla ilgili olarak entalpi değişikliği, özgül tepkime ısıları ve madde miktarları arasındaki ilişkiyi test etmektedir.

Endotermik tepkimelerin özelliklerini ve çözünme tepkimelerinin endotermik olduğunu anlamakla ilgilidir.

Tepkime sırasında meydana gelen entalpi değişikliklerini anlamak ve tepkime türü hakkında tahmin yapmak üzerine odaklanır.

Kimya alanında, oluşum entalpisi kavramını tanımlayabilir ve bir bileşiğin oluşumu sırasında enerjinin tüketilmesinin veya açığa çıkmasının, reaksiyonun termodinamik özelliklerine nasıl etki ettiğini açıklayabilirsiniz.

Kimya alanında, bir molekülün oluşum entalpisinin ne olduğunu ve bir bileşiğin oluşumunda yer alan tüm elementlerin standart durumundaki oluşum entalpisinin toplamının nasıl hesaplandığını açıklayabilir ve aynı bileşiğin farklı formları için farklı oluşum entalpisi değerleri olabileceğini belirtebilirsiniz.

Çözeltinin doygunluğu kavramını anlamak ve çözeltinin doygunluğunu etkileyen faktörleri bilmektir.

Gazın çözünürlüğünü etkileyen faktörleri tanıyabilme.

Oluşum entalpisi değeri pozitif olan bir bileşiğin oluşumu sırasında, çevreden enerji alındığını gösterir.

"Sıcaklık etkisi" dir.

Çözünürlük ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi anlamalarını ve Le Chatelier prensibini uygulayabilme becerilerini ölçmektedir.

Termodinamik konusunda temel kavramları anlamak.

Kimya konusunda oluşum entalpisi ve endotermik reaksiyonlar hakkında bilgi edinmeyi sağlamaktadır.

Kimya alanındaki oluşum entalpisi konusunu anlamak ve terimleri doğru kullanabilmek.

çözünürlük kavramının ne olduğunu ve hangi faktörlerin çözünürlüğü nasıl etkilediğini anlamaktır.

Çözünürlüğün ne olduğunu ve hangi faktörlerin çözünürlüğü etkilediğini öğreniyoruz.

Farklı çözelti hazırlama yöntemleri ve sodyum klorür gibi maddelerin çözünürlüğü hakkında bilgi sahibi olmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Kimya Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Kimya Dersi Ünite Özetleri