Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar

Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Bir asidin K_a değeri 1.8x10^-5'tir. 0.01 M konsantrasyonundaki bu asidin pH değeri kaçtır?

  A) 2.74    B) 3.42    C) 3.75    D) 4.52    E) 5.08

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) 3.42 Verilen K_a değeri ve asidin konsantrasyonu kullanılarak Henderson-Hasselbalch denklemi ile pH değeri hesaplanabilir. Bu denklem şu şekildedir: pH = pK_a + log([A^-]/[HA]), burada [A^-] bazın konsantrasyonu, [HA] ise asidin konsantrasyonudur. Verilen soruda asidin konsantrasyonu 0.01 M olduğu için [HA] = 0.01 M olacaktır. Ayrıca, K_a = [H^+][A^-]/[HA] olarak yazılabilir. Verilen K_a değeri ve [HA] bilindiğinden, [A^-] = sqrt(K_a*[HA]) olarak hesaplanabilir. Bu durumda [A^-] = sqrt(1.8x10^-5*0.01) = 1.34x10^-3 M olacaktır. Henderson-Hasselbalch denkleminde bu değerler yerine yazılırsa, pH = -log(1.8x10^-5) + log(1.34x10^-3/0.01) = 3.42 elde edilir. 3. Bir sulu çözeltide, 0.1 M HNO_3 ve 0.1 M NaOH çözeltileri eşit hacimde karıştırılırsa, pH değeri kaç olur?

  A) 1    B) 7    C) 8.5    D) 9    E) 10

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, güçlü bir asit olan HNO3 ile güçlü bir baz olan NaOH'un eşit molar konsantrasyonda olduğu bir çözelti karıştırılıyor. Bu, nötr bir çözelti oluşturur ve pH değeri 7 olur. Bu sonuç, suyun kendisinin nötr bir pH değerine sahip olduğu gerçeğiyle uyumludur 5. Kimyasal dengeyi etkileyen faktörlerden biri sıcaklıktır. Sıcaklıktaki artışın etkisi hangi durumda görülür?

  A) Endotermik tepkimelerde ters tepkimeyi hızlandırır.
  B) Endotermik tepkimelerde ileri tepkimeyi hızlandırır.
  C) Endotermik tepkimelerde ters tepkimeyi yavaşlatır.
  D) Endotermik tepkimelerde ileri tepkimeyi yavaşlatır.
  E) Etkisi herhangi bir durumda görülmez.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D Sıcaklıktaki artışın kimyasal denge üzerindeki etkisi, Le Châtelier prensibine göre belirlenir. Endotermik tepkimelerde, sıcaklıktaki artışın ileri tepkime yönünde etki ettiği görülürken, ters tepkime yönünde etki ettiği görülür. Buna karşılık, ekzotermik tepkimelerde sıcaklıktaki artış ters tepkime yönünde etki ederken, ileri tepkime yönünde etki etmektedir. Bu nedenle, endotermik tepkimelerdeki sıcaklık artışı, ileri tepkime hızını azaltırken, ters tepkime hızını arttırır. 7. Bir gazın basıncı dengeyi etkileyen faktörlerden biridir. Bir gazın basıncı arttığında ne olur?

  A) Reaksiyonun yönü değişir.    B) Reaksiyon hızı artar.       
  C) Reaksiyon hızı azalır.       D) Ürünlerin miktarı artar.    
  E) Ürünlerin miktarı azalır.   

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir yani "Bir gazın basıncı arttığında reaksiyon hızı azalır." Bu, Le Chatelier ilkesi ile açıklanabilir. Le Chatelier ilkesine göre, sisteme stres uygulandığında sistem, stresi azaltmaya çalışır. Bir gazın basıncının artması, sistemdeki dengeyi bozar ve stresi artırır. Bu nedenle sistem, basıncı azaltmak için reaksiyon hızını azaltır. Bu ilke, kimya laboratuvarı çalışmalarında ve endüstriyel süreçlerde önemli bir rol oynar. 9. 0.05 M NaOH çözeltisine 0.1 mol HCl ekleyerek oluşan çözeltinin pH değeri ne kadardır?

  A) 1.3    B) 2.3    C) 3.3    D) 9.3    E) 10.3

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, bir baz olan sodyum hidroksitin (NaOH) belirli bir molariteye sahip bir çözeltisine, hidroklorik asit (HCl) eklenerek oluşan çözeltinin pH değeri bulunması istenmektedir. Bu reaksiyonda NaOH bazı, HCl ise asit olduğundan bir nötralizasyon reaksiyonu meydana gelir. Bu reaksiyonda, eşit molariteye sahip asit ve bazın tamamı nötrleştiğinde, pH 7 olacaktır. Ancak bu soruda, NaOH çözeltisinin molaritesi yarısı kadar olduğundan, nötrleşme sonrası oluşan çözeltide baz artığı kalır. Dolayısıyla, çözeltinin pH'ı baz artığının sebep olduğu bir alkali çözelti olacaktır. Hesaplama sonucu pH = 9,3 olacaktır. 11. 250 mL 0.2 M HCl çözeltisine 150 mL 0.5 M NaOH çözeltisi ekleyerek oluşan çözeltinin pH değeri ne kadardır? (Kabul edilebilir birkaç ondalık basamak yeterlidir.)

  A) 1.19    B) 2.45    C) 3.81    D) 4.37    E) 5.13

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) 4.37'dir. Hesaplama, verilen HCl ve NaOH çözeltisi hacimleri ve konsantrasyonlarına dayanır. Hesaplamada, ilk önce reaksiyon denklemi ve stoikiyometri kullanılarak her iki çözeltiden kaç milimol hidroksit (OH-) ve hidrojen iyonu (H+) olduğu belirlenir. Daha sonra, toplam milimol OH- ve H+ hesaplanır ve pH değeri kullanılarak pH değeri hesaplanır. 13. 25°C'de sulu çözeltinin donma noktası -0.186°C olarak ölçüldü. Bu çözeltinin suya göre molalitesi kaçtır? (Kaynama noktası artış sabiti Kf = 1.86°C/m ve suyun donma noktası -0.512°C'tir.)

  A) 0.100 mol/kg    B) 0.200 mol/kg    C) 0.400 mol/kg
  D) 0.800 mol/kg    E) 1.600 mol/kg

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 0.400 mol/kg'dır. Donma noktası düşmesi, çözeltideki partikül konsantrasyonu arttıkça artar. Molalite, çözeltideki maddenin mol sayısının çözeltinin kütle birimi başına düşen değeridir. Formülü, molalite = mol / kg çözücü'dür. Bu soruda, sulu çözeltinin donma noktası verildiğinden, donma noktası düşmesi sabiti Kf kullanılarak çözeltinin molalitesi hesaplanabilir. Sonuç olarak, çözeltinin molalitesi 0.400 mol/kg'dir. 15. Sıcaklığın bir denge tepkimesini nasıl etkilediğini belirleyin.

  A) Denge sabitini artırır.
  B) Denge sabitini azaltır.
  C) Hiçbir etkisi yoktur.
  D) Denge sabiti değişebilir, ancak yönlü olarak belirli değildir.
  E) Denge sabitinin değişmesi, sıcaklığın artmasına veya azalmasına bağlıdır.

 16. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevabı E'dir. Sıcaklık, bir denge tepkimesinin termodinamik denge sabitini değiştirir ve bu değişim sıcaklık arttıkça veya azaldıkça farklı olabilir. Genellikle, endotermik tepkimelerde sıcaklık arttıkça denge sabiti artar, exotermik tepkimelerde ise sıcaklık arttıkça denge sabiti azalır. Bu nedenle, sıcaklığın bir denge tepkimesi üzerindeki etkisi, tepkimenin türüne, termodinamik koşullarına ve sıcaklık değişimine bağlıdır. 17. Bir denge tepkimesinde katalizörün rolünü açıklayın.

  A) Katalizörün etkisi, denge sabitini değiştirir.
  B) Katalizör, tepkime hızını artırır ancak denge sabitinde hiçbir etkisi yoktur.
  C) Katalizör, tepkime hızını azaltır ve denge sabitini değiştirir.
  D) Katalizör, tepkime hızını azaltır ancak denge sabitinde hiçbir etkisi yoktur.
  E) Katalizör, tepkime hızını artırır ve denge sabitini artırır.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda katalizörün rolü, denge tepkimesinin denge sabitini etkilemeden tepkime hızını artırmaktır. Katalizörler, tepkime mekanizmasını değiştirerek tepkime enerjisini azaltarak tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Bu nedenle, katalizör, tepkime hızını artırır ancak denge sabitinde bir etkisi yoktur. 19. Denge tepkimelerinde iyonik maddelerin etkisini belirleyin.

  A) İyonik maddelerin etkisi, denge sabitini değiştirir.
  B) İyonik maddelerin etkisi, tepkime hızını artırır ancak denge sabitinde hiçbir etkisi yoktur.
  C) İyonik maddelerin etkisi, tepkime hızını azaltır ve denge sabitini değiştirir.
  D) İyonik maddelerin etkisi, tepkime hızını azaltır ancak denge sabitinde hiçbir etkisi yoktur.
  E) İyonik maddelerin etkisi, tepkime hızını artırır ve denge sabitini artırır.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. İyonik maddeler, denge tepkimelerinde tepkime hızını azaltarak dengeye ulaşma süresini artırır ve denge sabitini değiştirir. Bu, çünkü iyonik maddeler, tepkime ürünleri ve reaktifler arasında dengeyi bozan ekstra iyonlar ekleyerek dengeye ulaşma eğilimini azaltır. Bu soru, kimya konusunda bir anlayışı test etmektedir ve öğrencilerin denge tepkimelerinin temelleri hakkında bilgi sahibi olmalarını gerektirir. 21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, bir kimyasal denge sisteminde konsantrasyonun artması durumunda oluşan etkiyi açıklar?

  A) Le Chatelier'in ilkesine göre, denge sağ tarafa kayar.
  B) Le Chatelier'in ilkesine göre, denge sol tarafa kayar.
  C) Denge üzerinde herhangi bir etki olmaz.
  D) Denge sol ve sağ taraflarda aynı anda değişir.
  E) Hiçbiri doğru değil.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A'dır. Bir kimyasal denge sisteminde, konsantrasyonun artması, denge sabitini değiştirir ve Le Chatelier'in ilkesine göre, sistem dengeyi sağlamak için ters tepkime yönünde hareket eder. Bu, denge sağ tarafa kayar ve sağ taraftaki ürünlerin konsantrasyonu artar. Bu da, reaksiyonun sağa doğru kaymasına neden olur. 23. Bir kimyasal denge sistemi için Qc, Kc'ye eşit olduğunda ne olur?

  A) Sistem dengededir
  B) İleri tepkime yönü baskın hale gelir
  C) Geri tepkime yönü baskın hale gelir
  D) Herhangi bir yöne hareket etmez
  E) Sistemde bir değişiklik olmaz

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır, yani "Sistem dengededir". Qc, kimyasal denge sabiti Kc'ye eşit olduğunda sistemde bir değişiklik olmaz ve sistem dengededir. Qc, sistemin reaksiyon koşullarına bağlı olarak hesaplanan tepkime katsayısı çarpımlarının oranıdır. Kc ise, aynı reaksiyonun denge koşullarında hesaplanan sabit bir değeridir. Eğer Qc ve Kc eşit ise, bu denge koşullarında olduğunu gösterir ve sistemde değişiklik olmaz. 25. Bir kimyasal denge sistemi için, sıcaklığı artırmak hangi tepkime yönünü baskın hale getirir?

  A) İleri tepkime yönü
  B) Geri tepkime yönü
  C) Sistem dengede kalır
  D) Herhangi bir yöne hareket etmez
  E) Sıcaklığın artışı, herhangi bir tepkime yönünü baskın hale getirmez.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Geri tepkime yönü. Le Chatelier ilkesine göre, bir sisteme stres uygulandığında sistem tepkisini buna karşı verir ve dengeyi yeniden sağlamaya çalışır. Sıcaklık arttığında, sistemdeki denge sabitleri değişebilir ve bu da denge pozisyonunu etkiler. Geri tepkime yönündeki tepkimeler, genellikle ısının artması ile baskın hale gelir. Özellikle endotermik tepkimelerde (ısı alınan tepkimeler), ısıtmanın, dengeyi geri tepkime yönüne doğru kaydırması beklenir. 27. Tepkime hızını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

  A) Sıcaklığı düşürmek
  B) Konsantrasyonu düşürmek
  C) Yüzey alanını azaltmak
  D) Katalizör kullanmak
  E) Tepkime ürünlerinin yoğunluğunu artırmak

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Katalizör kullanmak. Tepkime hızını artırmak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır, ancak bunlardan en etkili olanı katalizör kullanmaktır. Katalizörler, tepkime mekanizmasını değiştirerek tepkime hızını artırırlar. Diğer yöntemler arasında sıcaklığı artırmak, konsantrasyonu artırmak veya yüzey alanını artırmak yer alır. Ancak, bu yöntemler katalizör kullanımı kadar etkili değildirler. 29. Tepkime hızını etkileyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

  A) Sıcaklık     B) Konsantrasyon    C) Yüzey alanı
  D) Katalizör    E) Basınç

 30. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir, yani basınç tepkime hızını etkileyen faktörler arasında en az etkilidir. Sıcaklık, konsantrasyon, yüzey alanı ve katalizörler, tepkimenin hızını önemli ölçüde etkileyebilir. Sıcaklık arttıkça tepkime hızı artar, konsantrasyon arttıkça tepkime hızı artar, yüzey alanı arttıkça tepkime hızı artar ve katalizörler tepkime hızını artırabilir. 31. Bir tepkimenin hızını etkileyen faktörler arasında hangisi sadece gaz fazındaki tepkimelerde etkilidir?

  A) Sıcaklık
  B) Katalizör
  C) Basınç
  D) Yüzey alanı
  E) Tepkimeye giren maddelerin miktarı

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Basınç. Sadece gaz fazındaki tepkimelerde, basınç tepkimenin hızını etkileyen bir faktördür. Gaz moleküllerinin birbirleriyle çarpışma sıklığı basınç arttıkça artar, bu da tepkime hızını artırır. Diğer faktörler (sıcaklık, katalizör, yüzey alanı ve tepkimeye giren maddelerin miktarı) ise her üç fazda (katı, sıvı ve gaz) tepkimenin hızını etkileyebilir. 33. Bir tepkime hızı, konsantrasyon arttıkça artar. Bu ilkeye göre, bir tepkimenin hızını arttırmak için hangisi yapılabilir?

  A) Tepkimeye giren maddelerin miktarını azaltmak
  B) Tepkime ortamının pH değerini arttırmak
  C) Tepkime ortamını soğutmak
  D) Katalizör kullanmak
  E) Tepkime ortamını vakumla boşaltmak

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Katalizör kullanmak. Tepkimenin hızı, konsantrasyon arttıkça artar. Ancak, bu ilkeye göre tepkimenin hızını arttırmak için tepkime ortamındaki konsantrasyonu arttırmak pratik olmayabilir. Bu nedenle katalizör kullanarak tepkimenin hızını arttırmak daha uygun bir seçenektir. Katalizörler, tepkime mekanizmasını değiştirerek tepkimenin hızını arttırırlar. 35. 30 gram potasyum klorürün (KCl) 50 gram suda çözülmesi sonucu elde edilen çözeltinin doygunluğu nedir? (Potasyum klorürün çözünürlüğü: 34 g/100 g su)

  A) %34,0    B) %47,6    C) %58,8    D) %71,4    E) %88,2

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) %47,6'dır. Potasyum klorürünün çözünürlüğüne göre, 100 g su başına 34 g KCl çözünebilir. Bu bilgiye dayanarak, 50 gram suya 30 gram KCl eklenirse, çözelti %47,6 doygunluğa ulaşır. 37. Hangisi koligatif özelliklerden biri değildir?

  A) Donma noktası düşmesi         B) Kaynama noktası yükselmesi   
  C) Ozmoz                         D) Yüzey gerilimi               
  E) Buhar basıncı düşmesi        

 38. Cevap: D Açıklama:

  Koligatif özellikler, bir çözeltinin konsantrasyonuna bağlı olarak değişen özelliklerdir. Bu özellikler, çözeltinin çözücüsü ve çözüneni arasındaki etkileşimler nedeniyle ortaya çıkar. Bu soruda istenen, koligatif özelliklerden birinin değil, yani diğerlerinden farklı olduğu özellik belirtilmektedir. Buna göre, yüzey gerilimi koligatif bir özellik değildir. Yüzey gerilimi, bir sıvının yüzeyindeki moleküllerin birbirine olan çekim kuvveti nedeniyle oluşan gerilimdir ve çözeltinin konsantrasyonuyla ilgisi yoktur. Cevap: D) Yüzey gerilimi 39. Hangisi ozmotik basıncı hesaplama formülüdür?

  A) π = iMRT        B) π = M/V    C) π = RT/V
  D) π = PV/nRT    E) π = ΔHrxn

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) π = iMRT Ozmotik basınç, bir çözeltinin çözücüsünden yüksek konsantrasyonda bulunan çözünenlerin neden olduğu basınç farkıdır. Ozmotik basınç hesaplama formülü ise π = iMRT şeklindedir. Burada, i çözücü içinde çözünenin iyonlaşma derecesini, M çözeltinin molalitesini (mol/kg), R gaz sabitini (0.0821 L.atm/mol.K) ve T mutlak sıcaklığı (K) temsil eder. 41. Bir çözeltideki çözünenlerin molal konsantrasyonu arttıkça hangisi artar?

  A) Donma noktası        B) Kaynama noktası    C) Molalite
  D) Çözünürlük ürünü    E) İyon ürünü

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan kaynama noktasıdır. Molal konsantrasyon arttıkça çözeltinin kaynama noktası da artar çünkü kaynama noktası çözeltideki çözücünün molal konsantrasyonuna bağlıdır. Bu, çözeltideki çözünen madde sayısının artmasına bağlıdır ve bu da molal konsantrasyonun artmasına neden olur. 43. Hangisi bir çözeltinin dondurma noktasını düşürür?

  A) Sıcaklık artışı                   B) Çözücünün molalitesinin artışı   
  C) Basınç artışı                     D) Çözünenin molalitesinin artışı   
  E) pH'ın artması                    

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B'dir, yani çözücünün molalitesinin artması dondurma noktasını düşürür. Bu, donma noktası düşürücü bir maddedeki çözücünün donma noktasını düşürmesi ile açıklanabilir. Bu maddenin eklenmesi, çözücüdeki su moleküllerinin arasındaki bağları zayıflatır ve dolayısıyla donma noktasını düşürür. 45. Bir sıvının kaynama noktası, 1 atm basınç altında 100°C iken, 2 molal bir çözeltinin kaynama noktası 103°C'dir. Bu çözeltinin kaynama noktası sabiti kaçtır?

  A) 3°C/m    B) 2°C/m    C) 1,5°C/m    D) 0,5°C/m    E) 0,3°C/m

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) 2°C/m'dir. Çözümde, kaynama noktası tuzlu su gibi çözeltilerde saf suya göre daha yüksektir ve bu artış, çözeltinin molalitesine bağlıdır. Bu artış, kaynama noktası sabiti olarak adlandırılır ve saf suyun kaynama noktası sabiti 0°C/m'dir. Soruda verilen bilgilere göre, çözeltinin kaynama noktası artışı 3°C'dir ve molalitesi 2 molaldir. Bu bilgiler kullanılarak kaynama noktası sabiti hesaplanabilir: ΔTb = kb x molalite, burada ΔTb artış, molalite ise çözeltinin molalitesidir. Verilen değerler yerine konulduğunda, 3°C = kb x 2 molal olur. Bu denklemden, kb = 1.5°C/m çıkar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Detayları

Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYA VE ENERJİ
  1. Entropi
  2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
  3. Sistem ve Çevre
  4. Termodinamiğin Birinci Yasası
  5. Termodinamiğin Üçüncü Yasası
 • TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
  1. Dengeyi Etkileyen Faktörler
  2. Kimyasal Denge
  3. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  4. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  5. Sulu Çözelti Dengeleri
  6. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Ayrıca Lise kimya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; 11.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Verilen asidin K_a değeri ve konsantrasyonu kullanarak Henderson-Hasselbalch denklemi ile pH değerini hesaplayabilirim.

Kimyasal dengeyi etkileyen faktörlerin sıcaklık ile olan ilişkisi açıklanabilir.

Kimyasal dengelerin ve reaksiyon hızlarının etkilendiği faktörleri ve bunların nasıl işlediğini anlamak.

Bir bazın belirli bir molariteye sahip çözeltisine bir asit eklenerek oluşan çözeltinin pH değerini hesaplayabilirim.

Donma noktası düşmesi ve molalite arasındaki ilişkiyi anlamaktır.

Kimya biliminde önemli bir kazanımdır ve tepkime koşullarını kontrol etmek için kullanılır.

Denge tepkimeleri ve katalizörlerin etkisi hakkında anlayışı sağlamaktır.

Denge tepkimelerinde iyonik maddelerin etkisini anlayarak kimya konusunda daha kapsamlı bir bilgi edinirler.

Le Chatelier'in ilkesi, bir kimyasal denge sisteminin konsantrasyon, basınç veya sıcaklık gibi faktörlerle nasıl etkileneceğini açıklar.

Kimyasal dengelerdeki etkenleri, Le Chatelier ilkesi ile ilişkilendirebilirim.

Kimyasal tepkimelerde hızı artırmak için katalizör kullanımının önemini açıklar.

Tepkime hızını etkileyen faktörler arasında en az etkili olan basınçtır.

Tepkime hızını etkileyen faktörler arasında basıncın sadece gaz fazındaki tepkimelerde etkili olduğunu öğrenmiş olduk.

Kimyasal tepkimelerin hızını etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmak ve tepkime hızını arttırmak için hangi yöntemlerin kullanılabileceğini anlamak.

Çözünürlük kavramını ve doygunluk hesaplamalarını anlama kazanımını ölçmektedir.

Bu soru, koligatif özelliklerin tanımını ve bunların çözeltinin konsantrasyonuna bağlı olarak değişen özellikler olduğunu öğretir. Ayrıca, yüzey geriliminin koligatif bir özellik olmadığını öğreniriz.

Bu sorunun kazanımı, kimya öğrencilerinin ozmotik basıncın ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu kazanım öğrencilerin termodinamik kavramlarını ve denklemlerini anlamalarına yardımcı olur.

Çözelti konsantrasyonu ve kısaltmaları gibi temel kimya kavramlarına ilişkin kazanımı ölçmektedir.

Kimya ve çözeltilerle ilgili temel bir kavramdır ve bir çözeltinin özelliklerinin nasıl değişebileceği konusunda önemli bir anlayış sağlar.

Bu soru, kaynama noktası sabiti kavramını ve kaynama noktası artışı ile molalite arasındaki ilişkiyi anlamamızı gerektiriyor.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 6 kere doğru, 17 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Kimya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Kimya Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Kimya Dersi Ünite Özetleri