Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar)

Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Bir okyanusal levha ile bir kıtasal levhanın karşılaştığı bölgede hangi oluşumlar meydana gelebilir?

  A) Okyanus ortası sırtları     B) Derin okyanus hendekleri   
  C) Volkanik adalar             D) Kıvrımlı dağ sıraları      
  E) Rift vadileri                                             

 2. Cevap: B Açıklama:

  Okyanusal levha ile kıtasal levha karşılaştığında, derin okyanus hendekleri oluşabilir. 3. İki okyanusal levhanın yaklaşması sonucu hangi oluşumlar ortaya çıkabilir?

  A) Kıvrımlı dağ sıraları       B) Rift vadileri              
  C) Derin okyanus hendekleri    D) Okyanus ortası sırtları    
  E) Volkanik adalar                                           

 4. Cevap: E Açıklama:

  İki okyanusal levhanın yaklaşması sonucu volkanik adalar ortaya çıkabilir. 5. Paleontoloji nedir?

  A) Canlıların yaşadığı yerlerin incelenmesi
  B) Jeolojik dönemlerde yaşamış canlı türlerinin kalıntılarını inceleyen bilim dalı
  C) Fosil bilimi olarak da adlandırılır.
  D) İklim değişikliklerini araştıran bir bilim dalı
  E) Kimyasal bileşiklerin analizi

 6. Cevap: B Açıklama:

  Paleontoloji, jeolojik dönemlerde yaşamış canlı türlerinin kalıntılarını inceleyen bir bilim dalıdır. 7. Jeolojik zamanlar nasıl belirlenir?

  A) Fosil yakalayarak
  B) Kayaçların içeriğini analiz ederek
  C) Radyoaktif karbon tarihlemesi kullanarak
  D) Depremleri izleyerek
  E) Uydu görüntülerini inceleyerek

 8. Cevap: B Açıklama:

  Jeolojik zamanlar genellikle kayaçların içeriğini ve fosilleri inceleyerek belirlenir. 9. Jeolojik zamanlar kaça ayrılmıştır?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5    E) 6    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Jeolojik zamanlar genellikle dört ana bölüme ayrılmıştır. 11. Mezozoyik dönemde neler olmuştur?

  A) İlk kıta çekirdeklerinin oluşumu
  B) Deniz tabanlarında büyük ölçüde birikme ve tortullaşma
  C) Kıtaların tek parça hâlinde olması (Pangea kıtası)
  D) Dinozorların yaşaması
  E) İnsanın ortaya çıkışı

 12. Cevap: D Açıklama:

  Mezozoyik dönemin önemli olaylarından biri dinozorların yaşamasıdır. 13. Pre-Kambriyen dönemde hangi olaylar meydana gelmiştir?

  A) İlk kıta çekirdeklerinin oluşumu
  B) Deniz tabanlarında büyük ölçüde birikme ve tortullaşma
  C) Dünya’yı çevreleyen atmosferin oluşumu
  D) İnsanın ortaya çıkışı
  E) Okyanusların oluşumu

 14. Cevap: C Açıklama:

  Pre-Kambriyen dönemin önemli olaylarından biri Dünya’yı çevreleyen atmosferin oluşmasıdır. 15. Taş kömürü yatakları hangi jeolojik döneme aittir?

  A) İkinci Jeolojik Zaman (Mezozoyik)
  B) Üçüncü Jeolojik Zaman (Senozoyik)
  C) Birinci Jeolojik Zaman (Paleozoyik)
  D) Pre-Kambriyen
  E) Kuvaterner

 16. Cevap: C Açıklama:

  Taş kömürü yatakları Birinci Jeolojik Zaman'ın sonlarına doğru, Karbonifer olarak adlandırılan dönemde oluşmuştur. 17. Türkiye'nin tektonik hareketliliği hangi jeolojik dönemde yoğunlaşmıştır?

  A) İkinci Jeolojik Zaman (Mezozoyik)
  B) Üçüncü Jeolojik Zaman (Senozoyik)
  C) Birinci Jeolojik Zaman (Paleozoyik)
  D) Pre-Kambriyen
  E) Kuvaterner

 18. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'nin tektonik hareketliliği Üçüncü Jeolojik Zaman'ın Paleojen ve Neojen dönemlerinde yoğunlaşmıştır. 19. İç kuvvetlerin neden olduğu yer şekli oluşumlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Deniz gerilemesi    B) Rüzgar erozyonu    
  C) Akarsu deltaları    D) Buzul çekilmesi    
  E) Çöl oluşumu                               

 20. Cevap: A Açıklama:

  İç kuvvetlerin neden olduğu epirojenik hareketler sonucunda deniz gerilemesi veya ilerlemesi meydana gelebilir. 21. Orojenez nedir ve ne tür yer şekillerinin oluşmasına neden olur?

  A) Yer kabuğunun parçalanması, çöküntü alanlarının oluşumu
  B) Yer kabuğunun yükselmesi, dağ oluşumu
  C) Akarsu erozyonu, ova oluşumu
  D) Volkanik patlamalar, okyanus oluşumu
  E) Deniz tabanının sıkışması, volkanik adaların oluşumu

 22. Cevap: B Açıklama:

  Orojenez, yer kabuğunun yükselmesine ve dağ oluşumuna neden olan iç kuvvetlerin etkisiyle gerçekleşen bir jeolojik olaydır. 23. Transgresyon ve regresyon terimleri hangi olaylarla ilişkilendirilir?

  A) Volkanik patlamalar, göl oluşumu
  B) Deniz ilerlemesi ve deniz gerilemesi
  C) Rüzgar erozyonu, platoların oluşumu
  D) Akarsu erozyonu, kanyon oluşumu
  E) İç kuvvetler, epirojenez

 24. Cevap: B Açıklama:

  Transgresyon, deniz sularının karaya doğru ilerlemesi, regresyon ise deniz sularının geri çekilmesi olaylarını ifade eder. 25. Derinlik volkanizması sonucu meydana gelen ve yer kabuğunun içine sokulan magmanın soğuyup katılaşmasıyla oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Lapilli           B) Volkan bombası   
  C) Batolit           D) Maar             
  E) Krater                                

 26. Cevap: C Açıklama:

  Derinlik volkanizması sonucu yer kabuğunun içine sokulan magmanın soğuyup katılaşmasıyla batolit oluşur. 27. Hangi tür volkanik püskürme, magmanın bir noktadan baca etrafında yüzeye çıkması şeklinde gerçekleşir ve günümüzde en fazla görülen türdür?

  A) Alansal püskürme         B) Derinlik volkanizması   
  C) Çizgisel püskürme        D) Maar püskürmesi         
  E) Transgresyon                                        

 28. Cevap: C Açıklama:

  Çizgisel püskürme, magmanın bir noktadan baca etrafında yüzeye çıkması şeklinde gerçekleşir ve günümüzde en fazla görülen türdür. 29. Hangi volkanik faaliyet sonucunda volkanik malzemelerin koni şeklinde üst üste birikmesiyle oluşan yükseltilere volkan konisi adı verilir?

  A) Alansal püskürme         B) Derinlik volkanizması   
  C) Transgresyon             D) Maar püskürmesi         
  E) Yüzey volkanizması                                  

 30. Cevap: E Açıklama:

  Yüzey volkanizması sonucunda volkanik malzemelerin koni şeklinde üst üste birikmesiyle oluşan yükseltilere volkan konisi adı verilir. 31. Faylar normal fay, ters fay ve yanal atımlı fay olmak üzere kaç grupta incelenir?

  A) Bir grup    B) İki grup    C) Üç grup    D) Dört grup    E) Beş grup    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Faylar normal fay, ters fay ve yanal atımlı fay olmak üzere üç grupta incelenir. 33. Depremin odak noktasından başlayarak dışa doğru oluşan ilk deprem dalgalarına ne ad verilir?

  A) Enine dalgalar     B) Yüzey dalgaları   
  C) Faylar             D) Boyuna dalgalar   
  E) Transgresyon                            

 34. Cevap: D Açıklama:

  Depremin odak noktasından başlayarak dışa doğru oluşan ilk deprem dalgalarına boyuna dalgalar (P dalgaları) adı verilir. 35. Magmatik kayaçlar derinlik ve yüzey kayaçları olmak üzere kaç grupta incelenir?

  A) Bir grup    B) İki grup    C) Üç grup    D) Dört grup    E) Beş grup    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Magmatik kayaçlar derinlik kayaçları ve yüzey kayaçları olarak iki grupta incelenir. 37. Fiziksel tortul kayaçlar hangi şekilde oluşur?

  A) Yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle
  B) Kimyasal çözünme sonucu
  C) Bitki ve hayvan kalıntılarının birikmesiyle
  D) Magmanın soğuyup katılaşması sonucu
  E) Akarsular, rüzgâr ve buzullar tarafından taşınarak birikmesiyle

 38. Cevap: E Açıklama:

  Fiziksel tortul kayaçlar, akarsular, rüzgâr ve buzullar tarafından taşınarak biriktirilen malzemenin zamanla çimentolaşması sonucu oluşur. 39. Türkiye'de en yüksek dağ olan Ağrı Dağı'nın oluşumu hangi doğal süreç sonucu gerçekleşmiştir?

  A) Orojenez    B) Epirojenez    C) Volkanizma    D) Deprem    E) Erozyon    

 40. Cevap: C Açıklama:

  Ağrı Dağı, volkanik bir oluşum sonucu meydana gelmiştir. 41. Türkiye'nin şekillenmesinde en etkili dağ oluşum sistemi hangisidir?

  A) Epirojenez    B) Volkanizma    C) Orojenez    D) Deprem    E) Erozyon    

 42. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'nin şekillenmesinde en etkili dağ oluşum sistemi Orojenez'dir. 43. Hangi olay, Türkiye'nin yükselti ortalamasını artırarak düzlüklerin toptan yükselmesine neden olmuştur?

  A) Volkanizma    B) Erozyon    C) Orojenez    D) Deprem    E) Epirojenez    

 44. Cevap: E Açıklama:

  Epirojenez, Türkiye'nin yükselti ortalamasını artırarak düzlüklerin toptan yükselmesine neden olan doğal bir olaydır. 45. Akarsuların aşındırma faaliyeti sonucu oluşan, dağ yamaçlarından hızla inen akarsuların yatağını derine doğru kazmasıyla oluşan vadilere ne ad verilir?

  A) Asimetrik Vadi        B) Kanyon Vadi          
  C) Boğaz Vadi            D) Geniş Tabanlı Vadi   
  E) Kertik Vadi                                   

 46. Cevap: E Açıklama:

  Kertik vadiler, dağ yamaçlarından hızla inen akarsuların yatağını derine doğru kazması sonucu oluşan vadilerdir. 47. Akarsuların akış hızının azaldığı ve yatak eğiminin azaldığı yerlerde yatağını yanlara doğru aşındırması sonucu oluşan vadilere ne ad verilir?

  A) Asimetrik Vadi        B) Kanyon Vadi          
  C) Boğaz Vadi            D) Geniş Tabanlı Vadi   
  E) Kertik Vadi                                   

 48. Cevap: D Açıklama:

  Geniş tabanlı vadiler, akarsuyun yatak eğiminin azaldığı ve akış hızının yavaşladığı yerlerde yatağını yanlara doğru aşındırması sonucu oluşur. 49. Akarsuyun yatağını taban seviyesine kadar yaklaştırması ve akabileceği bir eğim seviyesine getirmesiyle sona eren aşındırma türüne ne ad verilir?

  A) Derine aşındırma    B) Yana aşındırma     
  C) Denge profili       D) Kanyon oluşumu     
  E) Seyelan                                   

 50. Cevap: A Açıklama:

  Akarsuyun yatağını taban seviyesine kadar yaklaştırması ve akabileceği bir eğim seviyesine getirmesiyle sona eren aşındırma türü derine aşındırma olarak adlandırılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) Detayları

Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) Testini Çöz tıklayın. Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR KAYAÇLAR
  1. DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK, BİTKİ SU KAYNAKLARI
  2. DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK, BİTKİ SU KAYNAKLARI
  3. DÜNYAYI KAPLAYAN ÖRTÜ: BİTKİLER NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ
  4. LEVHA HAREKETLERİ VE ETKİLERİ

Ayrıca Lise 10.sınıflar coğrafya dersi test soruları; müfredata uygun olarak 1.ünite konularından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 41 kere doğru, 90 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Coğrafya Test Soruları (10.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.