2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Suyun yüzeyinde bir böceğin yürüdüğünü gören bir öğrenci, suyun hangi özelliğini gözlemlemiş olur?

  A) Öz ısısının yüksek olması
  B) Kohezyon özelliği
  C) Yüzey gerilimi
  D) İyi bir çözücü olması
  E) Katı halde yoğunluğunun azalması

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "Yüzey gerilimi"dir. Öğrenci, suyun yüzeyinde bir böceğin yürüdüğünü gözlemleyerek suyun yüzey gerilimi özelliğini gözlemlemiş olur. Yüzey gerilimi, su moleküllerinin bir arada tutunma gücünü ifade eder ve suyun yüzeyinde oluşan gerilme kuvveti suyun yüzeyini bir elastik zar gibi tutar. Bu nedenle böcek veya hafif nesneler suyun yüzeyinde yürüyebilir. 3. Yapısında 1000 nükleotit bulunan DNA molekülüne ait;
  I. Deoksiriboz sayısı
  II. Hidrojen bağı sayısı
  III. Fosfat sayısı
  IV. Adenin sayısı
  verilerinden hangileri bulunabilir?

  A) I ve II          B) I ve III        C) II ve IV
  D) II ve III        E) I, II ve III

 4. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Yapısında 1000 nükleotit bulunan DNA molekülüne ait fosfat sayısı (III) ve adenin sayısı (IV) belirlenebilir. Deoksiriboz sayısı (I) ve hidrojen bağı sayısı (II) ise verilen bilgilere dayanarak doğrudan belirlenemez. Bu bilgiler ışığında, doğru cevap B seçeneğidir. 5. Canlılar için suyun önemine ilişkin;
  I. enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortamı oluşturma
  II. zorunlu durumlarda enerji verici olarak görev yapma
  III. vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olma
  verilenlerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I          B) Yalnız II        C) I ve II
  D) I ve III            E) I, II ve III

 6. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir. Verilen bilgilere göre, su enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortamı oluşturur (I) ve vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur (III), ancak zorunlu durumlarda enerji verici olarak görev yapma özelliği suya değil, besinlere atfedilir. Bu nedenle, yalnızca I ve III ifadeleri doğrudur. 7. Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hücrelerden kısa sürede uzaklaştırılması gerekir. Bu molekül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi; bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz aynı molekül 300 senede parçalanmaktadır.
  Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliği ile açıklanabilir?

  A) Enzimler takım halinde çalışabilir.
  B) Enzimler substratlarına özgü moleküllerdir.
  C) Enzimler reaksiyon sonunda değişmeden çıkar.
  D) Enzimler girdikleri tepkimeleri hızlandırır
  E) Enzimler aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanır.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Enzimler, girdikleri tepkimeleri hızlandırma özelliğine sahiptir. Katalaz enzimi, hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalayarak tepkimeyi hızlandırır. Enzimler, substratlara özgüdür ve reaksiyon sonunda değişmeden çıkarlar. Enzimlerin bu özellikleri, biyokimyasal tepkimelerin verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar ve hücrelerdeki metabolik işlemlerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynarlar. 9. Aşağıdakilerden hangisi polisakkaritlerle ilgili olarak yanlıştır?

  A) Nişasta molekülünün yapı taşı glikozdur.
  B) Nişasta bitkilerde depo şekeridir.
  C) Kitin azotlu bir polisakkarittir.
  D) Glikojen sadece hayvanlarda depo şekeridir.
  E) Glikojen glikoz moleküllerinden oluşmuştur.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Çünkü glikojen sadece hayvanlarda depo şekeridir, bitkilerde ise nişasta depo şekeridir. Polisakkaritler kompleks karbonhidrat molekülleri olup, yapılarında birçok glikoz birimi bulundururlar. Nişasta ve glikojenin yapı taşı glikozdur ve her ikisi de glikoz moleküllerinden oluşmuştur. Kitin ise azotlu bir polisakkarittir ve böceklerin, kabukluların ve mantarların hücre duvarlarında bulunur. 11. Depresyon, diş çürüğü, egzama, saç dökülmesi gibi rahatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır.
  Bu durum, asit ve bazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır?

  A) Sindirim için ortam oluşturmaları
  B) Enerji vermeleri
  C) Homeostasiyi etkilemeleri
  D) İnorganik olmaları
  E) Hücre zarından geçebilmeleri

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Depresyon, diş çürüğü, egzama, saç dökülmesi gibi rahatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır ve bu durum asit ve bazların homeostasiyi etkilemelerinden kaynaklanır. Homeostaz, vücudun iç ortamının sabit tutulmasını sağlayan dengeleyici bir süreçtir. - A seçeneği doğru değildir. Asitler ve bazlar sindirim için ortam oluştururlar, ancak bu durum rahatsızlıkların nedeniyle ilgili değildir. - B seçeneği doğru değildir. Asitler ve bazlar enerji vermezler, bu nedenle rahatsızlıklar enerji verme özellikleriyle ilişkili değildir. - C seçeneği doğrudur. Asitler ve bazlar vücuttaki homeostasiyi etkileyebilir ve bozulmaları rahatsızlıklara neden olabilir. - D seçeneği doğru değildir. Asitler ve bazlar inorganik maddelerdir, ancak rahatsızlıkların nedeni inorganik olmalarıyla ilişkili değildir. - E seçeneği doğru değildir. Asitler ve bazlar hücre zarından geçebilirler, ancak rahatsızlıkların nedeni hücre zarı geçirgenlikleriyle ilişkili değildir. 13. l. Canlının yapı ve işlev birimi hücredir.
  ll. Canlılar bir ya da çok sayıda hücreden meydana gelmiştir.
  lll. Yeni hücreler, kendinden önce var olan bir hücrenin bölünmesi ile oluşur.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangileri hücre teorisine aittir?

  A) Yalnız l        B) I, II ve III         C) I ve II
  D) II ve III         E) Yalnız lI

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Hücre teorisine göre, canlılar yapı ve işlev birimi olarak hücreden oluşur, bir ya da çok sayıda hücreden meydana gelir ve yeni hücreler mevcut bir hücrenin bölünmesiyle oluşur. - A seçeneği doğru değildir. Sadece l ifadesi hücre teorisine aittir. - B seçeneği doğrudur. l, ll ve lll ifadeleri hücre teorisine aittir. - C seçeneği doğru değildir. ll ifadesi hücre teorisine aittir, ancak l ifadesi hücre teorisine dahil değildir. - D seçeneği doğru değildir. ll ve lll ifadeleri hücre teorisine aittir, ancak II ifadesi hücre teorisine dahil değildir. - E seçeneği doğru değildir. ll ifadesi hücre teorisine aittir, ancak II ifadesi hücre teorisine dahil değildir. 15. DNA'nın bir bölümüne ait baz dizilişi aşağıdaki gibidir.
  biyoloji sorusu
  Buna göre bu DNA molekülünün 1. zincirinin baz dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) AAA   AGG   SST
  B) TTT   TSS   GGT
  C) GGG   GAA   TTS
  D) TTT   TSS   GGA
  E) SSS   STT   AAG

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Bu DNA molekülünün 1. zincirinin baz dizilişi TTT - TSS - GGA'dır. - Verilen baz diziliğinde, S harfi, Guanin (G) ve Timin (T) arasında geçiş yapabilecek olan bir bazı temsil eder. - İlk baz çiftinde, üç baz arasında bulunan S harfi, Guanin (G) bazını temsil eder. Bu nedenle ilk baz çifti GGA'dır. - İkinci baz çiftinde, iki baz arasında bulunan S harfi, Timin (T) bazını temsil eder. Bu nedenle ikinci baz çifti TSS'dir. - Üçüncü baz çiftinde, iki baz arasında bulunan S harfi yine Timin (T) bazını temsil eder. Bu nedenle üçüncü baz çifti TTT'dir. 17. 9.sınıf biyoloji sorusu
  Yukarıdaki grafikte enzimatik bir reaksiyonun  t1 anından itibaren reaksiyon hızının azalması ve t2 anında durmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Sıcaklığı 35 0C'ye getirmek.
  B) Reaksiyon ortamına su ilave etmek.
  C) Reaksiyon ortamına inhibitör madde koymak.
  D) Reaksiyon ortamının pH'ını en uygun seviyeye getirmek.
  E) Reaksiyon ortamına enzim ilave etmek.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Reaksiyon hızının azalması ve durması, reaksiyon ortamına inhibitör madde koymaktan kaynaklanabilir. - Grafikte görülen reaksiyon hızının azalması ve durması, bir inhibitörün (engelleyici madde) varlığına işaret ediyor. - İnhibitörler, enzimlerin aktivitesini etkileyerek reaksiyon hızını azaltabilir veya tamamen durmasına neden olabilir. - Bu durumda, enzimatik reaksiyonun hızının azalması ve durması, reaksiyon ortamına inhibitör madde koymaktan kaynaklanabilir. 19. I. Amino asitlerin sayısı
  II. Amino asitlerin çeşidi
  III. Amino asitlerin sırası
  IV. Amino asitlerin birbirine  bağlanma şekli
  Yukarıda verilen özelliklerden hangileri proteinlerde çeşitliliği sağlar?

  A) I, II ve III         B) I ve III        C) II ve III
  D) II ve IV            E) I ve II

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Proteinlerde çeşitliliği sağlayan özellikler I, II ve III'tür. Proteinlerin çeşitliliği, içerdikleri amino asitlerin sayısı, çeşidi ve sırası tarafından belirlenir. Her bir protein farklı bir amino asit dizilimine ve yapısına sahiptir. Bu özellikler proteinlerin işlevlerini, yapılarını ve özelliklerini belirler. Proteinlerin çeşitliliği, organizmanın ihtiyaçlarına ve farklı biyolojik süreçlere uyum sağlamasını sağlar. 21. RNA molekülünün sentezi sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez?
  RNA sorusu

 22. Cevap: E Açıklama:

  Özür dilerim, yanlış bir cevap verdim. Doğru cevap E'dir. Grafik E çizilemez. Çünkü RNA molekülünün sentezi sırasında gerçekleşen olaylardan biri, DNA'nın çözülerek iki zincirin ayrılmasıdır. Grafik E'de DNA'nın çift sarmal yapısının çözülmesi ve zincirlerin ayrılması temsil edilmemiştir. Diğer grafiklerde ise bu olaylar gösterilmektedir. 23. DNA’nın kendini eşlemesi sırasında;
  I. ATP
  II. riboz şekeri
  III. enzim
  IV. adenin nükleotit
  verilenlerden hangisinin azalması beklenmez?

  A) I ve II        B) I ve III        C) I ve IV
  D) II ve III      E) II ve IV

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Verilenlerden II (riboz şekeri) ve III (enzim) azalmaz. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında ATP (I) ve adenin nükleotit (IV) tükenirken, riboz şekeri (II) ve enzim (III) aynı oranda kalır veya artar. 25. Tek zincirindeki fosfat sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili,
  I. Nükleotit sayısı, fosfat sayısına eşittir
  II. Adenin nükleotit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşittir
  III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotit sayısından fazladır
  IV. Guanin nükleotit sayısı, fosfat sayısının yarısıdır
  verilenlerden hangileri söylenebilir?

  A) I ve II           B) I ve III        C) II ve III
  D) II ve IV        E) III ve IV

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Verilen ifadelerden I (Nükleotit sayısı, fosfat sayısına eşittir) ve II (Adenin nükleotit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşittir) doğrudur. DNA molekülünde her bir nükleotidin bir adet fosfat grubu bulunur ve adenin ile timin bazları eşleşir. Ancak III (Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotit sayısından fazladır) ve IV (Guanin nükleotit sayısı, fosfat sayısının yarısıdır) ifadeleri doğru değildir. DNA molekülünde pürin bazları (adenin ve guanin) ile pirimidin bazları (timin ve sitozin) arasında eşitlik yoktur ve guanin nükleotit sayısı fosfat sayısının yarısı değildir. 27. Aşağıda sitozin nüklotitin yapı taşları a,b, c şeklinde verilmiştir.
  nüklotit
  Belirtilen kısımlarla ilgili,
  I. RNA ve DNA’da a kısmı tamamen aynıdır
  II. c tüm nükleotitlerde değişmez
  III. Eğer b’de riboz var ise, RNA nükleotitidir
  verilenlerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I            B) Yalnız II        C) Yalnız III
  D) I, II ve III          E) II ve III

 28. Cevap: D Açıklama:

  doğru cevap D seçeneğidir. Verilen ifadelerden I, tek zincirindeki nükleotit sayısı, II, toplam guanin sayısı, ve III, hidrojen bağı sayısı hesaplanabilir. Dolayısıyla, bu ifadelerin hepsi hesaplanabilir ve doğru yanıt D seçeneğidir. 29. Enzimlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Enzimin substratına geçici olarak bağlandığı ve etki ettiği bölgeye aktif merkez denir.
  B) Tüm enzimler çift yönlü (tersinir) çalışır.
  C) Enzimler, hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir.
  D) Enzimler, tepkimelerden değişmeden çıkar.
  E) Zamanla yapısı bozulan enzimler amino asitlerine kadar yıkılır.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Tüm enzimler çift yönlü (tersinir) çalışmazlar, bazı enzimler yalnızca tek yönlü tepkimelere katılır. - A seçeneği doğrudur, çünkü enzimler substratlarına geçici olarak bağlanır ve etki ettikleri bölgeye aktif merkez denir. - B seçeneği yanlıştır, çünkü tüm enzimler çift yönlü (tersinir) çalışmazlar, bazı enzimler yalnızca tek yönlü tepkimelere katılırlar. - C seçeneği doğrudur, çünkü enzimler hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilirler. - D seçeneği doğrudur, çünkü enzimler tepkimelerden değişmeden çıkarlar. - E seçeneği doğrudur, çünkü zamanla yapısı bozulan enzimler amino asitlerine kadar yıkılırlar. 31. biyoji 9.sınıf
  Taralı olan bölgeye aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

  A) Çift zincirli olma
  B) Deoksiriboz şekeri bulundurma
  C) Kendini eşleyebilme
  D) Protein sentezinde görev alma
  E) Urasil bazı taşıma

 32. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D'dir, yani taralı olan bölgeye "Protein sentezinde görev alma" yazılabilir. Taralı bölge, DNA molekülünde yer alan baz çiftlerinin birbirine karşılık gelmesiyle oluşan çift zincirli yapıdır. Bu bölgede protein sentezi için gerekli bilgi taşıyan genler bulunur ve bu genlerin transkripsiyonu ve translasyonu ile protein sentezi gerçekleşir. Protein sentezinde yer alan ribozomlar, mRNA'nın taralı bölgesindeki kodonlara göre amino asitleri birleştirerek polipeptit zinciri oluştururlar. Dolayısıyla, taralı bölge protein sentezinde görev alır. 33. Aşağıdaki moleküllerden hangisi hidrolize uğratılabilir?

  A) Glikoz          B) Amino asit        C) ATP
  D) Vitamin        E) Yağ asidi

 34. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) ATP'dir. Hidroliz, bir molekülün suyun etkisiyle parçalanması işlemidir. Verilen seçenekler arasından ATP (adenozin trifosfat), hidrolize uğratılabilir. ATP, hidroliz sonucunda adenozin difosfat (ADP) ve bir inorganik fosfat molekülüne ayrışır. Diğer seçenekler olan glikoz, amino asit, yağ asidi ve vitaminler, hidrolize uğramazlar veya farklı kimyasal reaksiyonlara tabi tutulurlar. 35. Ayşe'de vitamin eksikliğine bağlı olarak kanın damar dışında geç pıhtılaştığı gözlenmiştir.
  I. D vitamini eksikliği
  II. E vitamini eksikliği
  III. Uzun süre antibiyotik kullanımı
  IV. K vitamini eksikliği
  Bunun sebebi yukarıdakilerden hangileri olabilir?

  A) I ve II           B) Yalnız III        C) III ve IV
  D) I , II ve IV    E) Yalnız IV

 36. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C seçeneği olacaktır: "III ve IV". Kanın damar dışında geç pıhtılaşması, uzun süre antibiyotik kullanımı ve K vitamini eksikliği ile ilişkilendirilebilir. Antibiyotikler, K vitamini üretimini etkileyebilir ve bu da pıhtılaşma sürecini olumsuz etkileyebilir. 37. kimyasal sindirim
  Yukarıda bir çeşit organik bileşiğin kimyasal sindirimi ile ilgili grafik verilmiştir.
  Bu grafiğe göre;
  I. Kimyasal sindirime uğrayan bileşik bir çeşit polisakkarit olabilir
  II. 0 - t1 aralığında enzim aktiftir
  III. t1 anından sonra enzim-substrat kompleksi artmaktadır
  IV. t1 - t2 aralığında reaksiyon hızı değişmemektedir
  maddelerinden doğru olanlar hangileridir?

  A) Yalnız I        B) I ve II             C) III ve IV
  D) I, II ve III      E) I, II, III ve IV

 38. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneğidir: "I ve II". Çözüm açıklaması şu şekildedir: Grafiğe göre, I. seçenek doğrudur çünkü kimyasal sindirime uğrayan bileşik bir çeşit polisakkarit olabilir. II. seçenek doğrudur çünkü 0 - t1 aralığında enzim aktiftir. III. seçenek yanlıştır çünkü t1 anından sonra enzim-substrat kompleksi azalmaktadır. IV. seçenek yanlıştır çünkü t1 - t2 aralığında reaksiyon hızı değişmektedir. Bu nedenle, maddelerden doğru olanlar I ve II'dir. 39. Proteinlerin canlılar için önemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar.
  B) Solunum gazları olan oksijen ve karbondioksidit taşınmasını sağlar.
  C) Yağlardan sonra yapıya en fazla katılan moleküldür.
  D) Kasların kasılmasında görev yaparlar.
  E) Vücut bağışıklığının sağlanmasında etkilidirler.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Yağlardan sonra yapıya en fazla katılan moleküldür. Proteinler, çok çeşitli işlevlere sahip önemli biyomoleküllerdir. Kanın pıhtılaşmasında rol oynarlar, solunum gazlarının taşınmasını sağlarlar, kasların kasılmasında görev alırlar ve vücut bağışıklığının sağlanmasında etkilidirler. Ancak, yanlış olan seçenek, C seçeneğidir. Proteinler, yapıya en fazla katılan molekül değildir. Bu rolü, hücre zarlarının ana bileşeni olan lipitler ve fosfolipitler üstlenir. 41. Ökaryot bir hücrede aşağıdaki bileşiklerden hangisi DNA'nın yapısında bulunur?

  A) Karbonhidrat         B) Yağ         C) Protein
  D) Vitamin                 E) Enzim

 42. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir: "A) Karbonhidrat". Çözüm açıklaması şu şekildedir: Ökaryot bir hücrede DNA'nın yapısında bulunan bileşikler arasında karbonhidratlar yer almaktadır. DNA, nükleotid adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Nükleotidler, baz, şeker ve fosfat grubundan oluşan moleküllerdir. Bazlar, DNA molekülünde genetik bilgiyi taşıyan kısımlardır ve adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozin (C) gibi organik bazlardan oluşurlar. Şeker ise deoksiriboz adı verilen bir şeker molekülüdür. Dolayısıyla, DNA'nın yapısında bulunan şeker kısmı karbonhidrat yapıya sahiptir. 43. Aşağıda verilen boşlukları uygun tanımlarla doldurunuz.
  doymuş  - suda  -  aminoasit -   gece körlüğü -   basit
  ester -   bileşik  -  nükleotit  -  karbonhidrat  -  substrat   - yağda

  1- Oda sıcaklığında katı halde bulunan yağ asitlerine ………………………..yağ asitleri denir.
  2- Proteinlerin yapıtaşlarına………………………………adı verilir.
  3-  A,D,E,K ……………………eriyen vitaminler, B ve C ………………eriyen vitaminlerdir.
  4- A vitamini eksikliğinde …………………………………… görülür.
  5- Yağ monomerleri arasında ……………………….bağları kurulur.
  6- Enzimler yapısı bakımından …………………enzim ve ……………………...enzim olmak üzere 2 ye ayrılır. 7- Nükleik asitlerin yapıtaşları ………………………………..dir.
  8- Bitki hücrelerinde depo polisakkariti……………………………….dır.
  9- Vücudumuzda enerji eldesinde ilk olarak kullanılan organik madde………………… dır.
  10- Enzimin etki ettiği maddeye ………………………………….denir.

 44. Cevap:

  1- Oda sıcaklığında katı halde bulunan yağ asitlerine doymuş yağ asitleri denir. 2- Proteinlerin yapıtaşlarına aminoasit adı verilir. 3- A, D, E, K yağda eriyen vitaminler, B ve C ise suda eriyen vitaminlerdir. 4- A vitamini eksikliğinde gece körlüğü görülür. 5- Yağ monomerleri arasında ester bağları kurulur. 6- Enzimler yapısı bakımından basit enzim ve bileşik enzim olmak üzere ikiye ayrılır. 7- Nükleik asitlerin yapıtaşları nükleotitlerdir. 8- Bitki hücrelerinde depo polisakkariti karbonhidrattır. 9- Vücudumuzda enerji eldesinde ilk olarak kullanılan organik madde karbonhidrattır. 10- Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir.

  Açıklama:

  Doymuş yağ asitleri, oda sıcaklığında katı halde bulunan yağ asitleridir. Doymuş yağ asitlerinde karbon atomları tekli bağlarla doymuştur. Proteinlerin yapıtaşları aminoasitlerdir. Aminoasitler, polipeptid zincirlerinin temel bileşenleridir ve proteinlerin yapılarını oluştururlar. A, D, E, K yağda eriyen vitaminlerdir, çünkü yağda çözünebilirler ve yağ dokularında depolanabilirler. B ve C ise suda eriyen vitaminlerdir ve vücutta depolanmadan hızla atılırlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test 27 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma


2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
  1. Canlıların Ortak Özellikleri
  2. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredat uygun hazırlanmıştır

DNA molekülünün yapısında bulunan bileşenlerin belirlenmesi ve moleküler yapıyı anlama becerisi.

Canlılar için suyun önemini anlama ve suyun çeşitli biyolojik fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahip olma.

Enzimlerin işlevi ve önemi hakkında anlayış geliştirme.

Polisakkaritlerin yapıları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olma.

Vücuttaki asit baz dengesinin önemini anlama ve asit ve bazların homeostaz üzerindeki etkilerini kavrama.

Hücre teorisinin temel prensiplerini anlama ve canlıların hücrelerden oluştuğunu ve hücre bölünmesiyle yeni hücrelerin oluştuğunu kavrama.

DNA moleküllerinin yapı ve bileşenlerini anlama, baz dizilimlerini okuma ve DNA molekülündeki baz çiftlerini doğru bir şekilde belirleme becerisi.

Enzimlerin çalışma prensiplerini anlama, enzim aktivitesini etkileyen faktörleri ve inhibitörlerin rolünü anlama becerisi.

Proteinlerin çeşitliliğinin amino asitlerin sayısı, çeşidi ve sırası tarafından belirlendiğini anlamak.

RNA molekülünün sentezi sırasında gerçekleşen olayları anlamak ve grafiksel olarak temsil edebilmek.

Enzimlerin yapı ve işlevleri, aktif merkez kavramı, enzimlerin tepkimelerdeki rolü ve enzimlerin bozunması hakkında bilgi edinmek.

ATP hidrolize uğratılabilir. (ATP can be hydrolyzed.)

Verilen grafik üzerinden, kimyasal sindirimin polisakkaritler üzerinde gerçekleşebileceğini ve enzim aktivitesinin belirli bir zaman aralığında görüldüğünü anlamaktayız.

Proteinlerin çeşitli işlevlerini ve canlılar için önemini anlamak.

Ökaryot bir hücrede DNA'nın yapısında bulunan bileşiklerden biri karbonhidrat olduğunu anlamak.

Organik bileşiklerin tanımlarını ve işlevlerini anlamak, vitaminlerin çözünürlük özelliklerini ve enerji eldesinde kullanılan organik maddeleri bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 94 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 657 kere doğru, 564 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.