12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test CEVAPLARI

 1. "Essais" (Denemeler) adlı eseriyle bilinen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Johann Wolfgang von Goethe    B) Michel de Montaigne          
  C) Ralph Waldo Emerson           D) Francis Bacon                
  E) Samuel Johnson               

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Michel de Montaigne. Soru, bilinen eseri "Essais" (Denemeler) olan yazarın kim olduğunu sormaktadır. Bu bilgiye göre doğru cevap Michel de Montaigne'dir. Montaigne, bu eserinde farklı konuları denemeler halinde ele almış ve felsefi düşüncelerini aktarmıştır. 3. Deneme türünün önemli isimlerinden biri olan George Orwell'in "Hayvan Çiftliği" adlı eseri hangi tarihte yayımlanmıştır?

  A) 1945    B) 1950    C) 1960    D) 1970    E) 1980

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği (1945) olan bu soruda, George Orwell'in "Hayvan Çiftliği" adlı eseri II. Dünya Savaşı'nın hemen ardından, 17 Ağustos 1945'te yayımlanmıştır. Roman, hayvanların devrimci bir hareketle insanların baskısından kurtulup kendi kendilerini yönetmelerini konu alırken, aslında Sovyetler Birliği'nin yönetim biçimine eleştirel bir gönderme içermektedir. 5. Cumhuriyet dönemi denemelerinde hangi amaç öne çıkmaktadır?

  A) Toplumun eğitimi ve aydınlanması
  B) Milli bir kimlik oluşturmak
  C) İnkılapların yayılması ve benimsetilmesi
  D) Sanatsal ve estetik değerlerin geliştirilmesi
  E) Sosyal ve politik düşüncelerin yayılması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Toplumun eğitimi ve aydınlanması" olarak belirtilmiştir. Cumhuriyet dönemi denemeleri genellikle toplumun eğitimi ve aydınlanması amaçlarına odaklanmaktadır. Bu denemeler, okuryazarlık oranının artırılması, Batı tarzı düşüncelerin benimsenmesi, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin yaygınlaştırılması ve toplumun modernleştirilmesi gibi hedefleri desteklemektedir. 7. Denemelerde yer alan konular arasında aşağıdakilerden hangisi öne çıkmaktadır?

  A) Felsefi düşünceler
  B) Romantizm akımı
  C) Yurtseverlik ve milliyetçilik
  D) Yerli edebiyatın geliştirilmesi
  E) Şiir ve düzyazı türlerinin farklı kullanımı

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Yurtseverlik ve milliyetçilik" olarak verilmiştir. Denemeler, Cumhuriyet dönemi edebiyatında sıklıkla yurtseverlik ve milliyetçilik gibi konuları ele almıştır. Bu dönemde, ülkenin bağımsızlığı, birliği ve modernleşmesi gibi konular ön planda olduğu için, yazarlar ve şairler bu idealleri destekleyen denemeler yazmışlardır. Bu denemeler, ulusal bilincin oluşturulmasına ve güçlendirilmesine katkı sağlamıştır. 9. Cumhuriyet dönemi denemelerinde aşağıdakilerden hangisi sıklıkla işlenmiştir?

  A) Milli kurtuluş savaşı ve Atatürk'ün liderliği
  B) Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve yıkılışı
  C) Batı kültürü ve uygarlığı
  D) Eski Türk destanları ve mitolojisi
  E) Modernizm ve sanatsal yenilikler

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Milli kurtuluş savaşı ve Atatürk'ün liderliği" olarak belirtilmiştir. Cumhuriyet dönemi denemelerinde, Türkiye'nin modernleşme sürecinde öne çıkan Milli kurtuluş savaşı ve Atatürk'ün liderliği konuları sıklıkla işlenir. Bu dönemin önemi ve bu konuların ülke tarihindeki yeri, öğrencilerin bilgi düzeylerini artırmalarına katkı sağlayacaktır. 11. Cumhuriyet dönemi denemelerindeki dil kullanımı aşağıdakilerden hangisi ile özdeşleşir?

  A) Ağırlıklı olarak Arapça ve Farsça kelimelerin kullanımı
  B) Türkçeleştirme hareketiyle dilde basitlik ve anlaşılırlık
  C) Batılı dillere olan özlem ve taklitçilik
  D) Yöresel kelimelerin sıklıkla kullanımı
  E) Dilin sadece belirli bir kesime hitap etmesi

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Cumhuriyet dönemi denemelerinde dil kullanımı Türkçeleştirme hareketiyle basitlik ve anlaşılırlık getirilerek, dilin daha geniş kitlelere hitap edebilir hale gelmesiyle karakterize edilir. Bu hareket, dilin milli kültürün önemli bir parçası olduğu fikrine dayanmaktadır. 13. Deneme türünün Cumhuriyet dönemi edebiyatında öne çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  A) Batılı edebi akımların etkisi
  B) İnkılapların getirdiği değişimler ve yenilikler
  C) Dünya siyasi ve sosyal olaylarına olan duyarlılık
  D) Şiir ve romanın gerisinde kalmış bir tür olması
  E) Yazarların sosyal ve siyasal düşüncelerini ifade etmek için tercih edilmesi

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) İnkılapların getirdiği değişimler ve yenilikler. Deneme türü, Cumhuriyet dönemi edebiyatında öne çıkmasında etkili olan faktörler arasında Batılı edebi akımların etkisi, dünya siyasi ve sosyal olaylarına olan duyarlılık ve yazarların sosyal ve siyasal düşüncelerini ifade etmek için tercih edilmesi gibi unsurlar da vardır. Ancak en etkili faktörlerden biri, Cumhuriyet döneminin getirdiği değişimler ve yeniliklerdir. Bu dönemde Türk edebiyatı, Osmanlı döneminin geleneksel edebiyatından ayrılarak modernleşme sürecine girmiştir ve bu süreçte deneme türü de önemli bir yer edinmiştir. 15. Deneme nedir ve hangi amaçlarla yazılır?

  A) Bir konuda bilimsel araştırma sonuçlarını ortaya koymak için yazılır.
  B) Yazarın kendi düşüncelerini, deneyimlerini ve görüşlerini aktardığı bir yazı türüdür.
  C) Popüler kültür konuları hakkında yazılmaz.
  D) Sadece öğrenim amacıyla yazılır.
  E) Yazarın bilgi düzeyini ölçmek için yazılır.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Deneme, yazarın kişisel deneyimleri, düşünceleri ve görüşlerini aktardığı bir yazı türüdür. Denemeler, genellikle okuyucuyu eğitmek, düşündürmek, ikna etmek veya eğlendirmek amacıyla yazılır. Bu tür, yazarın kişisel sesini ve tarzını yansıtır ve okuyucuya yazarın düşüncelerine ve dünyaya bakış açısına bir pencere açar. 17. Denemenin dil ve üslup özellikleri nelerdir?

  A) Ağdalı ve yüksek bir dil kullanımı.
  B) Karmaşık cümle yapıları ve uzun paragraflar.
  C) Doğal ve sade bir dil kullanımı, öznel bir üslup.
  D) Yalın bir anlatım, bilimsel bir üslup.
  E) Deyim ve atasözleri kullanımı.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Doğal ve sade bir dil kullanımı, öznel bir üslup. Deneme türü, yazarın kendi düşüncelerini, deneyimlerini ve görüşlerini aktardığı bir yazı türüdür. Bu nedenle, denemelerde dil ve üslup özellikleri de öznel bir tarzda kullanılır. Deneme yazarken yazarlar, doğal ve sade bir dil kullanarak, okuyucuya kendi düşüncelerini açıklamaya çalışırlar. Bu nedenle, cevap C şıkkıdır. 19. Deneme türünde yazarın hangi özellikleri önemlidir?

  A) Yazarın entelektüel düzeyi ve bilgi birikimi.
  B) Yazarın öznel düşüncelerini ifade etme kabiliyeti ve kendine özgü üslubu.
  C) Yazarın güncel ve popüler konular hakkında yazabilme yeteneği.
  D) Yazarın farklı konularda uzmanlık sahibi olması.
  E) Yazarın bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilme becerisi.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Deneme türü, yazarın kişisel görüşlerini ifade ettiği bir türdür. Bu nedenle, yazarın öznel düşüncelerini ifade etme kabiliyeti ve kendine özgü bir üslup kullanması önemlidir. Ancak, yazarın denemede ele aldığı konu hakkında bilgi birikimi ve entelektüel düzeyi de yazının kalitesini etkileyebilir. Ayrıca, yazarın farklı konularda uzmanlık sahibi olması da deneme yazısını daha etkileyici hale getirebilir. 21. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün bir alt türüdür?

  A) Eleştiri    B) Biyografi    C) Roman    D) Şiir    E) Makale

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkı olan "Eleştiri"dir. Deneme türü, yazarın farklı konularda kişisel düşüncelerini aktardığı, kendine özgü bir üslup kullandığı yazı türüdür. Bu türün alt türleri arasında eleştiri, gezi yazısı, otobiyografi, mektup, günlük, manifesto ve daha birçok alt tür yer alır. 23. 1950 sonrası Türk tiyatrosunda hangi akım özellikle sosyal ve siyasi konulara yer vermiştir?

  A) Realizm        B) Sürrealizm    C) Doğalcılık
  D) İçtenlikçilik    E) Absürt

 24. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "İçtenlikçilik"tir. 1950 sonrası Türk tiyatrosunda "İçtenlikçilik" akımı, özellikle sosyal ve siyasi konulara yer vererek gerçekçi ve toplumsal bir tiyatro anlayışı benimsedi. Bu akım, Türk tiyatrosunda önemli bir yere sahiptir ve tiyatro sanatının toplumsal sorunlara duyarlı bir şekilde ele alınmasında etkili olmuştur. 25. 1950 sonrası Türk tiyatrosunda, tiyatro metinleri için kullanılan dilde hangi değişiklikler görülmüştür?

  A) Ağırlıklı olarak Osmanlıca kelime kullanımı artmıştır.
  B) Batı dillerindeki tiyatro terimleri kullanılmaya başlanmıştır.
  C) Ağırlıklı olarak Arapça kelime kullanımı artmıştır.
  D) Dilde sadelik ve doğallık aranmıştır.
  E) Dilde şiirsel ifadeler tercih edilmiştir.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır. 1950 sonrası Türk tiyatrosunda tiyatro metinleri için kullanılan dilde sadelik ve doğallık aranmıştır. Bu dönemde yazarlar, dildeki abartılı söyleyişi ve sanatlı anlatımı terk ederek, gerçekçi ve günlük dil kullanmaya özen göstermişlerdir. Bu, tiyatro eserlerindeki diyalogların daha gerçekçi ve samimi bir hale gelmesini sağlamıştır. 27. 1950 sonrası Türk tiyatrosunda, tiyatro eserleri genellikle hangi toplumsal konulara odaklanmıştır?

  A) İşsizlik ve yoksulluk
  B) Aşk ve romantizm
  C) Siyasi çekişmeler ve darbeler
  D) Sosyal adaletsizlik ve toplumsal değişim
  E) Mitolojik ve tarihi konular

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "D) Sosyal adaletsizlik ve toplumsal değişim"dir. 1950'lerden sonra Türk tiyatrosu, toplumsal ve siyasi konulara odaklanarak, toplumsal adaletsizlik, yoksulluk, işsizlik gibi konuları ele almıştır. Bu dönemde, tiyatro eserleri genellikle gerçekçi ve toplumsal bir içerik taşımıştır. 29. 1950 sonrası Türk tiyatrosunda, hangi yönetmen ve yazar önemli bir yere sahiptir ve tiyatroda farklı bir anlatım tarzı benimsemiştir?

  A) Ferhan Şensoy    B) Haldun Taner    C) Adalet Ağaoğlu
  D) Orhan Asena       E) Güngör Dilmen

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan Haldun Taner'dir. Haldun Taner, 1950 sonrası Türk tiyatrosunda önemli bir yere sahip olan bir yazar ve yönetmendir. Kendine özgü bir anlatım tarzı benimseyen Taner, Türk tiyatrosuna çağdaş ve farklı bir soluk getirmiştir. 31. 1950 sonrası Türk tiyatrosunda, hangi oyun yazarı toplumsal ve siyasi eleştirileri ile öne çıkmıştır?

  A) Cevat Fehmi Başkut    B) Aziz Nesin           
  C) Orhan Kemal           D) Necati Cumalı        
  E) Melih Cevdet Anday   

 32. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Melih Cevdet Anday. Melih Cevdet Anday, 1950'li yıllarda Türk tiyatrosunda öne çıkan oyun yazarlarından biridir. Oyunlarındaki toplumsal ve siyasi eleştiriler ile dikkat çekmiştir. Özellikle, "Oyunlarım", "Dünya Düzdür", "Saray'ın Yüzbaşıları" gibi eserleriyle tanınmıştır. 33. Tiyatroda kullanılan dekor ve kostümler hangi amaçla kullanılır?

  A) Sahne tasarımının önemini vurgulamak için
  B) Karakterlerin ruh halini anlatmak için
  C) Seyircinin ilgisini çekmek için
  D) Gerçek hayattan kopyalanarak kullanılır
  E) Hiçbir amaçla kullanılmaz

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Karakterlerin ruh halini anlatmak için" şeklindedir. Tiyatroda kullanılan dekor ve kostümler, karakterlerin kişilik özelliklerini, toplumsal konumlarını, dönemsel özelliklerini ve ruh halini yansıtmak için kullanılır. Bu sayede seyirciler, sahnede olanları daha iyi anlayabilirler. Tiyatroda dekor ve kostümler, sahne tasarımının önemli bir parçasıdır ve doğru kullanımı, oyunun anlaşılabilirliğini ve etkileyiciliğini artırır. 35. Tiyatroda kullanılan dil nasıl olmalıdır?

  A) Günlük konuşma diline en yakın şekilde olmalıdır
  B) Sanatlı ve şiirsel olmalıdır
  C) Sade ve anlaşılır olmalıdır
  D) Sadece ana karakterler tarafından kullanılmalıdır
  E) Hiçbir kurala bağlı olmadan kullanılabilir

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Sade ve anlaşılır olmalıdır" şeklindedir. Tiyatroda kullanılan dil, seyircinin karakterlerin söylediklerini anlayabilmesi için sade ve anlaşılır olmalıdır. Bu sayede seyirci, oyundaki mesajı daha iyi kavrayabilir ve oyuna daha fazla bağlanabilir. 37. Tiyatroda müzik ve dans hangi amaçla kullanılır?

  A) Seyircileri eğlendirmek için
  B) Karakterlerin ruh halini anlatmak için
  C) Oyunun konusunu açıklamak için
  D) Sahne değişimleri sırasında kullanılır
  E) Hiçbir amaçla kullanılmaz

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Karakterlerin ruh halini anlatmak için" olacaktır. Müzik ve dans, karakterlerin duygusal durumlarını, kişiliklerini ve oyunun genel havasını anlatmak için kullanılır. Ayrıca, müzik ve dans, oyunun dramatik etkisini artırarak seyircileri daha çok içine çekebili 39. Tiyatroda kullanılan dramaturjik teknikler nelerdir?

  A) Monolog, diyalog, tekerleme    B) İzlek, çatışma, perde         
  C) Şiir, hikaye, roman            D) Öyküleme, anlatım, anlatı     
  E) Hiçbiri                       

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) İzlek, çatışma, perde. Tiyatroda kullanılan dramaturjik teknikler, oyunun anlatımının belirginleştirilmesinde kullanılan tekniklerdir. Bu teknikler arasında en önemlileri izlek, çatışma ve perdedir. İzlek, oyunun temel konusunu oluşturan unsurlardan biridir. Çatışma ise oyunun gelişmesine ve ilerlemesine yardımcı olan bir tekniktir. Perde ise, oyunun bölümlerini belirleyen ve seyirciyi merakta bırakan bir tekniktir. 41. Tiyatroda yönetmenin rolü nedir?

  A) Tüm karakterlerin rolünü oynamak
  B) Dekor ve kostümleri tasarlamak
  C) Oyunun genel konseptini belirlemek
  D) Seyirciyle iletişim kurmak
  E) Hiçbir rolü yoktur

 42. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: (C) Oyunun genel konseptini belirlemek. Tiyatro yönetmeni, oyunun sahnelenmesindeki tüm detayları yönetir ve kontrol eder. Oyunun genel konseptini belirler, oyuncuların performansını yönlendirir, dekor ve kostümleri tasarlar, müzik ve aydınlatmayı seçer ve oyunun genel sanatsal etkisini oluşturur. Yönetmen, oyunun sahnelenmesinde kilit rol oynar ve tüm unsurları bir araya getirerek bir bütün oluşturur. 43. 1950 sonrası Türk tiyatrosunda hangi tiyatro akımı etkili olmuştur?

  A) Gerçekçilik           B) Sürrealizm    C) Yeni Dalga
  D) Yerli Oyunculuk    E) Absürdizm

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Gerçekçilik" tir. 1950 sonrası Türk tiyatrosunda gerçekçilik akımı etkili olmuştur. Bu akımda gerçek hayattan kesitler sahneye yansıtılmış, sosyal ve siyasal sorunlar işlenmiştir. Bu akımın öncüleri arasında Haldun Taner, Turan Oflazoğlu ve Refik Erduran gibi isimler yer almaktadır. 45. 1950 sonrası Türk tiyatrosunda hangi yazar özellikle dikkat çekmiştir?

  A) Necip Fazıl Kısakürek      B) Ahmet Muhip Dranas        
  C) Sabahattin Kudret Aksal    D) Refik Erduran             
  E) Ahmet Kutsi Tecer         

 46. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Sabahattin Kudret Aksal. 1950 sonrası Türk tiyatrosunda Sabahattin Kudret Aksal, özellikle dikkat çeken yazarlar arasındadır. Aksal'ın eserleri, dil ve üslup yönünden özgün ve farklı bir tarzda kaleme alınmıştır. Oyunlarında toplumsal sorunlara değinirken, çağdaş dünya tiyatrosunun teknik ve sanatsal gelişmelerinden de yararlanmıştır. Bu dönemde Aksal'ın kaleme aldığı oyunlar Türk tiyatrosuna yeni bir soluk getirmiş ve kendisine geniş bir okur kitlesi kazandırmıştır. 47. Hangi oyunda, Haldun Taner, Peyami Safa, Necati Cumalı ve Orhan Asena tarafından yazılmıştır?

  A) Keşanlı Ali Destanı    B) Yalınayak Sokrates    
  C) Üç Kuruşluk Opera      D) İçerdekiler           
  E) Köşe Kapmaca          

 48. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneği olan "Üç Kuruşluk Opera" dır. Bu oyun Haldun Taner, Peyami Safa, Necati Cumalı ve Orhan Asena tarafından yazılmıştır ve Türk tiyatrosunun en önemli yapıtlarından biridir. Oyun, 1930'lu yıllarda Almanya'da geçen bir öyküyü anlatır ve toplumsal eleştiriler içerir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test Detayları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test Testini Çöz tıklayın. 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Eleştiri

Ayrıca 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 2.test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı hazırlanmıştır

Bir yazarın bilinen eserleri ve hayatı hakkında bilgi edinme.

Edebiyat tarihi ve yazarları hakkındaki bilgi ve algılarını ölçmeyi amaçlar.

Cumhuriyet dönemi denemelerinin amacını anlayarak, Türk edebiyatının gelişimine ve modernleşmesine katkı sağlama.

Cumhuriyet dönemi edebiyatı ve ideolojisi hakkında bilgi sahibi olmaları, yurtseverlik ve milliyetçilik gibi kavramları anlamaları ve edebiyatta kullanılan dil ve üslup özelliklerini tanımaları hedeflenmektedir.

Tarihi olay ve kişileri değerlendirerek tarih bilincini geliştirmek olarak belirtilebilir.

Cumhuriyet dönemi edebiyatında dilin ve dil kullanımının değişimi hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Cumhuriyet dönemi edebiyatında deneme türünün öne çıkmasının en önemli nedenlerinden biri, inkılapların getirdiği değişimler ve yeniliklerdir.

Deneme türünün özellikleri, yazma becerilerinin geliştirilmesine ve okuma anlayışının artırılmasına yardımcı olur.

Bu sorudan, deneme türünün dil ve üslup özellikleri hakkında bilgi edinilebilir.

Deneme türünde yazarın öznel düşüncelerini ifade etme kabiliyetini ve kendine özgü bir üslup kullanımını anlayabilirim.

Yazı türlerine aşinalığını ve bu türler arasındaki farkları anlama becerisini ölçmektedir.

1950 sonrası Türk tiyatrosunun özellikle sosyal ve siyasi konulara yönelen "İçtenlikçilik" akımı hakkında bilgi sahibi olunmuş olur.

Türk tiyatrosunda dil değişimlerinin dönemlere göre nasıl şekillendiğini ve bu değişimlerin nedenlerini anlayabilirler.

Türk tiyatrosunun 1950'lerden sonra dönemini anlamalarını ve toplumsal konulara duyarlı tiyatro eserlerinin önemini kavramalarını hedeflemektedir.

Türk tiyatrosunun gelişim süreci ve önemli isimleri hakkında bilgi edinmek olarak özetlenebilir.

Türk tiyatrosunun 1950 sonrasındaki gelişimine dair bilgi sahibi olma.

Tiyatroda dekor ve kostümlerin kullanımının karakterlerin ruh halini yansıtmak için olduğunu öğrenir.

Tiyatroda kullanılan dilin sade ve anlaşılır olması, iletişim kurarken kullanılan genel kurallardan biridir.

tiyatro sanatının farklı yönleri hakkında bilgi vermektedir.

Tiyatroda kullanılan dramaturjik teknikleri öğrenmek ve oyunların anlatımındaki önemlerini kavramak.

Tiyatroda yönetmenin rolü ve sorumluluklarını açıklama.

Türk tiyatrosunun tarihindeki farklı akımları ve bu akımların özelliklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

1950 sonrası Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından biri olan Sabahattin Kudret Aksal'ın eserlerini ve Türk tiyatrosuna olan katkılarını öğrenmek.

Türk tiyatrosunun önemli yapıtlarından biri olan "Üç Kuruşluk Opera"yı tanıma ve Türk tiyatrosunun toplumsal eleştiriler içeren yapıtlarına aşina olma becerileri geliştirilebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 54 kere doğru, 38 kere yanlış cevap verilmiş.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri